Profiili & toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulla on myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation -tohtoriohjelman (engl. Doctoral Programme in Cognition, Learning, Instruction and Communication) tavoitteena on kouluttaa tutkijoita, joilla on hyvä teoreettinen ja tutkimusmenetelmien hallinta omalla tutkimusalallaan. Ohjelma on monitieteinen ja sen keskeinen tutkimuksen kohde on ihmisen käyttäytymisen sekä oppimisen ja kehityksen yksilöllisten erojen tutkiminen. Ohjelmaan ovat tervetulleita esimerkiksi kasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatus- ja kehityspsykologian, kognitiotieteen sekä logopedian väitöskirjatutkijat.

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation -tohtoriohjelmassa väitöskirjatyötään tekevien tutkijoiden työ voi keskittyä esimerkiksi ihmisen kehitykseen, neurokognitiivisiin toimintoihin ja niiden kehitykseen, yksilöllisiin eroihin oppimisessa tai oppimisvaikeuksiin, oppimisen taustalla vaikuttavaan motivaatioon, yksilön hyvinvointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kognitioon, kielen oppimiseen, kaksi- tai monikielisyyteen, tai viestinnän, puheen, kielen, äänen tai nielemisen häiriöihin.

Ohjelman väitöskirjatutkijat voivat käyttää kokeellisia tai havaintoihin tai tilastollisiin analyyseihin pohjaavia menetelmiä. Aineiston keruun menetelminä voidaan käyttää osaamisen tai käyttäytymisen arviointeja, erilaisin kyselyin kerättyjä aineistoja, rekisteritietoja, fysiologisiin tai aivotason toiminnan mittauksiin pohjaavia aineistoja. Tutkimusasetelmat voivat olla esimerkiksi interventioihin pohjaavia aineistoja, pitkittäistutkimuksia tai vaikkapa systemaattisia kirjallisuuskatsauksia Väitöskirjatutkijoiden hankkeet voivat kohdistua eri ikäkausiin, syntymästä aikuisuuteen ja vanhuuteen.

Tutkimusryhmät

Oppimistutkimuksen ja kasvatuspsykologian tutkimusyhteisöön kuuluvat seuraavat tutkimusryhmät. Lisätietoa kustakin ryhmästä on ryhmien omilla sivustoilla ja tutkimusprofiileissa.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.