Positiv psykologi

Projektet Studera Starkt bygger på empiriska forskningsmetoder som används inom området positiv psykologi.
Kort om positiv psykologi

Positiv psykologi kan definieras som vetenskapen om psykologiskt välbefinnande, positiv utveckling och lycka. Forskning inom positiv psykologi handlar till exempel om hur man kan stärka mentala resurser och välbefinnande genom fokus på personliga styrkor, positiva känslor, engagemang och mening i livet och främja sunda nära relationer och medkänsla för andra. En central idé inom den positiva psykologirörelsen kretsar kring att bygga mentala resurser och livskunskaper, som ett komplement till behandling av ohälsa. Studier inom det växande forskningsfältet positiv psykologi har visat att välbefinnande och positiva känslor inte bara förebygger ångest och psykisk ohälsa, utan också främjar kreativitet och lärande.

Studier visar att välbefinnande och positiva känslor kan läras ut genom interventioner som använder tillämpad positiv psykologi och att dessa färdigheter med fördel kan läras ut i skolor. Ökat välbefinnande kan förhindra marginalisering och hjälpa eleverna att möta utmaningar i större utsträckning. Dessutom förenklar ett ökat välbefinnande övergången till vidareutbildning. Studier visar också att mentala resurser som psykologisk flexibilitet, självreglering och self-efficacy interagerar med akademiska känslor och påverkar akademiska prestationer hos studenter i högre utbildning. Positiva psykologiska interventioner har vidare visat sig öka välbefinnandet för både barn, ungdomar och vuxna.

PERMA modellen

Då man ser på välbefinnande så kan man inte endast se på helhetsbilden. Seligman har identifierat fem faktorer enskilda faktorer som bygger upp vårt välbefinnande. Dessa faktorer är sådana som människor självständigt bedriver eftersom de är i sig själva motiverande och bidrar till vårt välbefinnande. Dessutom efterstärvas dessa faktorer för sin egen skull och de kan mätas oberoende av varandra.

De fem faktorerna i PERMA—modellen är:

P = Positiva känslor (positive emotions) handlar om våra käsnlor som glädje, iver, kärlek och lycka.

E = Engagemang (engagement) handlar om att vara med i nuet och bli absorberad av en aktivitet och man upplever att en känsla om tiden försvinner; man når ett flow tillstånd.

R = Relationer (relationships) är viktiga för oss eftersom vi behöver socialt sammanhang. Det handlar om att känna sig älskad och stödda av andra.

M = Mening (meaning) är den sociala aspekten inom modellen. Det handlar om en känsla av att ha mening i livet, att tro på att det vi gör har en större betydelse än oss själva.

A = Arbete väl utfört (accomplishments) handlar om den känsla vi får då vi sätter upp mål och når dem. Det leder till vlbefinnande eftersom vi kan se på våra prestationer med en känsla av stolthet.

Vårt välbefinnande kan inte mätas endast med en av faktorerna, utan de alla bidrar till vårt välmående. Men genom att utveckla dem enskilt så har vi möjlighet att påverka vårt välbefinnande.

VIA karaktärsstyrkor

Inom positiv psykologi har det utvecklats 24 universella karaktärsstyrkor som faller under 6 olika dygder. Dessa styrkor är inte detsamma som förmågor eller talanger som vi har utan de är positiva egenskaper som återspeglas i våra tankar, känslor och beteende.

Alla personer har alla av dessa karaktärsstyrkor i olika grader. Av dessa styrkor så är vissa våra kärnstyrkor, de som finns naturligt i just dig och är ditt autentiska jag. Våra kärnstyrkor ger oss energi och vi använder oss av dem i olika livssituationer.

'Deploying your highest strengths leads to more positive emotions, to more meaning, to more accomplishments and to better relationships. (Seligman, 2018, 24)

Vill du veta vilka är dina styrkor? Gör testet här!

Referenser

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology23(5), 603–619.

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues : a handbook and classification. American Psychological Association.

Seligman, M. (2011). Flourish : a visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Seligman, M. (2018). PERMA and the building blocks of well-being. The journal of positive psychology, 13(4), 333-335. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. The American Psychologist55(1), 5–14.

VIA Institute on Character. (22.6.2021). All 24 Character Strengths.