Karriär

Kunskapen och färdigheterna man lär sig under kandidatprogrammet i geografi hjälper de utexaminerade att få anställning inom olika sakkunniguppdrag.

T.ex. den offentliga förvaltningen, företag och medborgarorganisationer, förlagsbranschen, planerings- och konsultföretag, uppgifter inom kartografi och geoinformatik, närings-, trafik- och miljöcentraler, rese-, kommunikations- och marknadsföringsbranschen, samt ulandsuppgifter. Studerande som har utexaminerats från studieämnet geografi har varit framgångsrika på arbetsmarknaden.

Även om undervisningen i detta program ges i huvudsak på finska uppmuntrar vi dig att, i den mån det är möjligt, studera även på svenska och på främmande språk under din studietid. Flerspråkiga studier utvecklar dina språkkunskaper och ger dig bättre förutsättningar att jobba på svenska och andra språk inom ditt område efter att du har utexaminerats. Sammanlagt erbjuder de olika utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet årligen flera hundra kurser på svenska - hur många av dessa kurser du kan få in i din examen beror på ditt utbildningsprogram.

Vi håller kontakt med våra tidigare studerande i Facebook-gruppen ”Helsingin yliopiston maantieteen alumnit”. 

Våra nuvarande studenter bekantar sig med geografers arbetsplatser genom att genomföra alumn- och organisationsintervjuer som en del av arbetslivskursen. Intervjuer och information om praktikperioder som genomförts under studierna har samlats i arbetslivets kunskapsbank. Den är öppen för alla studerande vid geografins utbildningsprogram.

Du kan också utforska geografers arbetsprofiler på webbplatsen Töissä.fi som baserar sig på universitetens karriärundersökningar. 
 

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Då du har fått studierätt till en lägre högskoleexamen får du automatiskt också rätt att ta filosofie magister-examen vid Helsingfors universitet. Efter att du har slutfört kandidatexamen kan du fortsätta med magistersstudier i något eller flera olika magisterprogram.

Vid Helsingfors universitet är följande magisterprogram t.ex. möjliga efter att man slutfört kandidatprogrammet i geografi:

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

De som utexaminerats från Helsingfors universitets geografi arbetar med väldigt mångsidiga arbetsuppgifter. Här är en lista över arbetsuppgifter och arbetsbeteckningar som baserar sig på alumnintervjuer som gjorts inom ramen för geografins arbetslivskurser över åren samt alumnenkäten 2016. Listan är ingalunda heltäckande, det finns också många andra arbetsbeteckningar (översättning från finska). 
•    generalplanerare
•    konsult
•    företagscoach
•    fortbildningsplanerare
•    kommunikation i förening för utvecklingssamarbete
•    företagare
•    lärare inom turismbranschen
•    ämneslärare i geografi och biologi
•    lärare i miljölära
•    ämneslärare i geografi och hälsokunskap
•    ledande befattningar inom den offentliga förvaltningen
•    förlagsredaktör för läroböcker
•    forskare 
•    projektledare
•    planerare inom internationella projekt
•    planerare inom regionalplanering
•    kommunikation
•    strategisk planering
•    projekt- och teamledare
•    GIS-expert
•    frilansare
•    geoinformatik
•    logistikbranschen
•    ledare för forskningsprojekt
•    expert inom miljöskydd och hållbart skogsbruk i en utvecklingsorganisation
•    stadsplanering
•    studiehandledare
•    uppgifter inom markanvändning
•    expertuppgifter inom boende
•    expert inom fackförbund
•    utvecklings- och förvaltningsuppgifter
•    havsnaturforskning
•    forskningsassistent
•    post doc-forskare
•    landskapsplanerare
•    kartläggning
•    vd
•    webbproducent
•    kommunikationschef
•    koordinator
•    cheföverinspektör
•    verksamhetschef
•    GIS-planerare
•    räddningschef
•    professor
•    utrikessekreterare
•    försäljningschef
•    organisationsassistent
•    utbildare
•    generalsekreterare
•    doktorand
•    journalist
•    produktchef
•    attaché
•    innehållsproducent
•    forskningsexpert
•    entreprenörskoordinator
•    planeringsexpert
•    naturjournalist och författare
•    GIS-operatör
•    trafikplanerare
•    regionchef
•    informationsansvarig
•    utvecklingspolitisk expert
•    planeringsassistent
•    naturskyddschef
•    planläggare
•    utvecklingschef
•    FN-assistent
•    utställningskoordinator
•    specialiserad expert
•    bostadsrådgivare
•    diplomat