För skolor

Projektet initierades på grund av många förfrågningar från gymnasier: tolv gymnasier i Finland och två gymnasieskolor i Sverige har deltagit i projektet.
Interventionskursen Studera starkt

Det övergripande syftet med kursen Studera starkt är att stärka välbefinnande, studieförmågan och förmågan att hantera stress bland gymnasiestuderande. Kursen baserar sig på forskning inom positiv psykologi, neurovetenskap, kognitiv beteendeterapi och pedagogik. 

Positiv psykologi handlar inte om att ignorera problem, att ständigt ”tänka positivt” eller att vara glad hela tiden. Det handlar om att hitta en fungerande balans mellan det positiva och negativa i livet och att individen undviker att fokusera på problem och motgångar.

Gymnasiets egna lärare undervisar kursen. Före det deltar lärarna i en femdagars utbildning som projektgruppen undervisar. Under utbildningen går vi igenom allt kursinnehåll och det färdiga kursmaterialet.

Kursinnehåll

Gymnasiekursen Studera starkt består av sjutton lektioner (ungefär 38 h). Innehållet i lektionerna baserar sig på de fem faktorerna i PERMA-modellen som utvecklades av professor Martin Seligman. I kursen ingår teori, diskussioner, reflektion och övningar. Teman som ingår i kursen är bland annat styrkor, positiva emotioner, mindset, resiliens och tilltro till den egna förmågan.

Fördjupningskurs

Våren 2024 håller vi en fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i någon av våra Studera starkt-utbildningar. Fördjupningskursen är fördelad över tre tillfällen och du kan delta i ett eller flera tillfällen enligt möjlighet och intresse.

Varje kurstillfälle har ett eget tema.

1)      Mindset och målsättning - som stöd för att klara utmaningar, tisdag 19.3 kl. 14.30-16

2)      Medveten närvaro och assertivitet, onsdag 17.4 kl. 14.30-16

3)      Resiliens – om att komma igen efter motgångar, måndag 13.5 kl. 14.30-16

Vi ber alltså om att du anmäler dig på förhand och du kan anmäla dig till ett, två eller tre tillfällen via anmälningsblanketten (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/127579/lomake.html) senast två veckor före respektive utbildning, dvs 5.3 för Mindset, 3.4 för utbildningen om självmedkänsla samt 29.4 för sista utbildningen om resiliens. Du deltar i kursen på distans via en länk som skickas ut inför varje tillfälle till alla som har anmält sig.

Fördjupningskursen har möjliggjorts genom understöd av Svenska kulturfonden.

Fortbildning

Efter önskemål från flera gymnasier ordnade vi en lärarfortbildning (sammanlagt 2,5 dagar) hösten 2023 för skolor som var intresserade av att erbjuda kursen till sina studerande. Fortbildningen hölls på distans och var avgiftsfri. Vår preferens var att ett team på 2–3 i personalen (lärare, studiehandledare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolledning) från ett gymnasium deltog. På så sätt får alla i ett team kompetens och kan diskutera och stöda varandra och kursen blir inte heller beroende av en enskild person.

Fortbildningen som kunde hållas tack vare finansiering från Svenska kulturfonden hölls: tisdagen 22.8.2023, onsdagen 23.8.2023, och tisdagen 19.9.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om kursen Studera starkt, och hur ditt gymnasium kan erbjuda kursen till era studerande, vänligen kontakta Åse Fagerlund eller Monica Londén.

Monica Londén, monica.londen@helsinki.fi 

Åse Fagerlund, ase.fagerlund@folkhalsan.fi