Opiskelu VIExpertissä

Opintojen rakenne, kesäkoulu, monimuotokurssi, tutkielmaseminaari, pro gradu -tutkielman ohjaus, luentopassi, työelämäyhteydet ja muut mahdollisuudet
VIExpert-opintojen rakenne

VIExpert-opinnoissa opiskelija suorittaa VIExpert-opintoihin hyväksymisen jälkeen vähintään 25 opintopisteen opinnot sekä laatii Venäjään, muuhun entisen Neuvostoliiton alueeseen tai itäiseen Eurooppaan jollain tavalla liittyvän maisterintutkielman. Jos on epävarma, liittyykö maisterintutkielma tarpeeksi VIE-alueeseen, silloin kannattaa olla VIExpertin henkilökuntaan yhteydessä. VIExpert-opintoja voi suorittaa niin kauan kuin opiskelijalla on opinto-oikeus omaan kotiyliopistoon ja koulutusohjelmasta saatu puolto.

Pakolliset Aleksanteri-instituutin tarjoamat kurssit

VIExpert-opintokokonaisuuteen kuuluu kolme kaikille pakollista opintosuoritusta:

 • VIExpert alkaa kaikille opiskelijoille yhteisellä kesäkoululla (5 op, opintokoodi VIE-501), joka järjestetään tänä vuonna 26.–31.8.2024 Lammin biologisella asemalla.
 • VIExpert-monimuotokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta (5 op, opintokoodi VIE-502). Kurssi on lukuvuonna 2024–2025 VIExpert-IKEB-monimuotokurssi ”Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan”.
 • VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op, opintokoodi VIE-503) tai vähintään 5 opintopisteen laajuinen VIE-kurssi joltain muulta tieteenalalta kuin omalta ja joka ei ole itseopiskelukurssi.

Kaikille yhteisistä kursseista opintoja kertyy 15 opintopisteen verran. VIExpertin opintovaatimusten mukaisesti opiskelijalla on mahdollisuus päättää, osallistuuko hän VIExpert-tutkielmaseminaariin vai korvaako hän seminaariosallistumisen suorittamalla 5 op:n VIE-kurssin vieraalta tieteenalalta.

Vapaavalintaiset VIE-verkoston yliopistojen tarjoamat kurssit

Yhteisten opintojen ja mahdollisen tutkielmaseminaarin lisäksi opiskelija valitsee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan muita opintoja siten, että kaikkien VIExpertin opintojen kokonaislaajuus on vähintään 25 opintopistettä. Enemmänkin siis saa opiskella.

Opetusohjelma 2023-2024.

Kurssi-ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen kursseille on pakollista. Kursseille ilmoittaudutaan kolmella eri tavalla riippuen siitä, kenen järjestämä se on. Huomaathan, että ilmoittautumistavasta riippumatta kaikki opintojaksot pitää rekisteröidä myös HY:n Sisussa. Lue ohjeet Sisun käyttöön alla.

 1. Jos kyseessä on kotiyliopistosi järjestämä VIE-kurssi, ilmoittaudu silloin yliopiston oman järjestelmän kautta (esim. WebOodi, Sisu).
 2. Jos kurssi on Helsingin yliopiston järjestämä, ilmoittaudu siihen HY:n Sisussa. Lue tarkemmat ohjeet alla. Huomaathan, että pakolliset VIExpert-suoritukset ovat HY:n järjestämiä!
 3. Jos kurssi on jonkun toisen verkoston yliopiston tarjoama, ilmoittaudu silloin elomakkeella.

Elomakkeen kautta ilmoittaudutaan kursseille porrastetusti aina ennen kurssin alkua. Syksyn kurssien ilmoittautumispäivät ovat:

 • 24.8.2023
 • 28.9.2023
 • 9.11.2023

Kevään kurssien ilmoittautumispäivät ovat:

 • 19.12.2023
 • 15.2.2024
 • 14.3.2024
 • 18.4.2024

Pääsääntöisesti kunakin päivänä ilmoittaudutaan seuraavana kuukautena alkaville kursseille. Joissain tapauksissa ilmoittautumispäivä voi olla monta viikkoa ennen kurssin alkua. Huomioithan tämän opintojasi suunnitellessasi.

VIExpertin henkilökunta välittää tiedon kurssille elomakkeen kautta ilmoittautuneista opiskelijoista ylipistojen yhteyshenkilöille tai kurssin vastuuopettajille. Ilmoittautumistiedon saatuaan vastuuopettajat ottavat sen jälkeen yhteyttä ulkopuolelta tulleisiin opiskelijoihin. Joskus yhteydenotto ei ole tarpeen, ja opiskelijan oletetaan saapuvan kurssille ilmoittauduttuaan. Eräät yliopistot käyttävät perustietolomaketta opiskelijan perustietojen rekisteröimiseksi omaan järjestelmäänsä ja siksi VIExpertin toimisto voi pyytää opiskelijaa elomake-ilmoittautumisen lisäksi täyttämään erillisen pdf-lomakkeen.

Mikäli jollekin ei ilmoittaudu tarpeeksi opiskelijoita, sitä ei järjestetä. Huolehdi siis ilmoittautumisesta, mutta muista myös perua osallistumisesi, jos et pääsekään kurssille.

Joissakin tapauksissa laitokset ovat kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta VIExpertin tarjoamille kursseille, lähinnä yhteystietojen kokoamista varten. Näin ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä, sillä VIExpertin opiskelijoiden oikeus suorittaa yhteistyöyliopistojen ohjelmaan tarjoamia kursseja perustuu yliopistojen kanssa solmittuihin erillissopimuksiin. Muut kuin VIExpert-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat osallistua niille kotiyliopistojensa järjestämille maisterikoulun kursseille, joille heillä on opinto-oikeus sekä JOO-sopimusta hyödyntämällä myös muiden yliopistojen kursseille.

Hyväksyttävästi suoritettu VIExpert-opintokokonaisuus sisältää vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot, joista 15 opintopistettä ovat pakollisia yhteisiä opintoja. Kaikille yhteisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa kurssit vapaasti VIExpertin tarjonnasta. Suorittaakseen hyväksyttävästi asiantuntijaopinnot opiskelijan loppututkielman on liityttävä jollain tavalla VIE-alueeseen.

Sisu-ohjeet VIExpert-opiskelijoille

Kaikilla VIExpert-opiskelijoilla on erillisopinto-oikeus Helsingin yliopistoon. VIExpert-opinnot tulee lisätä Sisussa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa VIExpert-opintokokonaisuuden alle.

Aluksi kaikkien VIExpert-opiskelijoiden tulee luoda itselleen opintosuunnitelma ja lisätä siihen VIExpert-opintokokonaisuus. Voit lukea tarkemmat ohjeet uuden opinto-ohjelman luomiselle HY:n sivuilta.

 1. Avaa Sisu ja mene Opintojen rakenne -välilehdelle.
 2. Valitse Uusi opintosuunnitelma.
 3. Lisää opintosuunnitelmaasi opintokokonaisuus Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot (VIExpert), jonka opintokoodi on VIE-500.

Jatkossa lisää kaikki VIExpert-kurssisi VIExpert-opintokokonaisuuden alle. Kun suoritat kurssin, jota ei löydy HY:n Sisusta, lisää kutakin suoritusta kohden yksi Valinnainen VIExpert-opintojakso.

Voit ilmoittautua HY:n kursseille vasta, kun olet lisännyt vastaavan opintojakson opintosuunnitelmaasi. Voit lukea tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen HY:n sivuilta.

VIExpert-kesäkoulu

VIExpert-kesäkoulu (5 op) (opintokoodi VIE-501)

Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot aloitetaan yhteisellä, viikon mittaisella kesäkoululla. Lukuvuoden 2024-2025 VIExpert-kesäkoulu järjestetään lähiopetuksena Lammin biologisella asemalla 26.-31.8.2024. Ilmoittautuminen kesäkouluun tapahtuu kesäkuussa Sisun kautta.

Huom. kesäkoulu on pakollinen opintojakso VIExpert-opiskelijoille - jos olet hakemassa VIExpert-opintoihin, varmistathan, että pääset osallistumaan kesäkouluun elokuussa! Kesäkoulun tarkempi ohjelma julkaistaan kesäkuussa.

VIExpert-kesäkoulu vahvistaa tulevaa VIE-asiantuntijuutta, laajentaa asiantuntemusta oman tieteenalan ulkopuolelle ja luo yhteisön sekä verkoston, jossa asiantuntemusta pystyy jatkossa kehittämään eteenpäin. Kesäkoulussa tutustutaan laajasti eri tieteenalojen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen.

Kesäkoulu koostuu kolmesta eri osasta: Ajankohtaista Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksessa -luennoista ja -tehtävistä, VIExpert-asiantuntijaopinnot ja työelämäyhteydet -tehtävistä ja -esityksistä sekä tutkielmaseminaareista. Pääosa viikosta on luennoille osallistumista, mutta mukana on myös ryhmätyöskentelyä sekä tutkimus- että työelämäpainotteisesti.

VIExpert-kesäkoulun ennakkotehtäviä on kolme:

 1. Ideapaperi loppututkielmaasi (dl 14.8.)
 2. Asiantuntijan/työelämässä olevan henkilön haastattelu ja siitä tehty esitys (dl 14.8.)
 3. Luentomateriaalien lukeminen (dl 20.8.)

Kaikkiin näihin ennakkotehtäviin löydät ohjeet kesäkoulun Moodlesta (kurssiavain lähetetään ilmoittautuneille). VIExpert kattaa majoitus- ja ruokailukulut. Jokainen opiskelija vastaa omista matkakuluistaan Lammille ja takaisin.

VIExpert-monimuotokurssi

VIExpert-monimuotokurssi: Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan (5 op) (opintokoodi VIE-502)

Näkökulmia Venäjään, Euraasiaan ja itäiseen Eurooppaan -kurssi järjestetään 2. ja 3. periodin aikana lukuvuonna 2023–2024. Monimuotokurssi on monitieteinen, osin ilmiöpohjainen, erilaisia kysymyksiä, teemoja ja niihin liittyviä ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden selitys- ja ymmärtämismalleja esittelevä maisteritasoinen johdantokurssi. Kurssilla esitellään ko. alueiden tutkimuksen moninaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja ko. alueiden tutkimukseen. Kurssi koostuu kolmesta lähipäivästä ja seitsemästä Moodlessa suoritettavasta etäopetusmoduulista.  Jokaisessa moduulissa on opetusta koskien niin Venäjää, jotain muuta entisen NL-alueen aluetta kuin itäistä Eurooppaakin. Opetukseen osallistuu useita opettajia ja asiantuntijoita. Kurssi on tarkoitettu VIExpert- ja IKEBB-opiskelijoille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää aluetutkimuksen ja erityisesti Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan tutkimuksen ilmiöiden sekä lähestymistapojen (teoreettisten ja metodologisten mallien) moninaisuuden. Hän osaa soveltaa joitakin näistä malleista omiin kiinnostuksen kohteiseen Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan kontekstissa. Opiskelija harjaantuu niin itsenäiseen kuin ryhmätyöskentelyyn. Hän kehittyy kriittisessä ajattelussa sekä analyyttisissä ja argumentaatiotaidoissa. Hän osaa etsiä ko. alueeseen liittyen soveltuvaa tutkimusta ja muuta tietoa sekä tehdä suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Kurssin lähipäivät järjestetään Helsingissä 3.11.2023, 19.1.2024 sekä 1.3.2024. Lisäksi opiskelija kirjoittaa itsenäisesti välitehtävän. Jokaisessa etämoduulissa on myös pienimuotoinen tehtävä, joka tulee suorittaa kurssilla edetäkseen.

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Helsingin yliopiston Sisussa 15.8.2023 9.00–16.10.2023 23.59.

VIExpert-tutkielmaseminaari

VIExpert opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op), jonka voi halutessaan korvata vieraan tieteenalan opintojaksolla VIExpert-opetusohjelmasta (esim. historian opiskelijalle sosiologian alaan kuuluva kurssi tai politiikan tutkijalle liiketaloustieteen kurssi). VIExpert-tutkielmaseminaarin tarkoitus on oman oppiaineen seminaarien tukena edistää maisterintutkielman/diplomityön tekemistä lisäämällä erityisesti kohdealueen asiantuntemusta, vahvistamalla monitieteisyyttä sekä opiskelijoiden verkottautumista. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman oppiaineen pakollisia seminaareja.

Opiskelijoille on mahdollista saada myös maisterintutkielmalle toinen ohjaaja Aleksanteri-instituutista tukemaan tutkielman tekoa.

VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos maisterintutkielma edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua, voi VIExpertin toimistolle laatia vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin koordinaattorilta.

 

Lukuvuosi 2023–2024
 

VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) (opintokoodi VIE-503)

VIExpert-tutkielmaseminaari on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille. Seminaarin tarkoitus on tukea sinua Venäjään, muuhun Euraasiaan tai itäiseen Eurooppaan liittyvää gradua tehdessäsi sekä vahvistaa monitieteellistä osaamistasi, erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on verkostoituminen eri tieteenalojen ja eri yliopistojen opiskelijoiden kesken sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden kesken. Vastuuopettajan lisäksi seminaarissa vierailee myös muita tutkijoita kommentoimassa papereita. Seminaari edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista osallistumista työskentelyyn.


VIExpert-tutkielmaseminaarissa esitetään tutkimussuunnitelman lisäksi kolme muuta graduun liittyvää paperia (yleensä luonnoksia gradun eri luvuista kuten aineisto- ja menetelmäluku, analyysi/käsittelyluku, kirjallisuuskatsaus, teorialuku). Lisäksi seminaarissa kommentoidaan muiden opiskelijoiden papereita. Vaadittuja osallistumiskertoja on viisi ja jokaiseen seminaaritapaamiseen ilmoittaudutaan Moodlessa erikseen kaksi viikkoa ennen ko. seminaaritapaamista. Tarkemmat ohjeet löytyvät seminaarin Moodlesta syyskuun alussa. Seminaari järjestetään Helsingissä/Aleksanteri-instituutin tiloissa torstaisin klo 12-16 - syyslukukaudella 21.9., 12.10., 23.11. ja 14.12. ja Zoomin välityksellä perjantaisin klo 10-14 - syyslukukaudella 22.9., 13.10., 24.11. ja 15.12. Valitse joko lähi- tai etäopetusryhmä. Alustavat kevään ajat Sisussa. Lue tarkempi seminaarikuvaus täältä. Ilmoittautuminen seminaariin HY:n Sisun kautta.

Vastuuopettaja: Sirke Mäkinen. Lisäksi vierailevia asiantuntijoita.

Maisterintutkielman ohjaus

VIExpert pyrkii tarvittaessa järjestämään tukiohjausta opiskelijoiden maisterintutkielmille. Tämä ohjaus on laitoksella annetun ohjauksen ohella annettavaa lisätukea, jolla pääsääntöisesti tuetaan lopputyössä tarvittavan, VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämistä.

Sinulle sopivan ohjaajan löytämiseksi pyydämme lähettämään 200-300 sanan tiivistelmän tutkielmasi aiheesta. Tiivistelmästä olisi hyvä käydä ilmi myös minkä tyyppisissä kysymyksissä ohjausta erityisesti tarvitset (esim. tutkielman teon prosessi, teoriat, metodit, Venäjää, muuta Euraasiaa tai itäisen Euroopan maata koskeva tieto). Tiivistelmän voi lähettää sähköpostilla VIExpertin koordinaattorille (hanna.o.peltonen [at] helsinki.fi).

Ohjaus on lisätukea työllesi, eikä perustu ohjaajan opetus- tai muuhun työvelvollisuuteen, ja ohjaaja antaa ohjausta oman aikataulunsa sallimissa rajoissa. Jotta ohjaus onnistuisi, sinulta itseltäsi edellytetään aktiivista otetta, tekstien tuottamista kommentoitavaksi ja mieltäsi askarruttavien tärkeiden kysymysten esittämistä ohjaajalle.

Laitoksesi on hyvä olla tietoinen mahdollisesti saamastasi lisäohjauksesta. Pyydämmekin, että tulostat oheisen koulutusohjelmalle/laitokselle tarkoitetun kirjeen tutkielmasi ohjaajalle tai koulutusohjelman/laitoksesi esihenkilölle ja palautat sen allekirjoitettuna sähköpostitse VIExpert-koordinaattori Hanna Peltoselle hanna.o.peltonen at helsinki.fi.

Vierailuluennot ja luentopassi

Aleksanteri-instituutin verkkosivuilla ja ai-verkko -sähköpostilistalla tiedotetaan erilaisista itäiseen Eurooppaan, Venäjään, Keski-Aasiaan ja Etelä-Kaukasukseen liittyvistä vierailuluennoista ja seminaareista, joihin myös VIExpert -opiskelijoiden toivotaan osallistuvan.

Osallistumalla kahdeksalle 1,5h kestävälle luennolle tai seminaareihin, joista yhteen laskettuna tulee yhteensä 12h sekä kirjoittamalla niistä 2200-2400 sanan (n.8-10-sivuisen) oppimispäiväkirjan, saa kolme opintopistettä. Luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä pyydetään kuittaus luentopassiin tai vaihtoehtoisesti luennon tai seminaarin ohjelma toimitetaan oppimispäiväkirjan mukana liitteenä.

Oppimispäiväkirjassa pohditaan ja analysoidaan luennoilla opittuja asioita. Kyse ei siis ole luentomuistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamisesta. Analyysin lähtökohtana voi olla esim. oman pro gradun tai yleisemmin oman tieteenalan jokin kysymyksenasettelu. Käytä analyysin tukena tieteellisiä lähteitä (https://libguides.tuni.fi/uusi-opiskelija/tieteellista-vai-ei)  Jos luento liittyy relevantisti hankkimaasi työkokemukseen, voit reflektoida luentoja myös suhteessa siihen. Lisää lähteet ja lähdeluettelo oppimispäiväkirjaan.

Opiskelija saa halutessaan oppimispäiväkirjasta viisi opintopistettä perehtymällä näiden lisäksi kahteen akateemiseen lähteeseen per luento ja reflektoimalla niitä oppimispäiväkirjassa sekä kirjoittamalla 3200-4000 sanan (n.12-15-sivuisen) oppimispäiväkirjan.

Täytetty luentopassi ja/tai oppimispäiväkirja palautetaan koordinaattorille hyväksymistä varten. Oppimispäiväkirjan tekniset ohjeet: riviväli 1,5; fontti Times New Roman 12; kaikki marginaalit 2,5 cm. (Kielijelppin ohje oppimispäiväkirjalle: https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/oppimispaivakirja/)

Luentopassipohjan voit tulostaa tästä.

Työelämäkurssi -projekti

VIExpert tarjoaa monipuolista työelämätukea. VIExpert-kesäkoulua varten opiskelijat haastattelevat työelämän asiantuntijoita ja osallistuvat alumnien pitämiin työryhmiin.

VIExpertin intensiivinen työelämäkurssi (3op) toteutetaan opintomatkan tavoin opiskelijoiden itsenäisesti toteuttamana ja VIExpertin henkilökunnan tukemana. Kurssi on noin viikon pituinen ja sijoittuu huhti-toukokuuhun riippuen toteuttajaryhmän aikatauluista. Se sisältää esimerkiksi työelämävierailuja, CV-klinikan valokuvauksineen, verkostoitumistilaisuuksia ja työelämäasiantuntijoiden antamaa opetusta.

Opintopisteiden (3) edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen järjestelyihin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujilla on työmarkkinoilla erittäin arvostetun projektityöskentelykokemuksen lisäksi parempi käsitys omasta osaamisestaan, hiottu CV ja LinkedIn-profiili, paljon tietoa uusista potentiaalisista työpaikoista sekä uusia kontakteja.

Muita mahdollisuuksia

Kaukasia-opinnot Malmön yliopistossa

Malmön korkeakoulu tarjoaa mielenkiintoisia Kaukaasiaan liittyviä verkkokursseja, jotka voidaan sisällyttää VIExpert -opintoihin: “Caucasus Studies includes a range of area courses with a focus on the Caucasus region. All courses are offered exclusively online with instruction in English. There are no mandatory seminars or lectures on campus.”

Caucasus studies I

Includes the following four course modules:

 • Introduction to Caucasus Studies

 • History of the Caucasus

 • A language of the Caucasus

 • Post-Soviet developments in the Caucasus

Caucasus Studies II

Includes the following four course modules:

 • State and nation building in the Caucasus

 • Conflicts and conflict resolution in the Caucasus

 • Peoples and languages in the Caucasus

 • The Caucasus region: causes and consequences of migration

You can find more information here: Caucasus Field and Case Studies

Kansainvälisyys

VIExpertin opiskelijoilla on monia eri väyliä kansainvälisyyteen, kuten opintomatkat, kansainväliset kesä- ja syyskoulut ja kotiyliopistojen tarjoamat opiskelijavaihdot.  VIExpertin Moodle-sivuilta löytyy myös listattuna erilaisia kurssi- ja kesäkoulumahdollisuuksia ulkomailla: https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=6041.

VIExpert kannustaa opiskelijoitaan hakeutumaan kohdemaihin opiskelijavaihtoon oman kotiyliopiston kautta.Opiskelijavaihdot vahvistavat VIExpert-opiskelijoiden alueen asiantuntijuutta. Ole myös yhteydessä ennen vaihtoa, jos haluat että vaihto-opintojasi sisällytetään VIExpert-opintohin.