Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
På den här sidan uppdateras information om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.
Viktigaste anvisningar
 • Första periodens undervisning och tentamina genomförs som planerat. Planen och schemat för andra periodens undervisning har utformats, och de följs huvudsakligen som planerat. När nationella restriktioner avvecklas utökar universitetet närundervisningen under andra perioden i den mån det är möjligt. Undervisningen för våren 2022 planeras med utgångspunkten att pandemiläget inte längre ska leda till begränsningar i undervisningsarrangemangen.
 • Rekommendationen om distansarbete distansarbete upphör 30.9.
 • Byggnader öppnas för studier, undervisning, tjänster och restaurangtjänster.
 • Kravet på två meters säkerhetsavstånd slopas. Antalet deltagare i inomhusevenemang för fler än tio personer begränsas till högst 50 % av det normala antalet sitt- eller ståplatser. Deltagarantalet vid utomhusevenemang är inte begränsat, men vid tillställningar för fler än 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra. Dessa personantal förutsätter att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.
 • Disputationerna kan ordnas och planeras med fysisk närvaro, men man måste vara redo att ordna disputationen som distansevenemang vid behov.

Följande informationstillfälle om coronasituationen ordnas måndag 25.10.2021 kl. 9–11.

Sidan uppdaterades senast 17.9 (De senaste besluten; Distansarbete och arbete i universitetets lokaler, arbetstiden; Resor och gäster/resande från utlandet) och 14.9 (För forskare, Företagshälsovård, sjukdom och karantän, coronavaccination, Återhämtningsplan för universitetets verksamhet).

Krisledningsgruppens beslut 17.9

Rekommendationen om distansarbete upphör 30.9. Övergången till hybridarbete sker under oktober. Under övergångsperioden kommer chefer och medarbetare överens om gemensam arbetspraxis.

Resor inom Finland begränsas inte.
 
Det är även tillåtet att resa utomlands, men den resande ska överväga huruvida det är nödvändigt. Myndigheternas anvisningar ska följas under alla resor. Den resande ska själv utreda destinationslandets coronaläge och coronarelaterade krav. THL och universitetet rekommenderar att alla som reser utomlands ser till att vara fullt vaccinerade mot corona före resan.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Rekommendationen om att använda munskydd gäller tills vidare.  För att undvika exponering ska man alltid hålla det säkerhetsavstånd som är möjligt i situationen.

Un­der­vis­ning, stu­di­er och hand­led­ning

 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i arbets- och studiesammanhang.

Forsk­ning och an­nat ar­be­te

 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Om det är nödvändigt att ordna fysiska möten ska alla använda munskydd. Mötets arrangör ansvarar för att det finns munskydd till hands.
 • Universitetet tillhandahåller de munskydd och andra ansiktsskydd som personalen behöver för sitt arbete.

Lägescentralerna hjälper anställda, studenter och samarbetspartner tolka rekommendationen och främja att den följs.

Universitet har inte möjlighet att tillhandahålla särskilda munskydd för resor mellan hemmet och arbets- eller studieplatsen. Det rekommenderas att universitetets munskydd används i första hand i arbets- och studiesammanhang.

Universitetet kommer att skaffa engångsmasker och masker av tyg.

Mindre bemedlade personer kan avhämta munskydd hos huvudstadsregionens kommuners utdelningsställen för munskydd.

Universitetets rekommendation om munskydd uppdateras efter behov i enlighet med de nationella rekommendationerna.

Så här an­vän­der du mun­skydd

 • Ta på dig masken med rena händer.  
 • Rör inte vid masken medan du använder den.  
 • Avlägsna masken genom att ta tag i banden med rengjorda händer. Efter användningen ska tygmasken läggas i en pappers- eller plastpåse och tvättas enligt anvisningarna. Engångsmasker ska slängas direkt i soporna och inte återanvändas. Till sist ska du tvätta händerna.  

Närmare anvisningar: Video: Så här använder du ansiktsmask (Institutet för hälsa och välfärds video på finska). 

An­skaff­ning av mun­skydd vid uni­ver­si­te­tet

Universitetets enheter kan efter eget behov beställa engångsandningsskydd och engångsmunskydd. Universitetet beställer centraliserat tygmunskydd försedda med universitetets logo. Läs mer på Flamma om beställning av engångsskydd och om distributionen av tygmunskydd.

Uppdaterad 13.9: Undervisning och tentamina under höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

I universitetets lokaler följs rekommendationen om munskydd.

Undervisning och tentamina 13.9–31.10.2021 (period I)

Närundervisning ordnas på campusen i grupper med begränsat antal deltagare och så att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans.

Undervisning och tentamina i period I genomförs på planerat sätt.

 • Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet anges i en Excel-fil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat undervisning i små grupper. Massföreläsningar ordnas i regel på distans.
 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen.
 • Närundervisningen har planerats så att den ordnas i grupper med högst 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter. Lägescentralen vid en fakultet eller undervisande enhet kan utöka antalet studenter.
 • Fysiska tentamina som redan planerats in kan ordnas på så sätt att det i samma lokal får vistas över 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter.
 • Om alla planerade studieavsnitt inte kan ordnas tryggt som närundervisning, gör enhetens lägescentral en prioritetsordning för närundervisningen.

Undervisning och tentamina 1.11–31.12.2021 (period II)

När restriktioner hävs nationellt utökas närundervisningen i den mån det är möjligt.

 • Närstudier möjliggörs t.ex. genom att öka gruppstorlekarna i takt med att lokalkapaciteten ökar.
 • De planerade undervisningstiderna fortsätter gälla, och föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans som planerat. Annan distansundervisning kan efter övervägande ändras till närundervisning. Inom hybridundervisningen kan antalet studenter som deltar i närundervisningen utökas, eller så kan undervisningen ändras till närundervisning helt och hållet.
 • Ändringarna kan planeras under antagandet att salarnas platskapacitet motsvarar normalläget.
 • Närundervisning och fysiska tentamina kan också ordnas för grupper på över 50 personer.
 • Vid planeringen av ändringar i undervisningen beaktas de planer som lärarna och studenterna redan har gjort samt de undervisningslokaler som finns tillgängliga.
 • Ändringarna meddelas innan anmälningstiderna börjar. Vid behov får utbildningsprogrammen närmare anvisningar om tidsplanen av fakulteterna.

Deltagande i undervisningen under höstterminen 2021

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, praktik, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser. 

Om en student som tillhör en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisning, ska hen kontakta studieavsnittets lärare i så god tid som möjligt. Möjlighet till självstudier kan erbjudas studenter som tillhör en riskgrupp, om läraren bedömer att kursens innehåll och lärandemål tillåter det. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Studenten får inte delta i närundervisning om hen är sjuk eller försatt i karantän. I dessa situationer ska studenten kontakta läraren, som bedömer huruvida det är möjligt att ge självstudieuppgifter under den tid studenten är frånvarande.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Undervisning och tentamina vårterminen 2022

Undervisningen planeras utan pandemirelaterade restriktioner.

Om en student på din kurs har insjuknat i covid-19

Lärare ska kontakta fakultetens studiechef, som ger närmare anvisningar om vilka åtgärder som måste vidtas. Se ytterligare information för undervisningspersonalen i Instruktioner för undervisning.

Användning av undervisningslokalerna

I universitetets lokaler följer vi säkerhetsföreskrifterna: vi iakttar god handhygien och att alla har möjlighet att undvika närkontakt med varandra, och när vi är sjuka kommer vi inte till campus, a. Dessutom ska vi iaktta följande anvisningar som gäller coronavirussituationen:

Undervisningssalarnas platsantal har fastställts så att deltagarna kan undvika närkontakt med varandra. Platsantal betyder det antal personer som får vistas i rummet samtidigt utöver läraren.

 • Salarnas platsantal anges i en Excelfil på Flamma och i schemaläggnings- och lokalbokningssystemet Optime (kräver inloggning med användarnamnet vid universitetet). För undervisningslokaler i gemensam användning finns informationen på lokalernas presentationssidor.
 • I schemaläggningen och planeringen av undervisningslokalernas användning beaktas salarnas platsantal och antalet personer som får delta i närundervisning och tentamina i enlighet med de aktuella säkerhetsföreskrifterna.

Självstudielokalerna som öppnades på sommaren är öppna, och ytterligare självstudielokaler kan öppnas efter gemensam planering av lägescentralen, IT-centret och sektorn Lokaler och fastigheter.

Datasalarna öppnas för undervisning enligt de behov som lägescentralen meddelar om. Examinarium-tentamina kan ordnas enligt undervisningsprogram, men man ska se till att grupperna inte blir för stora. Anvisningar för hur man kommer in i Examinarium-salarna finns i Instruktioner för studerande. Stöd för digital undervisning kan användas (Unitube-studiorna).

Vid salbokning har universitetets undervisning företräde.

Flex­i­bi­li­tet i stu­di­er och un­der­vis­ning

Undantagssituationens inverkan beaktas när beslut om förlängd studietid fattas.

Övriga anvisningar

Uppdaterad 14.9: Forskningsarbete i universitetets lokaler, Ut­om­stå­en­de forsk­nings­per­so­ner

Forskningsarbete i universitetets lokaler

Det rekommenderas att arbete utförs på distans alltid när det är möjligt. Lägescentralerna kan vid behov ge anvisningar om anmälningsförfarandet för arbete i lokalerna.

Ut­om­stå­en­de forsk­nings­per­so­ner

Det rekommenderas att alla intervjuer som ingår i forskningsarbetet görs på distans i den mån det är möjligt.

Om man undersöker utomstående forskningspersoner i lokaler utanför universitetet, måste man fortfarande följa hälsosäkerhetsanvisningarna.

Om det är nödvändigt att utföra fysiska undersökningar eller intervjuer ska personer som hör till en riskgrupp uteslutas efter övervägande.

La­bo­ra­to­ri­er

Vid laboratoriearbete det förutsätts att arbetet planeras så att man kan följa säkerhetsanvisningarna. Lägescentralerna kan ge närmare anvisningar och bestämmelser om säkerheten vid laboratoriearbete.

I laboratorierna ska man följa universitetets allmänna anvisningar för arbete under undantagssituationen och se till att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Apparater som används gemensamt ska rengöras både före och efter användning.

En del av laboratorierna används också i undervisningen, i vilket fall man bör beakta också anvisningarna om användning av undervisningslokalerna, som finns i Instruktioner för undervisning.

Om du märker att laboratorielokaler inte används enligt rekommendationerna ska du kontakta fakultetens dekanus. Du kan också kontakta universitetets arbetarskyddschef

Uppdaterad 13.9: Universitetets lokaler kan nu hyras ut till utomstående, och gäster kan tas emot inom ramarna för de aktuella riktlinjerna gällande hälsosäkerhet.

Kravet på två meters säkerhetsavstånd slopas. Antalet deltagare i inomhusevenemang för fler än tio personer begränsas till högst 50 % av det normala antalet sitt- eller ståplatser. Deltagarantalet vid utomhusevenemang är inte begränsat, men vid tillställningar för fler än 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Dessa personantal förutsätter att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Vid undervisningen i första perioden används fortfarande de lokalspecifika platskapaciteterna med säkerhetsavstånd. Närmare information om undervisningen finns i avsnittet För studerande och undervisningspersonalen.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.

Personalens elektroniska nycklar fungerar som normalt.

Universitetets lokaler kan nu hyras ut till utomstående, och gäster kan tas emot inom ramarna för de aktuella riktlinjerna gällande hälsosäkerhet.

Öppettiderna för universitetets lokaler 

Byggnader öppnas för studier, undervisning, tjänster och restaurangtjänster.

Biblioteken, museerna,Tankehörnan och Unisport

Bibliotekens, museernas och motionstjänsternas verksamhet fortsätter i enlighet med sommarens riktlinjer. Museerna, biblioteken och Unisport beaktar regionförvaltningsverkets nya föreskrifter i sin verksamhet. Biblioteken är nödvändiga för studierna, undervisningen och forskningen, så om det blir aktuellt att begränsa antalet användare är bibliotekens tjänster i första hand avsedda för universitetets studenter och personal.

Läs mera på Helsingfors universitets biblioteks webbplats.

Läs mera på Nationalbibliotekets webbplats.

Läs mera på museernas webbsidor: Luomus besöksmål, Helsingfors observatorium och Universitetsmuseet.

Läs mera på Unisports webbplats.

Tankehörnan är stängd för publik tills vidare.

Själv­stu­di­e­lo­ka­ler­na

Självstudielokalerna som öppnades på sommaren är öppna, och ytterligare självstudielokaler kan öppnas efter gemensam planering av lägescentralen, IT-centret och sektorn Lokaler och fastigheter. Enheterna följer regionförvaltningsverkets bestämmelser och huvudstadsregionens hälsosäkerhetsrekommendationer.

Datasalarna öppnas för undervisning enligt de behov som lägescentralen meddelar om. Anvisningar för hur man kommer in i Examinarium-salarna finns i Instruktioner för studerande. Stöd för digital undervisning kan användas  (Unitube-studiorna).

Uppdaterad 7.9

Eve­ne­mang

Kravet på två meters säkerhetsavstånd slopas. Antalet deltagare i inomhusevenemang för fler än tio personer begränsas till högst 50 % av det normala antalet sitt- eller ståplatser. Deltagarantalet vid utomhusevenemang är inte begränsat, men vid tillställningar för fler än 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Dessa personantal förutsätter att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Kon­fe­ren­ser

Internationella konferenser genomförs virtuellt fram till 31.10.2021. Vad senhösten beträffar rekommenderas det starkt att internationella konferenser också då ordnas virtuellt. Även fysiska evenemang är möjliga om mötesrestriktionerna tillåter det och evenemanget kan ordnas under hälsosäkra former.

Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Disputationerna kan ordnas och planeras med fysisk närvaro, men man måste vara redo att ordna disputationen som distansevenemang vid behov.

Information om användning av undervisningslokalerna finns i Instruktioner för undervisning.

Ska du börja arbeta vid Helsingfors universitet? Fråga din chef hur undantagssituationen påverkar din arbetsstart.

Om du kommer till din nya arbetsplats från utlandet, rekommenderas det att du försätter dig i en frivillig 10 dygns karantän alltid om dina arbetsuppgifter tillåter det, oberoende av vilket land du anländer från.

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Beakta också att coronavirussituationen påverkar processen för ansökan om uppehållstillstånd i utlandet och för inresans del även tillgången till myndighetsservice i Finland. Under karantänen är det inte lämpligt att sköta dessa myndighetsärenden på ort och ställe, men det lönar sig att boka tid i god tid.

Information om inreserestriktioner (inkl. karantänsbestämmelser) finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Uppdaterad 17.9: Rekommendationen om distansarbete upphör 30.9.

Rekommendationen om distansarbete gäller upphör 30.9.

Det rekommenderas att arbete utförs på distans alltid när det är möjligt (inklusive forskning). Om arbeten kräver närvaro, kan medarbetaren och chefen diskutera möjligheten att arbeta delvis på distans. Rekommendationen om distansarbete upphör 30.9. Övergången till hybridarbete sker under oktober. Under övergångsperioden kommer chefer och medarbetare överens om gemensam arbetspraxis.

 • Arbete helt eller delvis på arbetsplatsen är möjligt om medarbetaren och chefen anser att det är den bästa lösningen för att trygga arbetshälsan eller en smidig arbetsgång, eller på grund av utmanande distansarbetsförhållanden.
 • Rekommendationen om distansarbete gäller de av universitetets verksamhetsställen som befinner sig i områden som är i accelerations- eller samhällsspridningsfasen. Om området befinner sig på basnivå kan man komma överens om arbetspraxis på verksamhetsstället.
 • Arbete som kräver närvaro utförs som normalt i universitetets lokaler.

Vik­tigt att vi alla föl­jer de ge­men­sam­ma spel­reg­ler­na för att fö­re­byg­ga smit­ta  

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus.  Gör en bedömning om du behöver testa dig via Omaolo-tjänsten.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter alltid när det är möjligt.
 • Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Mö­ten

Kravet på två meters säkerhetsavstånd slopas. Antalet deltagare i inomhusevenemang för fler än tio personer begränsas till högst 50 % av det normala antalet sitt- eller ståplatser. Deltagarantalet vid utomhusevenemang är inte begränsat, men vid tillställningar för fler än 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna har möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Dessa personantal förutsätter att kunder, de som deltar i verksamheten och sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Webbmöten och distansträffar

Du kan läsa tips för webbmöten och distansträffar i Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

In­ter­netupp­kopp­ling vid di­stans­ar­be­te

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Er­go­no­mi i di­stans­ar­be­te

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare.Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Uni­ver­si­te­tet har ut­vid­gat ska­de­för­säk­ring­en för ar­be­te på di­stans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flex­i­bel ar­bets­tid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare tills vidare. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i skift enligt överenskommelse mellan chefen och medarbetarna. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt och arbete på distans stämplas som distansarbete.

Coronavaccination och arbetstid

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Re­kry­te­ring och nya med­ar­be­ta­re un­der un­dan­tags­till­stån­det

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 14.9: Coronavaccination.

Sjuk­från­va­ro (an­ställ­da)

Under undantagssituationen kan du i undantagsfall stanna hemma i fem dagar på egen anmälan. Frånvaro i fem dagar på egen anmälan gäller också dem som sköter om ett sjukt barn hemma (frånvaro med lön i fyra dagar).

Efter det ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken. Sjukintyg utfärdas av en läkare eller sjukskötare, huvudsakligen via distansmottagning. Under undantagssituationen kan en företagshälsovårdare skriva ut ett sjukintyg för högst 10 dagar.  

Sjuk­doms­fall och smitt­spår­ning – Helsing­fors universitet / fö­re­tags­häl­so­vår­den / den of­fent­li­ga häl­so- och sjuk­vår­den

Om du miss­tän­ker co­ro­na­smit­ta
 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Om du misstänker coronavirussmitta ska du göra en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Mera information om coronavirustest och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster hittar du på din hemkommuns webbplats.

 • Kom inte till arbets- eller studieplatsen förrän du har fått testresultatet.
 • Man kan inte gå på coronatest på arbetstid.

Du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården endast i undantagsfall, se Resor och gäster/resande från utlandet.

Om du har co­vid-19 (po­si­tivt re­sul­tat)
 • Du blir uppringd från hälso- och sjukvården och blir försatt i isolering. Du får också svara på frågor om eventuell exponering.
 • Du ska omedelbart meddela din chef eller din lärare att du har insjuknat i covid-19.
 • Förbered dig på att svara på följande frågor:
  • Har du varit på arbets- eller studieplatsen under smittsamhetstiden, när och var?
  • Har du varit i samma rum med andra personer i över 15 minuter? Om du känner personerna, vänligen uppge deras namn för att underlätta smittspårningen.

Arbetsgivaren är skyldig att föra register över anställda som har exponerats för coronaviruset i arbetet, i enlighet med regionförvaltningsverkets anvisningar (på finska). Uppgifterna kommer att listas retroaktivt från och med den 15 november 2020 med den noggrannhet som är möjlig.

An­vis­ning­ar för che­fer: Anmälan om personer som exponerats för covid-19-virus (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Stan­na hem­ma om du har för­kyl­nings­symp­tom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Coronavaccination

Vi uppmuntrar alla vid universitetet att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet (se THL:s webbsida Vacciner och coronaviruset).

Från och med onsdagen den 8 september kan även den andra dosen av coronavaccinet fås utan tidsbokning vid vaccinationspunkterna och popup-vaccinationspunkterna.

Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.

Vaccineringen ska inte ske på arbetstid, men det går att utnyttja den totala arbetstiden eller flextiden för att boka en tid som är lämplig för en själv. Anställda med fasta arbetstider meddelar sina chefer sin vaccineringstid så att nödvändiga arbetsarrangemang kan göras.

Men­talt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Mehiläinen: Hur lindrar jag oron för coronaviruset på arbetsplatsen? (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

In­for­ma­tion om den ak­tu­el­la sjuk­doms­si­tu­a­tio­nen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Övrig fö­re­tags­häl­so­vård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Co­ro­na­vi­ru­set och ka­ran­tän

Institutet för hälsa och välfärd: Karantän och isolering

Ka­ran­tän i Fin­land
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 10 dagar och gör en ansökan om befrielse från arbete i SAP HR. Meddela i ansökan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en fa­mil­je­med­lem för­sätts i ka­ran­tän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

På THL:s webbplats finns information om hur man ska jag göra om en familjemedlem har förordnats karantän.

Vid in­re­sa från ut­lan­det

Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Ka­ran­tän ut­om­lands
 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Coronablinkern

Vi rekommenderar att alla vid universitetet laddar ner appen Coronablinkern. Följ de instruktioner appen ger dig.

An­vis­ning­ar för che­fer

Anvisningar för chefer i undantagssituationen (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 17.9: Resor.

Re­sor

Resor inom Finland begränsas inte.
 
Det är även tillåtet att resa utomlands, men den resande ska överväga huruvida det är nödvändigt. Myndigheternas anvisningar ska följas under alla resor. Den resande ska själv utreda destinationslandets coronaläge och coronarelaterade krav. THL och universitetet rekommenderar att alla som reser utomlands ser till att vara fullt vaccinerade mot corona före resan.

Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor och statsrådets riktlinjer. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna och THL:s anvisningar innan du bokar en resa och innan du reser. Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Om du behöver ett negativt testresultat för en arbetsresa, du kan ta ett coronavirustest via företagshälsovården. Du måste ha ett gällande reseförordnande av din chef.

Du kan också ta ett coronavirustest via företagshälsovården, om du måste på grund av dina arbetsuppgifter återvända till arbetet efter en arbetsresa före den frivilliga karantänen (10 dygn) tagit slut.

Du kan få en remiss till coronavirustest av din egen företagshälsovårdare via Digikliniken.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Om du måste företa en privat resa till ett område som omfattas av resebegränsningar ska du på förhand komma överens med din chef om distansarbete, semester eller befrielse från arbete under karantänen.

Reseförsäkring och coronaviruset

If:s reseförsäkring ersätter

 • sjukvårdskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 under resan
 • avbokningskostnader, om resenären insjuknar i covid-19 före avresan.

If:s reseförsäkring ersätter inte extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän. Eftersom försäkringen inte ersätter rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av karantän, måste ersättning för sådana kostnader sökas t.ex. genom att lägga dem till reseräkningen; det är enheten/projektet som har ersättningsansvaret.

Be­sö­ka­re

Gästforskare och lärare samt andra besökare kan vid behov komma på besök. Viktiga stödfunktioner för undervisning och forskning, exempelvis underhåll av apparatur eller varuleveranser, är säkrade.

Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet och information om FINENTRY-tjänsten och THL:s anvisningar om ankomsten till Finland.

Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Bo­ka­de och an­nul­le­ra­de ar­bets- och kon­fe­rens­re­sor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.

Uppdaterad 14.9: Universitet är just nu på begränsningsnivå 2 av sin återhämtningsplan.

Allmänna säkerhetsföreskrifter ska beaktas på alla restriktionsnivåer. Universitetet följer myndigheternas och de regionala coronasamordningsgruppernas riktlinjer.​ Stödfunktionerna återställs gradvis enligt verksamhetens behov. Om läget försämras avbryts återhämtningen och nödvändiga restriktioner införs. Universitet är just nu på begränsningsnivå 2 av sin återhämtningsplan.

Restriktionsnivå 3

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna ​

Läget i spridningsfasen; kraven i SHM:s åtgärdsnivåer 1, 2, och 3 beaktas​

 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft i den omfattning som krävs​.
 • Forskning: forskning som utförs på arbetsplatsen bedrivs enligt lägescentralens anvisningar och anmälningsförfarande​.
 • Undervisning: endast nödvändig undervisning och tentamina kan ordnas som närundervisning, disputationer ordnas på distans.
 • Det ordnas inga evenemang, merparten av byggnaderna är stängda, självstudielokalerna är stängda, resandet begränsas avsevärt​.

Restriktionsnivå 2

Beslutsfattande​: krisledningsgruppen​ och lägescentralerna

Restriktionerna i universitetets verksamhet avvecklas delvis​

 • En rekommendation om partiellt distansarbete är i kraft, arbete på arbetsplatsen är möjligt enligt överenskommelse med chefen​.
 • Forskning: mängden forskningsarbete som utförs i universitetets lokaler kan ökas efter övervägande​.
 • Undervisning: undervisningen sker huvudsakligen på distans, undervisning i små grupper och fysiska disputationer kan ordnas med beaktande av antalet deltagare och säkerhetsföreskrifterna.
 • Stora evenemang ordnas inte. Besöksmål, kundserviceställen och självstudieplatser kan öppnas efter övervägande, resandet begränsas.

Restriktionsnivå 1

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​. Krisledningsgruppen och lägescentralerna enligt fullmakt av rektorn​.

Fortfarande partiella restriktioner i universitetets verksamhet​

 • Möjligheten till utvidgat distansarbete finns, arbete på arbetsplatsen är tillåtet​.
 • Forskning: forskningsgrupperna övergår till nästan normal verksamhet​.
 • Undervisning: kontaktundervisning kan ordnas, publikevenemang och massundervisning ordnas inte.
 • Besöksmål, kundserviceställen och självstudielokaler kan öppnas​.
 • Den internationella verksamheten (inkl. resor) återupptas i den utsträckning det är möjligt.

Normal​ verksamhet

Beslutsfattande​: normalt ledningssystem​

Universitetets verksamhet i det nya rådande läget​

 • Universitetet arbetar enligt de nya principerna för normalt läge​.
 • Erfarenheterna av pandemin integreras i universitetets identitet.