Teologiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset.

Sidan uppdaterad 26.1.2022

Observera att fr.o.m. 16.3.2020 finns all information om situationen med coronaviruset på Helsingfors universitets ovannämnda externa webbplatser. Flamma och e-postlistor används inte längre för att informera om situationen.

På den här sidan finns bara pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för Teologiska fakulteten.

Preciserande instruktioner i Teologiska fakulteten

Ökad närundervisning

Uppdaterad 26.1.2022

Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om distansundervisning upphör 31.1. På grund av detta ökas närundervisningen i februari. Utöver nödvändig närundervisning kan utbildningsprogrammen enligt övervägande öka utbudet på närundervisning för att stöda studenternas inlärning och välmående.

Vi ber kursens lärare meddela oss via metsatalo-timetable@helsinki.fi så fort som möjligt om man önskar flytta kursen helt eller delvis till närundervisning i februari. Utbildningsprogrammets ledning beslutar om kursen kan flyttas till närundervisning så diskutera om närundervisningen i utbildningsprogrammen. Närundervisning kan ordnas i grupper på högst 50 personer.

Målet är att undervisningen under mars månad kan övergå till arrangemang utan begränsningar (period 4). Ta kontakt med metsatalo-timetable@helsinki.fi om du håller din kurs på över 50 personer på distans även i period 4.

Fakultetstenterna ordnas som planerat som salstenter.

Undervisning i 3. perioden

Uppdaterad 14.1.2022

Universitetets krisledningsgrupp har beslutat att 3. periodens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Nödvändig närundervisning kan ordnas i grupper på max. 25 personer med lov av fakultetens lägescentral.

Anvisningar:

 • I princip all undervisning i period 3. hålls som distansundervisning.
 • Endast nödvändig närundervisning ordnas (max. 25 personer). Meddela om behovet om nödvändig närundervisning till metsatalo-timetable@helsinki.fi. Fakultetens lägescentral beslutar vad som är nödvändig undervisning.
 • Fakultetstenterna ordnas som planerat som salstenter så att avstånden beaktas i tentutrymmena och deltagarantalet begränsas (max. 50 pers. i samma utrymme).
 • Salsbokningarna syns ännu i Sisu och på kurssidorna. Studentservicen i Forsthuset meddelar vaktmästarna skilt om den närundervisning som har fått lov av lägescentralen.
 • Om pandemisituationen blir bättre kan mängden närundervisning enligt övervägande ökas från början av februari. Om detta sker, meddelar vi skilt hur man söker om tillstånd för närundervisning.

Meddela studenterna på din kurs hur kursen avläggs!

Om du lägger till informationen på kurssidan kan det vara bra att skriva datum när informationen har uppdaterats.

OBS:

 • Munskydd används i universitetens utrymmen utom då man är ensam. I undevisningen och studietillfällen används munskydd.
 • Frågor om närundervisningen skickas till metsatalo-timetable@helsinki.fi. Ta kontakt också om du behöver en sal för strömning (streaming).

Undervisning på våren 2022

Uppdaterad 23.12.2021

Vårens undervisning ordnas i huvudsak som närundervisning. Undervisningen ses som nödvändig verksamhet och närundervisning föredras till stöd för studenternas välmående. Fakulteten är ändå beredd på att stora undervisningsgrupper (över 50 personer) kan bli tvungna att övergå till distansundervisning.

Det är inte nödvändigt att läsa e-post under julledigheten. Kontrollera läget med närundervisningen innan perioden börjar. Följ med informationen efter trettondagen.

 • Om du vill ändra din undervising till distansundervisning, diskutera saken med utbildningsprogrammets ledare.
 • Det att enskilda kurser flyttas på distans försvårar läget för studenterna att delta i distans- och närundervisningens föreläsningar.
 • Föreläsningarna flyttas inte till större utrymmen.
 • Närvaro vid närundervisingen är tills vidare inte obligatoriskt, men i praktiken kan avläggandet av kursen ändå kräva närvaro (till exempel för att kunna göra alla uppgifter). Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen. (Rektors beslut 15.3.2021:
 • Det är inte nödvändigt att ordna hybrid- eller distansundervisningsalternativ.
 • Du kan redan i förväg uppdatera information om eventuella alternativa sätt att avlägga kursen på kurssidan för sådana studenter som inte kan delta i närundervisningen.
 • Studenterna har fått som anvisning att innan undervisningen inleds kolla informationen på kurssidorna.
 • Fakultets- och omtentamina ordnas som saltentamina.
 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.
 • Universitetet har öppnat några undervisningsutrymmen, så att deltagande i distansundervisingen från campus ska vara lättare. Mer information i Instruktioner för studerande.
 • Länken till inspelningen från universitetets koronainfotillfälle den 20.12.2021 i slutet av denna nyhet.

Änd­ring­ar i när­un­der­vis­ning­en

Uppdaterad 21.9.2021

Instruktioner om undervisningen under hösten har uppdaterats på universitetets koronasida.

Första periodens undervisning och tentamina genomförs som planerat 13.9.–31.10.2021. När de nationella restriktionerna avvecklas utökas närundervisningen under andra perioden i den mån det är möjligt (1.11.–31.12.2021). Undervisningen för våren 2022 planeras med utgångspunkten att pandemiläget inte längre leder till begränsningar i undervisningsarrangemangen.

Om du vill byta till närundervisning helt eller delvis i period II, skicka ett meddelande om bokningen till metsatalo-timetable@helsinki.fi senast den 26.9.

Beakta dessa saker om du vill ändra distansundervisningen till närundervisning:

 • De planerade undervisningstiderna fortsätter gälla, och föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans som planerat.
 • Undervisningstiderna ändras inte. Tillgången på utrymmen kan påverka hur och om undervisningen kan flyttas till närundervising.
 • Om du ändrar undervisningen till närundervisning, beakta i mån av möjlighet studenternas läsordningar. 
 • Om undervisningen flyttas från distans- till närundervisning måste läraren erbjuda ett alternativt sätt att avlägga kursen i period 2.
 • Ändringarna kan planeras under antagandet att salarnas platskapacitet motsvarar normalläget. Följ informationen om munskyddrekommendationer på denna sida. Om de nationella restriktionerna gäller ännu efter oktober hålls undevisningen enligt de tidigare planerna.
 • Ändring av distansundervisning till närundervisning kan ha betydlig inverkan på planer som studerande redan har gjort (t.ex. boendearrangemang).

Vårens undervisning planeras enligt normalläge och publiceras i november. 

Be­slut om di­stans­un­der­vi­sing som gäl­ler fort­fa­ran­de på hös­ten

Uppdaterad 24.8.2021

 • De beslut om distansundervising som gjordes i våras gäller fortfarande. Inga ändringar har gjorts i det som bokades på våren. Om ändringar behöver göras, kontakta metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Lokaler för streamning av föreläsningar: ta kontakt på metsatalo-timetable@helsinki.fi
 • Om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, kontrollera att det utrymme som bokats har den möjligheten. Se lokaler för hybrid- och distansundervisning eller ta kontakt på metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Studenterna ser om det är fråga om när- eller distansundervisning på kurssidan och i Sisu: Om det inte finns någon salinformation bredvid undervisningstiden är lektionen på distans. Du kan också skriva på kurssidan om undervisningen är distans-, när- eller hybridundervisning.
 • Tidtabeller för kurser på våren publiceras i november. Det preliminära undervisningsprogrammet har publicerats i Instruktioner för studerande, men det uppdateras inte längre.

5.3.2021 Närundervisning och -tentamina, hösten 2021

Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Man ansöker om lov för kontaktundervisning på samma sätt som för vårterminens undervisning. Kontaktundervisning kan sökas för grupper på högst 50 studenter.

Utrymmena räcker inte nödvändigtvis till för alla ansökningar och därför bokas utrymmen för närundervisning enligt följande prioriteringsordning:

 1. ISP: 1–3 träffar / möjligt att ordna träffar i grupp eller individuella träffar
 2. Utrustning (redskap, program, utrymmen osv.) – bokas för de undervisningsgånger som behövs (1–100 % närundervisning)
 3. Första årets studenter (kand/magister): högst 2 kurser under höstterminen
 4. Tenter
 5. Semiarier/ proseminarier / forskarseminarier 1–3 träffar
 6. Ämnesstudier: högst 1 kurs helt och hållet eller två kurser 50 % som närundervisning
 7. Annan motivering: 1–3 träffar

I närundervisningen prioriteras undervisning i små grupper. Massföreläsningar (över 50 studenter) ordnas på distans. I prioriteringen försöker man erbjuda någon möjlighet till närundervisning för alla studenter och i mån av möjlighet är det bra om detta beaktas även i planeringen i avdelningarna och utbildningsprogrammen.

Anvisningar om ansökan och närundervisningen

 • Den ansvariga läraren för varje studieavsnitt bedömer om studieavsnittet helt eller delvis är nödvändigt att ordna som närundervisning. Vid behov diskuteras prioriteringarna inom avdelningen eller utbildningsprogrammet.
 • Den ansvariga läraren meddelar om behovet av närundervisning och motiverar det via e-blankett senast 21.03.2021.
 • Om alla ansökningar inte kan godkännas, till exempel på grund av brist på utrymmen, beslutar utbildningsprogrammets ledare hur ansökningarna prioriteras.
 • Streamning av föreläsningar: om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, meddela om det på ansökningsblanketten så detta kan beaktas då bokningen görs. Om du behöver en sal för att streama så bara läraren är på plats, meddela även om detta via blanketten.
 • Utrymmena bokas som vanligt genom automatplacering i Optime. Om det senare finns behov att göra ändringar i bokningarna eller meddela om tilläggsinformation, ta kontakt med utbildningsplanerarna via: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Rekommendationen om distansundervisning gäller all undervisning vid fakulteten, oberoende av var den ordnas. Närundervisning får alltså inte heller ordnas utan lov i andra än universitetets utrymmen.    
 • Myndigheternas och universitetets anvisningar måste följas i all närundervisning. Säkerhetsavstånden ska beaktas och de som närvarar ska använda mask. Anvisningarna kan ändras om pandemisituationen förändras. Uppdaterad information om coronaläget finns på universitetets webbplats:
 • Listan på kursdeltagarna ska hållas uppdaterad med tanke på eventuell smittspårning.
 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning. Man kan alltså inte kräva att studenterna deltar i närundervisningen. Om undervisningen ordnas som närundervisning behöver läraren ändå inte ordna parallell distansundervisning. Om självstudier är en möjlighet studerar studenter som inte kan delta i närundervisningen på egen hand enligt lärarens anvisningar. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen.

5.3.2021 Närundervisning och -tentamina, våren 2021

Undervisingen ordnas helt och hållet på distans fram till den 28.3., bortsett från fakultetstenterna samt ett par kurser som behöver specialutrymmen. Vi har kontaktat de lärare som hade bokningar i under den här tiden.

De salsbokningar för närundervisning som har gjorts för period IV efter den 28.3. har inte ännu ställts in men vi följer med situationen. För tillfället gör vi inte nya bokningar innan vi bättre vet hur läget ser ut.

Kom ihåg att även bokningar för streamning där bara läraren är på plats ska göras via metsatalo-timetable@helsinki.fi. Vi meddelar vaktmästarna om dessa. Byggnaderna är låsta fram till 28.3.

Fakultetstenterna hålls som saltentamen med specialarrangemang. Tentamenstjänsterna skickar mer information till dem som anmält sig till tentamen.

Kom ihåg att också alternativa arrangemang för fakultetstentamina är möjliga. Det önskas att så få som möjligt deltar i salstentamina.

An­vis­ning­ar för hur un­der­vis­ning­en ord­nas vå­ren 2021 

Byt språket till finska eller engelska.

Användning av arbetsrummen och möten

Rekommendationen om distansarbete gäller fram till 16.1.2022 för alla uppgifter som kan utföras som distansarbete. Möten hålls på distans om det inte är nödvändigt att sammanträda på plats. Läs mer på universitets koronavirussida.

Preciserande instruktioner för undervisning

På grund av koronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också hösten 2020. Teologiska fakulteten har beslutat att specificera universitetets allmänna anvisning om höstens undervisning på följande vis:

 • Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Det finns några kurser som ordnas som närundervisning, antingen hela kursen eller delvis. 

Närundervisning

 • ISP-handledning ordnas som närundervisning för förstaårsstudenter.
 • Tentamina och fältkurser som är kritiska för utexaminering kan ordnas fr.o.m. 1.6.2020 under iakttagande av säkerhetsavstånd, begränsningarna för sammankomster samt övriga anvisningar. Lägescentralen fattade beslut i de här frågorna på sommaren 2020. 
 • Om undervisningen ordnas som närundervisning är läraren inte skyldig att parallellt ordna distansundervisning. I sådana fall studerar studenten självständigt enligt lärarens anvisningar om detta går att ordna. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisning.

 • Varken undervisning på distans eller som närundervisning behöver bandas in för att studenterna ska kunna se den senare. Undervisningen kan inte ha närvaroplikt tills universitetet ändrar sitt beslut. I praktiken betyder detta att frånvaro i sig inte är en grund för att underkänna en prestation. Undervisningen kan ändå ha en sådan form att närvaro krävs för att prestationen ska kunna utföras, t.ex. vid gruppdiskussioner.

För studerande

Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid teologiska fakulteten (på finska).

Kontaktinformation till teologiska fakultetets lägescentral

Lägescentralens chef, dekanus Antti Räsänen (anträffbar utanför tjänstetid)

Chef för studieärenden Anu Holvikivi (anträffbar utanför tjänstetid)

Professor Jutta Jokiranta

Universitetslektor Mikko Ketola

Personalchef Hanna Lotti

Professor Petri Luomanen

Förvaltningschef Varpu Myllyniemi

Kommunikatör Niina Niskanen

Samordnare Sonja Pakarinen

Universitetslektor Heikki Pesonen

Professor Sami Pihlström

De teologiska studenternas ämnesförening, ordförande Inka Pänkäläinen

Professor Elina Vuola

Om problem uppstår kan lärare även kontakta utbildningsprogrammens ledare.