Studier

De fysikaliska vetenskaperna studerar allt från de minsta elementarpartiklarna till världsalltet.

Studierna i kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper vid Helsingfors universitet baserar sig på forskning som är den mest omfattande och internationellt ansedda i Finland.

Varför kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper?

De fysikaliska vetenskaperna studerar allt från de minsta elementarpartiklarna till världsalltet. Studierna i kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper vid Helsingfors universitet baserar sig på forskning som är den mest omfattande och internationellt ansedda i Finland. Studierna kan leda till en karriär som fysiker, meteorolog, geofysiker, eller astronom. Programmets mål är att utbilda experter som mångsidigt och effektivt behärskar teori och apparatur, och matematiska och informationstekniska verktyg. Den som har genomfört kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

 • känner till grunden för fysik och forskning på universitetsnivå och förstår vilken betydelse den har i samhället
 • kan tillämpa fysikens principer, matematik och beräkningsmetoder och/eller experimentella metoder på naturvetenskapliga problem
  förstår sin särdragen i sin vetenskapsgren
 • kan kombinera information från olika delområden inom fysiken och tillämpa sina kunskaper på verkliga problem
 • kan arbeta i grupp t.ex. i projekt eller forskningsgrupper
 • förstår forskningslitteratur på engelska
 • kan analysera och producera kunskap inom sin vetenskapsgren och kommunicera om sin vetenskapsgren muntligt och skriftligt på sitt modersmål
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Studierna i fysikaliska vetenskaper vid Helsingfors universitet består av kurser som grupperas i kurspaket enligt tema. Kandidatprogrammet omfattar 180 studiepoäng (sp), som innehåller:

Studier i enligt vetenskapsgren

 • grundstudier i fysik 25 sp
 • studiehelhet i matematiska metoder och beräkningsmetoder 25 sp
 • obligatoriska ämnesstudier som hör till studieinriktningen 36-96 sp, inkluderar en avhandling på 6 sp
 • valbara kurspaket i fysikaliska vetenskaper 0-25 sp

Studier i andra vetenskapsgrenar

 • Studiehelheter från andra studieprogram 0-75 sp
  • varje studieinriktning omfattar antingen kurspaket från andra inriktningar eller studiehelhet från andra studieprogram

Studieprogrammets gemensamma studier

 • arbetslivsfärdigheter 10 sp
 • akademiska färdigheter 5 sp (IKT-studier och studiefärdigheter)
 • kommunikations- och språkstudier 10 sp

Följande inriktningar ingår i kandidatprogrammet:

 • Fysik
 • Bred kandidatexamen i fysik
 • Fysik, den svenskspråkiga studieinriktningen
 • Teoretisk fysik
 • Astronomi
 • Meteorologi

Man kan välja inriktning i början av studierna, men studierna indelas i specialiteter först under det andra studieåret. Valet av inriktning påverkar vilket magisterprogram du kan söka in till, eftersom en del av magisterprogrammen kräver att man har genomfört vissa studier för sin kandidatexamen. Från varje inriktning kan man sedan ansöka till flera olika magisterprogram.

Alla studerande genomför en metodhelhet som innehåller den nödvändiga grundmatematiken, dataanalyskunskaper och kunskaper i vetenskaplig beräkning. I vissa inriktningar ingår obligatoriska studiehelheter från andra naturvetenskaper.

 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken i kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper är finska och svenska. Mängden undervisning på svenska och finska varierar, men som studerande har du möjlighet att lära dig de centrala studieinnehållen på bägge inhemska språken. En väsentlig del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska. Du kan avlägga dina studieprestationer samt skriftliga och muntliga uppgifter i programmet på valfritt språk, finska eller svenska.

Av inriktningarna inom kandidatprogrammet är inriktningarna fysik, bred kandidatexamen i fysik, teoretisk fysik, astronomi och meteorologi finskspråkiga. Studieinriktningen fysik kan också genomföras på svenska. En del av de valfria kurserna kan ges på engelska, men studieprestationerna (övningar och tentamina) kan alltid skrivas på finska eller svenska.

Programmet erbjuder dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Un­der­vis­ning­en

Utbildningsprogrammet erbjuder omfattande studier i fysik och matematik eller andra naturvetenskaper. Gemensamma för alla är kurserna i mekanik, elektromagnetism och strålningsfält med tillhörande laboratorieövningar, i matematiska verktyg och i vetenskaplig beräkning och dataanalys. Studiehelheterna sammanställs av kurspaket.

Kurserna består i regel av föreläsningar och räkneövningar. Vissa kurser inbegriper också laboratoriearbete eller andra övningar. Räkneövningarna är en viktig del av fysikstudierna, och de utförs både under handledning och självständigt eller i små grupper. Det är möjligt att utföra studierna snabbare genom att tentera kurser, men i huvudsak består studierna av föreläsningskurser med övningar i grupper. Många av lärarna i programmet i fysikaliska vetenskaper har fått erkännande för sin pedagogiska skicklighet, och avdelningens undervisning har utvecklats enligt den senaste forskningen i fysikundervisningen.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Kandidatexamen i naturvetenskaper inbegriper en kandidatavhandling som omfattar 6 sp. Avhandlingen har formen en litteraturöversikt, men den kan också innehålla dataanalys, modellering eller experiment. Forskningsdelen kan utföras som en del av ett forskningsprojekt, där den studerande har en tydligt påvisad självständig andel som kan bedömas separat. Studerandena skriver avhandlingen självständigt.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Om du vill kan du ansöka till utbytesstudier. Förutom traditionella utbytesstudier under en termin eller ett läsår erbjuder många internationella forskningsinstitut, som CERN och ESRF, sommarpraktikplatser för kandidatstuderande.

Forskningen i fysik är mycket internationell och alla forskningsgrupper samarbetar också med utländska forskare. En del av lärdomsproven görs i internationella projekt. En betydlig del av personalen vid avdelningen för fysik talar något annat språk än finska eller svenska. Undervisning på engelska förekommer dock oftast under magisterstudierna.

Samarbete med andra aktörer

Som studerande i fysikaliska vetenskaper kan du också genomföra studier vid andra fakulteter vid Helsingfors universitet, och ansöka om studierätt för studier vid andra universitet (JOO-studier).

Avdelningen för fysik och Forskningscentret för atmosfärsvetenskaper samarbetar aktivt med både privata partner och andra avdelningar och fakulteter vid Helsingfors universitet och andra universitet, särskilt Aalto-universitetet. T.ex. forskningen i atmosfärvetenskaper, biologisk fysik och medicinsk fysik har tvärvetenskaplighet som sin utgångspunkt. Inom grundforskningen överskrider samarbetet statsgränser eftersom infrastrukturer som CERN och ESRF är internationella samarbetsprojekt. Forskningsprojekten genomförs ofta i samarbete med utländska forskningsgrupper.

Forskningssamarbetet vid avdelningen är mycket omfattande och omfattar alla världsdelar, inklusive Antarktis. Det blir tydligt också under kandidatstudierna då aktuella forskningsexempel tas in i undervisningen och de studerande kan delta i seminarier som hålls av gästforskare. I magister- och doktorandprogrammen ingår också intensivkurser som hålls av internationella gästföreläsare.