Studieinriktningar

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av följande vetenskapsområden: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning.

Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Du hittar mera information om studierna i instruktioner för studerande under "planera dina studier".

Jour­na­li­stik och kommunikation

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, kriskommunikation och politisk kommunikation samt genus och medier. Fördjupning i vetenskapsområdet utgör en mångsidig bas för en yrkeskarriär i medier, företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn, och erbjuder även en god grund för en forskarkarriär.

En politices magister med studieinriktningen journalistik och kommunikation har efter avlagd examen följande färdigheter:

Kunskap

 • förstår vetenskapsområdets teorier, centrala begrepp och metoder och kan tillämpa dessa på aktuella frågor och i forskning
 • förstår och kan kritiskt granska organisatoriska och strukturella förändringar inom mediesektorn
 • behärskar avancerade arbetsmetoder inom journalistik och kommunikation.

Akademiska färdigheter

 • får fördjupade teoretiska and analytiska redskap för att förstå och kritiskt granska kommunikationens och mediernas roll i samhället och i världen
 • kan tolka forskningsresultat, skriva vetenskaplig text samt bedöma forskningens värde, trovärdighet och etik
 • kan utveckla vetenskapliga forskningsfrågor självständigt med målet att skapa ny kunskap
 • har de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.

Interaktionsförmåga

 • har förmåga att verka i ledande ställning i sådana uppdrag och positioner som förutsätter specialiserad kompetens inom journalistik och kommunikation
 • har god förmåga att samarbeta tvärvetenskapligt.

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • har beredskap för livslångt lärande och utveckling av sin professionalitet
 • har förmågan att utveckla professionella miljöer inom journalistik och kommunikation.
Social­psy­kolo­gi

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi.

En politices magister med studieinriktningen socialpsykologi har efter avlagd examen:

Kunskap

 • en djup förståelse för och redskap att kunna analysera och utveckla samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp i socialpsykologi
 • en fördjupad förmåga att tillämpa socialpsykologisk teori i praktiken/arbetslivet

 Akademiska färdigheter

 • en förmåga att utföra socialpsykologisk forskning
 • en fördjupad förmåga att tillämpa socialpsykologiska metoder
 • förmågan att producera vetenskaplig text på fördjupad nivå och delta i vetenskapliga debatter
 • en mycket god förmåga att analysera sociala och samhälleliga fenomen på ett kritiskt och reflexivt sätt
 • utvecklat en expertidentitet inom det socialpsykologiska fältet/din studieinriktning

Interaktionsförmåga

 • en mycket god interaktions- och samarbetsförmåga
 • en förmåga att leda och utveckla verksamheten i smågrupper

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • förmågan att beakta olika etiska frågeställningar och bedöma den egna forskningens och sina egna handlingars samhälleliga konsekvenser
 • förmågan att påverka och förändra samhället i syfte att främja välmående, välfärd och demokrati
So­ci­alt ar­be­te

Socialt arbete som vetenskapsområde fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning är på barn, ungdom , äldre och integrations- och mångfaldsfrågor, samt fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor. Särskilt betonas socialarbete som profession och praktik.

En politices magister med studieinriktningen socialt arbete har efter avlagd examen:

Kunskap

 • Efter avslutade magisterstudier känner studeranden till socialarbetets kunskapsbas, disciplin och teoretiska utgångspunkter och förmår analysera sociala fenomen och problem utgående från samhällsvetenskapliga begrepp.

Akademiska färdigheter

 • Studeranden kan tillämpa olika forskningsmetoder och självständigt genomföra empiriska studier speciellt som stöd för utveckling av den professionella praktiken.

Interaktionsförmåga

 • Studeranden har god insikt i lokala och globala frågor och kan främja mänskliga rättigheter. Studeranden kan efter avlagda studier verka i samarbete med klienter och andra centrala aktörer med krävande uppgifter som förutsätter etiska omdömen.

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • Studeranden kan arbeta som sakkunnig och med ledande arbetsuppgifter och har kompetens att verka som behörig socialarbetare.
So­ci­o­lo­gi

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

En politices magister med studieinriktningen sociologi kan efter avlgd examen:

Kunskap

 • analysera och förklara individens sociala livsvillkor och relationer mellan olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället med hjälp av de aktuella sociologiska teorierna
 • identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar

Akademiska färdigheter

 • föra en kritisk diskussion om den sociologiska teoribildningen i allmänhet, samt inom ett valfritt specialområde i synnerhet
 • redogöra för den nyaste empiriska forskningen om ett valfritt fenomen i det globala samhället
 • utnyttja den aktuella kunskapen i sociologi och kan formulera nya relevanta forskningsfrågor

Interaktionsförmåga

 • föra en avancerad diskussion om forskningsmetodologi, samla in och analysera empirisk data och ta en personlig ståndpunkt i etiska och kunskapsteoretiska frågor

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • tillämpa begrepp och analysera fenomen i samhället med de sociologiska verktygen
Stats­kun­skap med förvaltning

Inom Statskunskap med förvaltning studeras politiska fenomen ur ett brett perspektiv. Styrningen och ledningen av den offentliga politiken, grundläggande demokratifrågor och samspelet mellan medborgarna och det politiska systemet är centralt inom vetenskapsområdets forskning och undervisning. I undervisningen betonas hela det politiska systemets kedja, från inflödet av väljarnas åsikter, via arenorna där de politiska besluten fattas, till implementeringen av beslut inom olika former av den offentliga förvaltningen.

En politices magister med studieinriktningen statskunskap med förvaltning har efter avlagd examen:

Kunskap

 • en fördjupad förståelse för och redskap att kunna analysera värden, normer och strukturer som påverkar politiska processer och deras utfall
 • fördjupad kunskap om centrala teorier och begrepp på det statsvetenskapliga området
 • en fördjupad förmåga att tillämpa statsvetenskaplig teori i praktiken/arbetslivet

Akademiska färdigheter

 • en förmåga att utföra statsvetenskaplig forskning
 • en fördjupad förmåga att tillämpa statsvetenskapliga metoder
 • en förmåga att producera vetenskaplig text på fördjupad nivå och delta i vetenskapliga debatter
 • en mycket god förmåga att analysera samhälleliga fenomen på ett kritiskt och reflexivt sätt
 • utvecklat en expertidentitet inom det statsvetenskapliga fältet/din studieinriktning

Interaktionsförmåga

 • en mycket god interaktions- och samarbetsförmåga för att påverka politiska processer
 • en förmåga att leda, utvärdera och utveckla verksamheten i kommuner, statliga institutioner och övernationella organ samt i organisationer inom den tredje sektorn och näringslivet

Problemlösningsförmåga och ansvarsfullt agerande

 • en förmåga att beakta olika etiska frågeställningar och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ i politiken
 • en förmåga att påverka och bidra till att utveckla nya former av organisering och problemlösning i samhället
Ämneslärare i samhällslära

Studieinriktningen för ämneslärare i samhällslära ger tillsammans med pedagogiska studier för lärare behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter. 

Studieinriktningen kan avläggas av de studenter som har blivit tilldelade en magisteroption under kandidatstudierna. Det innebär att alla studenter som avlägger studier i studieinriktningen har en kandidatexamen från Svenska social- och kommunalhögskolan med studieinriktningen sociologi eller statskunskap med förvaltning och har avlagt samhällslära som andra undervisningsämne (60 studiepoäng) i kandidatexamen. 

Det är inte möjligt att söka in till studieinriktningen via den gemensamma ansökan.