Studier

Biologisk grundforskning bidrar till att lösa mänsklighetens problem. Hur kan vi bevara naturens mångfald? Hur kan organismer anpassa sig när klimatet förändras snabbt? Vad kan vi lära oss av pandemier? Hur fungerar immunförsvaret?

Kännetecknande för kandidatprogrammet i biologi är dess mångsidighet. Under utbildningen specialiserar sig studenten på ett område inom biologi: ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, botanik, mikrobiologi eller genetik.

Under utbildningen lär sig studenten både de viktigaste teorierna och en omfattande uppsättning laboratoriemetoder. Organismer, deras livsmiljöer och forskningen om dem blir också bekanta på fältkurser och utflykter.  Studenter vid kandidatprogrammet i biologi kan också söka till ämneslärarutbildningen och bli ämneslärare i biologi.

Varför kandidatprogrammet i biologi?

Helsingfors universitet har det bredaste kandidatprogrammet i biologi i Finland. Den som genomför programmet blir kandidat i naturvetenskaper (NaK). Programmet är förlagt till Campus Vik och omfattar fem vetenskapsområden: ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, botanik, mikrobiologi samt genetik.

Efter slutfört kandidatprogram i biologi kan studenten

 • de viktigaste biologiska teorierna och begreppen
 • grunderna om organismernas utveckling och diversitet
 • förstå organismernas struktur och verksamhet, ärftlighet och fysiologi från cellnivå till populationer och organismsamhällen

Dessutom kan studenten

 • tillämpa lärda teorier i praktiken
 • använda de viktigaste arbetsmetoderna i laboratoriet och i fält
 • statistiskt analysera forskningsmaterial
 • söka efter information och utvärdera dess tillförlitlighet
 • hitta vetenskapliga artiklar och läsa dem
 • skriva rapporter och hålla föredrag
 • arbeta i grupp och diskutera
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK) omfattar 180 studiepoäng (sp) och avläggs på tre år.

Examensstruktur, biologi

Obligatoriska studier 145 sp

 • grundstudier i biologi 25 sp
 • ämnesstudier i biologi, 97 sp
 • övriga studier 23 sp

Valfria studier 35 sp

 • studier inom det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram

Examensstrukturen i pdf-format (endast på finska)

Examensstruktur, ämneslärare i biologi

Obligatoriska studier i biologi 118 sp

 • grundstudier i biologi 25 sp
 • ämnesstudier i biologi, 67 sp
 • övriga studier 23 sp

Studier i ett annat undervisningsämne 60 sp

 • till exempel geografi, kemi, matematik eller fysik

Valfria studier 2 sp

 • studier inom det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram

Examensstruktur för studenter som studerar till ämneslärare i biologi i pdf-format (endast på finska)

Grund- och ämnesstudierna i biologi innehåller de viktigaste teorierna och begreppen inom de olika vetenskapsområdena samt laboratorie- och fältkurser. Undervisningen är allt mer studentorienterad, vilket innebär att studenternas egen aktivitet betonas. I praktiken betyder det att studenterna skriver fler rapporter, håller seminariepresentationer och gör grupparbete vid sidan av traditionella föreläsningar och webbkurser.

De övriga studierna inkluderar språk- och kommunikationsstudier, studier som förbereder för arbetslivet och arbetspraktik som kan vara en praktikplats eller ett arbetslivsprojekt.

De studenter som antas till ämneslärarutbildningen genomför 60 sp i sitt andra undervisningsämne som valfria studier. För biologistuderande är det andra ämnet ofta geografi, men det kan också vara kemi, fysik, matematik eller hälsokunskap.

Under grundstudierna det första studieåret väljer studenterna ett av programmets vetenskapsområden att fördjupa sig i. Kandidatavhandlingen ska skrivas om ett ämne inom det valda vetenskapsområdet.

 

Kurser och undervisning

Studentorienterad undervisning

Vi strävar efter en studentorienterad undervisning, vilket innebär att studenternas aktivitet betonas. I praktiken betyder det att studenterna skriver rapporter, håller seminarieföredrag och gör grupparbeten vid sidan av traditionella föreläsningar och webbkurser. Undervisningen är i huvudsak närundervisning, men den kombineras också med distansundervisning när det är lämpligt. Närvaropraxis för olika kurser finns i kursbeskrivningarna i undervisningsplanen.

Varierat kursutbud

I grundstudierna och ämnesstudierna i biologi fördjupar studenterna sig i de centrala teorier och begrepp som hör till de fem vetenskapsområden som examen omfattar, lär sig laboratorie- och fältfärdigheter och blir bekanta med de metodvetenskaper som stöder biologi, till exempel statistik, kemi och bioinformatik.

På kurserna som hör till grundstudierna fokuserar man på utvecklingen av organismer, ärftlighetens lagbundenheter och genetikens olika områden samt centrala teman inom ekologin. Artpresentationer fördjupar kunskapen om organismernas strukturer och olika anpassningar samt mångfalden i Finlands växt- och djurarter.

I ämnesstudierna utökar studenterna sin kompetens med hjälp av föreläsningar, uppgifter och olika inlärningsuppgifter inom biologins olika delområden, sätter sig in i flera metodvetenskaper och fördjupar sig i minst ett av de fem vetenskapsområden som hör till examen. Under ämnesstudierna lär sig studenterna att skriva vetenskaplig sakprosa, hålla vetenskapliga föredrag och arbeta i grupp. Dessutom lär sig studenterna om hållbarhets- och ansvarsteman, som de lär sig koppla till olika vetenskapsgrenar inom biologin.

I examen ingår varje år studieavsnitt med teman relaterade till karriärplanering och utveckling av expertis. I examen ingår också språk- och kommunikationsstudier i modersmålet, det andra inhemska språket och ett främmande språk.

Välj bland fem vetenskapsområden inom biologi

Under grundstudierna det första studieåret väljer studenterna ett av programmets vetenskapsområden att fördjupa sig i. Du hittar introduktionerna till de olika vetenskapsområdena på finska på sidan Biologian kandiohjelman tieteenalat.

Lär­doms­prov

I kandidatexamen ingår en kandidatavhandling (6 sp) som baserar sig på den vetenskapliga litteraturen inom något av programmets fem vetenskapsområden (se Utbildningens struktur). Målet för avhandlingen är att studenten gör sig grundligt förtrogen med litteraturen om ämnet för avhandlingen och lär sig att skriva god sakprosa på sitt modersmål.

När studenterna skriver kandidatavhandlingen lär de sig att

 • söka och välja centrala vetenskapliga artiklar om sitt ämne
 • läsa och kritiskt bedöma artiklarna
 • sammanfatta de viktigaste punkterna i artiklarna med egna ord och på god sakprosa
 • hänvisa till artiklar enligt vetenskaplig praxis.

Avhandlingen är cirka 20 sidor lång och det rekommenderas att man skriver den under tredje studieåret. Anvisningar om hur man ska söka information och skriva avhandlingen ges på kandidatseminariet.

Undervisningsspråken

Undervisningspråken

I kandidatprogrammet i biologi finns det en separat antagning för finskspråkiga och svenskspråkiga studenter. Undervisningsspråken i programmet är finska och svenska. Första studieårets undervisning genomförs i sin helhet på svenska, och senare under kandidatstudierna kan man välja enskilda kurser på svenska. Kurserna och avhandlingen kan avläggas på svenska eller finska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.

Den Tvåspråkiga examen (TveX)

Inom kandidatprogrammet i biologi finns det möjlighet att avlägga examen på bägge inhemska språken (svenska och finska). I den tvåspråkiga kandidatexamen (TvEx) ska minst en tredjedel (60 studiepoäng) av kurserna genomföras på det andra inhemska språket. Svenskspråkiga studenter genomför första årets kurser på svenska, och därefter minst 60 sp på finska. Språkcentrum erbjuder språkstöd för studierna på det andra språket.

Den som studerat i enlighet med TvEx-programmet får ett omnämnande om detta i sitt examensbetyg. Dessutom får studenten ett officiellt intyg om den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). TvEx-programmet förbättrar den praktiska språkkunskapen i det andra inhemska språket, vilket kan leda till en bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Internationalisering

Vetenskapsområdena som ingår i kandidatprogrammet är mycket internationella. Studenterna kan delta i den internationella verksamheten genom att

 • söka till utbytesstudier eller praktik utomlands
 • delta i kurser som hålls av utländska lärare och lyssna på utländska forskares seminariepresentationer
 • avlägga arbetspraktiken i en internationell forskningsgrupp i Finland eller utomlands
 • studera språk vid Språkcentrum
 • delta i träffar med utländska studerande
 • vara tutor för internationella studenter
 • verka inom internationella uppdrag i ämnesföreningarna eller studentkåren.
Stu­di­e­li­vet

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Stu­dent­för­e­ning­ar: