Tematiska helheter

Inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har du möjligheter att avlägga tematiska helheter inom programmets profilområden.

De tematiska helheterna består av studieavsnitt från olika vetenskapsområden och är 15- 35 studiepoäng.

Magisterprogrammet erbjuder följande tematiska helheter:

Le­dar­skap

Gott ledarskap är en förutsättning för smidig och framgångsrik verksamhet inom den privata sektorn, offentliga sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarrörelser och politiska organisationer. Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet och har fått en allt mer framträdande roll för att hantera både samhälleliga och vardagliga problem. Utmaningar som härstammar från globalisering, ekologiska och ekonomiska problem ställer nya krav och betonar betydelsen av ledarskap.

Syftet med ledarskapshelheten är att med hjälp av forskningsbaserad information ge de studerande en mångvetenskaplig och bred bild av fenomen som berör ledarskap och dess karaktär. Studierna inbegriper bland annat inslag av köns- och etikrelaterade och samarbets-, strategisk ledarskapsverksamhet i olika miljöer. Ledarskapsstudierna hjälper därmed att anpassa ledarskapskunskap i olika sammanhang och kontexter.

Ledarskapshelheten kan avläggas som 15 eller 25 studiepoäng.

 

Ledarskap är en central del av varje organisations verksamhet
Migration and Ethnic Relations

The goal of the study module is that the student can:

  • Understand and critically reflect on current debates on ethnic relations, migration and (anti-)racism.
  • Understand and critically examine the dynamics in ethnic relations and racism, as well as the causes and consequences of international migration.
  • Critically review the ideologies embedded in and the implementation of multicultural and integration policies in the Nordic welfare states and their impact on different groups in society. 

The module can be completed as 15, 25 or 35 credits.

Genusstudier / Gender studies

Studier i genusvetenskap ger färdigheter till att kritiskt granska hur genus görs i samhället och hur olika förståelser om vad som är sant och möjligt förändras och skapas. Du lär dig att förstå och analysera hur kön och sexualitet fungerar i samhället som kulturella och institutionaliserade kategorier. Under studierna diskuteras även hur genus relaterar till andra skillnader, till exempel ålder, klass, etnicitet och ras. Både det privata och det politiska hör till genusstudier: såväl vardagsliv, smak, värderingar, medier, lagstiftning och politiska institutioner kan studeras ur genusperspektiv. På Soc&kom är frågor om globalisering och utveckling särskilt framträdande. Även andra kurser än de som listas nedan kan ingå i helheten. Studenten uppmuntras att söka kurser i hela utbudet på HU, särskilt i magisterprogrammet i genusvetenskap på den humanistiska fakulteten. 

Studiehelheten kan avläggas som 15 eller 25 studiepoäng.

In English

Gender studies will enable the student to identify, analyze and critically discuss the ways gender and other intersecting differences in society operate. In gender studies different understandings for what is real and possible in societal meaning making, are analysed rather than assumed, with help of contemporary feminist theories in social sciences. How gender and sexuality relate to other differences in society like class, age, ethnicity and race is explored through case studies that integrate the political and the private, the every day and the structural. Studies at Soc&kom focus especially on globalization and development, Nordic societies, welfare state practices and media from a feminist, global perspective. Recent debates around gender in society are studied by applying a chosen theoretical apparatus on empirical cases on for example taste, values, health care, media, law, political institutions and international collaborations in science. The module can comprise also courses that are not listed here: students are encouraged to take Gender studies courses widely from the entire UH, especially the Master's program in Gender Studies in the Faculty of Arts and Humanities. 

The module can be completed as 15 or 25 credits.

Väl­färds­po­li­tik – väg­val i nor­disk väl­färd

En gemensam, omfattande välfärdspolitisk modell brukar sedan länge anses vara ett av Nordens främsta kännetecken, och de välfärdspolitiska idéerna och lösningarna påverkar på sätt eller annat de flesta livsområden för invånarna i de nordiska länderna. I internationell jämförelse har välfärdspolitikens utfall ofta varit gynnsamt, men olika välfärdsproblem har trots det funnits, och dagens utveckling tillför nya utmaningar.

Nordisk välfärdspolitik har alltid påverkats av olika internationella idéströmningar och samhälleliga utvecklingsmönster, och de politiska lösningarna man valt när det gäller upplevda samhällsproblem har varierat i de nordiska länderna. Detta gäller också idag, då både betoningen av målsättningarna i, och sättet att styra och förvalta och genomföra välfärdspolitiken enligt en del bedömare kan komma att förändra välfärdspolitiken i grunden.

Syftet med studiehelheten är att ge insikter i den nordiska modellens särdrag, och förmåga att identifiera och kritisk granska den nordiska välfärdspolitikens mål, implementering och utfall genom att i enskilda studieavsnitt bekanta sig med olika välfärdspolitiskt relevanta frågor.

Kunskaper om den nordiska typen av välfärdspolitik och betydelsen av olika typer av vägval gällande välfärdspolitiken är till nytta inom de flesta verksamheter och arbetsuppgifter som syftar till att påverka samhällsutvecklingen - till exempel nationella och internationella organisationer, i ministerier och forskningsinstitut, försäkringsbolag, företag och medier.

Studiehelheten kan avläggas som 15 eller 25 studiepoäng.

Politics of Communication

The Politics of Communication module addresses key political and cultural topics as well as developments in the rapidly changing field of media and communication. Themes covered include old and new forms of deception and propaganda, methods and theories of persuasion, questions of mediated listening and representation, and political developments in online communication.

The module can be completed as 15 credits.