Breda utbildningsprogram ger breda möjligheter

Våren 2017 söker man för första gången in till Svenska social- och kommunalhögskolans kandidatprogram i samhällsvetenskaper som börjar i höst. Nytt svenskspråkigt magisterprogram i samhällsvetenskaper förstärker de svenskspråkiga utbildningsmöjligheterna.

Soc&koms kandidatprogram ger studenten möjligheten att bekanta sig med olika inriktningar av samhällsvetenskaper för att sedan välja att rikta in sig på det område som intresserar mest. Alla högskolans vetenskapsområden finns kvar, alltså journalistik och kommunikation, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning, rättsvetenskap samt socialt arbete och socialpolitik.  

Kandidatprogrammet har två inriktningar man kan söka till, antingen en bredare inriktning av samhällsvetenskaper, eller inriktningen socialt arbete. Socialt arbete och socialpolitik är ett eget ansökningsmål, eftersom studierna leder till en behörighetsgivande examen.

Studieprogrammet är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. När man hunnit bekanta sig med vetenskapsområdena som finns vid högskolan väljer man vad man vill inrikta sig på.

– Fördelen ur studenternas synpunkt är att man inte behöver välja genast, säger Soc&koms rektor Mirjam Kalland. Man får prova på de olika vetenskapsområdena och välja vid ett senare skede vad man vill rikta in sig på. Man kan till och med göra två vetenskapsområden lika starka om man vill. Man får en bra helhetsbild över vad samhällsvetenskaper är och om deras betydelse för samhället.

Kalland tror att det här leder till att färre studenter gör fel val eller byter inriktning, eftersom man haft möjlighet att basera sina studiebeslut på större bakgrundskunskap.

– Vi kommer att satsa mycket på studenternas välbefinnande och hälsa. Vi kommer att ha både studenttutorer och lärartutorer, berättar Kalland.

 Lärartutorerna är en ny satsning vars syfte är att stärka studentens studieidentitet, gruppbildning och samhörighet.

– Lärartutorerna hjälper studenterna att hitta sin egen väg, lämpliga kombinationer inom utbildningen och vad man kanske inte är intresserad av, förklarar Kalland.

Läs: Förändrar studierna ens värld?

Magister i samhällsvetenskaper på svenska

En kandidatexamen från det samhällsvetenskapliga programmet vid Soc&kom ger automatisk studierätt för magisterstudier i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Det nya svenskspråkiga magisterprogrammet är ett samarbete mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

– Det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper innebär en förstärkning av de svenskspråkiga samhällsvetenskaperna vid Helsingfors universitet. Tillsammans med Soc&koms kandidatprogram bildar det en tydlig studieväg. Det stärker det svenska språket och möjliggör att man kan fortsätta sina studier utan att kunna finska också efter man fått sin kandidatexamen från Soc&kom, berättar Kalland. Övergången från kandidatprogram till magisterprogram blir också smidigare.

Kandidatprogrammet ger också goda möjligheter att söka in till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet eller vid andra universitet. Magisterprogrammet har också platser för andra än kandidater från Soc&kom. Den tydliga svenskspråkiga helhet som kandidat- och magisterprogrammet i samhällsvetenskaper bildar öppnar också bättre möjligheter för att locka studerande från Norden, eftersom man har möjlighet att avlägga både lägre och högre högskoleexamen i samhällsvetenskaper utan finskkunskaper.

Nya utbildningsprogram

Från och med hösten 2017 får Helsingfors universitet nya utbildningsprogram. Vad innebär det?

Nya sökande söker inte längre till ett visst huvudämne, utan till ett kandidatprogram. Det finns 32 kandidatprogram vid universitetet.

Man väljer specialisering under studierna. Det finns 60 magisterprogram. Studerandena kan också välja valfria studier från andra utbildningsprogram än sitt eget.

Den som redan studerar kan studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod på tre år.

Motsvarighetstabeller kommer att göras upp som visar hur de nya utbildningsprogrammens innehåll motsvarar studierna i det gamla utbildningssystemet. Gamla studerande kan övergå till det nya systemet, men efter övergången är det inte längre möjligt att återgå till de gamla examensfordringarna.

Målet med reformen är att studerandena ska utvecklas till experter. I alla utbildningsprogram ingår praktik som stöder sysselsättningen eller arbetslivsprojekt.

Läs mer om: