Studier

I magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kan du inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning.

Du har även en unik möjlighet att kombinera studierna för att få ett brett kunnande i social- och samhällsvetenskaper. Du avlägger magisterexamen på svenska och studierna ordnas vid Helsingfors universitets centrumcampus i Kronohagen. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är ett gemensamt program för statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten.

Undervisningen inom magisterprogrammet genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studenternas lärande står i fokus. Det finns möjligheter till mångsidiga arbetssätt och olika läraktiviteter. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion i traditionella och digitala lärmiljöer. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har en nära koppling till arbetslivet och i studierna ingår arbetslivsorienterade studier samt frivillig arbetslivspraktik.

Inom magisterprogrammet har du flexibla möjligheter att avlägga valfria kurser inom andra program vid statsvetenskapliga fakulteten och vid övriga fakulteter vid universitet. Du kan anhålla om en flexibel studierätt till ett annat universitet i Finland eller åka på utbyte till nordiska och internationella universitet.

Varför magisterprogrammet i samhällsvetenskaper?

Du som är intresserad av att arbeta som socialarbetare, journalist, kommunikationsansvarig, socialpsykolog, forskare, sakkunnig, eller som ledare inom organisationer, politik, företag och den offentliga sektorn – nationellt och internationellt – kom och studera inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper!

Under dina studier kommer du att få analytisk förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle. Du lära dig genom studierna kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap.

Du lär  dig att beakta etiska frågeställningar på individ- och samhällsnivå samt bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och främja välfärd, mångfald och demokrati.

Studierna i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper utvecklar också din interaktions- och kommunikationsförmåga och du har möjligheten att vara del av en dynamisk studiegemenskap vid Finlands bästa universitet.

Utbildningens innehåll och uppbyggnad

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av de fem vetenskapsområdena i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning). Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Studierna inkluderar fördjupade studier i det valda vetenskapsområdet (50 studiepoäng), metodstudier (10 studiepoäng), magistersavhandling (30 studiepoäng), arbetslivsorienterade studier (5-10 studiepoäng) samt valfria studier (20-25 studiepoäng).

Studieinriktningar

Du påbörjar dina magisterstudier i ett av de fem studieinriktningarna inom magisterprogrammet:

  • Journalistik och kommunikation
  • Socialpsykologi
  • Socialt arbete
  • Sociologi
  • Statskunskap med förvaltning

Mera information om studierna hittas under studieinriktningar.

Programmets tematiska helheter

Inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har du möjligheter att avlägga tematiska helheter inom programmets profilområden för att bredda din examen.

De tematiska helheter som erbjuds är:

  • Genusstudier
  • Ledarskap
  • Migration and Ethnic Relations
  • Välfärdspolitik – vägval i nordisk välfärd
  • Politics of Communication

Mera information om innehållet i helheterna hittas under fliken Tematiska helheter. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, en del av undervisningen sker på engelska. Du har även möjligheten att delta i undervisning på finska.

Undervisningen

Undervisningen inom magisterprogrammet baserar sig på en studentcentrerad pedagogik och den genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där ditt lärande står i fokus. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion både i närpedagogiska och digitala lärmiljöer.

Läs mer om kursutbudet.

Lärdomsprov

Slutarbetet för magisterexamen är en magistersavhandling som är 30 studiepoäng.

Genom arbetet med din magistersavhandling lär du dig att formulera tydliga samhällsvetenskapliga frågeställningar, behärska och tillämpa relevanta begrepp, använda vetenskaplig litteratur, tillämpa centrala forskningsmetoder och att dra slutsatser samt god uttrycksförmåga i skrift.

Under studierna deltar du i magisterseminarium och skriver en metodologisk essä som förbereder dig på arbetet med magisteravhandlingen. Du får individuell handledning och grupphandledning i utformandet av magisteravhandlingen.

Färdigheterna som du lär dig under processen med magisteravhandlingen stöder dig i din arbetskarriär.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter magisterexamen i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är det möjligt att söka in till forskarutbildning. 

Vid Statsvetenskapliga fakulteten kan man avlägga politices doktorsexamen. Doktorsutbildningen vid statsvetenskapliga fakulteten omfattar:

Läs mer information om Helsingfors universitets doktorsutbildningar. 

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.