Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.
Viktigaste anvisningar
 • Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta.
  • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Bedöm ditt behov av coronatest enligt din hemorts anvisningar (inom HUS-området på Koronabotti) och gör ett hemtest vid behov.
  • Sörj för god hand- och hosthygien.
  • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
  • Se Rekommendation om munskydd.
  • Skaka inte hand eller krama.
  • Planera de fysiska mötena tillsammans med din arbetsgemenskap enligt arbetsuppgifterna.
  • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
  • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.
 • Universitetet har övergått till hybridarbete. Mer information på Flamma: Arbetstid, arbetsplan, hybrid- och distansarbete.
 • Begränsningarna av sammankomster i närundervisningen och fysiska tentamina har slopats.
 • Universitetets lokaler kan användas för evenemang utan begränsningar. Arrangören ansvarar för att hälsosäkerheten beaktas vid evenemanget.
 • Det är igen tillåtet att resa. I planeringen av resor ska man ändå beakta begränsningarna, anvisningarna och varningarna i destinationslandet.

Sidan uppdaterades senast 15.5.

Krisledningsgruppens beslut 20.4.2022

Rekommendation om munskydd uppdaterad för att följa rekommendationerna från THL och Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona: användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.   

Närmare anvisningar för beställning av skydden finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med universitetets användarnamn).

Läs också THL:s övriga anvisningar för hur du kan skydda dig mot coronaviruset.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras vid behov i enlighet med riksomfattande rekommendationer. 

Den riksomfattande rekommendationen om att använda munskydd i offentliga lokaler och trafikmedel upphörde 14.4.2022.

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskklassificering är kontorsarbete och närundervisning verksamhet med liten riskpotential.

Undervisning och tentamina

Begränsningarna av sammankomster i närundervisningen och fysiska tentamina har slopats.

Universitetet rekommenderar flexibla arrangemang i undervisningen så att alla kan delta i den.

Universitetet ser till att det finns tillräckliga och rymliga självstudielokaler för studenterna på alla campus.

Det lönar sig för studenter att kontrollera undervisningsinformationen i Sisu och på sidan Mina studier (för studier man är anmäld till) eller Studieutbud (för studier man ännu inte är anmäld till). Mer information: Var hittar jag studieutbudet?

Deltagande i undervisningen under läsåret 2021–2022

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). I närundervisningen kan det därtill förutsättas att studenten är närvarande på det sätt som anges i undervisningsplanen, om utbildningsprogrammets fastställda kunskapsmål kräver det. Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande arrangemang på de kurser vars prestationssätt kräver närvaro.

Studenter som är frånvarande på grund av coronaviruset (sjukdom, exponering, karantän) ska ges ersättande uppgifter i den utsträckning det är möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Studenten får inte delta i närundervisning om hen är sjuk. Anvisningar för situationer där studenter insjuknar eller exponeras för smitta finns i Instruktioner för studerande.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Om en student blivit sjuk

Anvisningar för situationer då man insjuknat finns för studerande i Instruktioner för studerande och för lärare i Instruktioner för undervisning.

Användning av undervisningslokalerna

Undervisningslokalerna och Examinarium-salarna används normalt.

I universitetets lokaler följer vi de gällande hälsosäkerhetsrekommendationerna.

Flex­i­bi­li­tet i stu­di­er och un­der­vis­ning

Undantagssituationens inverkan beaktas när beslut om förlängd studietid fattas.

Övriga anvisningar

Se Öppettider.

Närmare information om undervisningen finns i avsnittet För studerande och undervisningspersonalen.

Universitetets lokaler kan nu hyras ut till utomstående, och gäster kan tas emot inom ramarna för de aktuella riktlinjerna gällande hälsosäkerhet. Utomstående som hyr universitetets lokaler ansvarar för att myndigheternas föreskrifter följs.

Biblioteken, museerna,Tankehörnan och Unisport

Helsingfors universitets biblioteks webbplats

Nationalbibliotekets webbplats

Luomus besöksmål, Helsingfors observatorium och Universitetsmuseet

Unisports webbplats

Tankehörnan

Universitetets lokaler kan användas för evenemang utan begränsningar. Detta gäller också för disputationer och konferenser.

Arrangören ansvarar för att hälsosäkerheten beaktas vid evenemanget.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

I Institutet för hälsa och välfärds (THL) riskklassificering är kontorsarbete och närundervisning verksamhet med liten riskpotential.

Under våren övergår universitetet flexibelt till hybridarbete enligt den praxis som fastställdes i höstas. Mer information om hybridarbete kan hittas på Flamma: Arbetstid, arbetsplan, hybrid- och distansarbete.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta.

In­ter­netupp­kopp­ling vid di­stans­ar­be­te

Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesk)

Er­go­no­mi i di­stans­ar­be­te

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Det går att låna arbetsredskap av universitetet för att underlätta distansarbetet. Anställda kan låna bildskärmar och små ergonomiska hjälpmedel, men inte möbler. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare.Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Flex­i­bel ar­bets­tid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare tills vidare.

 • Flextiden vardagar är kl. 6–21. På lördagar är det möjligt att arbeta mellan kl. 9 och kl. 18.

Distansarbete stämplas som distansarbete även i fortsättningen.

Närmare anvisningar finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Coronavaccination och arbetstid

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Coronavaccination

Vi uppmuntrar alla vid universitetet att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet (se THL:s webbsida Vacciner och coronaviruset).

Du kan få coronavaccinet från hälso- och sjukvården i din egen kommun. Kontrollera anvisningarna för vaccinering vid din kommun. Helsingfors anvisningar.

Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Exponering och sjukdom

Om du har exponerats för coronaviruset

I enlighet med THL:s anvisning kan den som har exponerats men är symptomfri komma till universitetet om distansarbete eller distansstudier inte är möjliga.

Exponering är inte sjukfrånvaro.

Du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården endast i undantagsfall, se Resor och gäster/resande från utlandet.

Om du har symptom på covidinfektion/förkylning eller har fått ett positivt testresultat
 • Läs THL:s anvisningar.
 • Om du får ett positivt testresultat (inkl. hemtest) eller har symptom ska du inte komma till universitetet.
 • Om du får ett positivt testresultat men inte har  symptomer och är arbetsför, skall du komma överens med din chef eller lärare om att arbeta eller studera på distans.
  • Meddela också din chef/läraren om du har testat positivt.
  • Om du har besökt universitetet så att någon där har exponerats ska du komma överens med din chef om vem av er som ska informera de exponerade så att de kan hålla koll på eventuella symptom. Chefen kan meddela om exponeringen endast anonymt.
 • Meddela din frånvaro i normal ordning. Du kan vara borta från jobbet på grund av sjukdom i högst fem kalenderdagar på egen anmälan. Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar). Efter det behöver du ett läkarintyg. Om du blivit smittad med coronavirus får du ett frånvarointyg i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar från företagshälsovården av antingen en allmänläkare eller företagsläkare (webbtidsbokning eller Digikliniken).
 • Läs mera: FPA: Intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom

Läs också HUS anvisningar.

Om ett barn har insjuknat i covid-19

Arbetstagaren kan ansöka om tillfällig vårdledighet enligt universitetets normala praxis. Anvisningarna finns i Flamma (kräver inloggning).

Om en familjemedlem har exponerats

Enligt THL:s anvisningar behöver du inte vara frånvarande från arbetet/studierna.

Smittspårning

Myndigheternas smittspårning inom HUS-området avslutades 10.1.2022. Om du vistats i arbets- eller studielokaler samtidigt med andra personer medan du burit på smittan eller efter att du började uppvisa symptom, meddela omedelbart din chef eller lärare att du insjuknat i covid-19. Läs Institutet för hälsa och välfärds anvisning.

Var beredd att

 • berätta huruvida du har varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden samt när och var
 • göra en bedömning av eventuella exponeringar med hög risk (se nedan) om du har varit på arbetsplatsen.

Exponeringar med hög risk:

 • möten ansikte mot ansikte i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd
 • fysisk kontakt
 • oskyddad kontakt med sekret från ett covid-19-fall, till exempel upphostningar
 • vistelse i en sluten lokal i över 15 minuter (inte nödvändigtvis i ett sträck, men under en 24-timmarsperiod), till exempel i samma hushåll, arbets-, mötes- eller väntrum.  I en stor lokal avgränsas personerna till de som vistats i din närhet.

Det har inte nödvändigtvis skett någon exponering om covid-19-fallet eller både covid-19-fallet och närkontakten har använt ansiktsskydd, engångsmun- och nässkydd eller visir.

I bedömningen av exponeringssituationer ska man också beakta omständigheterna, det vill säga lokalens storlek och ventilation samt exponeringens art och varaktighet.

I enlighet med RFV:s anvisningar (endast på finska) ska arbetsgivaren föra en förteckning över arbetstagare som har exponerats för coronaviruset i sitt arbete (se högriskexponeringskriterier ovan). Förteckningen börjar 15.11.2020 och uppdateras retroaktivt så exakt som är möjligt.

Anställningfrågor för chefen: Anmälan om personer som exponerats för covid-19-virus (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Corona och officiell karantän på beslut av myndighet

Institutet för hälsa och välfärd: Karantän och isolering

Ka­ran­tän i Fin­land
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA. FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i officiell karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en ansökan om befrielse från arbete i SAP HR. Meddela i ansökan att frånvaron gäller karantän.

Den som har insjuknat eller som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Vid in­re­sa från ut­lan­det

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Ka­ran­tän ut­om­lands
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Men­talt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Mehiläinen: Hur lindrar jag oron för coronaviruset på arbetsplatsen? (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Re­sor

Det är igen tillåtet att resa. I planeringen av resor ska man ändå beakta begränsningarna, anvisningarna och varningarna i destinationslandet. Resenären ska själv reda ut coronakraven och situationen i destinationslandet.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor och statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna och THL:s anvisningar innan du bokar en resa och innan du reser. Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Om du behöver ett negativt testresultat för en arbetsresa, du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården. Du måste ha ett gällande reseförordnande av din chef.

Du kan få en remiss till coronavirustest av din egen företagshälsovårdare via Digikliniken.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen.

Reseförsäkring och coronaviruset

Pohjola Försäkrings reseförsäkring ersätter

 • sjukvårdskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 under resan
 • avbokningskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 före avresan.

Pohjola Försäkrings reseförsäkring ersätter inte extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän. Eftersom försäkringen inte ersätter rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän, måste ersättning för sådana kostnader sökas t.ex. genom att lägga dem till reseräkningen; det är enheten/projektet som har ersättningsansvaret.

Be­sö­ka­re

Gäster är välkomna till universitetet.

Se THL:s webbsidan om Coronaintyg.

Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet och information om FINENTRY-tjänsten och THL:s anvisningar om ankomsten till Finland.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Bo­ka­de och an­nul­le­ra­de ar­bets- och kon­fe­rens­re­sor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.

Allmänna säkerhetsföreskrifter ska beaktas på alla restriktionsnivåer. Universitetet följer myndigheternas och de regionala coronasamordningsgruppernas riktlinjer.​ Stödfunktionerna återställs gradvis enligt verksamhetens behov. Om läget försämras avbryts återhämtningen och nödvändiga restriktioner införs.

Universitetet befinner sig för tillfället i normalläge.

Restriktionsnivå 3

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna ​

Läget i spridningsfasen; kraven i SHM:s åtgärdsnivåer 1, 2, och 3 beaktas​

 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft i den omfattning som krävs​.
 • Forskning: forskning som utförs på arbetsplatsen bedrivs enligt lägescentralens anvisningar och anmälningsförfarande​.
 • Undervisning: endast nödvändig undervisning och tentamina kan ordnas som närundervisning, disputationer ordnas på distans.
 • Det ordnas inga evenemang, merparten av byggnaderna är stängda, självstudielokalerna är stängda, resandet begränsas avsevärt​.

Restriktionsnivå 2

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna

Restriktionerna i universitetets verksamhet avvecklas delvis​

 • En rekommendation om partiellt distansarbete är i kraft, arbete på arbetsplatsen är möjligt enligt överenskommelse med chefen​.
 • Forskning: mängden forskningsarbete som utförs i universitetets lokaler kan ökas efter övervägande​.
 • Undervisning: undervisningen sker huvudsakligen på distans, undervisning i små grupper och fysiska disputationer kan ordnas med beaktande av antalet deltagare och säkerhetsföreskrifterna.
 • Stora evenemang ordnas inte. Besöksmål, kundserviceställen och självstudieplatser kan öppnas efter övervägande, resandet begränsas.

Restriktionsnivå 1

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​. Krisledningsgruppen och lägescentralerna enligt fullmakt av rektorn​.

Fortfarande partiella restriktioner i universitetets verksamhet​

 • Möjligheten till utvidgat distansarbete finns, arbete på arbetsplatsen är tillåtet​.
 • Forskning: forskningsgrupperna övergår till nästan normal verksamhet​.
 • Undervisning: kontaktundervisning kan ordnas, publikevenemang och massundervisning ordnas inte.
 • Besöksmål, kundserviceställen och självstudielokaler kan öppnas​.
 • Den internationella verksamheten (inkl. resor) återupptas i den utsträckning det är möjligt.

Normal​ verksamhet

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​

Universitetets verksamhet i det nya rådande läget​

 • Universitetet arbetar enligt de nya principerna för normalt läge​.
 • Erfarenheterna av pandemin integreras i universitetets identitet.