Universitetskoncernen

Universitetets egendom sköts av Helsingfors universitets fonder och Helsingfors Universitetsfastigheter. De bildar tillsammans med det egentliga undervisnings- och forskningsuniversitetet och två stiftelser Helsingfors universitetskoncern. Egendomen består huvudsakligen av fastigheter, aktiebolag och värdepapper. Koncernens totala intäkterna är 1,05 miljard euro och balansräkningens slutsumma nästan 1,7 miljarder euro. År 2018 var koncernens resultat -19 miljoner euro och soliditeten 71 procent.

 

Konsernikaavio 062019 ruotsi

Helsingfors universitet har ägt fastigheter och ansvarat för underhållet av sina fastigheter ända sedan universitetet grundades, nästan 380 år. Fastigheterna utgör cirka tre fjärdedelar av värdet på universitetets egendom. Fastigheternas värde i balansräkningen uppgick vid utgången av 2018 till cirka 800 million euro. 

Universitetets fastigheter ligger till största delen inom Helsingfors stad. Universitetets mål är att koncentrera sina lokaler till universitetets fyra campus i Helsingfors. På universitetets campus i Helsingfors centrum finns de bäst kända fastigheterna, bl.a. universitetets huvudbyggnad vid Senatstorget och Porthania. Dessutom äger universitetet fastigheter på forskningsstationerna som finns i olika delar av Finland.

Målet är att säkerställa att all verksamhet har tillgång till lämpliga lokaler till ett rimligt pris. Universitetet kan reagera snabbt på förändringsbehov i och med att man själv äger lokalerna.

Antalet lokaler som är i universitetets användning har minskat under de senaste åren. När lokalerna används effektivt blir det mer pengar över för universitetets huvuduppgift dvs för undervisning och forskning.

Cirka två tredjedelar av Helsingfors universitetskoncerns fastigheter ägs av Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och en tredjedel av Helsingfors universitets fonder.

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab

Helsingfors Universitetsfastigheter Ab är ett fastighetsplaceringsbolag för ägande och utveckling av universitetsfastigheter.

Bolaget ägs av Helsingfors universitet och ingår i Helsingfors universitetskoncern.

Helsingfors Universitetsfastigheter följer kapitalhyraprincipen och hyr huvudsakligen ut verksamhetslokaler till sin ägare.

De viktigaste fastigheterna 1.6.2019

Bolaget äger sammanlagt cirka 400 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Cirka 90 procent används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2018 till cirka 455 miljoner euro.  

De viktigaste fastigheterna som ägs av bolaget golvyta
Haartmans-institutet i Mejlans och Topeliusgatan 32 51 957
Byggnaderna i Campus Gumtäkt 50 335
Biocentren i Vik 37 707
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten i Vik 34 424
Forsthuset-Topelia 24 922
Byggnaderna i Brunakärr  24 615
Porthania 15 948

Helsingfors Universitetsfastigheters kontaktuppgifter

Fastigheter som ägs av Helsingfors universitets fonder 1.6.2019

Helsingfors universitets fonder äger sammanlagt cirka 250 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och bostäder. Cirka 90 procent av dem används av Helsingfors universitet. Fastigheternas bokföringsmässiga värde uppgick i slutet av 2018 till cirka 317 miljoner euro.

De viktigaste fastigheterna som är i fondernas ägo golvyta
Kvarteret Älgen (Kajsahuset, Porthania m.fl.) 45 085
Brobergsterrassen 28 073
Nationalbiblioteket + underjordiska magasinet 23 923
Universitetets huvudbyggnad 16 925
Biomedicum I och II i Mejlans 16 433
Alexandersgatan 7 + Universitetsgatan 4 15 894
Bostäder 9 146
Cultivator I och II i Vik 7 410

Dotterbolag och delägda bolag 1.6.2019

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Koncernen Tiedepuiston Asunnot
Tiedepuiston Asunnot Oy (moderbolag), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek är det största företag som Helsingfors universitets fonder äger. Koncernen Yliopiston Apteekki - Universitetets Apotek är verksam i Finland och Ryssland. År 2018 hade den en omsättning på 320 miljoner euro.   

Universitetets Apoteks kärnuppgift är att hjälpa kunderna när de ordineras läkemedel och att främja deras hälsa och välmående. Universitetets Apotek har samhällsansvar och specialuppgifter, såsom framställning av ovanliga läkemedel. Läs mer om apoteks- och samfundsskatten som Universitetsapoteket betalar.

HY247, d.v.s. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy, är en enhet med dryga 300 anställda, som erbjuder universitetet fastighetstjänster. HY247 ansvarar för byggtjänster, underhållstjänster, städtjänster och experttjänster som vaktmästartjänster, service och lokalbokning.

Helsingfors universitet har upphovsrätt till de finska och finlandssvenska namnlängderna. Försäljningen av dessa rättigheter utgör största delen av Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:s  (Universitetets kalenderbyrå) omsättning.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy sköter anmälningar om uppfinningar vid universitetet och främjar kommersialiseringen av innovationer som föds i universitetsforskningen.

Gaudeamus Oy ger ut fackböcker och vetenskapslitteratur – allmänna fackböcker, forskningslitteratur, läroböcker, facklitteratur och samhällsdebatt.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster (HY+) arrangerar utbildningar och erbjuder utvecklingstjänster inom olika vetenskapliga discipliner.

Unigrafia Oy tillhandahåller tryck-, utskrivnings- och publikationstjänster. Helsingfors universitets fonder äger 57,5 % av bolaget. De övriga ägarna är Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab och Konstuniversitetet.

Oy 4Pharma Ltd:s huvudprodukter är datahantering inom klinisk forskning och statistikanalys. Bolaget är verksamt i Finland, Sverige och Schweiz.

Företag ägda av Helsingfors universitets fonder 1.6.2019

Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
Unigrafia Oy, 57,52 %
Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
Gaudeamus Oy, 100 %
HY+ Oy, 100 %
Smear Oy, 100 %
Unihome Oy, 81 %

Koncernen Yliopiston Apteekki – Universitetets Apotek
Yliopiston Apteekki
    Yliopiston Apteekki Oy (moderbolag), 100 %
          Ryssland: Universitetskaja Apteka OOO, 100 %
          Sverige: Universitetets Apotek AB, 100 %
          Medapta Oy, 100 %
    Yhteistyöapteekit Finland Oy, 100 %
    HBS Finland Oy

Koncernen Oy 4Pharma
 Oy 4Pharma Ltd (moderbolag), 100 %
    Oy 4Pharma AB, Sverige, 100 %
    4Pharma Switzerland GmbH, 100 %

Helsingfors universitets fonder äger andelar i flera bolag – t.ex. i startup-företag som har grundats till följd av forskning vid universitetet.

Helsingfors universitets fonder var delägare i följande bolag 1.6.2019:

As. Oy Isokatu 27 (Bostadsaktiebolaget Isokatu 27), 48,59 %
Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy (Företagsinkubatorn för Helsingfors Vetenskapspark Ab), 47,78 %
Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki (Fastighetsaktiebolaget Biomedicum i Helsingfors), 46,91 %
Kiinteistö Oy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A (Fastighetsaktiebolaget Norra Hesperiagatan 23 A i Helsingfors), 50,00 %
Kiinteistö Oy Lammin Biokylä 1 (Fastighetsaktiebolaget Lammis Bioteknologiby), 30,00 %
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo (Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Miljöhus), 25,36 %
As. Oy Yliopistonkatu 25 (Bostadsaktiebolaget Universitetsgatan 25), 21,20 %
Kiinteistö Oy Liiketalo (Fastighetsaktibolaget Liiketalo), 22,90 %

Airmodus Oy, 34,83 %
Biomedicum Genomics Oy, 50,00 %
Dalan Animal Health Inc, USA, 22,00 %
Etsimo Oy, 30,00 %
GlucoModicum Oy, 25,90 %
Memocate Oy, 35,00 %
MOPRIM Oy, 29,41 %
Nanoform Finland Oy, 16,97 %
Nanojet Oy, 34,55 %
Panacea Holding Oy, 29,37 %
The Solubility Company Oy, 23,24 %
Valo Therapeutics Ltd, 22,38 % 

Övriga aktier 1.6.2019

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,38 % (koncernen sammanlagt 48,44 %)

I Helsingfors universitetskoncern ingår två stiftelser: Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse och Kumpulan liikuntahallisäätiö (en stiftelse som äger en idrottshall i Gumtäkt).

Vetenskapsstiftelsen grundades när universitetet fyllde 350 år och dess syfte är att stödja och främja unga vetenskapsutövares forskning. Den kan också stödja annan forskning vid universitetet. År 2014 övergick stiftelsen till att finansiera unga forskare i form av doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Kumpulan liikuntahallisäätiö äger Gumtäkts motionscenter.