Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i datavetenskap (DoCS) ? Bra val! Vi antar nya doktorander fem gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet har årligen fem ansökningsperioder för rätt att avlägga doktorsexamen – två på våren, två på hösten och en på sommaren (endast för sökande som har avlagt sin magisterexamen vid Helsingfors universitet). 

Läsåret 2023–2024 är ansökningsperioderna följande:

 • 1.-14.9.2023
 • 1.-14.11.2023
 • 17.-31.1.2024
 • 3.-16.4.2024
 • 15.-25.7.2024 (endast sökande som utexaminerats från Helsingfors universitet)

Läsåret 2024–2025 är ansökningsperioderna följande:

 • 4.-17.9.2024
 • 6.-19.11.2024
 • 8.-21.1.2025
 • 2.-15.4.2025
 • 21.-31.7.2025 (endast sökande som utexaminerats från Helsingfors universitet)

Notera att ansökningstiden går ut kl. 15.00 lokal tid sista ansökningsdagen.

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Handledarna och den ansvariga personen som nämns i ansökan måste ha tackat ja till uppdraget.
 • Din tidigare examen måste vara lämplig för det planerade forskningsämnet och vetenskapsområdet. En examen anses lämplig om den inbegriper tillräckligt omfattande studier inom ett område som, med tanke på det föreslagna ämnet för doktorsavhandlingen, kan anses utgöra en lämplig grund för doktorandstudier.
 • Alla studier som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan måste vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Studenter som antas till doktorandprogrammet kan avlägga filosofie doktorsexamen. Studierätten beviljas vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Observera att dina handledningsarrangemang måste vara lämpliga för din målexamen och hemfakultet. Dina ansvariga personen måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

Doktorandprogrammets antagningskriterier

Tillgången till handledning av hög kvalitet är en central del av antagningskriterierna. För att komma igång, se listan över våra handledare. Du kan också försöka nå våra handledare via den årliga preliminära ansökan.

Programmet förutsätter att de handledningsarrangemang som presenteras i ansökan uppfyller följande krav:

 • Du måste ha minst en handledare som har avlagt doktorsexamen och en ansvarig person (professor eller biträdande professor). 
 • Den ansvariga personen måste vara ordinarie eller långvarigt anställda vid fakulteten du söker till.
 • Alla doktorander vid DoCS måste också ha en uppföljningsgrupp. Mer information om DoCS uppföljningsgrupper hittar du i Instruktioner för studerande.
 • Du måste bifoga ett undertecknat samtycke, letter of commitment (pdf), av handledaren/handledarna, den ansvariga personen och de medlemmar av uppföljningsgruppen som nämns i ansökan. 

Om ingen har tackat ja till att handleda dig är du tyvärr inte behörig att ansöka.

Notera att doktorandprogrammets beslut inte är bundet till de potentiella handledarnas preliminära samtycke att handleda dig. Bedömningen av ansökningarna baserar sig på deras kvalitet i sin helhet, och tillgängliga handledningsresurser räcker inte allena till för att garantera att du blir antagen.

Ansökan till programmet ska förberedas i samarbete med din planerade handledare vid programmet. För dem som vill söka till programmet men saknar handledare, ordnar DoCS en preliminär ansökan i maj. De bästa sökandena i den preliminära ansökan kontaktas och får förbereda sin egentliga ansökan. Mer information om preliminära ansökan publiceras på programmets sidor under våren.

 

Följande faktorer betonas vid bedömningen av forskningsplanens kvalitet:

 • Hur realistisk planen är
 • Den vetenskapliga betydelsen
 • Hur väl planen passar in i programmets forskningsprofil
 • Finansiering

Vid bedömningen av de preliminära tidsplanerna i ansökan fäster man särskild vikt vid att doktorander som studerar på heltid borde sikta på att skriva avhandlingen och genomföra studierna på cirka 4 år. Handledarna förväntas stödja detta mål.

Den sökandes potential och motivation bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet samt tidigare studieframgång och erfarenhet av forskning. Möjligheten att slutföra studierna inom den utsatta tiden bedöms utgående från studieplanen, forskningsplanen och finansieringsplanen. 

Följande faktorer betonas vid bedömningen av de tidigare studiernas kvalitet och lämplighet:

 • Hur väl den tidigare examen lämpar sig som grund för den planerade avhandlingen
 • Tidigare studieframgång

Vid bedömningen av den studieplan som presenteras i ansökan beaktas följande:

 • Hur realistisk planen är
 • Hur lämplig planen är för den planerade avhandlingen

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar i Instruktioner för studerande. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.