Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.
Viktigaste anvisningar
 • Universitetets lokaler är stängda fram till 30.4.2021. Biblioteken, museerna och Unisport följer de rekommendationer som huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har gett. Självstudielokalerna och datasalarna är stängda fram till 30.4.2021. Undervisningslokalerna öppnas enligt de behov som lägescentralen meddelar om. 
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft till 30.6.2021. Den strängare föreskriften om att arbetet utförs på distans alltid när arbetsuppgifterna tillåter det är i kraft till 30.4.2021.
 • Distansundervisningen fortsätter till 30.4.2021 Endast nödvändig undervisning kan genomföras som närundervisning med lägescentralens tillstånd.
 • Disputationerna ordnas på distans fram till 30.4.2021 och rekommendationen är att i första hand planera disputationer att hållas på distans fram till 30.6.2021. Disputationer med fysisk närvaro kan ordnas endast med dispens från lägescentralen. 
 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Rekommendationen om att använda munskydd gäller tills vidare. 

Följande informationstillfälle om coronasituationen ordnas måndag 19.4 kl. 9–11Mer information om informationstillfället på Flamma.

Sidan uppdaterades senast 19.3 (De senaste besluten; För studerande och undervisningspersonalen; För forskareUniversitetets lokalerEvenemang; Distansarbete och arbete i universitetets lokaler, arbetstiden) och 13.3 (Företagshälsovård, sjukdom och karantän).

Krisledningsgruppens beslut 19.3.

På grund av det försvårade coronaläget och undantagsförhållandena förlängs giltighetstiden för följande beslut till 30.4.2021.  

Universitetets lokaler

Universitetets lokaler hålls fortsättningsvis stängda fram till 30.4. Biblioteken, museerna och Unisport följer de rekommendationer som huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har gett.

Därtill ska man undvika att fler än sex personer vistas i samma rum samtidigt i universitetets lokaler, om det inte är fråga om nödvändig undervisning eller ett nödvändigt prov.

Arbete

Rekommendationen om distansarbete är i kraft till 30.6. Den strängare riktlinjen att arbetet utförs på distans alltid när arbetsuppgifterna tillåter det är i kraft till 30.4.2021. Coronasituationen och rekommendationerna om distansarbete ses över regelbundet.

Rekommendationen om att använda munskydd gäller tills vidare.

Undervisning

Distansundervisningen fortsätter till 30.4. Endast nödvändig undervisning kan genomföras som närundervisning med lägescentralens tillstånd. Trots att regionförvaltningsverkets begränsning av gruppstorlekar inte gäller undervisning, är det skäl att eftersträva så små gruppstorlekar som möjligt.

Examinarium-tentamina kan ordnas enligt vårens undervisningsprogram, men man ska se till att grupperna inte blir för stora.

Disputationer

Disputationer ordnas på distans fram till 30.4. Rekommendationen är att i första hand planera disputationer att hållas på distans fram till 30.6.2021. Disputationer med fysisk närvaro kan ordnas endast med dispens från lägescentralen.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Rekommendationen om att använda munskydd gäller tills vidare.  För att undvika exponering ska man alltid hålla det säkerhetsavstånd som är möjligt i situationen.

Un­der­vis­ning, stu­di­er och hand­led­ning

 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i arbets- och studiesammanhang.

Forsk­ning och an­nat ar­be­te

 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.
 • Universitetet tillhandahåller de munskydd och andra ansiktsskydd som personalen behöver för sitt arbete.

Lägescentralerna hjälper anställda, studenter och samarbetspartner tolka rekommendationen och främja att den följs.

Universitet har inte möjlighet att tillhandahålla särskilda munskydd för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. Det rekommenderas att universitetets tygmunskydd används i första hand i arbets- och studiesammanhang.

Universitetet kommer att skaffa engångsmasker och masker av tyg. Av ekologiska skäl rekommenderas i första hand tvättbara tygmasker.

Mindre bemedlade personer kan avhämta munskydd hos huvudstadsregionens kommuners utdelningsställen för munskydd.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras efter behov i enlighet med de nationella rekommendationerna.

Så här an­vän­der du mun­skydd

 • Ta på dig masken med rena händer.  
 • Rör inte vid masken medan du använder den.  
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Efter användningen ska tygmasken läggas i en pappers- eller plastpåse och tvättas enligt anvisningarna. Engångsmasker ska slängas direkt i soporna och inte återanvändas. Till sist ska du tvätta händerna.  

Närmare anvisningar: Video: Så här använder du ansiktsmask (Institutet för hälsa och välfärds video på finska). 

An­skaff­ning av mun­skydd vid uni­ver­si­te­tet

Universitetets enheter kan efter eget behov beställa engångsandningsskydd och engångsmunskydd. Universitetet beställer centraliserat tygmunskydd försedda med universitetets logo. Läs mer på Flamma om beställning av engångsskydd och om distributionen av tygmunskydd.

Uppdaterad 19.3: Distansundervisningen fortsätter till 30.4.2021. Endast nödvändig undervisning kan genomföras som närundervisning med lägescentralens tillstånd. Trots att regionförvaltningsverkets begränsning av gruppstorlekar inte gäller undervisning, är det skäl att eftersträva så små gruppstorlekar som möjligt. Examinarium-tentamina kan ordnas enligt vårens undervisningsprogram, men man ska se till att grupperna inte blir för stora. 

Undervisning och tentamina fram till 30.4.2021

Distansundervisningen fortsätter till 30.4.2021. Endast nödvändig undervisning kan genomföras som närundervisning med lägescentralens tillstånd. Trots att regionförvaltningsverkets begränsning av gruppstorlekar inte gäller undervisning, är det skäl att eftersträva så små gruppstorlekar som möjligt.

Vid undervisning och tentamina får i regel högst tio personer befinna sig på plats. Av vägande skäl kan antalet personer utökas till högst 20 på beslut av lägescentralen. Undervisning i små grupper och nödvändiga tentamina möjliggörs genom att öppna byggnader enligt de behov som lägescentralerna meddelar om.

Undervisning och tentamina 1.5–31.7.2021

Undervisningen, handledningen och tentamina ordnas fortsättningsvis i regel på distans. Närundervisning och fysiska tentamina kan ordnas huvudsakligen för grupper på högst 50 personer. Närundervisning kan ordnas om undervisningen inte kan ordnas på distans utan att lärandets kvalitet och lärandemålen blir väsentligt lidande. Behovet av kontaktundervisning bedöms av fakulteternas lägescentraler, som också gör de prioriteringar som behövs och ger anvisningar till utbildningsprogrammen.

Undervisning och tentamina 1.8–31.12.2021

Riktlinjerna för planeringen av undervisningen höstterminen 2021 utgår från att närundervisningen ska kunna ordnas tryggt.  

 • Undervisningen och tentamina planeras med beaktande av säkerhetsavstånd i universitetets lokaler.  
 • Vid planeringen tillämpas salarnas platsantal med beaktande av säkerhetsavstånd (1–2 m) som uträknats sommaren 2020, vilka anges i en excelfil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • Närundervisning och fysiska tentamina kan ordnas för grupper på högst 50 personer med beaktande av salarnas platsantal och de aktuella säkerhetsföreskrifterna. Lägescentralen vid en fakultet eller undervisande enhet kan av vägande skäl utöka antalet studerande.
 • I närundervisningen prioriteras undervisning i små grupper. Massföreläsningar ordnas i regel på distans.   
 • I närundervisningen prioriteras särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen. De internationella studenternas situation bedöms separat.  
 • Närundervisningen läggs upp så att studieavsnitten inte sammanfaller, om det är möjligt inom utbildningsprogrammen.  
 • De orienterande studierna för nya studenter ordnas med beaktande av höstterminens undervisningsarrangemang och så att man prioriterar träffar för små grupper och ordnar stora evenemang på distans.
 • Om alla planerade studieavsnitt inte kan ordnas tryggt som närundervisning, gör enhetens lägescentral en prioritering av närundervisningen.  

Enligt den nuvarande bedömningen kan cirka 1/3 av studieavsnitten tryggt ordnas som närundervisning i universitetets lokaler.

Deltagande i undervisningen under vår- och höstterminen 2021

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser. 

Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Om en student på din kurs har insjuknat i covid-19

Lärare ska kontakta fakultetens studiechef, som ger närmare anvisningar om vilka åtgärder som måste vidtas. Se ytterligare information för undervisningspersonalen i Instruktioner för undervisning.

Användning av undervisningslokalerna

I universitetets lokaler följer vi säkerhetsföreskrifterna: vi håller säkerhetsavstånd, iakttar god handhygien och när vi är sjuka kommer vi inte till campus. Dessutom ska vi iaktta följande anvisningar som gäller coronavirussituationen:

Undervisningssalarnas platsantal har fastställts utgående från säkerhetsavstånden. Platsantal betyder det antal personer som får vistas i rummet samtidigt utöver läraren.

 • Salarnas platsantal anges i en Excelfil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • I schemaläggningen och planeringen av undervisningslokalernas användning beaktas salarnas platsantal och antalet personer som får delta i närundervisning och tentamina i enlighet med de aktuella säkerhetsföreskrifterna.

Självstudielokalerna och datasalarna är stängda fram till 30.4.2021. Datasalarna öppnas för undervisning enligt de behov som lägescentralen meddelar om. Examinarium-tentamina kan ordnas enligt vårens undervisningsprogram, men man ska se till att grupperna inte blir för stora. Anvisningar för hur man kommer in i Examinarium-salarna finns i Instruktioner för studerande. Stöd för digital undervisning kan användas (Unitube-studiorna).

Vid salbokning har universitetets undervisning företräde.

Till 30.4.2021 kan universitetets lokaler inte bokas av utomstående aktörer utan undantagstillstånd av lägescentralen.

Flex­i­bi­li­tet i stu­di­er och un­der­vis­ning

Undantagssituationens inverkan beaktas när beslut om förlängd studietid fattas.

Övriga anvisningar

 

Uppdaterad 19.3: Undersökningar med utomstående forskningspersoner bör inte utföras i universitetets lokaler. Rekommendationen är i kraft till 30.4.2021 och den kan revideras vid behov om coronavirussituationen ändras.

Forskningsarbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt. Om man är tvungen att utföra forskningsarbete helt eller delvis i universitetets lokaler måste man komma överens om det med sin chef. Man får inte arbeta i universitetets lokaler på egen anmälan.

Ut­om­stå­en­de forsk­nings­per­so­ner

Undersökningar med utomstående forskningspersoner bör inte utföras i universitetets lokaler. Alla intervjuer som ingår i forskningsarbetet ska göras på distans så vitt möjligt.  

Undersökningar med utomstående forskningspersoner kan utföras i lokaler utanför universitetet endast av vägande skäl. Det rekommenderas att intervjuer som utförs utanför universitetet görs på distans.  

Om det ändå är nödvändigt att utföra fysiska undersökningar eller intervjuer ska personer som hör till en riskgrupp uteslutas.  

Rekommendationen är i kraft till 30.4.2021 och den kan revideras vid behov om coronavirussituationen ändras.

La­bo­ra­to­ri­er

Vid laboratoriearbete tillämpas anmälningsförfarande, och det förutsätts att arbetet planeras så att man kan följa säkerhetsanvisningarna. Lägescentralerna kan ge närmare anvisningar och bestämmelser om säkerheten vid laboratoriearbete.

I laboratorierna ska man följa universitetets allmänna anvisningar för arbete under undantagssituationen.

Högst 50 % av arbetsplatserna i en lokal får användas samtidigt. I små kontorsrum, laboratorier och andra små lokaler får arbeta endast en person åt gången. Undantaget utgörs av laboratorier där det av säkerhetsskäl måste finnas minst två personer på plats. I laboratorierna ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter. Apparater som används gemensamt ska rengöras både före och efter användning.

En del av laboratorierna används också i undervisningen, i vilket fall man bör beakta också anvisningarna om användning av undervisningslokalerna, som finns i Instruktioner för undervisning.

Om du märker att laboratorielokaler inte används enligt rekommendationerna ska du kontakta fakultetens dekanus. Du kan också kontakta universitetets arbetarskyddschef

Uppdaterad 19.3: Universitetets lokaler hålls fortsättningsvis stängda fram till 30.4.2021. Biblioteken, museerna och Unisport följer de rekommendationer som huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har gett. I universitetets lokaler ska man undvika att fler än sex personer vistas i samma rum samtidigt, om det inte är fråga om nödvändig undervisning eller ett nödvändigt prov.

Uni­ver­si­te­tets lo­ka­ler hålls stäng­da i lik­het med nu­va­ran­de fram till 30.4.2021

Personalens elektroniska nycklar fungerar som normalt.

I universitetets lokaler ska man undvika att fler än sex personer vistas i samma rum samtidigt, om det inte är fråga om nödvändig undervisning eller ett nödvändigt prov.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.

På varje campus finns en fastighet som håller öppet och erbjuder entréservice, bland annat för att ta emot varuleveranser. I de stängda fastigheterna erbjuds entréservice för personalen. De stängda fastigheterna städas och underhålls som normalt.

Undervisningslokalerna öppnas enligt de behov som lägescentralen meddelar om.

Till 30.4.2021 kan universitetets lokaler inte bokas av utomstående aktörer utan undantagstillstånd av lägescentralen.

Öppna fas­tig­he­ter

Centrumcampus 

 • Porthania (Universitetsgatan 3) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 
 • Minerva (Brobergsterrassen 5 A) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 

Mejlans 

 • Haartman-institutet (Haartmansgatan 3) mån.–fre. kl. 7.45–16.00 
 • Biomedicum I (Haartmansgatan 8) mån.–fre. kl. 7.30–18.00 
 • Biomedicum II U (Stockholmsgatan 8 B) mån.–fre. kl. 8.00–16.00   
 • Tandkliniken (Brånakärrsvägen 9) mån.–fre. kl. 7.30–18.00 

Gumtäkt 

 • Chemicum (A.I. Virtanens plats 1) mån.–fre. kl. 7.45–18.00 

Vik 

 • A-hus (Ladugårdsbågen 9) kl. mån.–fre. 7.45–18.00 
 • Oppilasrakennus (Koetilantie 7) kl. mån.–fre. 11.00–13.30 

Biblioteken, museerna,Tankehörnan och Unisport

Biblioteken, Naturhistoriska centralmuseet LuomusUniversitetsmuseet och Unisport följer de rekommendationer som huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona har gett.

I Kajsahuset och Campusbiblioteket i Vik öppnas tjänster för avhämtning och återlämning av material. Nationalbiblioteket har avhämtning och specialläsesalen och Norra salen kan från och med 22.2 användas begränsat och med tidsbokning. Läs mer på Nationalbibliotekets webbplats.

Tankehörnan hålls stängd fram till 30.4.2021.

Själv­stu­di­e­lo­ka­ler­na

Självstudielokalerna och datasalarna är stängda fram till 30.4.2021. Datasalarna öppnas för undervisning enligt de behov som lägescentralen meddelar om. Anvisningar för hur man kommer in i Examinarium-salarna finns i Instruktioner för studerande. Stöd för digital undervisning kan användas (Unitube-studiorna).

Uppdaterad 19.3: Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler fram till 30.4.2021. Disputationer ordnas på distans fram till 30.4.2021. Därtill ska man undvika att fler än sex personer vistas i samma rum samtidigt i universitetets lokaler, om det inte är fråga om nödvändig undervisning eller ett nödvändigt prov. 

Pub­li­ka eve­ne­mang

Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler fram till 30.4.2021. Därtill ska man undvika att fler än sex personer vistas i samma rum samtidigt i universitetets lokaler, om det inte är fråga om nödvändig undervisning eller ett nödvändigt prov. 

Eve­ne­mang un­der vårt­ter­mi­nen 2021

Vårens evenemang ska i första hand planeras att hållas på distans. Dessutom rekommenderas det att stora evenemang som kräver fysisk närvaro skjuts upp till en senare tidpunkt.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­ren­ser

Internationella konferenser genomförs virtuellt fram till 31.8.2021, om de inte skjuts upp till en senare tidpunkt.

Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Disputationerna ordnas på distans fram till 30.4.2021 och rekommendationen är att i första hand planera disputationer att hållas på distans fram till 30.6.2021. Disputationer med fysisk närvaro kan ordnas endast med dispens från lägescentralen. 

När disputationer ordnas på distans får endast följande personer befinna sig i disputationssalen: disputanden, opponenten, kustos, eventuella andra medlemmar i betygsnämnden, en av-stödperson och disputandens närstående. Högst 6 personer får befinna sig samtidigt i disputationssalen.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Ska du börja arbeta vid Helsingfors universitet? Fråga din chef hur undantagssituationen påverkar din arbetsstart.

Om du kommer till din nya arbetsplats från utlandet, rekommenderas det att du försätter dig i en frivillig 14 dygns karantän alltid om dina arbetsuppgifter tillåter det, oberoende av vilket land du anländer från.

Är du en nyanställd på väg till Finland, men ditt arbetsförhållande har ännu inte börjat? Då ska du i första hand ta ett coronavirustest på flygplatsen när du anländer till Finland. Om det inte är möjligt ska du be om en betalningsförbindelse av universitetets HR-tjänster och ta ett coronavirustest via företagshälsovården.

Beakta också att coronavirussituationen påverkar processen för ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och för inresans del även tillgången till myndighetsservice i Finland. Under karantänen är det inte lämpligt att sköta dessa myndighetsärenden på ort och ställe, men det lönar sig att boka tid i god tid.

Information om inreserestriktioner (inkl. karantänsbestämmelser) finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdaterad 19.3: Rekommendationen om distansarbete är i kraft till 30.6.2021. Den strängare riktlinjen att arbetet utförs på distans alltid när arbetsuppgifterna tillåter det är i kraft till 30.4.2021.

Re­kom­men­da­tio­nen om di­stans­ar­be­te är i kraft till 30.6.2021, den sträng­a­re fö­re­skrif­ten är i kraft till 30.4.2021

Rekommendationen om distansarbete är i kraft till 30.6.2021. Den strängare föreskriften om att arbetet utförs på distans alltid när arbetsuppgifterna tillåter det är i kraft till 30.4.2021.

Arbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt (inklusive forskning). Om det inte är möjligt att utföra alla arbetsuppgifter på distans, ska medarbetaren och chefen diskutera möjligheten att arbeta delvis på distans.

Coronasituationen och rekommendationerna om distansarbete ses över regelbundet.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta  

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.  Gör en bedömning om du behöver testa dig via Omaolo-tjänsten.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter alltid när det är möjligt.
 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.

Mö­ten

Inga evenemang eller sammankomster ordnas i universitetets lokaler. Detta gäller inte absolut nödvändiga möten med högst 6 deltagare (t.ex. bolags lagstadgade möten).

Er­go­no­mi i di­stans­ar­be­te

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare. Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

In­ter­netupp­kopp­ling vid di­stans­ar­be­te

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten. Nu lönar det sig att noga överväga om videoanslutning behövs, eller om det räcker med att man hör varandra. Videoanslutningen kräver nämligen betydligt mer kapacitet än endast ljud.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Uni­ver­si­te­tet har ut­vid­gat ska­de­för­säk­ring­en för ar­be­te på di­stans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flex­i­bel ar­bets­tid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare fram till 30.6.2021. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i skift enligt överenskommelse mellan chefen och medarbetarna. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt och arbete på distans stämplas som distansarbete.

Re­kry­te­ring och nya med­ar­be­ta­re un­der un­dan­tags­till­stån­det

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 13.3: Om du har insjuknat i covid-19 ska du omedelbart meddela din chef eller din lärare.

Sjuk­från­va­ro (an­ställ­da)

Under undantagssituationen kan du i undantagsfall stanna hemma i fem dagar på egen anmälan.  

Efter det ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken. Sjukintyg utfärdas av en läkare eller sjukskötare, huvudsakligen via distansmottagning. Under undantagssituationen kan en företagshälsovårdare skriva ut ett sjukintyg för högst 10 dagar.  

Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar).

Sjuk­doms­fall och smitt­spår­ning – Helsing­fors universitet / fö­re­tags­häl­so­vår­den / den of­fent­li­ga häl­so- och sjuk­vår­den

Om du miss­tän­ker co­ro­na­smit­ta
 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Om du misstänker coronavirussmitta ska du göra en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Mera information om coronavirustest och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster hittar du på din hemkommuns webbplats.

 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Från och med 1.1.2021 kan du ta ett coronavirustest via företagshälsovården endast i följande undantagsfall:

 • Du behöver ett negativt testresultat för en arbetsresa. Du måste ha ett gällande reseförordnande av din chef.
 • Du måste på grund av dina arbetsuppgifter återvända till arbetet efter en arbetsresa före den frivilliga karantänen (14 dygn) tagit slut.

Du kan få en remiss till coronavirustest av din egen företagshälsovårdare via Digikliniken.

Är du en nyanställd på väg till Finland, men ditt arbetsförhållande har ännu inte börjat? Då ska du i första hand ta ett coronavirustest på flygplatsen när du anländer till Finland. Om det inte är möjligt ska du be om en betalningsförbindelse av universitetets HR-tjänster och ta ett coronavirustest via företagshälsovården.

Om du har co­vid-19 (po­si­tivt re­sul­tat)
 • Du blir uppringd från hälso- och sjukvården och blir försatt i isolering. Du får också svara på frågor om eventuell exponering.
 • Du ska omedelbart meddela din chef eller din lärare att du har insjuknat i covid-19.
 • Förbered dig på att svara på följande frågor:
  • Har du varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden, när och var?
  • Har du varit i samma rum med andra personer i över 15 minuter? Om du känner personerna, vänligen uppge deras namn för att underlätta smittspårningen.

Arbetsgivaren är skyldig att föra register över anställda som har exponerats för coronaviruset i arbetet, i enlighet med regionförvaltningsverkets anvisningar (på finska). Uppgifterna kommer att listas retroaktivt från och med den 15 november 2020 med den noggrannhet som är möjlig.

An­vis­ning­ar för che­fer: Anmälan om personer som exponerats för covid-19-virus (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Stan­na hem­ma om du har för­kyl­nings­symp­tom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Men­talt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Mehiläinen: Hur lindrar jag oron för coronaviruset på arbetsplatsen? (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

In­for­ma­tion om den ak­tu­el­la sjuk­doms­si­tu­a­tio­nen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Övrig fö­re­tags­häl­so­vård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Co­ro­na­vi­ru­set och ka­ran­tän

Vid in­re­sa från ut­lan­det

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Ka­ran­tän i Fin­land
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en ansökan om befrielse från arbete i SAP HR. Meddela i ansökan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en fa­mil­je­med­lem för­sätts i ka­ran­tän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

På THL:s webbplats finns information om hur man ska jag göra om en familjemedlem har förordnats karantän.

Ka­ran­tän ut­om­lands
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla vid universitetet laddar ner appen Coronablinkern. Följ de instruktioner appen ger dig.

An­vis­ning­ar för che­fer

Anvisningar för chefer i undantagssituationen (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Re­sor

Resor utomlands och i Finland ska begränsas till enbart nödvändiga resor. Vad gäller resebegränsningar så följer vi Statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna innan du bokar en resa och innan du reser.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen.

Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

Beslut om resor utomlands för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter fattas av enheterna. Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Co­ro­na­test och för­kor­tad ka­ran­tän­tid vid in­re­sa från ut­lan­det

Se THL:s webbplats för aktuell information om coronatestning och eventuell förkortning av karantäntiden.

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Be­sö­ka­re

Gästforskare och lärare samt andra besökare som är viktiga för universitetet kan vid behov komma på besök, men de måste iaktta säkerhetsföreskrifterna och hålla sig i karantän i 14 dygn efter ankomsten till Finland i enlighet med THL:s anvisningar. Se THL:s webbplats för aktuell information om coronatestning och eventuell förkortning av karantäntiden.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Helsingfors universitet kan ta emot gäster om besöket är väsentlig för att uppehålla forskningens eller undervisningens stödfunktioner, exempelvis nödvändigt underhåll av apparatur eller varuleveranser. Besöken ska planeras så att det uppstår så lite kontakter med personalen som möjligt. Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet.

An­nul­le­ra­de ar­bets­re­sor

Universitetets reseförsäkring ersätter annullerade arbetsresor till områden som myndigheterna har klassificerat som otrygga under den planerade tidpunkten för resan (bokningen ska ha gjorts före myndigheterna beslutat om klassificeringen). Se mer detaljerade uppgifter om ersättningsgrunderna på reseförsäkringsbolaget Ifs webbplats (uppdateras). Reseförsäkringsbolaget If har meddelat att de fr.o.m. maj inte längre ersätter arbetsresor som annulleras p.g.a. coronapandemin.

Bo­ka­de och an­nul­le­ra­de ar­bets- och kon­fe­rens­re­sor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

De nationella urvalsproven genomförs enligt gemensamma rekommendationer och anvisningar. Läs mer på UNIFIs webbplats.

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.

Uppdaterad 10.3

Allmänna säkerhetsföreskrifter ska beaktas på alla restriktionsnivåer. Universitetet följer myndigheternas och de regionala coronasamordningsgruppernas riktlinjer.​ Stödfunktionerna återställs gradvis enligt verksamhetens behov. Om läget försämras avbryts återhämtningen och nödvändiga restriktioner införs.

Restriktionsnivå 3

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna ​

Läget i spridningsfasen; kraven i SHM:s åtgärdsnivåer 1, 2, och 3 beaktas​

 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft i den omfattning som krävs​.
 • Forskning: forskning som utförs på arbetsplatsen bedrivs enligt lägescentralens anvisningar och anmälningsförfarande​.
 • Undervisning: endast nödvändig undervisning och tentamina kan ordnas som närundervisning, disputationer ordnas på distans.
 • Det ordnas inga evenemang, merparten av byggnaderna är stängda, självstudielokalerna är stängda, resandet begränsas avsevärt​.

Restriktionsnivå 2

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna

Restriktionerna i universitetets verksamhet avvecklas delvis​

 • En rekommendation om partiellt distansarbete är i kraft, arbete på arbetsplatsen är möjligt enligt överenskommelse med chefen​.
 • Forskning: mängden forskningsarbete som utförs i universitetets lokaler kan ökas efter övervägande​.
 • Undervisning: undervisningen sker huvudsakligen på distans, undervisning i små grupper och fysiska disputationer kan ordnas med beaktande av antalet deltagare och säkerhetsföreskrifterna.
 • Stora evenemang ordnas inte. Besöksmål, kundserviceställen och självstudieplatser kan öppnas efter övervägande, resandet begränsas.

Restriktionsnivå 1

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​. Krisledningsgruppen och lägescentralerna enligt fullmakt av rektorn​.

Fortfarande partiella restriktioner i universitetets verksamhet​

 • Möjligheten till utvidgat distansarbete finns, arbete på arbetsplatsen är tillåtet​.
 • Forskning: forskningsgrupperna övergår till nästan normal verksamhet​.
 • Undervisning: kontaktundervisning kan ordnas, publikevenemang och massundervisning ordnas inte.
 • Besöksmål, kundserviceställen och självstudielokaler kan öppnas​.
 • Den internationella verksamheten (inkl. resor) återupptas i den utsträckning det är möjligt.

Normal​ verksamhet

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​

Universitetets verksamhet i det nya rådande läget​

 • Universitetet arbetar enligt de nya principerna för normalt läge​.
 • Erfarenheterna av pandemin integreras i universitetets identitet.