Årskurserna 1–6

Normallyceum i Helsingfors är en övningsskola som hör till Helsingfors universitets Pedagogiska fakultet och som omfattar grundskolans årskurser 1–5 och 7–9 samt gymnasiet. Under läsåret 2023–2024 hade vår skola grundskolans årskurser 1–5 och under de kommande åren kommer undervisningen i de lägre årskurserna att utvidgas till att omfatta årskurserna 1–6.

I grundskolan går cirka 400 elever. För den grundläggande utbildningen antas i första hand elever i det egna elevantagningsområdet i södra Helsingfors, med undantag för latinklassen för vilken lämplighetsprov anordnas.

Normallyceum i Helsingfors långa historia i synnerhet som en klassisk skola kan ännu idag ses bland annat i det faktum att skolan är en av få finländska skolor där man kan studera latin från årskurs 7 i grundskolan.

Normallyceum i Helsingfors biträdande rektor Olli Hyvönen ansvarar för administrativa frågor i de lägre årskurserna. Juha-Pekka Husso är rektor för den grundläggande undervisningen i Normallyceum i Helsingfors och Päivi Okkonen är prorektor för den grundläggande utbildningen.

Päivi Okkonen (åk 1), Tuuli Lipiäinen (åk 2), Anna-Liisa Rannikko (åk 3), Anna Damskägg (åk 4) och Roope Salonen (åk 5) är lärare i de lägre årskurserna.

Elevkårens verksamhet ger eleverna möjlighet att påverka skolsamhället.

Genom samarbete mellan skola och hem stöder skolan ordnandet av fostran och undervisning så att varje elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin egen utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda uppväxt och utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att vara med i skolarbetet och dess utveckling är en central del av skolans verksamhetskultur. Fostringssamarbete mellan hem och skola ökar elevens, klassens och hela skolgemenskapens välbefinnande och säkerhet.

I det dagliga samarbetet mellan skola och hem används Wilma-systemet.

Föräldrarna i Normallyceum i Helsingfors har en aktiv föräldraförening som skolan samarbetar med. Närmare uppgifter om föräldraföreningens verksamhet finns på föreningens sida: Föräldraföreningen.

Blan­ket­ter och do­ku­ment

Läroplan

Filerna är i pdf-format om inget annat anges.

Läroplan för den grundläggande utbildningen (på finska): POPS 2016

Lä­ro­pla­ner för gym­na­si­um (på finska): LOPS 2021 ja LOPS 2016

 

Läroplans bilagor (på finska)

Helsingin normaalilyseon strategia 2020 - 2025

Tasa-arvo-ja_yhdenvertaisuussuunnitelma 2022 - 2024

Perusopetuksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriseloste

Regleringar (på finska): Norssin järjestyssäännöt (pdf)

Anmälningsblankett för lågstadium (på finska): lomake (pdf)

Anmälningsblankett för den grundläggande utbildningen (på finska): lomake (pdf)