Forskning

Den miljö- och livsvetenskapliga forskningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är mångvetenskaplig och på internationellt sett hög nivå. Vår omfattande forskning sträcker sig från levande molekylära strukturer till stora frågor på ekosystemnivå och till människors hälsa och välbefinnande.

Resultaten från den grundläggande bio- och miljöforskningen, som våra internationella och högklassiga forskningsenheter och forskningsgrupper utför, behövs och används i allt snabbare takt för att lösa utmaningar som rör människans och naturens välmående. Vår omfattande grundforskning erbjuder obegränsade möjligheter att utnyttja resultaten i samhället.

Forskningen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten är en av världsledarna inom följande områden:

 • ekologi och evolutionsbiologi
 • genetik, genomik och cellbiologi
 • molekylär växtbiologi
 • strukturell biologi och virologi
 • neurobiologi.

Vi stöder forskning som på ett mångsidigt sätt bemöter utmaningarna i samband med miljöförändringen och hållbar utveckling: arktisk forskning, Östersjöforskning och stadsforskning.

Forskningsprogram
Organism- och evolutionsbiologi

Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi tar upp faktorer som reglerar utvecklingen hos växter och djur, samt hur de anpassar sig till stress och ett klimat i förändring. Forskningsresultaten används till exempel för att förstå hur klimatförändringen påverkar organismernas utbredning, vilka faktorer som påverkar laxens tillväxt eller hur man påverkar smakämnena vid örtodling.

Vår forskning fokuserar på organism- eller populationsnivåerna och inbegriper många olika arter, allt från encelliga organismer och evertebrater till växter och vertebrater. Forskningens infallsvinklar är mångsidiga och varierar från molekylär biologi till fysiologi och evolutionär genetik och genomik, samt från teoretisk modellering till bioinformatik. Forskningen framställer och använder storskaliga data om ekologi, bioinformatik och metabolomik, d.v.s. cellernas ämnesomsättningsprodukter.

Vetenskapområden inom kandidatprogrammet i biologi

 • Botanik
 • Ekologi och evolutionsbiologi
 • Genetik
Molekylära och integrativa biovetenskaper

Forskningsprogrammet Molekylära och integrativa biovetenskaper (MIBS) undersöker biomolekyler, virus, mikrober, djurceller, vävnader, organsystem och organismer. Programmet kombinerar olika experimentella biovetenskaper, som biokemi, genetik, strukturbiologi, cell- och utvecklingsbiologi, virologi och mikrobiologi samt neurovetenskap och fysiologi.

Vi forskar bl.a. i egenskaper hos virus och immunförsvarets mekanismer, regleringen av ämnesomsättningen, homeostas samt nervsystemets utveckling och funktion. Utöver att dessa forskningsområden har betydelse för forskningen i livets grunder, är de viktiga för människans hälsa, bl.a. med tanke på smittosamma sjukdomar, störningar i ämnesomsättningen, cancer, hjärnsjukdomar och den mentala hälsan.

Vetenskapområden inom kandidatprogrammet i biologi

 • Botanik
 • Fysiologi och neurovetenskap
 • Genetik
 • Mikrobiologi
Ekosystem och miljö

Det omfattande och mångvetenskapliga forskningsprogrammet Ekosystem och miljö undersöker hur människans verksamhet påverkar de terrestra och akvatiska ekosystemen, samt samhället. Våra forskare söker lösningar på aktuella miljöproblem. Miljövetenskapliga forskningsdata används till att begränsa klimatförändringen och värna om naturens mångfald och livsmiljöer för naturens och människans bästa.

Fokusområden i forskningen

 • arktiska områden
 • Östersjön och dess avrinningsområden
 • städer

Vetenskapområden inom kandidatprogrammet i biologi

 • Botanik
 • Ekologi och evolutionsbiologi
 • Mikrobiologi
Biologiska forskningsstationer

Fakultetens biologiska forskningsstationer fungerar som kunskapskluster och nav för mångvetenskapliga forskningsprojekt och långtidsuppföljningar. Våra forskningsstationer ligger i Tvärminne i Hangö, Lampis i Tavastehus och Kilpisjärvi i Enontekis. Forskningsstationerna är även öppna för grupper och privata besökare.

De biologiska forskningsstationerna möjliggör mångvetenskaplig naturforskning i världsklass. Vid stationerna är du mitt i naturen och får tillgång till forskningsinfrastrukturernas tjänster samt till material och data. Genom att kombinera forskning, undervisning och innovationer kan vi förstå klimatförändringen och utarmningen av naturen samt hållbar utveckling. Stationerna är universitetets länk till det lokala samhället, näringslivet och medborgarna.