Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik
Målet med flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogikär att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt de som bor utanför universitetsstäderna.
Ut­bild­ning­ens upp­bygg­nad

Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Målet med flerformsutbildningen är att möjliggöra studier även för de som studerar vid sidan av sitt arbete inom småbarnspedagogik samt de som bor utanför universitetsstäderna. Undervisningsformerna innefattar närundervisning, distansundervisning och arbetslivsanpassade uppgifter inom det småbarnspedagogiska fältet. Dessutom ingår i utbildningen även handledd praktik (inlärning i arbetet). Utbildningen består av olika studieavsnitt med närundervisning ungefär en gång i månaden, 1–3 dagar (torsdagar, fredagar och lördagar) per tillfälle i Helsingfors. Dessutom kan kvällsundervisning förekomma enstaka vardagar på distans. Den målsatta studietiden är 2,5 år.

Flerformsutbildningen riktar sig till barnskötare som är verksamma på det småbarnspedagogiska fältet. Till flerformsutbildningen kan du söka om du är intresserad av barns lärande, utvecklig och fostran. Utbildningen lämpar sig för dig som vill avlägga studierna parallellt med ditt arbete inom småbarnspedagogik, och i utbildningen ingår en hel del övningsuppgifter som utförs på daghemmen. Ifall de studerande som antas till utbildningen inte har ett arbetsförhållande inom det småbarnspedagogiska fältet, ordnar den studerande själv ett daghem där man har möjlighet att genomföra övningsuppgifterna.

De till flerformsutbildningen valda studerandena avlägger obligatoriska studier i flerformsgrupp på schemalagda dagar, enligt en särskild studiestig som är planerad enbart för flerformsutbildningen. Den målsatta studietiden är 2,5 år och det är inte möjligt att påskynda flerformsstudierna, trots att du förutom grundstudierna i pedagogik kan ha möjlighet till tillgodoräknande på basen av tidigare universitetsstudier.

Bekanta dig med målen i utbildningen till lärare inom småbarnspedagogik.

Ny an­sök­nings­om­gång i mars 2022

In­for­ma­tion till dig som pla­ne­rar söka till fler­forms­ut­bild­ning­en som star­tar hös­ten 2022

Till den svenskspråkiga flerformsutbildningen vid Helsingfors universitet antas 24 nya studerande vid våren 2022 års antagning. Till den finskspråkiga flerformsutbildningen antas 80 nya studerande. Informationen om den finskspråkiga flerformsutbildningen.

Antagningsrunderna är nu publicerade på Studiestigens (Opintopolku) informationstjänst i antagningsgrunderna

Den som söker till flerformsutbildningen bör ha:

  • examen som ger behörighet att arbeta som barnskötare
  • avlagda grundstudier i pedagogik (25 sp)
  • minst 9 månader enhetlig arbetserfarenhet från området för småbarnspedagogik (daghem eller förskola).

Mer info om hur du söker till flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik finns på studiestigen

Information (pdf) och inspelning (video) från infotillfället som hölls 4.11 om 2022 års antagning till flerformsutbildningen. Materialet är tvåspråkigt.

Notera att alla som planerar söka in till flerformsutbildningen, under våren 2022 bör ha avlagt grundstudier i pedagogik. Denna helhet kan som bäst avläggas på de Öppna universiteten. Du kan till exempel avlägga grundstudier i pedagogik (25 sp), grundstudier i småbarnspedagogik (25 sp) eller grundstudier i allmän pedagogik (25 sp) på de öppna universiteten. Att du har avlagt 25 sp grundstudier är ett kriterium vid kommande antagning och påskyndar även dina kommande studier. Det lönar sig att hålla koll på anmälningsdatum till kurser och kurshelheter på de öppna universitetens webbsidor. Mer information ges från de öppna universiteten.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll

Kandidatprogrammets omfattning är 180 sp, och i examen tillgodoräknas redan av dig genomförda grundstudier i pedagogik (25 sp). I stu­di­er­na in­går

  • Grundstudier i pedagogik, 25 sp
  • Ämnesstudier i pedagogik 45 sp
  • Språk- och kommunikationsstudier samt studier i informations- och kommunikationsteknik, 15 sp
  • Studier som ger yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning (inklusive praktik), 60 sp
  • Valfria studier 35 sp
  • Undervisningspraktiken genomförs delvis på egen arbetsplats och delvis på Helsingfors universitets partnerdaghem

Studiestig 2021–23 tabell (pdf):

Studiestig för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Mera info

Har du frågor om 2022 års ansökan eller övriga frågor om flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet kan du ställa dom till edu-vo-monimuoto@helsinki.fi.

Om du har frågor specifikt om den svenskspråkiga flerformsutbildningen kan du kontakta Margita Sundstedt, universitetslektor och koordinator för flerformsutbildningen
tel. 050 5702866
margita.sundstedt@helsinki.fi