Studier

Geografi studerar natursystem och samhällets struktur och förändring ur en rumslig synvinkel.

Dessutom undersöks interaktionen mellan människan och miljön. Smågruppstudier, seminarier och fältarbete är en väsentlig del av geografistudierna. I fältarbetet lär man sig att tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. Geoinformatik är ett gemensamt verktyg för alla geografer samt en separat forskningsgren inom geografi.


Helsingfors universitet är det enda universitet som utbildar förutom finskspråkiga även svenskspråkiga ämneslärare i geografi. Om man vill bli ämneslärare inriktar man sig på det i kandidatprogrammet. 
När du får rätten att avlägga grundexamen får du automatiskt rätten att avlägga filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet. Efter att du har avslutat kandidatexamen kan du fortsätta till magisterstudierna inom geografi.

Om du önskar kan du även ansöka till magisterprogram vid andra universitet i Finland eller utomlands. Kandidatprogrammets studier påverkar ansökan till magisterprogrammet eftersom vissa magisterprogram kräver att man avlagt specifika studier i kandidatexamen. En del magisterprogram har också en separat ansökningsprocess.
 

 

Varför kandidatprogrammet i geografi?

Studenter som har slutfört kandidatprogrammet i geografi känner till:

•    naturmiljöns rumsliga processer samt grunderna för hur man beskriver och analyserar dem

•    grunderna i geoinformatik

•    grundmekanismer för regional utveckling och geopolitik samt regionala planeringspraxis

•    miljöförändring i utvecklingsländer

•    urbaniseringens och stadsrummets dynamik och förändring

•    utvecklingen av något delområde inom geografin under den senaste tiden

•    branschens betydelse för och aktörer i samhället

I kandidatprogrammet i geografi lär sig studenten följande färdigheter:

•    grunderna i kvantitativa metoder (t.ex. enkäter, analys av statistiska data)

•    grunderna i kvalitativa metoder (t.ex. observation, intervjuer, enkäter m.m.)

•    grunderna i GIS-metoder, inklusive kartografisk kommunikation

•    grunderna i vetenskaplig kommunikation

•    grunderna i projektarbetande och -rapportering

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatprogrammet i geografi omfattar 180 studiepoäng. Examen inbegriper följande studier:

 • studier enligt vetenskapsgren: grundstudier i geografi 25 sp och ämnesstudier i geografi 65 sp (inkl. kandidatseminariet 4 sp och avhandlingen 6 sp)
 • studier i metodvetenskaper 15 sp
 • valbara studier 50 sp: en helhet om minst 25 sp och andra fritt valbara studier om 25 sp från det eget utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram
 • övriga kandidatprogrammets gemensamma studier 25 sp: akademiska färdigheter (+den personliga studieplanen), studier i informations- och kommunikationsteknik, språkstudier, samt arbetslivsorientering / praktiken

Helsingfors universitets kandidatprogram i geografi utbildar som den enda universitetet i Finland både svensk- och finskspråkiga ämneslärare i geografi. Ansökan till ämneslärarutbildningen görs under det första studieåret på våren, och de antagna får rätt att studera grund- och ämnesstudier i biologi samt pedagogiska studier. Studier i det andra undervisningsämnet (60 sp, vanligtvis biologi) inkluderas i kandidatexamen, och pedagogiska studier (60 sp) i magisterexamen.

De som studerar till lärare i geografi utför 180 studiepoäng i sitt kandidatprogram enligt följande:

 • studier enligt vetenskapsgren: grundstudier i geografi 25 sp och ämnesstudier i geografi 70 sp (inkl. kandidatseminariet 4 sp, avhandlingen 6 sp)
 • grund- och ämnesstudier i det andra ämnet de vill undervisa i 60 sp (biologi eller annat skolämne)
 • övriga kandidatprogrammets gemensamma studier 25 sp: akademiska färdigheter (+den personliga studieplanen), studier i informations- och kommunikationsteknik, språkstudier, samt arbetslivsorientering / praktiken
Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.

Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

Kurser och un­der­vis­ning­en

Under det första året studerar du grundkurser och delar av ämnesstudierna inom geografi. Studierna består av introduktionsföreläsningar och litteratur samt omfattande övnings- och fältkurser där du studerar geografiska teorier och metoder. Andra studieämnen inkluderar bland annat digitala färdigheter och språk. Studerande vid Gumtäkts campus får en bärbar dator för hela sin studietid efter att ha slutfört kursen ’Studentens digitalkompetens’.

Under det andra studieåret är det dags för:

•    metodstudier (15 sp)

•    valfri studiehelhet (25 sp)

•    övriga studier, såsom språkkurser (modersmål, andra inhemska språket och främmande språk) samt 

•    arbetslivsorienterande studier. 

Ämneslärarstuderande fokuserar på grund- och ämnesstudier i sitt andra undervisningsämne (25 sp + 35 sp).

Läs mer om kurserna inom geografins kandidatprogram.

Till de valfria studierna kan du välja studiehelheter som intresserar dig från Helsingfors universitets utbildningsprogram eller från andra universitets JOO-studieutbud (flexibel studierätt). Inom den egna avdelningen kan du avlägga såväl enskilda kurser som en studiehelhet i geoinformatik, 25 sp.

Under det tredje året återvänder du till ämnesstudierna i geografi. Förutom litteratur och specialkurser inkluderar dessa ett seminarium där förberedelserna för kandidatavhandlingen inleds. Avhandlingen skrivs klart under vårterminen. Dessutom ingår återstående valfria studier (25 sp) och andra studier, till exempel projektarbete eller praktikperioder.

 

Lär­doms­prov

Kandidatavhandlingen (6 sp) är ett självständigt slutarbete som varje student skriver under sitt tredje studieår. I avhandlingen fördjupar studenten sitt kunnande inom något delområde i geografi. Då man arbetar med kandidatavhandlingen utvecklar man sin förmåga till självständig informationssökning, och analys och kritisk utvärdering av befintlig information.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

 

Maantieteen opiskelijat ry (MaO) är en förening som grundades år 1971. Dess syfte är att förena och aktivera sina medlemmar samt driva geografistudenternas intressen vid avdelningen, universitetet, studentkåren och i samhället i stort. Alla studerande vid Helsingfors universitet som läser huvud- eller biämne vid avdelningen för geovetenskaper och geografi kan bli medlemmar i MaO. Vi arrangerar evenemang för våra medlemmar, inklusive olika idrottsaktiviteter, fester samt naturgeografiska utflykter och en kulturgeografisk utflykt till ett land i närområdet. Vi ordnar också traditionella korridorvåfflor i Gumtäkt två gånger om året.


Vi underhåller relationer till andra ämnesföreningar och studerande genom olika gemensamma evenemang. Genom MaO får du möjlighet att lära känna inte bara geografer utan också andra ämnesföreningar och studerande i Gumtäkt samt till exempel Aalto-universitetets lantmätare. På hösten ordnar vi aktiviteter för de nya studenterna tillsammans med tutorerna. Evenemang som är särskilt riktade till gulisar är gulisintagningen, gulissitsen och olika aktiviteter med tutorgrupperna. Vi stöder också våra nya studerande genom att ordna studieinfo på hösten och studiehelhetsinformation på våren för att hjälpa med studierelaterade val.


Lättast hittar man oss från Physicums kärna, det vill säga Valopihas soffor, där vi erbjuder våra medlemmar kaffe och te till förmånliga priser. På sofforna kan du tillbringa tid med att läsa Helsingin Sanomat eller andra tidningar som intresserar geografer. I studentrummet Suppa, som vi delar med geologerna, kan du ta en tupplur, hålla möten eller utmana medstuderande i brädspel. Vår ämnesföreningstidning Mantu publiceras 4+1 gånger om året och alla medlemmar i MaO kan skriva artiklar till den. Tidningen kan läsas gratis online. Vi informerar om evenemang och aktuella ärenden både traditionellt på anslagstavlor och modernare på vår webbplats, i sociala medier (Facebook och Instagram) och via vår e-postlista mao-lista[ at ]helsinki.fi.

Läs mer på våra egna webbsidor!

Läs gamla nummer av Mantu från arkivet!

Internationalisering

Studerande i geografi har många möjligheter till internationell verksamhet under sin studietid:

 • de engelskspråkiga kurserna i utbildningsprogrammet
 • utbytesstudier vid ett av fakultetens eller universitetets utbytesmål
 • arbetspraktik utomlands
 • att agera tutor för utländska studenter
 • de internationella uppgifterna i ämnesföreningar eller studentkåren (geografernas EGEA)
 • språkkurserna vid Helsingfors universitet (ett brett utbud, även sällsynta språk)

Kandidatexamen i naturvetenskaper ger behörighet att söka sig till magistersutbildning även utomlands.