Studier

I magisterprogrammet kan du specialisera dig på frågor som gäller kulturarv, kulturell mångfald, religioner och åskådningar, bildkonst, visuell och materiell kultur, folkminnen och muntlig tradition.

Vår undervisning bygger på empirisk och teoretisk forskning i kultur. Du lär dig förstå fenomenens tidsmässiga skiktning, regionala och sociala variationer och kommunikations- och uttrycksformernas mångfald.

Till våra undervisningsformer hör t.ex. seminariearbete, föreläsningskurser, övningskurser för insamling och hantering av material, projekt, fältkurser, tentamina och essäer.

Varför magisterprogrammet i kulturarv?

Kulturen påverkar våra liv som individer och samhällen, i vardagen och i ritualer, i dag, i går och i morgon. Den kulturella mångfalden, blandningen av det lokala och globala och en värld i snabb förändring skapar nya frågor och möjligheter. Mänsklig och samhällelig interaktion och utveckling förutsätter ett mångsidigt perspektiv på kultur och kulturarv. I vårt magisterprogram utbildas du till en expert på kultur med djupa och omfattande kunskaper. Du får mångsidiga förutsättningar att arbeta med kultur i organisationer och förvaltning, i museer och arkiv och inom kommunikation, utbildning och forskning.

I magisterprogrammet kan du specialisera dig på frågor som gäller kulturarv, kulturell mångfald, religioner och åskådningar, bildkonst, visuell och materiell kultur, folkminnen och muntlig tradition. Vår undervisning bygger på empirisk och teoretisk forskning i kultur. Du lär dig förstå fenomenens tidsmässiga skiktning, regionala och sociala variationer och kommunikations- och uttrycksformernas mångfald.

I den tvärvetenskapliga lärmiljön lär du dig att behärska specialfrågorna inom ditt område och dialogen mellan olika perspektiv. Utöver forskningsfärdigheter och innehåll lär du dig att tillämpa kritiskt och kreativt tänkande också i arbetslivet. Du lär dig också bl.a. projektplanering, att skriva faktatexter och vetenskapliga texter samt muntlig och elektronisk kommunikation.

Vår undervisning interagerar med forskningen och som studerande kan du utnyttja den nyaste internationella forskningen. Du får också möjlighet att skapa nätverk med aktörer inom kulturbranschen.

När du har avlagt examen kan du jobba som expert och producera forskningsmaterial. Du får öva dig i att samla in, organisera och analysera material, utföra etnografiska och arkeologiska fältarbeten, göra intervjuer och dokumentera kultur. Du lär dig också att överlåta material till arkiv och museer och producera och tillämpa forskningskunskap i samhället. Det ger förutsättningar för att arbeta inom kulturarvssektorn med att inkludera olika grupper och förmedla information om kulturens mångfald, kontinuitet och förändringar.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

I magisterstudierna koncentrerar du dig främst på studierna i ditt vetenskapsområde och på att fördjupa de färdigheter som behövs inom området. De fördjupade studierna stöder arbetet med avhandlingen som är programmets slutarbete. De fördjupade studierna inom vetenskapsområdet kan också innehålla arbetslivsstudier som i regel genomförs som praktik.

I magisterexamen kan du inkludera studier inom andra vetenskapsområden (moduler) enligt eget intresse och i mån av möjlighet.  

Magisterprogrammet omfattar 120 studiepoäng (sp) och du kan genomföra programmet på två läsår om du studerar heltid. Studier som hör till examen:

  • minst 70 sp fördjupade studier i den inriktning du väljer, inklusive avhandlingen på 30 sp och mognadsprovet på en sida
  • högst 50 sp andra studier.
Un­der­vis­ning­en

Till våra undervisningsformer hör t.ex. seminariearbete, föreläsningskurser, övningskurser för insamling och hantering av material, projekt, fältkurser, tentamina och essäer. Undervisningsformerna syftar till att ge de färdigheter du behöver i arbetslivet. Du övar dig i självständig problemlösning, grupparbete, projekthantering och tillämpning av forskningsrön och färdigheter. I magisterprogrammet ingår också praktiska arbetslivsstudier. I den valfria högskolepraktiken får du arbetserfarenhet inom din bransch. Man kan genomföra arbetspraktik t.ex. i museer, arkiv, organisationer, ministerier och företag. Vi uppmuntrar våra studenter att genomföra en del av sina studier vid utländska universitet och vi skapar en internationell studiemiljö.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov
Fortsatta studiemöjligheter

Efter filosofie magisterexamen kan man söka till studier som leder till filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning. Fakulteten är mycket forskningsorienterad och forskningen håller europeisk och internationell toppnivå inom många områden.

Om du är intresserad av påbyggnadsstudier efter utexamineringen, lönar det sig att söka till något av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolans doktorandprogram. De mest närliggande är doktorandprogrammet i historia och kulturarv, doktorandprogrammet i forskning i filosofi, konst och samhället, doktorandprogrammet i genus, kultur och samhälle (SKY) och doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning (DENVI).

Man kan också söka till påbyggnadsstudier vid något annat universitet.

Läs mer om Helsingfors universitets doktorsutbildning här.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Internationalisering

Under studietiden finns det flera sätt att skaffa sig internationell erfarenhet både vid utländska universitet och vid hemuniversitetet.

Ett utmärkt sätt att bredda sin internationella kompetens är att åka på studentutbyte. Vid studentutbyte genomför du en del av studierna som ingår i examen som utbytesstudier vid ett utländskt universitet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte möjliggör en mångsidigare examen och ger nya perspektiv på dina studier. Vanligen åker studenterna på utbyte under kandidatstudierna, men man kan också inkludera utbytesstudierna i magisterexamen.

Du kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytets längd och det mottagande landet. Studerande som själva ordnar en utbytesplats kan ansöka om ett resestipendium. Du kan också göra arbetspraktik utomlands.

Du kan också skapa internationella kontakter vid Helsingfors universitet. Studenter kan t.ex. vara tutorer för utbytesstuderande som kommer till Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten har många lärare och forskare med internationell bakgrund som bidrar med ett internationellt perspektiv till studierna.

Samarbete med andra aktörer

Magisterprogrammet i kulturarv har nära samarbete med andra magisterprogram och erbjuder t.ex. gemensamma moduler. De närmaste samarbetspartnerna vid Humanistiska fakulteten är magisterprogrammen i region- och kulturstudier, historia, interkulturell växelverkan, genusvetenskap och konstforskning. Vi samarbetar också över fakultetsgränserna, t.ex. med magisterprogrammet i teologi och religionsforskning och med Bio- och miljövetenskapliga, Statsvetenskapliga och Beteendevetenskapliga fakultetens magisterprogram. Programmet samarbetar dessutom med flera biträdande professorer i närliggande vetenskapsområden. På så sätt kan du studera ursprungsfolk (indigenous studies), kulturarvsforskning (heritage studies), digital humaniora (digital humanities) och maritim arkeologi.

Det finns flera etablerade rutter till arbetspraktik, och studenterna kan också själva skaffa sig en praktikplats. Man kan t.ex. genomföra praktiken vid minnesorganisationer som arkiv, museer eller föreningar, inom statsförvaltningen och inom media. Arbetslivskontakter utnyttjas också i undervisningen.

Webbkurser utvecklas i samarbete med andra finländska och utländska universitet. De flexibla JOO-studierna erbjuder också kanaler för samarbete.