För skolor

Projektet initierades på grund av många förfrågningar från gymnasier: tolv gymnasier i Finland och två gymnasieskolor i Sverige har deltagit i projektet.
Interventionskursen Studera starkt

Det övergripande syftet med kursen Studera starkt är att stärka välbefinnande, studieförmågan och förmågan att hantera stress bland gymnasiestuderande. Kursen baserar sig på forskning inom positiv psykologi, neurovetenskap, kognitiv beteendeterapi och pedagogik. 

Positiv psykologi handlar inte om att ignorera problem, att ständigt ”tänka positivt” eller att vara glad hela tiden. Det handlar om att hitta en fungerande balans mellan det positiva och negativa i livet och att individen undviker att fokusera på problem och motgångar.

Gymnasiets egna lärare undervisar kursen. Före det deltar lärarna i en femdagars utbildning som projektgruppen undervisar. Under utbildningen går vi igenom allt kursinnehåll och det färdiga kursmaterialet.

Kursinnehåll

Gymnasiekursen Studera starkt består av sjutton lektioner (ungefär 38 h). Innehållet i lektionerna baserar sig på de fem faktorerna i PERMA-modellen som utvecklades av professor Martin Seligman. I kursen ingår teori, diskussioner, reflektion och övningar. Teman som ingår i kursen är bland annat styrkor, positiva emotioner, mindset, resiliens och tilltro till den egna förmågan.

Fortbildning

Efter önskemål från flera gymnasier ordnar vi en ny lärarfortbildning (sammanlagt 2,5 dagar) hösten 2023 för skolor som är intresserade av att erbjuda kursen till sina studerande. Fortbildningen hålls på distans och är avgiftsfri. Vi önskar att ett team på 2–3 i personalen (lärare, studiehandledare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolledning) från ett gymnasium deltar. Då alla i ett team har kompetensen kan ni diskutera och stöda varandra och kursen är inte beroende av en enskild person.

Fortbildningen ordnas: tisdag 22.8.2023 kl. 9.15-12.00 onsdag 23.8.2023 kl. 13.15-17.00 tisdag 19.9 kl. 9.15-12.00 Därtill ordnas två handledningsträffar (på distans) under hösten enligt deltagarnas önskemål.

Anmälan avslutad.

För gymnasier som redan har ett Studera starkt-team planerar vi att under 2024 att ordna en fördjupningsutbildning.

Fortbildningen kan ordnas tack vare finansiering från Svenska kulturfonden.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om kursen Studera starkt, och hur ditt gymnasium kan erbjuda kursen till era studerande, vänligen kontakta Åse Fagerlund eller Monica Londén.

Monica Londén, monica.londen@helsinki.fi 

Åse Fagerlund, ase.fagerlund@folkhalsan.fi