Inlämning av bilagor

Om det finns en tidsfrist för när dokumenten ska vara ansökningsservicen tillhanda, ska du observera att det alltid är på ditt ansvar att se till att dokumenten kommer fram i tid. Det gäller även om du inte lämnar in dokumenten själv. Ansökningsservicen tar inte personligen emot dokument och ansökningsrådgivarna kan inte ta ställning till om enskilda dokument kan godkännas för ett visst ändamål.
Du kan lämna in dokument till ansökningsservicen också på följande sätt:

Om du vill lämna in dokument till ansökningsservicen per post, skicka dem till adressen:

Ansökningsservicen
PB 24
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Skicka inte dokument avsedda för ansökningsservicen till någon annan adress än adressen ovan. Om du skickar dokumenten till någon annan adress än adressen ovan anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren överlämnat dokumenten till ansökningsservicen.

Om du vill lämna in dokument med kurirtjänst (UPS, DHL, FedEx eller liknande), använd adressen:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
Unionsgatan 40
00170  Helsingfors

Skicka inte dokument avsedda för ansökningsservicen med kurirtjänst till någon annan adress än adressen ovan. Om du skickar dokumenten med kurirtjänst till någon annan adress än adressen ovan anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren överlämnat dokumenten till ansökningsservicen.

Om du själv vill lämna in dokument till ansökningsservicen, gör så här:

Du kan lämna in dina bilagor i postlådan på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata. Brevlådan är tillgänglig dygnet runt, men observera att du måste lämna bilagorna i brevlådan före klockan 15.00 för att de ska anses ha inkommit samma dag. Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15.00 anses de ha inkommit följande vardag.

 

Lämna inte dokument som är avsedda för ansökningsservicen till vaktmästaren eller i någon annan postlåda än den ovan nämnda. Om du lämnar dokumenten till vaktmästaren eller i någon annan postlåda, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren överlämnat dokumenten till ansökningsservicen.

I ansökningsskedet ska man i första hand lämna in bilagorna elektroniskt via ansökan i Studieinfo.

Bilagor som lämnas in i ansökningsskedet

De bilagor du skickar in i ansökningsskedet ska vara kopior av de dokument som efterfrågas. Kopiorna behöver inte vara officiellt bestyrkta. Om du antas till utbildningen ska du visa upp originaldokumenten eller officiellt bestyrkta kopior i samband med att du tar emot studieplatsen. Man ska i första hand lämna in bilagorna elektroniskt via ansökan i Studieinfo.

Du kan lämna in bilagorna samtidigt som du lämnar in ansökan, eller i efterhand logga in på Studieinfo och lämna in bilagorna, inom tidsfristen. Bilagor som lämnas in för sent beaktas inte i ansökan.

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna på ansökningsblanketten i PDF-, JPG- eller PNG-format.

Bilagorna kan också lämnas in per post eller i vår postlåda. Skriv ansökningsmålets namn på kuvertet, till exempel ”Pedagogiska studier för lärare”.

När du lämnar in dokument med anknytning till studentantagningen som bilagor till ansökan, kontrollera att du lämnar in alla de dokument som krävs och vid behov också översättningarna av dem. Information om vilka bilagor som krävs hittar du i Studieinfo i ansökningsmålens ansökningsanvisningar.

Mer information om bilagor

Läs noggrant igenom Studieinfos anvisningar om vilka bilagor som krävs och hur man lämnar in dem. Nedan finns ytterligare information om bilagor. Information om vilka bilagor som krävs hittar du i Studieinfo i ansökningsmålens ansökningsanvisningar.

Du behöver inte lämna in en kopia eller officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis om du har avlagt examen

 • vid Helsingfors universitet eller
 • vid en annan finländsk högskola år 1995 eller senare.

Observera ändå att du måste lämna in en kopia av examensbeviset om det innehåller en anteckning om någon studiehelhet som krävs för ansökan (t.ex. studiehelheten pedagogiska studier för lärare) eller ett motsvarighetsintyg för studier i ett undervisningsämne.

Du behöver inte lämna in ett intyg över studier eller studiehelheter som krävs om du har genomfört dem vid Helsingfors universitet och de är registrerade (namn, omfattning, prestationsdatum och vitsord) i Helsingfors universitets studieregister (Sisu). Observera att de studiehelheter som krävs måste vara registrerade som helheter.

I annat fall måste du lämna in ett intyg över att du har genomfört de studier och studiehelheter som krävs. Observera att det kan finnas en anteckning om att du har genomfört en obligatorisk studiehelhet på ditt examensbevis. I så fall måste du lämna in en kopia av examensbeviset för att bevisa att du har genomfört studiehelheten, även om du annars inte behöver lämna in en kopia av examensbeviset.

Du måste lämna in arbetsintyg om det krävs i antagningsgrunderna.

Om du söker till pedagogiska studier för lärare med inriktning på grund- och gymnasieutbildning eller fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen ska du lämna in ett motsvarighetsintyg för studier i undervisningsämnet. Motsvarighetsintyget kan vara ett separat dokument som utfärdats av fakulteten eller universitetet, ett omnämnande över studierna på examensbeviset eller en del av Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av nivån på en högskoleexamen.

Motsvarighetsintyget eller omnämnandet intygar att de studier på minst 60 sp som du har genomfört motsvarar innehållet i undervisningen i ämnet inom den grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Ansökningsservicen fastställer inte studiernas motsvarigheter. Ett separat motsvarighetsintyg är avgiftsbelagt (126 euro vid Helsingfors universitet). Motsvarighetsintyget behövs också efter studierna när man söker jobb som lärare.

Motsvarighetsintyget beviljas av fakulteten eller universitetet där studierna i fråga har genomförts och som ger ämneslärarutbildning. Begäran om motsvarighetsintyg görs skriftligen. Närmare anvisningar om hur du begär ett motsvarighetsintyg får du av din fakultet. Observera att det kan ta en tid innan du får motsvarighetsintyget. Därför rekommenderar vi att du begär det i ett tidigt skede så att du hinner lämna in det inom tidsfristen. Ansökningsservicen beviljar inte extra tid för att lämna in motsvarighetsintyget.

Motsvarighetsintyg eller utlåtande på basis av studier som genomförts utomlands

Den som ansöker om ett motsvarighetsintyg på basis av studier som genomförts utomlands ska beakta att handläggningstiden är flera veckor (vanligen tre till sex veckor). Om du till exempel har för avsikt att söka till STEP-studier, lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för handläggningen av motsvarighetsintyget. Du kan ansöka om motsvarighetsintyg för ett undervisningsämne hos en fakultet vid Helsingfors universitet eller hos Utbildningsstyrelsen samtidigt som du ansöker om jämställande av nivån på en högskoleexamen.

Den som ansöker om motsvarighetsintyg på basis av en utländsk examen ska lämna in följande dokument till Studentservicen vid den aktuella fakulteten:

 • en kopia av examensbeviset/kopior av examensbevisen
 • en kopia av studieutdraget/en lista över eventuella övriga genomförda kurser
 • kursbeskrivningar av de genomförda studierna (ju noggrannare, desto bättre)
 • vid behov översättningar av de ovannämnda dokumenten.

Den som söker till pedagogiska studier för lärare eller ämnesstudier i universitetspedagogik ska bifoga en blankett för bakgrundsuppgifter till sin ansökan. Blanketten poängsätts inte, utan den fungerar som ett stöd under antagningsintervjun. Det är obligatoriskt att bifoga ett fotografi till blanketten. Fotografiet är till för att intervjuarna lättare ska kunna koppla ihop personerna med dokumenten efter intervjun. Använd mallen nedan för blanketten. Du kan inte till exempel använda ditt cv som blankett för bakgrundsinformation.

Fyll i blanketten för bakgrundsinformation på samma språk som du deltar i din intervju på:

 • Den som söker till ämnesstudier i universitetspedagogik kan välja om hen vill delta i intervjun på svenska eller finska. Språkvalet meddelas på ansökningsblanketten och valet är bindande.
 • Den som söker till utbildningen Subject Teacher Education Programme (STEP) ska delta i intervjun på engelska.

Ladda ner den finskspråkiga blanketten för bakgrundsinformation. 

Ladda ner den svenskspråkiga blanketten för bakgrundsinformation. 

Ladda ner den engelskspråkiga blanketten för bakgrundsinformation.

Officiellt bestyrkta kopior

En kopia av ett dokument kan bestyrkas på följande sätt:

 • kopian bestyrks av läroanstalten (eller organisationen, t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) som utfärdat dokumentet (se ytterligare information nedan)
 • kopian legaliseras
 • kopian bestyrks av en notarius publicus i Finland.

Andra slags kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. Exempelvis en vanlig fotokopia eller en kopia bestyrkt av två personer duger inte. Observera också att kopior bestyrkta av en notarius publicus i ett annat land inte godkänns, om inte kopian är legaliserad. Officiellt bestyrkta kopior ska lämnas in till Ansökningsservicen i pappersform, om inte andra instruktioner har getts separat.

Officiellt bestyrkta kopior ska alltid göras från originaldokumenten. Underskrifterna och stämplarna som bestyrker kopiorna ska alltid vara i original, och alla sidor från originaldokumentet ska finnas med. En kopia av bilagan eller en bilaga som skickats per e-post duger inte.

Om en kopia innehåller flera sidor ska varje sida ha en bestyrkande underskrift och stämpel, ifall inte sidorna är sammanfogade (till exempel med ett sigill) så att de inte kan lösgöras. Om en kopia har lösa sidor eller om de kan lösgöras från varandra, till exempel om de bara är ihopsatta med häftapparat, ska alla sidor ha den bestyrkande aktörens underskrift och stämpel.

För att en kopia från en läroanstalt ska anses vara officiellt bestyrkt ska kopian ha läroanstaltens officiella stämpel. Läroanstalters officiella stämplar har vanligtvis läroanstaltens namn och symbol. Kopian ska dessutom vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning. En stämpel som bara har texten ”kopians riktighet intygas av” eller ”certified copy” är inte läroanstaltens officiella stämpel. Observera att en läroanstalt inte kan bestyrka ett examensbevis som utfärdats av en annan organisation (t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) eller en annan läroanstalt.

Om din kopia inte uppfyller ovannämnda kriterier ska du kontakta den som har bestyrkt kopian och be att få en ny kopia som uppfyller kriterierna.

Du kan få en officiell översättning av vilket dokument som helst av en auktoriserad translator. I Finland är auktoriserade translatorer personer som har rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer enligt lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007). Utbildningsstyrelsen har ett register över alla auktoriserade translatorer i Finland. Om du inte befinner dig i Finland kan du skaffa en officiell översättning av en auktoriserad translator i det land du befinner dig.

Du kan också få en officiell översättning av ett examensbevis eller annat dokument som har utfärdats av en läroanstalt av läroanstalten som utfärdat dokumentet.

En översättning är officiell endast om följande villkor uppfylls:

 1. Översättningen har en officiell stämpel av den auktoriserade translatorn/läroanstalten. (Läroanstalters officiella stämplar har vanligtvis läroanstaltens namn och symbol.)
 2. Översättningen är undertecknad av den auktoriserade translatorn/en företrädare för läroanstalten, och är försedd med undertecknarens namnförtydligande och tjänsteställning.

Översättningar som inte är gjorda av en auktoriserad translator eller läroanstalten som utfärdat dokumentet är inte officiella översättningar.

Om översättningen är gjord av en auktoriserad translator ska alla sidor vara försedda med translatorns stämpel eller underskrift eller bådadera. Om översättningen är gjord av läroanstalten som utfärdat dokumentet ska alla sidor vara försedda med läroanstaltens stämpel eller en företrädares underskrift eller bådadera. Vanliga kopior godkänns inte.

Bevisa namnändringen

Om i betyget är ditt tidigare namn och det inte finns ett finskt personnummer, måste namnändringen bevisas med något av följande:

 • ett bevis från befolkningsdatasystemet som visar ditt tidigare namn och ditt nuvarande namn
 • ett beslut från regionförvaltningsverket (eller länsstyrelse) av namnändringen
 • ett motsvarande dokument från en utländsk myndighet

Beviset från befolkningsdatasystemet får du från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten).