Forskning

Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands ledande centrum för humanistisk forskning och magisterprogrammet erbjuder en unik, mångvetenskaplig lär- och forskningsmiljö där studenterna är en del av forskarsamhället.

Alla våra vetenskapsområden karakteriseras av ett starkt teoretiskt och lärdomshistoriskt grepp kombinerat med empirisk forskning. Utöver sitt internationella värde är programmets forskningsområden viktiga för förståelsen av den finländska kulturen. Vetenskapsområdena i vårt magisterprogram har sina egna särdrag och starka forskningsområden:

  • Arkeologi: miljöforskning, stenåldern, naturvetenskaplig arkeologi, maritim arkeologi, fältforskning, järnåldern och medeltiden
  • Folkloristik: muntliga traditioner, muntligt berättande, interaktionen mellan muntlig och skriftlig kultur, muntlig poesi, Kalevala, folktro, mytologi, tradition och nationalism
  • Etnologi: kulturanalys, etnografi, mobilitet, vardagliga rutiner, materiell kultur, museiforskning, stadsforskning, forskning om yrkesgrupper
  • Konsthistoria: medeltiden, bebyggd miljö, landskap, samtidskonst, stadens och stadsnaturens estetik, museer och samlingar, genus, 1800- och 1900-talens målarkonst, professionsforskning
  • Religionsvetenskap: de religiösa traditionernas och åskådningarnas mångfald, förändring och interaktion, religionens förhållande till kultur och samhälle, ritualer, folktro, religiositet i vardagen, religion och aktörskap