Kompetensmål för den nyutexaminerade talterapeuten

Logopedins kompetensmål för filosofie magisterexamen som leder till talterapeutbehörighet.
Bakgrund

I Finland är utbildningen i logopedi internationellt sett på hög nivå och leder till filosofie magisterexamen. Utbildningen motsvarar nivå 7 i den europeiska referensramen för kvalifikationer i europeiska utbildningar (European Qualifications Framework, EQF). Utexaminerade magistrar har mångsidiga kunskaper och färdigheter inom området, och dessa ligger som grund för självständigt och kritiskt tänkande, arbetssätt samt slutledning.

Utexaminerade magistrar har både problemlösningsförmåga och tillämpningsförmåga för varierande och även oförutsedda logopediska situationer. Utexaminerade magistrar har också forskningskunskaper och kompetens att ta ansvar för uppdatering av sitt eget kunnande inom logopedins område och utveckling av klinisk praxis.

I det här dokumentet presenteras kompetensmål för de teoretiska och kliniska färdigheter samt allmänfärdigheter inom logopedi, som borde förvärvas under studietiden och vara uppnådda av en utexaminerad huvudämnesstuderande i logopedi på magisternivå med rätt att ansöka om legitimering som talterapeut. Målen beskriver kunnande/kompetenser som fortsätter att utvecklas och fördjupas under hela yrkeskarriären. En nyutexaminerad talterapeut bör omfatta de olika kompetensområdena och förbereda sig att medvetet utveckla dem i arbetslivet. Dokumentet är avsett som en grund för planering av undervisningsplaner i finska universitet i vilka logopedi kan studeras som huvudämne. Gemensamma kompetensmål stöder undervisningsplanering och förstärker därmed kunnande och färdigheter som talterapeutstuderande inhämtar under utbildningen och vidareutvecklar under sin yrkeskarriär. Kompetensmålens ändamålsenlighet kommer att utvärderas i fortsättningen och uppdateras vid behov.

I uppgörandet av kompetensmålen har arbetsgruppen bekantat sig med kompetensmål för både nationella och internationella utbildningar inom hälsovården och kompetensmål för logopedutbildningar som publicerats i olika länder (en lista av publikationer finns i slutet av dokumentet).  Terminologin gällande kompetensmål (osaamistavoite) har varierat i de olika publikationerna, t.ex. competence och proficiency, som båda kan översättas med kunnighet/kompetens (pätevyys) eller skicklighet (taitavuus). Kunnighet/kompetens (pätevyys) kan definieras som: ”kunskaper, kunnighet och förmågor som behövs i skötsel av arbetsuppgifter för att kunna arbeta och agera tryggt, effektivt och självständigt som talterapeut” (CPLOL/ NetQues, 2013). 

Kompetensmål

Kompetensmålen har klassificerats i nio kärnområden med flera detaljerade kompetensmålsättningar.

Definitioner av kärnkompetens

En bra kunskapsbas inom logopedi, nödvändiga delar av närliggande vetenskaper och evidensbaserad praxis. Förmåga att hämta och kritiskt utvärdera information och tillämpa den i kliniskt arbete.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 1.1 Behärskar kunskapsbasen inom vetenskapsområdet logopedi inklusive interaktions- och kommunikationsförmåga, språkligt kognitiva funktioner, talmotoriska funktioner, röst-, ät- och sväljfunktioner samt alternativ och kompletterande kommunikation.
 • 1.2 Behärskar kunskaperna i närliggande vetenskaper (framför allt i psykologi, medicin, fonetik och lingvistik) som är nödvändiga för talterapeutens arbete.
 • 1.3 Har kunskapsbas för evidensbaserad funktionell bedömning, (re)habilitering, handledning och förebyggande arbete och kan tillämpa den.
 • 1.4 Är medveten om att det finns olika teoretiska riktningar och referensramar inom logopedi och förstår deras skiftande natur.

 

Definitioner av kärnkompetens

En god kunskapsbas gällande betydelse och tillämpning av forskning inom logopedin.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 2.1 Förstår vikten av forskning och forskningssamarbete för utvecklandet av logopedins vetenskapsområde.
 • 2.2 Kan hämta och nyttiggöra aktuell vetenskaplig information.
 • 2.3 Känner till grunderna för god forskningspraxis och kan tillämpa dem i sitt eget arbete.
 • 2.4 Kan kritiskt utvärdera användbarhet av forskningsdata, dess tillämpningsmöjligheter och graden av evidens som en del av det kliniska beslutsfattandet.
 • 2.5 Kan utvärdera graden av vetenskaplig evidens och den teoretiska grundens trovärdighet i olika bedömnings- och (re)habiliteringsmetoder.

 

Definitioner av kärnkompetens

En god kunskapsbas gällande social- och hälsovården, lagstiftning för talterapi och etiska riktlinjer samt agerande enligt dessa.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 3.1 Förstår begreppet klientorientering och kan agera enligt dess huvudprinciper. Förstår att det mest permanenta i talterapeutens arbete är att betona klientens intressen och att främja klientens bästa och mest självständiga förmåga att fungera. Kan följa principerna om jämlikhet och icke-diskriminering i sitt arbete (Justitieministeriet4) enligt definitionen i konstitutionen.
 • 3.2 Kan agera i enlighet med lagstiftningen och de etiska riktlinjerna (SPTL1, ETENE2 och TENK3) som styr talterapeutens arbete.
  • 3.2.1 Talterapeutens viktigaste uppgift är att i allt främja klientens självständiga och goda funktionsförmåga så långt som det är möjligt.
  • 3.2.2 Talterapeuten respekterar klintens självbestämmanderätt. Hen är medveten om klientens ställning och rättigheter som föreskrivs i lagstiftningen. Talterapeuten delger klienten information nödvändig för att ta beslut.
  • 3.2.3 Talterapeuten anpassar sin egen kommunikation enligt klientens behov. Talterapeuten försäkrar sig om att klienten har förstått och kan förmedla sin önskan så bra som möjligt.
  • 3.2.4 Talterapeuten förverkligar sitt arbete enligt den bästa tillgängliga evidensen och allmänt godkänd klinisk praxis. Hen upprätthåller aktivt sin yrkeskompetens.
  • 3.2.5 Talterapeuten identifierar sina egna gränser gällande kunskap och resurser.
  • 3.2.6 Som grund för talterapeutens beslut står alltid en individuell behovsgranskning.
  • 3.2.7 Talterapeuten utvärderar objektivt och realistiskt klientens funktionsförmåga och möjligheter till (re)habiliteringen. Talterapeuten tar i beaktande klientens behov och resurser samt planerar (re)habiliteringens mål och förverkligande i samråd med klienten och hens närmiljö.
  • 3.2.8 Talterapeuten ser till att sekretessföreskrifterna åtföljs såsom föreskrivs i lagen. Talterapeuten är medveten om informationssäkerheten för de tekniska lösningar hen använder.
  • 3.2.9 Talterapeuten dokumenterar sitt arbete i enlighet med lagen om patientjournalföring och nationella överenskomna regler. Dokumenteringen tryggar både klientens och talterapeutens rättigheter
  • 3.2.10 Talterapeuten använder ansvarsfullt de resurser som finns till förfogande. Om talterapiresurserna är otillräckliga utifrån den individuella klientens synsätt eller otillräckliga utifrån mera omfattande anordning av/möjlighet till service, har talterapeut en plikt att informera om det utgående från logopedisk kunskap och egen yrkeskunnighet.   
  • 3.2.11 Talterapeut som fungerar som företagare identifierar ansvar och förpliktelser som hör till företagandet. Hen eftersträvar inte ogrundad ekonomisk vinst.  
  • 3.2.12 Talterapeuten främjar vetenskaplig forskning. Som forskare följer hen god vetenskaplig praxis och Helsingforsdeklarationens principer.
  • 3.2.13 Talterapeuten deltar i diskussioner i samhället och främjar i sina ställningstaganden och handlingar talterapiklienternas och talterapeuternas ställning.
  • 3.2.14 Då studerande utför talterapeutiska uppgifter (eller: studerande som fungerar som talterapeut) är det alltid den legitimerade talterapeuten som har ansvaret över klienten, handleder studerande och ingriper vid behov. Studerande bör vara medveten om sitt eget kunnande och sina egna resurser (eller gränser av sina egna resurser.
  • 3.2.15 Talterapeuten respekterar övriga talterapeuters och andra yrkesgruppers arbetskunskap. Kollegialiteten överskrider dock inte klientens rättigheter eller behov.
 • 3.3 Känner till social- och hälsovårdens struktur, dess allmänna verksamhetsprinciper och tjänsteproduktion.
 • 3.4 Kan utföra klientarbetet konfidentiellt och ansvarsfullt i enlighet med sekretessplikten. Kan följa samma etiska principer vid användning av sociala medier, som hen också följer i sitt arbete
 • 3.5 Kan beakta patient- och arbetssäkerhet i arbetet.  
  • 3.5.1 Kan agera i plötsliga nödsituationer som kan uppstå under mottagningen. Kan skapa en förutseende och genomförbar handlingsplan som kan användas för eventuella nödsituationer.
  • 3.5.2 Kan genomföra ett klientsäkert arbete, rapportera om eventuella farosituationer och klientskadesituationer samt kan hantera dem konstruktivt.
 • 3.6 Kan fasthålla personliga och professionella gränser i klientarbetet.
 • 3.7 Kan agera professionellt i konfliktsituationer och identifiera inkompetent eller oetisk verksamhet i klientarbetet.

Definitioner av kärnkompetens

Klientorienterad och professionell interaktion. Ändamålsenlig interaktionsförmåga och bruk av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder i klientarbete och med andra professionella interaktörer.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 4.1 Kan medvetet använda sina interaktionsförmågor konstruktivt, respektfullt och på ett sätt som stärker samarbete.
 • 4.2 Kan ta hänsyn och anpassa sig till klientens unika samspelsbehov och stödja klienten till jämställd kommunikation, samt använda sig av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder.
 • 4.3 Kan använda olika sätt för att skapa en god och konfidentiell terapeutisk relation med klienten.
 • 4.4 Kan på ett förståeligt sätt återge för klienten och hens anhöriga resultaten av logopedisk bedömning och möjligheterna med samt genomförandet av (re)habilitering.
 • 4.5 Kan beskriva klientens funktionsförmåga både muntligt och skriftligt. 
  • 4.5.1 Har kunskap om och behärskar grunderna i strukturerad dokumentering.
  • 4.5.2 Kan analysera och beskriva klientens handlingsförmåga mångfacetterat, exempelvis i enlighet med ICF-ramverket.
  • 4.5.3 Kan sammanfatta och skriva texter angående klienten i enlighet med yrkesgruppens principer och enligt arbetsgivarens instruktioner.
 • 4.6 Kan använda logopedins grundbegrepp och grundtermer på ett passande sätt i olika situationer.
 • 4.7 Kan kommunicera professionellt och konstruktivt inom den egna yrkeskåren samt med övriga yrkesgrupper och intressenter.
 • 4.8 Kan dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till arbetsgemenskapen.
 • 4.9 Identifierar styrkor och utvecklingsbehov i den egna kommunikationsstilen.
 • 4.10 Kan professionellt ta emot olika slag av respons i sitt arbete och i sin arbetsgemenskap.
 • 4.11 Kan svara professionellt på klientens emotionella tillstånd och kan reflektera konstruktivt över sina egna känslor i arbetet.
 • 4.12 Kan agera i flerspråkiga och mångkulturella interaktionssituationer. Kan identifiera gränser för de egna språkkunskaperna och kulturkännedom samt begära stöd vid behov (t.ex. via tolktjänster).
 • 4.13 Kan vid behov konsultera andra yrkesverksamma och besvara erhållen konsultationsbegäran.
 • 4.14 Deltar aktivt i det professionella samarbetet.

Definitioner av kärnkompetens

Förmåga att använda aktuell vetenskaplig evidens, teoretiska referensramar, behandlingsrekommendationer och allmänt etablerade och motiverade kliniska metoder vid bedömning, sammanställning av kliniska data och i kliniska beslut.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 5.1 Kan använda aktuell vetenskaplig evidens, behandlingsrekommendationer och allmänt etablerade och motiverade kliniska metoder i sitt bedömningsarbete.
 • 5.2 Kan heltäckande bedöma klientens situation och funktionsförmåga genom att exempelvis tillämpa ICF-ramverket.
 • 5.3 Kan samla relevant information genom att intervjua klienten och personer i hens näromgivning.
 • 5.4 Kan samla relevant information genom att observera klienten och hens funktionsförmåga i väsentliga verksamhetsmiljöer.
 • 5.5 Kan från patientjournalsystemet / andra parter som har behandlat klienten hämta information som är väsentlig för genomförandet av logopedisk bedömning.
 • 5.6 Kan samla in relevant information med hjälp av motiverade test- och utvärderingsmetoder.
 • 5.7 Kan objektivt och kritiskt analysera och tolka den insamlade informationen och dra motiverade slutsatser angående klientens situation.
 • 5.8 Kan för att utreda klientens situation remittera klienten för nödvändiga vidare utredningar och undersökningar.
 • 5.9 Kan bedöma initiering och fortsättning av (re)habilitering i relation till klientens / familjens resurser, livssituation och annan möjlig (re)habilitering.

Definitioner av kärnkompetens

Förmågan att använda aktuell vetenskaplig evidens, teoretiska referensramar, behandlingsrekommendationer och allmänt etablerade och motiverade kliniska metoder i planering och implementering av logopedisk behandling samt vid uppföljning av behandlingens effekt.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 6.1 Kan nyttiggöra aktuell vetenskaplig evidens, behandlingsrekommendationer och allmänt etablerad och motiverad klinisk praxis i sitt (re)habiliteringsarbete och i övriga interventioner.
 • 6.2 Kan tydligt identifiera och motivera klientens behov av talterapi baserat på bedömning. Kan planera målen för (re)habilitering exempelvis med hjälp av ICF-ramverket i samråd med klienten och hens närmiljö samt med hänsyn till olika former för talterapi.
 • 6.3 Kan planera (re)habiliteringsmål för att förbättra, kompensera och/eller upprätthålla klientens funktionsförmåga samt för att främja eller upprätthålla klientens goda livskvalitet.
  • 6.3.1 (Re)habiliteringsformer kan vara exempelvis: handledning, individuell terapi, gruppterapi eller terapi med fokus på näromgivningen.
 • 6.4 Kan planera klientens individuella (re)habilitering och innehållet i (re)habiliteringen med hänsyn till klientens (och näromgivningens) behov, funktionsförmåga samt tillgängliga resurser (t.ex. talterapiperiodens längd, antal besök), även faktorer som kan vara ett hinder för (re)habiliteringens effekt ska tas i beaktande.
 • 6.5 Kan behandla enligt (re)habiliteringsplan och välja lämpliga metoder och utrustning enligt situationen.
 • 6.6 Kan analytiskt utvärdera effekten av (re)habiliteringen och vid behov ändra behandlingssätt.

Definitioner av kärnkompetens

En bra kunskapsbas om vikten av samhälleligt inflytande för talterapeuternas klientel och beredskap att agera i situationer där talterapitjänster inte implementeras på ett ändamålsenligt sätt.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 7.1 Kan tillämpa logopediska metoder för att främja funktionsförmågan och livskvaliteten på individ-, grupp- och befolkningsnivå samt förmedla information till sin verksamhetsmiljö.
 • 7.2 Förstår vikten av att förebygga svårigheter som hör till det logopediska verksamhetsområdet.
 • 7.3 Förstår vikten av utbildning samt att delge information angående talterapi och dess möjligheter.
 • 7.4 Förstår att talterapin måste utvecklas som en del av den övriga hälsovården och att det omgivande samhället med dess förändringar måste tas i beaktande i utvecklingen av denna.
 • 7.5 Kan identifiera och lyfta fram situationer där talterapiresurser är otillräckliga ur talterapiklienternas individuella synvinkel, allmänt när det gäller organisering av talterapitjänster eller då talterapiklientens intresse inte realiseras av någon annan anledning.

Definitioner av kärnkompetens

En bra kunskaps- och färdighetsbas för att bedöma, upprätthålla och utveckla sin egen expertis och yrkeskunnighet.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 8.1 Följer med nationella och internationella förändringar som påverkar utvecklingen av yrkesområdet. 
 • 8.2 Följer aktivt med och kan kritiskt utvärdera samt delta i utvecklingen av det egna vetenskapsområdet och den egna professionen.  Uppdaterar sina egna färdigheter i linje med denna utveckling.
 • 8.3 Behärskar olika sätt att upprätthålla och utveckla yrkeskunnighet, t.ex. genom att förvärva fortbildning och vidareutbildning.
 • 8.4 Kan bedöma sina egna professionella styrkor och skapa egna inlärningsmål för att utveckla den professionella kompetensen.

Definitioner av kärnkompetens

En god kunskaps- och färdighetsbas för att bemästra det egna arbetet.

Detaljerad kompetens

Nyutexaminerad talterapeut, FM:

 • 9.1 Känna igen sina olika roller som talterapeut både i sitt eget arbete och som medlem i den bredare arbetsgemenskapen, t.ex. som en person som (re)habiliterar, som expertkonsult, utbildare, handledare, forskare etc.
 • 9.2 Känna igen olika sätt att kontrollera tidsanvändningen och kan anpassa den egna tidsanvändningen så att den är i balans med arbets- och privatlivet.
 • 9.3 Kan utvärdera sin egen arbetsbelastning och relatera den till tillgängliga resurser samt vid behov prioritera uppgifter.  
 • 9.4 Förstår sitt eget ansvar för korrekt och rättvis användning av resurser med hänsyn till aspekterna av hållbar utveckling5.
 • 9.5 Förstår vikten av att identifiera gränserna för de egna färdigheterna och resurserna i klientarbetet.
  • 9.5.1 Igenkänner det egna behovet av arbetshandledning och söker sig till handledning.
  • 9.5.2 Ombesörjer den egna arbetsförheten.
  • 9.5.3 Kan utnyttja förmannens eller arbetshälsovårdens stöd, ifall hen upptäcker svårigheter med arbetsinnehållet eller arbetsmängden.
Beredningsgrupp

LOGONETs tillsatta beredningsgrupp (18.3.2019)

 • Helsingfors universitet: Leena Tuomiranta (ordf. 2020-2021)
 • Oulun yliopisto: Elina Niemitalo-Haapola, Anneli Yliherva
 • Tampereen yliopisto: Tiina Ihalainen, Nelly Penttilä, Anneli Yliherva
 • Turun yliopisto: Tanja Makkonen, Marjaana Raukola-Lindblom
 • Åbo Akademi: Pirkko Rautakoski (ordf. 2019)

Kompetensmålen har under arbetsgången kommenterats först av Finlands talterapeutförbunds arbetsgrupp (Sonja Alantie, Elina Niemitalo-Haapola, Heta Piirto ja Sirpa Tarvainen) och av universitetens personal vid enheterna för logopedi. I följande skede har kompetensmålen kommenterats av Helsingfors, Uleåborgs och Åbo Universitets Centralsjukhus och talterapeuter inom grundhälsovården vid Helsingfors och Uleåborg stad samt ytterligare en gång av universitetens personal och studerande vid enheterna för logopedi.