Utbildningens innehåll

Utbildningen inom klinisk mentalhälsopsykologi styrs av utbildningens mission, vision och motto i fråga om innehåll och utvecklingen av innehållet.

Vår mission: kompetenta, sakkunniga, yrkesintresserade specialistpsykologer som tillhandahåller och utvecklar högklassiga mentalvårdstjänster

Vår vision: förebyggande vård och främjande av psykisk hälsa genom expertis

Vårt motto: expertis, utveckling och servicesystem inom psykisk hälsa

Kunskapsmål

 

Det centrala kunskapsmålet för utbildningen är att stärka integrationen av forskningsbaserad kunskap och utvecklingen av expertis i din yrkesutövning

Vi strävar efter att du efter avslutad specialistutbildning i klinisk mentalhälsopsykologi:

Identitet och roll

 • kan identifiera och strukturera din egen expertis inom klinisk mentalhälsopsykologi
 • känner servicesystemet inom mentalvården samt de viktigaste kundgruppernas servicebehov och kan se din expertroll inom klinisk mentalhälsopsykologi som en del av servicekedjan och din arbetsgemenskap.

Kunskaper och färdigheter

Känner till de viktigaste metoderna, teorierna och begreppen inom klinisk mentalhälsopsykologi och kan integrera dem i ditt eget arbete på ett sätt som gynnar dina klienter/patienter och din arbetsgemenskap.

 • känner till de viktigaste forskningsmetoderna inom klinisk psykologi och några av de väsentligaste korta interventionerna
 • kan skriva expertutlåtanden av hög kvalitet för klienter och även muntligt redogöra för forskningsresultat inom psykologi med beaktande av klientens och det mångprofessionella teamets behov
 • känner till principerna för planering, genomförande och uppföljning av rehabilitering
 • känner till närliggande vetenskaper, såsom central teoribildning inom psykiatri, psykologiska bakgrundsfaktorer till psykiatriska diagnoser, psykiatriska sjukdomar och symtom, sätter dig in i de utvecklingspsykologiska och biologiska grunderna för psykiatriska störningar hos vuxna, samt kan planera och genomföra behandlingar och rehabilitering utifrån detta.

Forskning och utveckling

 • bättre kan uppfatta principerna för vetenskaplig forskning, förstå forskningsupplägg och kan granska specifika forskningsrelaterade metodologiska och etiska frågor
 • kan tillämpa forskningsbaserad kunskap i ditt arbete, kritiskt utvärdera det du läst och utveckla både arbetsgemenskapen och dina egna handlingsmodeller.

Kommunikation/konsultation

 • kan erbjuda konsultation till andra psykologer och yrkesgrupper.
 • Kan visa din expertis i mångvetenskaplig miljö genom vetenskaplig argumentation.
Genomförande av utbildningen

Utbildningen i klinisk mentalhälsopsykologi (70 sp) ges under tre år som flerformsundervisning och innehåller 1–2 dagar långa seminarier och individuell arbetshandledning (sammanlagt ca 32 seminariedagar under tre år).

Utbildningen består av följande studiehelheter och studieavsnitt:

 

Utbildningen 2022–2025:

Expertis gällande innehåll, utveckling och reflektion (46 sp)

 • Psykiska störningars servicebehov och vårdkedjor samt psykologens utvecklande yrkesroll (6 sp)
 • Psykologens redskap: bedömning, konsultation och psykologiska interventioner (18 sp)
 • Psykologisk expertis i psykiska störningar (20 sp)
 • Specialistpsykologen som expert (2 sp)

Metodstudier och handledning i klinisk mentalhälsopsykologi (14 sp)

Slutarbete (10 sp)

Utbildningen beskrivs närmare i studieguiden:

 

Utbildningen 2019–2022:

Teoristudier (46 sp)

 • Servicebehov och vårdkedjor för psykiska störningar samt psykologens utveckling i arbetet (6 sp)
 • Mentalhälsopsykologisk bedömning, konsultation och intervention i en utvecklingspsykologisk kontext (6 sp)
 • Mentalhälsopsykologisk bedömning och konsultation gällande psykologiska funktioner (8 sp)
 • Psykologisk expertis vid psykiska störningar (24 sp)
 • Specialistpsykologen som expert (2 sp)

Metodstudier och arbetshandledning (14 sp)

Slutarbete (10 sp)

Utbildningen beskrivs närmare i studieguiden: