Reservplatser

Om du är på reservplats till ett program, betyder det att du uppfyller minimikraven för antagning, men din placering när de sökande rangordnas är åtminstone inte ännu bland de antagna. I Min Studieinfo -tjänsten ser du på vilken reservplats du är.

Om du är på reservplats till ett program, betyder det att du uppfyller minimikraven för antagning, men din placering när de sökande rangordnas är åtminstone inte ännu bland de antagna. I Min Studieinfo -tjänsten ser du på vilken reservplats du är.

Om någon av de sökande som antagits inte tar emot studieplatsen som erbjuds, kan studieplatsen erbjudas dig. Studieplatser som blir lediga erbjuds sökande enligt rangordningen på reservlistan. Om det finns flera sökande på samma reservplats, kan de erbjudas studieplats endast om lika många studieplatser blir lediga.

Du erbjuds inte en ledig studieplats, om du redan har tagit emot en studieplats i en utbildning som börjar höstterminen 2023 och som leder till en finländsk högskoleexamen. Detta beror på bestämmelsen om en enda studieplats.

Om du erbjuds en studieplats som har blivit ledig tar Helsingfors universitets ansökningsservice kontakt med dig per e-post.

Separata ansökningar vid Helsingfors universitet:

  • International Master degree programmes
  • Bachelor´s Programme in Science
  • Universitetens ansökan om överflyttning

Om du blir antagen från reservplats och vill ta emot studieplatsen, ska du ta emot studieplatsen och anmäla dig som närvarande eller frånvarande inom den utsatta tiden. Den exakta tidpunkten när den utsatta tiden är slut meddelades dig på ansökningsmålets resultatsida med rubriken ”Sökandespecifik information”.

Antagningen från reservplats avslutas, då något av följande villkor uppfylls:

  • Det finns inte längre lediga studieplatser i ansökningsmålet.

  • Det finns inte längre sökande som kan erbjudas en studieplats.

Antagningen från reservplats avslutas dock senast 1.8.2023 kl. 15.00.

Om du i det skedet som antagningen från reservplats avlutas fortfarande är på reservplats, uppdateras din status i Studieinfo från ”På reservplats” till ”Annullerad”.

Om du erbjuds en studieplats som har blivit ledig tar Helsingfors universitets ansökningsservice kontakt med dig per e-post.

Antagningen från reservplats avslutas, då något av följande villkor uppfylls:

  • Det finns inte längre lediga studieplatser i ansökningsmålet.

  • Det finns inte längre sökande som kan erbjudas en studieplats.

Antagningen från reservplats avslutas dock senast 1.8.2023 kl. 15.00.

Om du i det skedet som antagningen från reservplats avlutas fortfarande är på reservplats, uppdaterar ansökningsservicen din status på sen sökandespecifika resultatsidan från ”På reservplats” till ”Annullerad”.

Ansökningsservicen har tyvärr inte resurser att i realtid informera om hur många antagna sökande tagit emot studieplatsen. Ansökningsservicen kan inte heller göra en uppskattning om sannolikheten att bli antagen från reservplats. Ansökningsservicen har inte heller sammanställt statistik över tidigare urval där det skulle framkomma hur många som blivit antagna i den första omgången och hur många som har blivit antagna från reservplats.

Om att vara i kö till en stu­die­plats

Om du blir erbjuden en studieplats som inte är ditt högsta ansökningsmål i högskolornas gemensamma ansökan eller universitetens ansökan via öppna universitetsleden kan du fortfarande vara på reservplats till ett högre ansökningsmål. I det fallet kan du välja hur du handlar:

  • Du kan genast bindande ta emot den studieplats som erbjudits dig i ett lägre ansökningsmål. Om du tar emot studieplatsen bindande betyder det att du inte längre är i kö till högre ansökningsmål och alltså inte längre kan bli antagen till dem.
  • Du kan ta emot den studieplats som erbjuds dig i det lägre ansökningsmålet och stanna i kön till en studieplats i högre ansökningsmål. Detta betyder att du tar emot studieplatsen men ännu kan bli antagen till ett ansökningsmål där du är på reservplats. Om du blir antagen till ett högre ansökningsmål är emottagandet av den redan automatiskt bekräftat. Om du inte blir antagen till ett högre ansökningsmål blir emottagandet av det lägre ansökningsmålet bindande och kan inte längre annulleras.
  • Du kan besluta att inte ta emot studieplatsen i det lägre ansökningsmålet. Då kan du fortfarande bli antagen från reservplats till ett högre ansökningsmål. Om du då inte blir antagen från reservplats blir du helt utan studieplats.

Mer information om att ta emot studieplats i högskolornas gemensamma ansökan.

Så här fylls stu­die­plat­ser som bli­vit le­di­ga

Reservplatserna fylls enligt köer beroende på urvalssättet. I Min Studieinfo -tjänsten ser du din reservplats enligt din bästa placering i köerna. Om du till exempel är på fjärde reservplats i totalpoängskön och på andra reservplats i kön enligt poängen i urvalsprovet är antagningsresultatet ”På reservplats (2)”.

Då studieplatserna fylls i högskolornas gemensamma ansökan beaktas också kvoten för förstagångssökande. Om en förstagångssökande som har blivit antagen inte tar emot studieplatsen erbjuds platsen till en förstagångssökande från reservplats ifall tillräckligt många förstagångssökande inte annars skulle bli antagna.

Om en sökande skulle kunna bli antagen ur flera än en kö blir den sökande antagen från den kö som behandlas först. I urvalskriterierna anges vilken kö som behandlas först. Även sökande ur andra köer än den kö som behandlas först beaktas då platser fylls som har blivit lediga ur den kö som behandlas först. En studieplats som blivit ledig erbjuds den första sökande eller den första förstagångssökanden på reservplats i den kö där studieplatsen blivit ledig. Om den första på reservplats har blivit antagen ur en annan kö, blir den sökande antagen ur den kö som behandlas först och i hans eller hennes ställe väljs en ny sökande ur den andra kön.

Ansökningsservicen har tyvärr inte resurser att i realtid informera om hur många antagna sökande har tagit emot studieplatsen. Ansökningsservicen kan inte heller göra en uppskattning om sannolikheten att bli antagen från en reservplats. Se mera på sidan antagningsstatistik.