Karriär

Den som har avlagt kandidatexamen i lantbruksvetenskaper fortsätter vanligen med magisterstudier (se Fortsatta studiemöjligheter) och börjar arbeta eller doktorerar efter magisterexamen.

Sysselsättningsläget har varit gott för magistrarna i lantbruksvetenskaper, de arbetar med expert-, undervisnings-, forsknings-, utvecklings-, rådgivnings- och chefsuppgifter i Finland och utomlands, bl.a. inom följande branscher:

 • forskning och produktutveckling (universitet, forskningsinstitutioner, företag, industrin)
 • förvaltning och expertuppdrag (ministerier, tillsynsmyndigheter, EU, FAO)
 • affärslivet och direktörsuppdrag (företag)
 • undervisning, utbildning och rådgivning (universitet, yrkeshögskolor, organisationer, utvecklingsarbete)
 • kommunikation (universitet, media, företag, ministerier, organisationer)
 • företagsverksamhet (eget företag)
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

 • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
 • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
 • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
 • distribuerar universitetets praktikstöd och
 • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter kandidatexamen kan du fortsätta dina studier och själv välja ett av följande fyra magisterprogram enligt på förhand fastställda kriterier och principer och utan att ansöka om ny rätt att avlägga examen.

Du kan också om du önskar söka i en separat antagning till ett magisterprogram i ett närliggande ämne i Finland eller i utlandet.

Du kan avlägga kandidat- och magisterstudierna i lantbruksvetenskaper så att du samtidigt får titeln agronom.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Inom kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk.  Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.