Sök experter

Agrikultur- och forstvetenskaper | Beteendevetenskaper | Bio- och miljövetenskaper | Farmaci | Historia, filosofi, kultur | Journalistik, kommunikation | Juridik | Matematik och naturvetenskaper | Medicin | Statskunskap | Socialt arbete, socialpolitik | Sociologi, socialpsykologi | Språk och litteraturTeologiVeterinärmedicin

Du kan även använda sökverktyget för att söka experter:

 • välj Ctrl+F (Windows, Linux, Chrome OS) eller ⌘-F (Mac)
 • skriv sökord i sökfältet, t.ex. hållbar utveckling, PISA, klasslärarutbildning, rasism, demokrati, Östersjön, diabetes, mänskliga rättigheter

 

Agrikultur- och forstvetenskaper

Beteendevetenskaper

 • Heidi Harju-Luukkainen: PISA, mångkulturell pedagogik, barnpedagogik, språkbad, barnträdgårdslärarutbildning
 • Gunilla Holm: pedagogik, lärarutbildning, mångkulturell pedagogik
 • Monica Londen: pedagogik, universitetspedagogik
 • Jan-Erik Mansikka: barnpedagogik, mångkulturell pedagogik, barnträdgårdslärarutbildning
 • Pia Mikander: pedagogik, mångkulturell pedagogik, läroplan, läroböcker, värderingar i läroböcker
 • Ann-Kristin Pihlgren-Eveli: interkulturell pedagogik, mångkulturell pedagogik, litteraturpedagogik
 • Nina Santavirta: pedagogik, krigsbarn, hälsa och beteende, lärarnas välmående
 • Marjo Savijärvi: pedagogik, språkvetenskap, språkbad, språkutveckling
 • Anna Slotte: pedagogik, flerspråkighet, läslust och läsförståelse
 • Lili-Ann Wolff: pedagogik, hållbar utveckling och utbildning
 • Harriet Zilliacus: flerspråkighetspedagogik, interkulturell pedagogik i Sverige och Finland
 • Sonja Kosunen: utbildningssociologi, utbildningspolitik, skolvalsstrategier, val av skola, segregation
 • Sirkku Kupiainen: lärarutbildning, gruppstorlek i grundskolan, PISA, studentexamen, utbildningsevaluering
 • Minna Törmänen: pedagogik, specialpedgogik, barnträdgårdslärarutbildning, dagis, dagvård

Bio- och miljövetenskaper

 • Ulrika Candolin: ekologi, evolutionsbiologi, ekosystem, Östersjön
 • Susanna Fagerholm: immunförsvar, biovetenskap
 • Kristian Donner: zoofysiologi, neurovetenskap, djurens sinnen, sinnenas funktion (särskilt synsinnet)
 • Camilla Gustafsson: Östersjön, ekologi, evolutionsbiologi, sjögräs, sjögräsets betydelse för det marina ekosystemet
 • Kristina Lindström: hållbar utveckling, jordbruk, markförstöring, bioteknik, baljväxter, Etiopien
 • Alf Norkko: Östersjön, marina ekosystem, marin biodiversitet, Tvärminne,
 • Joanna Norkko: Östersjön, ekologi, evolutionsbiologi, havsbottenfauna, Tvärminne
 • Liselotte Sundström: ekologi och evolutionsbiologi, det naturliga urvalet, sociala grupper, myran Formica fusca
 • Helena Åström: växtekologi, växternas övervintring, morfologisk adaptation
 • Tobias Tamelander: Östersjön, klimatförändring, plankton, algblomning, arktiska marina ekosystem, Tvärminne

Farmaci

Historia, filosofi, kultur

 • Rani-Henrik Andersson: nordamerikastudier, indianer
 • Björn Forsén: historia och arkeologi, hellenistiska studier
 • Derek Fewster: paleografi, kronologi, kulturarv, magisterprogrammet Kultur och kommunikation
 • Rene Gothoni: religionsvetenskap, religiösa traditioner
 • Laura Kolbe: Europas historia, urbanisering och stadsforskning, Helsingfors, klass
 • Lars-Folke Landgren: Finlands och Nordens historia, mediecensur, stadsforskning
 • Mirkka Lappalainen1500-, 1600-, 1700 -talshistoria, "Lilla istiden" och hungersnöd, adeln, kriminalitetens historia
 • Henrik Meinander: historia, demokratihistoria, Finlands självständighet, idrottshistoria, säkerhetspolitisk historia, högerradikalism
 • Jan von Plato: filosofi, logik, epistemologi, vetenskapshistoria
 • Peter Stadius: historia, nordisk historia, idéhistoria, bilden av Norden, nationella och regionala stereotypier, nordiskt samarbete, nord och syd i Europa, minneskultur
 • Johan Strang: nordisk demokrati och politisk historia, Nordens filosofi- och idéhistoria under 1900-talet
 • Henrika Tandefelt: kulturhistoria, politisk historia, genushistoria, adelsforskning
 • Thomas Wallgren: filosofi, Wittgenstein, Sokrates
 • Bernt Österman: filosofi, Georg Henrik von Wright

Journalistik, kommunikation

 • Jaana Hujanen: journalistik, journalistik som profession, journalistisk praktik, medieutveckling och innovationer
 • Carl-Gustav Linden: ekononomisk journalistik, media och ekonomi
 • Tom Moring: kommunikation, journalistik, minoriteter i media, det nordiska medielandskapet
 • Jonita Siivonen: journalistik, mediespråk, genus och journalistik
 • Henrika Zilliacus-Tikkanen: det nordiska medielandskapet, journalistik som yrke
 • Klas Backholm: medier, journalistik, kommunikation, hälsa, posttraumatiskt stressymptom, trauma, innovationer, användarvänlighet, innovationer

Juridik

Matematik och naturvetenskaper

 • Tommy Ahlgren: tillämpad fysik, kärnfusion, tungsten 
 • Mikael Ehn: fysik, aerosolpartiklar, luftkvalitet
 • Fabian Fagerholm: data- och informationsvetenskap, mjukvarudesign, open source
 • Patrik Floréen: data- och informationsvetenskap, big data, digitaliseringen av arbetslivet
 • Mikael Fortelius: paleontologi, geovetenskaper, geografi, evolution
 • Mats Gyllenberg: matematik, särskilt biomatematik (tillämpningar av matematik på biologiska fenomen), ekologiska modeller
 • Peter Johansson: astrofysik, astronomi, rymdforskning, svarta hål, det interstellära mediet (materia som finns mellan stjärnorna)
 • Kai Nordlund: fysik, nanoteknologi
 • Anders Sirén: spatial bioekonomisk modellering, Amazon, naturresurser, hållbar utveckling, markanvändning
 • Dage Sundholm: kvantkemi, densitet, teoretisk kemi, laboratoriet för svenskspråkig kemiundervisning
 • Mats Stjernberg: stadsforskning, förortsforskning, geografisk statistik
 • Hans-Olav Tylli: funktionalanalys, topologi, banachrum
 • Susanne Wiedmer: kapillärelektrofores, kromatografi, analytisk kemi, laboratoriet för svenskspråkig kemiundervisning

Medicin

Statsvetenskap

 • Sebastian Godenhjelm: politiskt deltagande, demokrati, regionalförvaltning, förvaltning
 • Kristian Klockars: praktisk filosofi, social och moral filosofi
 • Kanerva Kuokkanen: offentlig förvaltning, stadspolitik, regional utveckling
 • Stefan Sjöblom: kommunalförvaltning, förvaltningspolitik, kommunal service
 • Jan Sundberg: statskunskap, politiskt deltagande, valforskning, partiforskning
 • Isak Vento: demokratiforskning, regional utveckling, förvaltning
 • Kim Zilliacus: opinionsforskning, miljöpolitik, politiska rörelser/partier, väljarbeteende, lokal demokrati

Socialt arbete, socialpolitik

 • Helena Blomberg-Kroll: socialt arbete
 • Camilla Granholm: informations- och kommunikationsteknologi (IKT) inom socialt arbete, ungdomars IKT-vardag, virtuella stödtjänster inom socialt arbete
 • Ilse Julkunen: praktikforskning i socialt arbete, ungdomsarbetslöshet, ungas övergång från skola
 • Johannes Kananen: socialpolitik, välfärdsservice och socialskydd
 • Christian Kroll: socialt arbete
 • Annika Lillrank: socialt arbete, hälsovård, hälsofrämjande resurser, subjektiva smärtupplevelser, sjukpensionering
 • Harry Lunabba: socialt arbete, sociala band, sociala relationer, pojkars identitet, skolproblem, elevvård
 • Matilda Wrede-Jäntti: socialt arbete, ungdomsfrågor, arbetslöshet, alkohol & narkotika, kriminalvård

Sociologi, socialpsykologi

 • Karin Creutz: sociologi, politisk sociologi, identitet, nationalism, islam, islamofobi, rasism
 • Jan-Erik Helenelund: socialrätt, mänskliga rättigheter, sociala grundrättigheter, bostadslöshet, vräkningar, diskriminering
 • Anna Henning-Lindblom: socialpsykologi, minoriteter, identitet, språkmångfald
 • Karmela Liebkind: socialpsykologi, rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, integration
 • Jan-Erik Lönnqvist: socialpsykologi och psykologi
 • Elina Oinas: sociologi, u-landsfrågor
 • Beata Segercrantz: socialpsykologi
 • Kenneth Sillander: socialantropologi, social organisation, religion, indonesien- och sydostasienstudier, Borneo
 • Harriet Strandell: barndomssociologi, institutionell barndom och styrning
 • Östen Wahlbeck: sociologi, etniska elationer, migration, invandring, etnicitet, minoritetsfrågor, transnationalism
 • Matilda Hellman: alkohol- och narkotikaforskning, sociala och kulturella aspekter på beroenden och missbruk.

Språk och litteratur

Teologi

Veterinärmedicin