Studier
Avdelningen ger högtstående undervisning i geografi, geologi, och geofysik.

Avdelningen ansvarar för kandidatprogrammen i geovetenskaper och geografi. Sammanlagt omkring 85 studeranden antas till dessa program varje år. Dessutom ansvarar avdelningen för magisterprogrammen i geografi, geologi och geofysik samt stadsforskning och -planering.

Många av de studerande, som slutfört sin magisterexamen, utför sina fortsättningsstudier som medlem i en av de dynamiska forskningsgrupperna vid avdelningen. Avdelningens doktorander tillhör doktorsprogrammen vid Helsingfors universitet.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 31.7.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.

Varför kandidatprogrammet i geografi?

Studenter som har slutfört kandidatprogrammet i geografi känner till:

 • lokala processer i den naturliga miljön, samt grunderna för hur man beskriver och analyserar dem
 • grunderna i geoinformatik
 • grundmekanismerna hos lokalutveckling och geopolitik, samt lokala planeringspraxisar
 • miljöförändring i utvecklingsländer
 • dynamiken hos urbaniseringen och stadsutrymmets förändring
 • utvecklingen av något delområde inom geografin under den senaste tiden
 • branschens betydelse och samhällsaktörer

Inom kandidatprogrammet i geografi lär man sig följande färdigheter:

 • grunderna i kvantitativa metoder (t.ex. enkäter, analys av statistik)
 • grunderna i kvalitativa metoder (t.ex. observation, intervjuer, enkäter m.m.)
 • grunderna i GIS-metoder, inkl. kartografisk kommunikation
 • grunderna i vetenskaplig kommunikation
 • grunderna i projektarbetande och -rapportering
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatprogrammet i geografi omfattar 180 studiepoäng. Examen inbegriper följande studier:

 • studier enligt vetenskapsgren: grundstudier i geografi 25 sp och ämnesstudier i geografi 60 sp (inkl. kandidatseminariet 4 sp, avhandlingen 6 sp, och projektarbetande eller arbetspraktik 5 sp)
 • studier i metodvetenskaper 25 sp (fritt valbara metodkurser)
 • valbara studier 50 sp (fritt valbara kurser från det egna eller andra utbildningsprogram)
 • övriga studier 20 sp (i vilka ingår den personliga studieplanen, studier i informations- och kommunikationsteknik samt akademiska färdigheter, språkstudier, samt arbetslivsorientering)

De som studerar till lärare i geografi utför 180 studiepoäng i sitt kandidatprogram enligt följande:

 • studier enligt vetenskapsgren: grundstudier i geografi 25 sp och ämnesstudier i geografi 60 sp (inkl. kandidatseminariet 4 sp, avhandlingen 6 sp, och projektarbetande eller arbetspraktik 5 sp)
 • grund- och ämnesstudier i det andra ämnet de vill undervisa i 60 sp (biologi eller annat skolämne)
 • valbara studier 10 sp (fritt valbara kurser från andra utbildningsprogram)
 • övriga studier 20 sp (i vilka ingår den personliga studieplanen, studier i informations- och kommunikationsteknik samt akademiska färdigheter, språkstudier, samt arbetslivsorientering)
Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men en del studieavsnitt i programmet erbjuds på svenska.

Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

Un­der­vis­ning­en

Under det första året studerar man grundstudierna och en del av ämnesstudierna. Studierna består av inledande föreläsningar och litteratur samt omfattande övnings- och fältkurser, där man studerar den geografiska teorigrunden och metoderna. Övriga studier inbegriper informationsteknik och akademiska färdigheter.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Kandidatavhandlingen (6 sp) är ett självständigt slutarbete som varje student skriver under sitt tredje studieår. I avhandlingen fördjupar studenten sitt kunnande inom något delområde i geografi. Då man arbetar med kandidatavhandlingen utvecklar man sin förmåga till självständig informationssökning, och analys och kritisk utvärdering av befintlig information.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Studerande i geografi har många möjligheter till internationell verksamhet under sin studietid:

 • de engelskspråkiga kurserna i utbildningsprogrammet
 • utbytesstudier vid ett av fakultetens eller universitetets utbytesmål
 • arbetspraktik utomlands
 • att agera tutor för utländska studenter
 • de internationella uppgifterna i ämnesföreningar eller studentkåren (geografernas EGEA)
 • språkkurserna vid Helsingfors universitet (ett brett utbud, även sällsynta språk)

Kandidatexamen i naturvetenskaper ger behörighet att söka sig till magistersutbildning även utomlands.