Studier

Vill du lära dig att tillämpa ny kunskap och teknik inom området hållbar växtproduktion och husdjursproduktion? Eller förstå hur bioteknik och automation kan utnyttjas i mat- och energiproduktion? Hitta en egen specialitet i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper och bli expert på något av programmets viktiga områden!

Lantbruksvetenskap tillämpar biologi, kemi, fysik och ekonomi inom mat- och energiproduktion som kommer att vara en av våra största utmaningar både nationellt och globalt.

I framtiden kommer den ekologiskt och ekonomiskt hållbara matproduktionen, bioekonomin och användningen av biomassa från åker- och trädgårdsodling att basera sig på forskning. Programmet passar för alla som är intresserade av att hitta lösningar på framtidens stora frågor!

Inom bioekonomi behövs det idag och i framtiden mångsidiga experter – av universiteten i Finland är det endast Helsingfors universitet som har utbildning i lantbruksvetenskaper!

Varför kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper?

När du har avlagt kandidatexamen

 • känner du till de viktigaste teorierna och begreppen inom lantbruks- och trädgårdsproduktion och kan redogöra för produktionens förutsättningar och utmaningar
 • kan du bedöma produktionens hållbarhet och miljöeffekter
 • kan du redogöra för lantbruks- och trädgårdsbranschens utvecklingstrender och samhällsbetydelse
 • har du grundläggande färdigheter i interaktion och kommunikation, kritiskt tänkande och argumentation, projektarbete, problemlösning och internationalisering
 • kan du ta till dig och tolka ny kunskap som baserar sig på forskning och presentera den muntligt och skriftligt
 • kan du fördjupa dina kunskaper under magisterstudierna i en ämnesinriktning som du väljer själv (växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi eller mark- och miljövetenskap).
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Studierna i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper introducerar dig i förutsättningarna för lantbruks- och trädgårdsproduktion och branschens nätverk. Centrala innehåll i studierna är

 • mat-, foder- och prydnadsväxter som odlas på friland och i växthus, deras egenskaper och odlingsmetoder
 • växtsjukdomar och skadedjur och faktorer som påverkar spridningen av dem
 • växtförädling och bioteknik samt genomik
 • jordmånens betydelse för åker- och trädgårdsväxters tillväxt och skördeutfall
 • underhållet av markens avkastningsförmåga
 • husdjursförädling och bioteknik samt artspecifika djurfoder
 • tekniker som används inom husdjursproduktion och produktionsdjurens välfärd
 • bioenergiproduktion och energianvändning
 • hantering av produktionens miljökonsekvenser
 • förbättring av naturresurs- och miljöeffektivitet
 • bedömning och främjande av produktionskedjans hållbarhet
 • bevarande av odlingsväxternas, husdjurens och landsbygdens mångfald
 • lantbrukets anpassning till klimatförändringen
 • faktorer som påverkar produktionens ekonomiska resultat samt lantbrukspolitikens principer och påverkansmekanismer.

Kandidatstudierna i lantbruksvetenskaper består av allmänna studier, grundstudier och ämnesstudier som är gemensamma för alla, samt av språkstudier, IT-studier och valfria studier. Under det första året omfattar studierna lantbruksvetenskapernas grunder och bl.a. biovetenskap, kemi, fysik, statistik och matematik. Det andra studieåret fördjupar du dig i en av följande moduler: växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi eller mark- och miljövetenskap.

I början av studierna gör alla studerande upp en individuell studieplan (ISP) tillsammans med studierådgivaren, då behandlas också valet av modul som man genomför under det första studieåret. Det är möjligt att man måste använda studieframgången som ett kriterium i samband med valet av modul.

Med de valfria studierna kan du utvidga dina kunskaper med kurser från eget utbildningsprogrammets andra moduler, eller välja kurser från andra utbildningsprograms stora utbud. Studierna omfattar dessutom arbetspraktik och arbetslivsfärdigheter. På många av de gemensamma kurserna i lantbruksvetenskaper studerar du i mångvetenskapliga grupper och lär dig lösa praktiska problem inom livsmedelsproduktion med hjälp av teoretisk kunskap.

Under kandidatstudierna har alla studerande vid kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper mycket gemensam undervisning, men utöver det fördjupar du dig enligt eget intresse i en av lantbruksvetenskapernas studieinriktningar. Studieinriktningarna består av moduler på 45 sp. De olika inriktningarna är växtproduktionsvetenskaper, husdjursvetenskap, lantbruksekonomi, agroteknologi samt mark- och miljövetenskap.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska. Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

Därutöver erbjuder kandidatprogrammets lantbruksekonomis inrikting dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier. En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Un­der­vis­ning­en

Kandidatstudierna består av föreläsningar och övningar, laboratorie- och fältkurser, praktik, seminarier, projektarbete och självständiga studier.Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

I slutet av kandidatstudierna skriver du en kandidatavhandling om ett ämne som intresserar dig. När du har skrivit kandidatavhandlingen kan du producera en vetenskaplig framställning på ditt modersmål och använda källor kritiskt. Du kan också presentera din avhandling muntligt och motivera dina synpunkter.

Varje år ordnas en gemensam kurs om vetenskaplig skrivande, som stöder skrivningen och presentationen av kandidatavhandlingen.

Läs mer om kandidatavhandlingen på Instruktioner för studerande

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Det finns många olika sätt att bredda sin internationella kompetens och du kan välja vilka som passar dig bäst.

 • Utbytesstudier i utlandet inom ramen för fakultetens eller universitetets utbytessamarbete. Det finns flera platser och utbytesprogram i Europa och utanför Europa.
 • Man kan göra sin arbetspraktik utomlands eller i en internationell forskningsgrupp i Finland.
 • Man kan ta engelskspråkiga kurser vid Helsingfors universitet och studera globalt lantbruk i multinationella undervisningsgrupper och läsa undervisningsmaterial på engelska.
 • Man kan vara tutor för internationella studenter.
 • Man kan sköta internationella uppdrag vid ämnesföreningen eller studentkåren.
 • Man kan också fördjupa sina språk- och kulturkunskaper på Helsingfors universitets språkcentrums kurser.

Utbytesstudier och utlandspraktik är mycket populära, du får både lära dig nytt och nya perspektiv på studierna och nya kontakter som kan vara av nytta i dina studier eller när du börjar arbeta eller fortsätter studera.

Det har också alltid funnits studenter från många olika länder som vill studera lantbruksvetenskaper i Finland. Ett naturligt sätt att bli internationell är att knyta kontakter med våra internationella studenter. Studentföreningarna ordnar också exkursioner till andra länder. I undervisningen används också internationella läromedel och studenterna kommer i kontakt med den globala forskningen.

Samarbete med andra aktörer

Kandidatprogrammets lärare och forskare har många projekt där de samarbetar med företag, forskningsinstitutioner och organisationer. Samarbetspartner är t.ex. inhemska och internationella företag, Naturresursinstitutet LUKE, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral SYKE och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Samarbetspartnerna deltar i planeringen och genomförandet av kurser, och tar ställning till undervisningens aktualitet och arbetslivsrelevans. De deltar också i valet av ämnen för projektkurser, i handledningen av projekt och i valet av ämnen för examensarbeten som har arbetslivsrelevans. Samarbetet erbjuder goda möjligheter att nätverka med olika aktörer inom lantbruksvetenskaper och möjligheter att skaffa arbetserfarenheter och senare kanske en arbetsplats.

Undervisnings- och forskningssamarbetet med andra utbildningsprogram och över fakultetsgränserna på Campus Vik är också väletablerat. Det betyder att det finns många intressanta kurser och studiehelheter också utanför ditt egentliga program. Exempel på kurser som ordnas på campusnivå är livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, molekylära biovetenskaper och företagsekonomi.