Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.
Viktigaste anvisningar
 • Den tredje periodens undervisning ordnas i huvudsak som distansundervisning fram till 31 januari. Närundervisningen och handledningen på plats ökas under februari i grupper på högst 50 personer. Tentamina kan ordnas på distans eller på plats. Universitetet ser till att det finns tillräckliga och rymliga självstudielokaler för studenterna på alla campus.
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft tills vidare.
 • Tillställningar och evenemang ändras så att de hålls på distans tills vidare om det är möjligt.
 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.

Nästa koronainfo hålls må 24.1.2022 klo 9–11.

Sidan uppdaterades senast 21.1 (De senaste besluten; För studerande och undervisningspersonalen).

Krisledningsgruppens beslut 21.1.2022

Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om distansundervisning upphör 31.1. På grund av detta ökas närundervisningen och handledningen på plats under februari i enlighet med krisledningsgruppens riktlinjer.

Utbildningsprogrammen beslutar om närundervisning enligt eget övervägande. Närundervisning kan ordnas i grupper på högst 50 personer, och i undervisningslokalerna tas rymlighet i beaktande. Tentamina kan ordnas på distans eller på plats. Målet är att undervisningen under mars månad kan övergå till arrangemang utan begränsningar (period 4).

Uppdaterad 24.11

Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.

Se THLs rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker.

Universitetet förser studerande och personal de munskydd och andra ansiktsskydd som behövs för arbetet och närundervisningen. Det rekommenderas att universitetets munskydd används i första hand i arbets- och studiesammanhang. Universitet har inte möjlighet att tillhandahålla särskilda munskydd för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen.

Universitetet kommer att skaffa engångsmasker och masker av tyg. Närmare anvisningar finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Mindre bemedlade personer kan avhämta munskydd hos huvudstadsregionens kommuners utdelningsställen för munskydd.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras efter behov i enlighet med de nationella rekommendationerna.

Uppdaterad 21.1.2022: Undervisning och tentamina i period III

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskklassificering är kontorsarbete och närundervisning verksamhet med liten riskpotential. I verksamhet med högre riskpotential kan arrangören eller chefen ge anvisningar som syftar till att öka säkerheten. Anvisningarna utgår från THL:s och Arbetshälsoinstitutets riskbedömning. Riskbedömningen ska också tillämpas när man ordnar undervisning (Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronavirusepidemin, pdf)

Undervisning och tentamina i period III

Den tredje periodens undervisning ordnas i huvudsak som distansundervisning fram till 31 januari. Fakulteternas lägescentraler beslutar om nödvändig närundervisning såsom laboratorie- och färdighetskurser. Närundervisning kan ordnas i grupper om högst 25 personer.

Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om distansundervisning upphör 31.1. På grund av detta ökas närundervisningen och handledningen på plats under februari i enlighet med krisledningsgruppens riktlinjer. Utbildningsprogrammen beslutar om närundervisning enligt eget övervägande. Närundervisning kan ordnas i grupper på högst 50 personer, och i undervisningslokalerna tas rymlighet i beaktande.

Tentamina kan ordnas som planerat antingen på plats som fysiska tentamina eller på distans. Vid fysiska tentamina ska man se till att tentamenslokalen är tillräckligt rymlig, och antalet deltagare som kan befinna sig i samma sal begränsas vid behov till högst 50 personer.

Universitetet ser till att det finns tillräckliga och rymliga självstudielokaler för studenterna på alla campus.

Målet är att undervisningen under mars månad kan övergå till arrangemang utan begränsningar (period 4).

Riktlinjerna för hur undervisningen ordnas kan behöva ändras om undervisnings- och kulturministeriets, statsrådets eller regionförvaltningsverkets beslut kräver det.

Eftersom situationen varierar enligt utbildningsprogram lönar det sig för studenter att kontrollera undervisningsinformationen i Sisu och på sidan Mina studier (för studier man är anmäld till) eller Studieutbud (för studier man ännu inte är anmäld till). Mer information: Var hittar jag studieutbudet?

Se också (på finska): opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n päivitetyt suositukset varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi.

Deltagande i undervisningen under läsåret 2021–2022

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). I närundervisningen kan det därtill förutsättas att studenten är närvarande på det sätt som anges i undervisningsplanen, om utbildningsprogrammets fastställda kunskapsmål kräver det. Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande arrangemang på de kurser vars prestationssätt kräver närvaro.

Studenter som är frånvarande på grund av coronaviruset (sjukdom, exponering, karantän) ska ges ersättande uppgifter i den utsträckning det är möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Studenten får inte delta i närundervisning om hen är sjuk eller försatt i karantän.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Om en student på din kurs har insjuknat i covid-19

Lärare ska kontakta fakultetens studiechef, som ger närmare anvisningar om vilka åtgärder som måste vidtas. Se ytterligare information för undervisningspersonalen i Instruktioner för undervisning.

Användning av undervisningslokalerna

Undervisningslokalerna och Examinarium-salarna används normalt. Universitetet ser till att det finns tillräckliga och rymliga självstudielokaler för studenterna på alla campus. Se information om självstudielokalerna.

I universitetets lokaler följer vi säkerhetsföreskrifterna: vi iakttar god handhygien och att alla har möjlighet att undvika närkontakt med varandra, och när vi är sjuka kommer vi inte till campus, a. Dessutom ska vi iaktta följande anvisningar som gäller coronavirussituationen:

Flex­i­bi­li­tet i stu­di­er och un­der­vis­ning

Undantagssituationens inverkan beaktas när beslut om förlängd studietid fattas.

Övriga anvisningar

Uppdaterad 26.11: Utomstående personer kan delta i undersökningar i universitetets lokaler med iakttagande av hälsosäkerhetsanvisningarna.

Forskningsarbete i universitetets lokaler

Se Distansarbete och arbete i universitetets lokaler, arbetstiden.

Ut­om­stå­en­de forsk­nings­per­so­ner

Om man har intervjuer som ingår i forskningsarbetet eller man undersöker utomstående forskningspersoner i lokaler utanför universitetet, måste man fortfarande följa hälsosäkerhetsanvisningarna. Utomstående personer kan delta i undersökningar i universitetets lokaler med iakttagande av hälsosäkerhetsanvisningarna.

La­bo­ra­to­ri­er

I laboratorierna ska man följa universitetets allmänna anvisningar för arbete. Krisledningsgruppen rekommenderar att man återinför laboratoriernas bokningssystem. Apparater som används gemensamt ska rengöras både före och efter användning.

En del av laboratorierna används också i undervisningen, i vilket fall man bör beakta också anvisningarna om användning av undervisningslokalerna, som finns i Instruktioner för undervisning.

Uppdaterad 17.1.2022: Coronapasset är inte i bruk för tillfället.

Se Öppettider.

Närmare information om undervisningen finns i avsnittet För studerande och undervisningspersonalen.

Hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller i lokaler som används för undervisning, kundbetjäning och evenemang:

 • munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam
 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra
 • lokalanvändarna informeras om vilka hälsosäkerhetsanvisningar som ska iakttas med anledning av coronavirusepidemin.

När evenemang ordnas i universitetets lokaler ansvarar arrangören för att lokalerna är tillräckligt rymliga, oavsett om arrangören är extern eller intern. Universitetet ansvarar för sin del för att rengöringen av lokalerna är tillräcklig och för anvisningarna som gäller hygienkraven. Olika slags anvisningar såsom planscher och dekaler får stå kvar i universitetets lokaler, för de påminner om hälsosäkerheten.

Coronapasset är inte i bruk för tillfället.

Universitetets lokaler kan nu hyras ut till utomstående, och gäster kan tas emot inom ramarna för de aktuella riktlinjerna gällande hälsosäkerhet. Utomstående som hyr universitetets lokaler ansvarar för att myndigheternas föreskrifter följs.

Biblioteken, museerna,Tankehörnan och Unisport

Helsingfors universitets biblioteks webbplats

Nationalbibliotekets webbplats

Luomus besöksmål, Helsingfors observatorium och Universitetsmuseet

Unisports webbplats

Tankehörnan

Själv­stu­di­e­lo­ka­ler­na

 Universitetet ser till att det finns tillräckliga och rymliga självstudielokaler för studenterna på alla campus. Se information om SjälvstudielokalernaExaminarium-salarna används normalt.

Uppdaterad 17.1.2022

 • Coronapasset är inte i bruk för tillfället.
 • Tankehörnans publikevenemang, olika seminarier och paneldiskussioner hålls på distans eller har ställts in till 31.1.2022.
 • Internationella konferenser ordnas virtuellt fram till 31.1.2022. 

Eve­ne­mang

Tillställningar och evenemang ändras så att de hålls på distans tills vidare om det är möjligt. Coronapasset är inte i bruk för tillfället. Till exempel Tankehörnans publikevenemang, olika seminarier och paneldiskussioner hålls på distans eller har ställts in till 31.1.2022.

Nödvändiga interna tillställningar kan ordnas i universitetets lokaler med iakttagande av hälsosäkerhetsanvisningarna.

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskklassificering är kontorsarbete och närundervisning verksamhet med liten riskpotential. I verksamhet med högre riskpotential kan arrangören eller chefen ge anvisningar som syftar till att öka säkerheten. Anvisningarna utgår från THL:s och Arbetshälsoinstitutets riskbedömning. Riskbedömningen ska också tillämpas när man ordnar undervisning (Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronavirusepidemin, pdf).

Hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller i lokaler som används för undervisning, kundbetjäning och evenemang:

 • munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam
 • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
 • kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
 • rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras
 • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

När evenemang ordnas i universitetets lokaler ansvarar arrangören för att lokalerna är tillräckligt rymliga, oavsett om arrangören är extern eller intern. Universitetet ansvarar för sin del för att rengöringen av lokalerna är tillräcklig och för anvisningarna som gäller hygienkraven. Olika slags anvisningar såsom planscher och dekaler får stå kvar i universitetets lokaler, för de påminner om hälsosäkerheten.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­ren­ser

Internationella konferenser ordnas virtuellt fram till 31.1.2022. Även efter det bör man vara förberedd på att övergå till distanskonferenser vid behov.

Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Disputationer som infaller i januari 2022 ska ordnas antingen på distans.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Promotioner

Lägescentralerna ansvarar för de anvisningar som ges för planeringen av promotioner.

Uppdaterad 1.10.

Ska du börja arbeta vid Helsingfors universitet? Fråga din chef hur undantagssituationen påverkar din arbetsstart.

Om du kommer till din nya arbetsplats från utlandet, FINENTRY-tjänsten ger information och anvisningar om ankomsten till Finland.

Beakta också att coronavirussituationen påverkar processen för ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och för inresans del även tillgången till myndighetsservice i Finland.

Information om inreserestriktioner (inkl. karantänsbestämmelser) finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdaterad 17.12: Rekommendationen om distansarbete är i kraft tills vidare. När situationen förändras ses rekommendationen över, nästa gång i slutet av januari. En lämplig övergångsperiod bestäms igen för återgången från distansarbete till hybridarbete.

Rekommendationen om distansarbete är i kraft tills vidare.

När situationen förändras ses rekommendationen över, nästa gång i slutet av januari. En lämplig övergångsperiod bestäms igen för återgången från distansarbete till hybridarbete.

Man kan med sin chef komma överens om att helt eller delvis arbeta på arbetsplatsen, om det är nödvändigt för att orka i arbetet eller kunna koncentrera sig på arbetet.

På arbetsplatsen iakttas de hälsosäkerhetsanvisningar som gäller under coronapandemin.

Redan överenskomna små informella träffar före jul (högst 20 personer) kan hållas efter chefens övervägande med beaktande av hälsosäkerheten, eller flyttas till ett senare datum.

Forskningsarbete som kräver närvaro kan utföras på arbetsplatsen. Hälsosäkerheten ska uppmärksammas särskilt i laboratorierna och krisledningsgruppen rekommenderar att man återinför laboratoriernas bokningssystem.

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskklassificering är kontorsarbete och närundervisning verksamhet med liten riskpotential. I verksamhet med högre riskpotential kan arrangören eller chefen ge anvisningar som syftar till att öka säkerheten. Anvisningarna utgår från THL:s och Arbetshälsoinstitutets riskbedömning. Riskbedömningen ska också tillämpas när man ordnar undervisning (Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendation till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronavirusepidemin, pdf).

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.  Gör en bedömning om du behöver testa dig via Omaolo-tjänsten.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
 • Se Rekommendation om munskydd.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Mö­ten

Möten hålls på distans om det inte är nödvändigt att sammanträda på plats.

Webbmöten och distansträffar

Du kan läsa tips för webbmöten och distansträffar i Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

In­ter­netupp­kopp­ling vid di­stans­ar­be­te

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Er­go­no­mi i di­stans­ar­be­te

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Det går att låna arbetsredskap av universitetet för att underlätta distansarbetet. Anställda kan låna bildskärmar och små ergonomiska hjälpmedel, men inte möbler. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare.Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Uni­ver­si­te­tet har ut­vid­gat ska­de­för­säk­ring­en för ar­be­te på di­stans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flex­i­bel ar­bets­tid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare tills vidare.

 • Flextiden vardagar är kl. 6–21. På lördagar är det möjligt att arbeta mellan kl. 9 och kl. 18.

Distansarbete stämplas som distansarbete även i fortsättningen.

Närmare anvisningar finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Coronavaccination och arbetstid

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Re­kry­te­ring och nya med­ar­be­ta­re un­der un­dan­tags­till­stån­det

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 17.1.2022: coronavaccination, exponering och sjukdom, smittspårning, ka­ran­tän

Coronavaccination

Vi uppmuntrar alla vid universitetet att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet (se THL:s webbsida Vacciner och coronaviruset).

Du kan få coronavaccinet från hälso- och sjukvården i din egen kommun. Kontrollera anvisningarna för vaccinering vid din kommun. Helsingfors anvisningar.

Nu kan du få coronavaccinet också hos företagshälsovården (logga in och läs anvisningarna på Flamma)

Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Exponering och sjukdom

Om du har exponerats för coronaviruset

I enlighet med THL:s anvisning (13.1.2022) har de nationella kriterierna för frivillig karantän ändrats och den som har exponerats men är symptomfri kan komma till universitetet om distansarbete eller distansstudier inte är möjliga.

Det är skäl att diskutera möjligheten till distansarbete eller distansstudier med chefen eller läraren.

Exponering är inte sjukfrånvaro.

Du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården endast i undantagsfall, se Resor och gäster/resande från utlandet.

Om du har symptom på covidinfektion/förkylning eller har fått ett positivt testresultat

Om du får ett positivt testresultat (inkl. hemtest) eller har symptom ska du inte komma till universitetet.

 • Meddela din frånvaro i normal ordning och meddela också din chef/läraren om du har testat positivt.
 • Du kan vara borta från jobbet på grund av sjukdom i högst fem kalenderdagar på egen anmälan. Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar). Efter det behöver du ett läkarintyg (du får ett intyg t.ex. via Mehiläinens digitala tjänster).
 • Om du har besökt universitetet så att någon där har exponerats ska du komma överens med din chef om vem av er som ska informera de exponerade så att de kan hålla koll på eventuella symptom. Chefen kan meddela om exponeringen endast anonymt.
 • Om du inte har symptom och du är arbetsför kan du arbeta på distans på normalt sätt.

Läs också HUS anvisningar.

Om ett barn har insjuknat i covid-19

Arbetstagaren kan ansöka om tillfällig vårdledighet enligt universitetets normala praxis. Anvisningarna finns i Flamma (kräver inloggning).

Om en familjemedlem har exponerats

Enligt THL:s anvisningar (13.1.2022) behöver du inte vara frånvarande från arbetet/studierna.

Smittspårning

10.1.2022: Eftersom många kommuner inom HUS-området är överbelastade kommer smittspårningen inte att kontakta de exponerade, utan den som har smittats ska själv kartlägga sina kontakter och meddela dem som eventuellt exponerats. I de övriga kommunerna blir du, beroende på coronaläget, uppringd av hälso- och sjukvården och blir försatt i isolering. Du får också svara på frågor om eventuell exponering.

Du ska omedelbart meddela din chef eller din lärare att du har insjuknat i covid-19.

Var beredd att

 • berätta huruvida du har varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden samt när och var
 • göra en bedömning av eventuella exponeringar med hög risk (se nedan) om du har varit på arbetsplatsen.

Exponeringar med hög risk:

 • möten ansikte mot ansikte i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd
 • fysisk kontakt
 • oskyddad kontakt med sekret från ett covid-19-fall, till exempel upphostningar
 • vistelse i en sluten lokal i över 15 minuter (inte nödvändigtvis i ett sträck, men under en 24-timmarsperiod), till exempel i samma hushåll, arbets-, mötes- eller väntrum.  I en stor lokal avgränsas personerna till de som vistats i din närhet.

Det har inte nödvändigtvis skett någon exponering om covid-19-fallet eller både covid-19-fallet och närkontakten har använt ansiktsskydd, engångsmun- och nässkydd eller visir.

I bedömningen av exponeringssituationer ska man också beakta omständigheterna, det vill säga lokalens storlek och ventilation samt exponeringens art och varaktighet.

I enlighet med RFV:s anvisningar (endast på finska) ska arbetsgivaren föra en förteckning över arbetstagare som har exponerats för coronaviruset i sitt arbete (se högriskexponeringskriterier ovan). Förteckningen börjar 15.11.2020 och uppdateras retroaktivt så exakt som är möjligt.

Corona och officiell karantän på beslut av myndighet

Institutet för hälsa och välfärd: Karantän och isolering

Ka­ran­tän i Fin­land
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA. FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i officiell karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en ansökan om befrielse från arbete i SAP HR. Meddela i ansökan att frånvaron gäller karantän.

Den som har insjuknat eller som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Vid in­re­sa från ut­lan­det

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Ka­ran­tän ut­om­lands
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Men­talt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Mehiläinen: Hur lindrar jag oron för coronaviruset på arbetsplatsen? (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

In­for­ma­tion om den ak­tu­el­la sjuk­doms­si­tu­a­tio­nen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Övrig fö­re­tags­häl­so­vård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla vid universitetet laddar ner appen Coronablinkern. Följ de instruktioner appen ger dig.

An­vis­ning­ar för che­fer

Anvisningar för chefer i undantagssituationen, inklusive anmälan om smitta och exponering (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 2.12: Myndigheternas anvisningar ska följas och resebegränsningar ska beaktas under alla resor.

Re­sor

Resor inom Finland begränsas inte.
 
Resor utomlands rekommenderas endast när det är absolut nödvändigt. Myndigheternas anvisningar ska följas och resebegränsningar ska beaktas under alla resor. Den resande ska själv utreda destinationslandets coronaläge och coronarelaterade krav. THL och universitetet rekommenderar att alla som reser utomlands ser till att vara fullt vaccinerade mot corona före resan.

Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor och statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna och THL:s anvisningar innan du bokar en resa och innan du reser. Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Om du behöver ett negativt testresultat för en arbetsresa, du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården. Du måste ha ett gällande reseförordnande av din chef.

Du kan få en remiss till coronavirustest av din egen företagshälsovårdare via Digikliniken.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen.

Reseförsäkring och coronaviruset

Pohjola Försäkrings reseförsäkring ersätter

 • sjukvårdskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 under resan
 • avbokningskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 före avresan.

Pohjola Försäkrings reseförsäkring ersätter inte extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän. Eftersom försäkringen inte ersätter rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän, måste ersättning för sådana kostnader sökas t.ex. genom att lägga dem till reseräkningen; det är enheten/projektet som har ersättningsansvaret.

Be­sö­ka­re

Gästforskare och lärare samt andra besökare kan vid behov komma på besök. Viktiga stödfunktioner för undervisning och forskning, exempelvis underhåll av apparatur eller varuleveranser, är säkrade.

Se THL:s webbsidan om Coronaintyg.

Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet och information om FINENTRY-tjänsten och THL:s anvisningar om ankomsten till Finland.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Bo­ka­de och an­nul­le­ra­de ar­bets- och kon­fe­rens­re­sor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.

Uppdaterad 15.11.

Allmänna säkerhetsföreskrifter ska beaktas på alla restriktionsnivåer. Universitetet följer myndigheternas och de regionala coronasamordningsgruppernas riktlinjer.​ Stödfunktionerna återställs gradvis enligt verksamhetens behov. Om läget försämras avbryts återhämtningen och nödvändiga restriktioner införs. Universitet är just nu på begränsningsnivå 1 av sin återhämtningsplan.

Restriktionsnivå 3

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna ​

Läget i spridningsfasen; kraven i SHM:s åtgärdsnivåer 1, 2, och 3 beaktas​

 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft i den omfattning som krävs​.
 • Forskning: forskning som utförs på arbetsplatsen bedrivs enligt lägescentralens anvisningar och anmälningsförfarande​.
 • Undervisning: endast nödvändig undervisning och tentamina kan ordnas som närundervisning, disputationer ordnas på distans.
 • Det ordnas inga evenemang, merparten av byggnaderna är stängda, självstudielokalerna är stängda, resandet begränsas avsevärt​.

Restriktionsnivå 2

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna

Restriktionerna i universitetets verksamhet avvecklas delvis​

 • En rekommendation om partiellt distansarbete är i kraft, arbete på arbetsplatsen är möjligt enligt överenskommelse med chefen​.
 • Forskning: mängden forskningsarbete som utförs i universitetets lokaler kan ökas efter övervägande​.
 • Undervisning: undervisningen sker huvudsakligen på distans, undervisning i små grupper och fysiska disputationer kan ordnas med beaktande av antalet deltagare och säkerhetsföreskrifterna.
 • Stora evenemang ordnas inte. Besöksmål, kundserviceställen och självstudieplatser kan öppnas efter övervägande, resandet begränsas.

Restriktionsnivå 1

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​. Krisledningsgruppen och lägescentralerna enligt fullmakt av rektorn​.

Fortfarande partiella restriktioner i universitetets verksamhet​

 • Möjligheten till utvidgat distansarbete finns, arbete på arbetsplatsen är tillåtet​.
 • Forskning: forskningsgrupperna övergår till nästan normal verksamhet​.
 • Undervisning: kontaktundervisning kan ordnas, publikevenemang och massundervisning ordnas inte.
 • Besöksmål, kundserviceställen och självstudielokaler kan öppnas​.
 • Den internationella verksamheten (inkl. resor) återupptas i den utsträckning det är möjligt.

Normal​ verksamhet

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​

Universitetets verksamhet i det nya rådande läget​

 • Universitetet arbetar enligt de nya principerna för normalt läge​.
 • Erfarenheterna av pandemin integreras i universitetets identitet.