Geografi | Kandidatprogram

Geografi är ett mångsidigt ämne

Geografin studerar natursystem och samhällsstrukturer och förändringar ur ett lokalt perspektiv.  Dessutom forskar man i växelverkan mellan människa och miljö. Studier i grupp, seminarier och fältarbete är väsentliga delar av studierna i geografi. I och med fältarbetet lär man sig tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Geoinformatik är ett gemensamt redskap för alla geografer, förutom att det är en skild forskningsgren inom geografin. Inom kandidatprogrammet får all samma grundutbildning i geografi. Den ger färdighet att fortsätta med flera av magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Utbildningsprogrammet i geografi vid Helsingfors universitet är det enda i Finland som utbildar både finsk- och svenskspråkiga geografilärare. Man kan inrikta sig på ämneslärarutbildningen inom kandidatprogrammet för geografi.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 13.03.2024 08:00 Slutar: 27.03.2024 15:00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Högre utbildning och studentliv
Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.