Opiskelu VIExpertissä

VIExpert-asiantuntijaopintojen aikana opiskelijat vahvistavat tutkimustietojaan ja -taitojaan Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan alueella. Opiskelijat verkostoituvat Venäjän ja Itä-Euroopan monitieteiseen yhteisöön tutustuen uusiin ja tuleviin kollegoihin, luennoitsijoihin, muihin tutkijoihin ja työelämän vaikuttajiin. VIExpert-opintojen monitieteinen lähestymistapa auttaaa hahmottamaan laajasti alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Asiantuntijaopinnot suorittaneet voivat oman alansa tehtävien lisäksi toimia erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa sekä tutkimuksen alalla Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Asiantuntijaopinnoilla pyrimme myös edesauttamaan opiskelijoittamme työelämävalmiuksia lisäämällä opintojen sidoksia työelämään erilaisilla tapahtumilla ja kursseilla.

VIExpert-opinnoissa opiskelija suorittaa vähintään 25 opintopisteen opinnot sekä laatii Venäjään, muuhun entisen Neuvostoliiton alueeseen tai itäiseen Eurooppaan jollain tavalla liittyvän pro gradu -tutkielman tai loppututkielman. Jos on epävarma, liittyykö pro gradu tai loppututkielma tarpeeksi VIE-alueeseen, silloin kannattaa olla VIExpertin henkilökuntaan yhteydessä.

Pakolliset Aleksanteri-instituutin tarjoamat kurssit

VIExpert-opintokokonaisuuteen kuuluu kolme kaikille pakollista opintosuoritusta:
 
 • VIExpert alkaa kaikille opiskelijoille yhteisellä kesäkoululla (5 op), joka järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdessa osassa: elokuussa 2020 ja toukokuussa 2021.

 • VIExpert-monimuotokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta (5 op). Kurssi on lukuvuonna 2020–2021 VIExpert-IKEBB-monimuotokurssi ”Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan”.

 • VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) tai vähintään 5 opintopisteen laajuinen kurssi joltain muulta tieteenalalta kuin omalta.

Kaikille yhteisistä kursseista opintoja kertyy 15 opintopisteen verran. VIExpertin opintovaatimusten mukaisesti opiskelijalla on mahdollisuus päättää, osallistuuko hän VIExpert-tutkielmaseminaariin vai korvaako hän seminaariosallistumisen suorittamalla 5 op:n kurssin vieraalta tieteenalalta.

Vapaavalintaiset VIE-verkoston yliopistojen tarjoamat kurssit

Yhteisten opintojen ja mahdollisen tutkielmaseminaarin lisäksi opiskelija valitsee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan muita opintoja siten, että kaikkien VIExpertin opintojen kokonaislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. Enemmänkin siis saa opiskella.

Opetusohjelma 2020-2021.

VIExpert-kesäkoulun ensimmäinen osa on virtuaalisena 24.-25.8.2020.
Toinen osa 3.-8.5.2021 pidetään lähiopetuksena Lammin biologisella asemalla.

Huom. kesäkoulu on pakollinen opintojakso VIExpert-opiskelijoille - jos olet hakemassa VIExpert-opintoihin, varmistathan, että pääset osallistumaan kesäkouluun elokuussa! Kesäkoulun tarkempi ohjelma julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot aloitetaan yhteisellä, viikon mittaisella kesäkoululla (5 op). Kesäkoulu vahvistaa tulevaa VIE-asiantuntijuutta, laajentaa asiantuntemusta oman tieteenalan ulkopuolelle ja luo yhteisön sekä verkoston, jossa asiantuntemusta pystyy jatkossa kehittämään eteenpäin. Kesäkoulussa tutustutaan laajasti eri tieteenalojen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen.

Kesäkoulu koostuu kolmesta eri osasta: Ajankohtaista Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksessa -luennoista ja -tehtävistä, VIExpert-asiantuntijaopinnot ja työelämäyhteydet -tehtävistä ja -esityksistä sekä tutkielmaseminaareista. Pääosa viikosta on luennoille osallistumista, mutta mukana on myös ryhmätyöskentelyä sekä tutkimus- että työelämäpainotteisesti.

VIExpert-kesäkoulun ennakkotehtäviä on kolme:

1) Ideapaperi pro gradu -tutkielmaasi (dl 11.8.2020)
2) Asiantuntijan/työelämässä olevan henkilön haastattelu ja siitä tehty esitys (dl toukokuu 2021)
3) Luentomateriaalien lukeminen (dl toukokuu 2021)

Kaikkiin näihin ennakkotehtäviin löydät ohjeet Moodlesta. Ohjeet päivitetään toukokuuhun mennessä.

Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan -kurssi (5 op) järjestetään 2. ja 3. periodin aikana lukuvuonna 2020-2021. Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan on monitieteinen, osin ilmiöpohjainen, erilaisia kysymyksiä, teemoja ja niihin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden selitys- ja ymmärtämismalleja esittelevä maisteritasoinen johdantokurssi. Kurssilla esitellään ko. alueiden tutkimuksen moninaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja ko. alueiden tutkimukseen. Kurssi koostuu kolmesta lähipäivästä ja kuudesta Moodlessa suoritettavasta etäopetusmoduulista.  Jokaisessa moduulissa on opetusta/lukemista/esimerkkejä koskien niin Venäjää, jotain muuta entisen NL-alueen valtiota/aluetta kuin itäistä Eurooppaakin. Opetukseen osallistuu useita opettajia ja asiantuntijoita. Kurssi on tarkoitettu VIExpert- ja IKEBB-opiskelijoille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aluetutkimuksen ja erityisesti Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksen ilmiöiden sekä lähestymistapojen (teoreettisten ja metodologisten mallien) moninaisuuden. Hän osaa soveltaa joitakin näistä malleista omiin kiinnostuksen kohteiseen Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan kontekstissa. Opiskelija harjaantuu niin itsenäiseen kuin ryhmätyöskentelyyn. Hän kehittyy kriittisessä ajattelussa sekä analyyttisissä ja argumentaatiotaidoissa. Hän osaa etsiä ko. alueeseen liittyen soveltuvaa tutkimusta ja muuta tietoa sekä tehdä suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Kurssin lähipäivät järjestetään Helsingissä, tai koronatilanteen niin vaatiessa Zoomissa, 30.10.2020, 11.12.2020 sekä 12.3.2021 Kurssin suorittaakseen opiskelijan on osallistuttava ryhmätehtävään, joka esitetään viimeisenä lähipäivänä 12.3.2021 opiskelijakonferenssissa.  Jokaisessa etämoduulissa on myös pienimuotoinen tehtävä, joka tulee suorittaa kurssilla edetäkseen.

VIExpertin opiskelijoille järjestetään tutkielmaseminaari, joka edistää pro gradun kirjoittamista. VIExpert opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op), jonka voi halutessaan korvata vieraan tieteenalan opintojaksolla. VIExpert-tutkielmaseminaarin tarkoitus on oman oppiaineen seminaarien tukena edistää pro gradu -tutkielman/diplomityön tekemistä lisäämällä erityisesti kohdealueen asiantuntemusta, vahvistamalla monitieteisyyttä sekä opiskelijoiden verkottautumista. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman oppiaineen pakollisia seminaareja.

Opiskelijoille on mahdollista saada myös gradulle toinen ohjaaja Aleksanteri-instituutista tukemaan tutkielman tekoa.

VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos pro gradu edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua, voi VIExpertin toimistolle laatia vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin koordinaattorilta Hanna Peltoselta.

Lukuvuosi 2020-2021

VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) 94187

VIExpert-tutkielmaseminaari on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille. Seminaarin toiminta perustuu tehokkaaseen, tieteidenväliseen keskusteluun ja edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista osallistumista työskentelyyn. Seminaari antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman laitoksen/tutkinto-ohjelman pakollisia seminaareja.

Osaamistavoitteet: Kun opiskelija on suorittanut tutkielmaseminaarin, hän ymmärtää mitä vaaditaan pro gradu –tutkielmalta (rakenne, sisältö, akateemisen kirjoittamisen konventiot, tutkimusetiikka), erityisesti aluetutkimuksellisesta näkökulmasta. Hän osaa muotoilla tutkimuskysymykset ottaen huomioon ko. alueen aiemman tutkimuksen ja ajankohtaiset tutkimustarpeet. Opiskelija osaa harjoittaa ko. alueen tutkimusta itsenäisesti, ml. etsiä ko. alueen tutkimusta ja primaarilähteitä ja käyttää ko. alueen tutkimukseen sopivia aineistonhankinta ja –analyysimenetelmiä. Hän osaa myös osallistua tieteelliseen keskusteluun kommentoiden toisten opiskelijoiden tutkimusta analyyttisesti ja rakentavan kriittisesti.

VIExpert-tutkielmaseminaarissa esitetään ideapaperin ja tutkimussuunnitelman lisäksi vähintään kaksi muuta paperia. Lisäksi seminaarissa vertaisarvioidaan muiden opiskelijoiden papereita. Seminaarin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään viisi seminaarikertaa).

Seminaari järjestetään Aleksanteri-instituutin tiloissa noin kerran kuukaudessa: ryhmä A torstaisin klo 12-16 ja ryhmä B perjantaisin klo 11-15. Ensimmäinen kokoontuminen ryhmä A:lle on 24.9. ja ryhmä B:lle 25.9. Opiskelija voi halutessaan osallistua seminaariin myös Zoomin kautta.

Ilmoittautuminen seminaariin e-lomakkeella 27.8. mennessä  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106057/lomake.html

Seminaariin voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden ja tarvittaessa jatkaa seminaaria seuraavana lukuvuotena.

Vastuuopettaja: Sirke Mäkinen. Lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

Opinto-oppaasta löydät opetussuunnitelman, opetusohjelman sekä ohjeita opintojen suorittamiseen.  Muiden kuin opetusohjelmassa esiteltyjen kurssien soveltumisesta  VIExpet-opintoihin voit tiedustella VIExpertin toimistosta. VIExpert-opiskelijoiden käytettävissä on laaja-alainen kattaus kursseja, joita järjestetään ympäri Suomea. Osa kursseista on sellaisia, jotka kuuluvat yliopistojen normaaliin opetukseen muutenkin, ja pienempi osa sellaisia, jotka järjestetään verkoston toimesta tai sen tuella. 

Kurssit on jaettu niiden alkamisajan mukaan lukukausittain omille sivuilleen. Lukukausien sisällä kurssit on jaettu vielä tarkemmin alkamisajankohdan mukaan.

VIExpertin kaikille yhteisten opintojen kuvaukset löytyvät omilta sivuiltaan. Lisäksi työelämäkursseille on oma sivunsa.

Kurssit on pyritty, milloin mahdollista, laatimaan aikatauluiltaan sellaisiksi, että muilta paikkakunnilta tulijat pystyisivät helposti osallistumaan niihin. Tämä tarkoittaa opetuksen periodisointia ja etäopetusvälineiden ja -menetelmien käyttöä. Kurssien lopussa on aina ko. kurssin verkkosivut, joista on hyvä tarkistaa kurssin alkamisaika ja paikka.

Kaikilla VIExpertin opiskelijoilla, kotiyliopistosta riippumatta, on oikeus osallistua kaikille tässä oppaassa luetelluille kursseille. Oman kotiyliopiston ulkopuolisille kursseille on mahdollista saada matka-avustusta. Tarkemmat tiedot kohdassa Opiskelun tueksi > Matkatuki.

VIExpertin painettu opinto-opas lähetetään ainoastaan uusille opiskelijoille. Opinto-oppaan nettiversio on luettavissa täällä.

VIExpert pyrkii tarvittaessa järjestämään tukiohjausta opiskelijoiden pro gradu -tutkielmille. Tämä ohjaus on laitoksella annetun ohjauksen ohella annettavaa lisätukea, jolla pääsääntöisesti tuetaan lopputyössä tarvittavan, VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämistä.

Sinulle sopivan ohjaajan löytämiseksi pyydämme lähettämään 200-300 sanan tiivistelmän gradusi aiheesta. Tiivistelmästä olisi hyvä käydä ilmi myös minkä tyyppisissä kysymyksissä ohjausta erityisesti tarvitset (esim. gradun teon prosessi, teoriat, metodit, Venäjää, muuta Euraasiaa tai itäisen Euroopan maata koskeva tieto). Tiivistelmän voi lähettää sähköpostilla VIExpertin koordinaattorille (hanna.o.peltonen [at] helsinki.fi).

Ohjaus on lisätukea työllesi, eikä perustu ohjaajan opetus- tai muuhun työvelvollisuuteen, ja ohjaaja antaa ohjausta oman aikataulunsa sallimissa rajoissa. Jotta ohjaus onnistuisi, sinulta itseltäsi edellytetään aktiivista otetta, tekstien tuottamista kommentoitavaksi ja mieltäsi askarruttavien tärkeiden kysymysten esittämistä ohjaajalle.

Laitoksesi on hyvä olla tietoinen mahdollisesti saamastasi lisäohjauksesta. Pyydämmekin, että tulostat oheisen koulutusohjelmalle/laitokselle tarkoitetun kirjeen gradusi ohjaajalle tai koulutusohjelman laitoksesi esihenkilölle ja palautat sen allekirjoitettuna sähköpostitse VIExpert-koordinaattori Hanna Peltoselle hanna.o.peltonen at helsinki.fi.

Aleksanteri-instituutin verkkosivuilla ja ai-verkko -sähköpostilistalla tiedotetaan erilaisista Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvistä vierailuluennoista ja seminaareista, joihin myös VIExpert -opiskelijoiden toivotaan osallistuvan.

Osallistumalla kahdeksalle luennolle ja kirjoittamalla niistä yhteensä noin 10-sivuisen oppimispäiväkirjan saa kaksi opintopistettä. Luennolla tarkoitetaan vähintään 1,5 tuntia kestävää tilaisuutta. Luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä pyydetään kuittaus luentopassiin tai vaihtoehtoisesti luennon tai seminaarin ohjelma toimitetaan oppimispäiväkirjan mukana liitteenä.

Luentopäiväkirjassa pohditaan ja analysoidaan luennoilla opittuja asioita. Kyse ei siis ole luentomuistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamisesta. Analyysin lähtökohtana voi olla esim. oman pro gradun tai yleisemmin oman tieteenalan jokin kysymyksenasettelu. Jos luento liittyy relevantisti hankkimaasi työkokemukseen, voit reflektoida luentoa myös suhteessa siihen.

Luentopassipohjan voit tulostaa tästä:

 

Täytetty luentopassi ja oppimispäiväkirja palautetaan  koordinaattorille hyväksymistä varten. Oppimispäiväkirjan tekniset ohjeet: riviväli 1,5 ; fontti Times New Roman 12 ; kaikki marginaalit 2,5 cm.

VIExpert tarjoaa monipuolista työelämätukea. VIExpert-kesäkoulua varten opiskelijat haastattelevat työelämän asiantuntijoita ja osallistuvat alumnien pitämiin työryhmiin.

VIExpertin intensiivinen työelämäkurssi (3op) toteutetaan opintomatkan tavoin opiskelijoiden itsenäisesti toteuttamana ja VIExpertin henkilökunnan tukemana. Kurssi on noin viikon pituinen ja sijoittuu huhti-toukokuuhun riippuen toteuttajaryhmän aikatauluista. Se sisältää esimerkiksi työelämävierailuja, CV-klinikan valokuvauksineen, verkostoitumistilaisuuksia ja työelämäasiantuntijoiden antamaa opetusta.

Opintopisteiden (3) edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen järjestelyihin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujilla on työmarkkinoilla erittäin arvostetun projektityöskentelykokemuksen lisäksi parempi käsitys omasta osaamisestaan, hiottu CV ja LinkedIn-profiili, paljon tietoa uusista potentiaalisista työpaikoista sekä uusia kontakteja.

Kaukasia-opinnot Malmön yliopistossa

Malmön korkeakoulu tarjoaa mielenkiintoisia Kaukaasiaan liittyviä verkkokursseja, jotka voidaan sisällyttää VIExpert -opintoihin: “Caucasus Studies includes a range of area courses with a focus on the Caucasus region. All courses are offered exclusively online with instruction in English. There are no mandatory seminars or lectures on campus.”

Caucasus studies I

Includes the following four course modules:

 • Introduction to Caucasus Studies
 • History of the Caucasus
 • A language of the Caucasus
 • Post-Soviet developments in the Caucasus

Caucasus Studies II

Includes the following four course modules:

 • State and nation building in the Caucasus
 • Conflicts and conflict resolution in the Caucasus
 • Peoples and languages in the Caucasus
 • The Caucasus region: causes and consequences of migration

You can find more information here: Caucasus Field and Case Studies

Kansainvälisyys

VIExpertin opiskelijoilla on monia eri väyliä kansainvälisyyteen, kuten opintomatkat, kansainväliset kesä- ja syyskoulut ja kotiyliopistojen tarjoamat opiskelijavaihdot.  VIExpertin Moodle-sivuilta löytyy myös listattuna erilaisia kurssi- ja kesäkoulumahdollisuuksia ulkomailla: https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=6041

Opiskelijavaihtoon Venäjälle VIExpert kannustaa opiskelijoita hakeutumaan oman kotiyliopiston kautta. Alla on linkki jokaisen verkoston yliopiston vaihtokohteisiin Venäjällä. VIExpert auttaa mielellään vaihtokohteen löytämisessä yhdessä opiskelijan oman kotiyliopiston kanssa.

Aalto-yliopisto

https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Vaihtokohteet

Hanken

https://www.hanken.fi/en/apply/international-opportunities/studies-and-internships-abroad/exchange-studies/study-abroad

Helsingin yliopisto

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/venajan-vaihtokohteet

Itä-Suomen yliopisto

https://kamu.uef.fi/student-book/first/

Jyväskylän yliopisto

https://opiskelu.jyu.fi/fi/kansainvalisty/vaihtoon/tutustu/kohteet/first

Lapin yliopisto

https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Kansainvalisty-Lapin-yliopistossa/Vaihtoon

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

https://uni.lut.fi/venaja

Oulun yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/avoimet-vaihtohaut

Tampereen yliopisto

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni?page=3211

Turun yliopisto

https://intranet.utu.fi/index/vaihtoon-hakeminen/

Vaasan yliopisto

https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/exchange/destinations/

Åbo Akademi

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/ak-utomlands/aka-pa-utbyte/vart-kan-jag-aka/ryssland/