Hakulomake

Tällä sivulla sinua opastetaan täyttämään hakulomake Helsingin yliopiston tohtoriohjelmiin. Huomaathan, että sinun tulee täyttää jokaista ohjelmaa varten oma hakulomake. Jotkin kysymykset ovat pakollisia vain osalle ohjelmista.
Hakulomake

Hakulomake löytyy Opintopolusta. Lomake on auki vain hakuaikana.

Hakemuksen täyttäminen kohta kohdalta

Aloita kirjaamalla henkilötietosi ja koulutustaustasi. Muista, että et voi muokata henkilötietoja sen jälkeen, kun olet tallentanut hakemuksen.

Kerro tutkinnostasi, joka antaa sinulle kelpoisuuden tohtoriopintoihin (esim. maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto).

Liitä opintosuoritusotteesi ja tutkintotodistuksesi PDF-tiedostoina. Muista, että näiden tiedostojen lisäksi sinun pitää mahdollisesti lähettää myös virallisesti oikeaksi todistetut paperikopiot tai sähköiset asiakirjat verifiointipalvelun kautta, jotta ne voidaan ottaa huomioon.

Lisätietoja löydät sivulta Hakemuksen liitteet tohtorihaussa.

Helsingin yliopisto vaatii kaikilta hakijoilta todistuksen akateemisesta kielitaidosta joko suomen, ruotsin tai englannin kielessä.

Kielitaidon voi todentaa joko koulutustaustalla tai kielitaitotestillä. Valitse ensin kieli, jonka kielitaidon haluat todentaa, ja sen jälkeen todennustapa alle aukeavista vaihtoehdoista.

Mikäli todennat kielitaitosi korkeakoulututkinnolla, jolla haet, sinun ei tarvitse liittää hakulomakkeelle erikseen todistusta kielitaidosta. Muussa tapauksessa liitä skannattu kielitaitotodistus PDF-dokumenttina sähköiseen hakemukseesi.

Katso lisää kielitaidon osoittamisesta kielitaidon todentamisen sivuilta.

Sinun tulee ilmoittaa lisäksi väitöskirjasi kieli. 

Tutkimussuunnitelma kirjoitetaan lomakkeella annettuihin kysymyskenttiin. Et voi kirjoittaa vapaamuotoista tutkimussuunnitelmaa. Huomioi, että kenttiin voi kirjoittaa rajatun määrän merkkejä. Välilyönnit lasketaan merkeiksi. 

Sinun tulee vastata lomakkeella seuraaviin kysymyksiin: 

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)
 • Tieteenala (Suomen akatemian tutkimusalaluokitus
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000 merkkiä)
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia merkkejä ja erikoiskaavoja. (Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja, voit liittää sen lomakkeelle PDF-muodossa. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää samat osiot kuin lomakkeella eikä annettuja merkkimääriä saa ylittää. Tarkista tohtoriohjelman verkkosivuilta mahdolliset lisäohjeet.)
 • (Mikä on tutkimuksesi kliininen merkitys? (2000 merkkiä) Kysymys vain Kliinisen tohtoriohjelman hakijoille)
 • Motivaatio väitöskirjan tekemiseen (2000 merkkiä) (Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös, miksi haet valitsemaasi tohtorinohjelmaan)
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000 merkkiä) (miten hanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?)
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000 merkkiä)(Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella.)
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500 merkkiä) (Huom. poikkeuksena Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma, lue ohjeet alempana)*(Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.)
 • Alustava suunnitelma aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500 merkkiä) (huom. poikkeuksena Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma, lue ohjeet alempana)* (Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen joitakin tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön?) 
 • Eettiset kysymykset (1000 merkkiä) (Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa?) 
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500 merkkiä)
 • Väitöskirjan muoto - artikkeliväitöskirja vai monografia (Artikkeliväitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi tarkoitetuista käsikirjoituksista, jotka käsittelevät samaa ongelmakokonaisuutta, sekä niihin liittyvästä yhteenvedosta, jossa esitetään tutkimuksen tausta ja tavoitteet, käytetyt menetelmät ja aineistot, tutkimustulokset sekä pohdinta ja johtopäätökset. Vaadittavien artikkelien määrään vaikuttavat niiden a) laajuus, b) tieteellinen merkittävyys ja laatu, c) julkaisufoorumi sekä d) tekijän oman työn osuus. Monografiaväitöskirja on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon. Monografiaväitöskirja on pääsääntöisesti laajuudeltaan enintään 250 sivua.) 
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja -aikataulu tai Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1500 merkkiä)
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000 merkkiä)
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä tutkimukseen saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000 merkkiä)
   

*Huom. Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma:

 • Tutkimusaineiston keräämistä, käyttöä ja säilytystä koskeva alustava suunnitelma; tutkimusmenetelmät (4000 merkkiä välilyönteineen). Kerro lyhyesti, miten aiot kerätä, käyttää ja säilyttää tutkimusaineistoa. Kuvaile tutkimusmenetelmien ja analyyttisen viitekehyksen soveltuvuutta kertomalla, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista tai hypoteesien vahvistamista tai tukevat valittua lähestymistapaa.

Tarkista oman ohjelmasi valintaperusteista, onko sinulla oltava ohjaaja ja tarvitsetko ohjaussopimuksen. 

Tarkista tiedekuntasi vaatimukset akateemiselle vastuuhenkilölle.

Joissain ohjelmissa vaaditaan seurantaryhmää jo hakuvaiheessa. Tarkista vaatimukset oman ohjelmasi valintaperusteista. 

Jos ohjelmasi vaatii kirjallisen sitoutumisen ohjaajalta, sinun tulee liittää allekirjoitettu ohjaussopimus lomakkeelle.

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500 merkkiä).
 • Mahdolliset aiemmat julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500 merkkiä).
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500 merkkiä).
 • Mahdolliset urakatkokset (1500 merkkiä). 

Tähän kenttään sinun tulee kirjoittaa opintosuunnitelmasi. Tutustu tohtorintutkinnon laajuuteen ja tutkintorakenteeseen Opiskelu-palvelussa

Luettele sinua kiinnostavat kurssit:

 • Tieteenalaopinnot 30op (1500 merkkiä)
 • Yleiset valmiustaidot 10op (1500 merkkiä)

Lopuksi sinun on ilmoitettava asiointikielesi, annettava lupia ja suostumuksia tietojen oikeellisuudesta sekä sähköisestä asioinnista. 

Lomakketta ei voi tallentaa luonnoksena. Jotta tallentamattomat tiedot eivät vahingossa katoa, valmistele vastauksesi erikseen tekstitiedostolle, josta voit helposti kopioida vastauksesi suoraan lomakkeelle. 

Tallennettua lomaketta pystyy muokkaamaan hakuajan umpeutumiseen asti. 

Saat onnistuneesti tallennetusta lomakkeesta kuittauksen sähköpostiisi. Muista lisäksi lähettää mahdolliset paperiset liitteet ja pidä silmällä sähköpostiasi mahdollisten täydennyspyyntöjen varalta.