Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik
Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.
Ut­bild­ning­ens upp­bygg­nad

Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt de som bor utanför universitetsstäderna. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom det småbarnspedagogiska fältet. Dessutom ingår i utbildningen även handledd praktik (inlärning i arbetet). Utbildningen består av olika studieavsnitt med närundervisning ungefär en gång i månaden, 1–3 dagar (torsdagar, fredagar och lördagar) per tillfälle i Helsingfors. Dessutom kan kvällsundervisning förekomma enstaka vardagar på distans. Den målsatta studietiden är 2,5 år.

Flerformsutbildningen riktar sig till barnskötare som är verksamma på det småbarnspedagogiska fältet. Till flerformsutbildningen kan du söka om du är intresserad av barns lärande, utvecklig och fostran. Utbildningen lämpar sig för dig som vill avlägga studierna parallellt med ditt arbete inom småbarnspedagogik, och i utbildningen ingår en hel del övningsuppgifter som utförs på daghemmen. Ifall de studerande som antas till utbildningen inte har ett arbetsförhållande inom det småbarnspedagogiska fältet, ordnar den studerande själv ett daghem där man har möjlighet att genomföra övningsuppgifterna.

De till flerformsutbildningen valda studerandena avlägger obligatoriska studier i flerformsgrupp på schemalagda dagar, enligt en särskild studiestig som är planerad enbart för flerformsutbildningen. Den målsatta studietiden är 2,5 år och det är inte möjligt att påskynda flerformsstudierna, trots att du förutom grundstudierna i pedagogik kan ha möjlighet till tillgodoräknande på basen av tidigare universitetsstudier.

Bekanta dig med målen i utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll

Kandidatprogrammets omfattning är 180 sp, och i examen tillgodoräknas redan av dig genomförda grundstudier i pedagogik (25 sp). I stu­di­er­na in­går

 • Grundstudier i pedagogik, 25 sp
 • Ämnesstudier i pedagogik 45 sp
 • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 15 sp
 • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (inklusive praktik), 60 sp
 • Valfria studier 35 sp
 • Undervisningspraktiken genomförs delvis på egen arbetsplats och delvis på Helsingfors universitets partnerdaghem

Studiestig 2021–23 tabell (pdf):

Studiestig för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Ny an­sök­nings­om­gång i mars 2022

In­for­ma­tion till dig som pla­ne­rar söka till fler­forms­ut­bild­ning­en som star­tar hös­ten 2022

Till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet antas 24 nya studerande vid våren 2022 års antagning. Till den finskspråkiga flerformsutbildningen antas 120 nya studerande. Informationen om den finskspråkiga flerformsutbildningen.

Antagningsrunderna är nu publicerade på Studiestigens (Opintopolku) informationstjänst i antagningsgrunderna

Den som söker till flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet bör ha:

 • examen som ger behörighet att arbeta som barnskötare
 • avlagda grundstudier i pedagogik (25 sp)
 • minst 9 månader enhetlig arbetserfarenhet från området för småbarnspedagogik (daghem eller förskola).

Mer info om hur du söker till flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik finns på studiestigen.

Information (pdf) och inspelning (video) från infotillfället som hölls 4.11 om 2022 års antagning till flerformsutbildningen. Materialet är tvåspråkigt.

Notera att alla som planerar söka in till flerformsutbildningen, under våren 2022 bör ha avlagt grundstudier i pedagogik. Denna helhet kan som bäst avläggas på de Öppna universiteten. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de öppna universiteten. Att du har avlagt 25 sp grundstudier är ett kriterium vid kommande antagning och påskyndar även dina kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de öppna universitetens webbsidor. Mer information ges från de öppna universiteten.

Vanliga frågor:

Varför är avlagd barnskötarexamen ett antagningskrav vid 2022 års ansökan?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik som startar hösen 2022 finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. I urvalskriterierna för denna specifika ansökan 2022 är ett av ansökningskriterierna examen som barnskötare. Detta har främst att göra med att personalstrukturen inom småbarnspedagogiken 2030 kommer att förändras så att:

 • 2/3 är högskoleutbildade (socionomer inom småbarnspedagogik eller lärare inom småbarnspedagogik) och
 • 1/3 innehar barnskötarkompetens, se mer information på UKM-sidorna.

Den nuvarande situationen inom småbarnspedagogiken är att majoriteten av personalen är barnskötare och en mindre andel är högskoleutbildade. Av den anledningen är syftet vid skapandet av denna specifika utbildning att fokusera på barnskötare för att möta utmaningarna inom det småbarnspedagogiska fältet. Flerformsutbildningen genomförs med projektfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet, och fokuserar alltså på att anordna utbildning för de som innehar barnskötarkompetens.

Ifall du saknar barnskötarexamen och/ eller saknar arbetslivserfarenhet kan du söka till Helsingfors universitets heltidsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik. Du kan hitta all utbildning till lärare inom småbarnspedagogik i Finland med sökorden "lärare inom småbarnspedagogik".

Avsnittet med vanliga frågor kommer att kompletteras under 2022

Mera info

Har du frågor om 2022 års ansökan eller övriga frågor om flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Om du har frågor specifikt om den svenskspråkiga flerformsutbildningen kan du kontakta Margita Sundstedt, universitetslektor och koordinator vid flerformsutbildningen
tel. 050 5702866
margita.sundstedt@helsinki.fi