Forskningsdagarna i socialt arbete 2023

Tack för att du deltog i Forskningsdagarna i socialt arbete!

Tema: Socialt arbete och diversitet

 

Temat diversitet (olikhet) är av central betydelse för socialt arbete, eftersom de som studerar, undervisar och forskar inom socialt arbete har många olika bakgrunder och sociala positioner. En annan aspekt är att möten med människor inom socialt arbete sker i olika livssituationer och ofta i mångspråkiga miljöer. Att värdesätta diversitet och olikhet är även en viktig etisk princip i socialt arbete. 

Både som tema och begrepp är diversitet kopplat till ojämlikhet och diskriminering, eftersom olika sociala positioner formar människors möjligheter i samhället. Att erkänna diversitet är i sig inte tillräckligt – det är en startpunkt för att blottlägga och förändra diskriminerande praktiker och nedmontera diskriminerande strukturer.

Ett fördjupat förhållningssätt till diversitet inbegriper en kritisk granskning av det sociala arbetets rötter och historia. Under forskningsdagarna i socialt arbete belyses diversitet utifrån tre perspektiv: Ett handlar om att dekolonisera socialt arbete, det vill säga att synliggöra det kolonialistiska arv som har format socialt arbete historiskt och fortsätter att göra det än idag. En annan central aspekt är intersektionalitet, vilket gör det möjligt att uppmärksamma hur olika sociala kategorier, och dess sammanlänkningar skapar positioner, formar erfarenheter och skapar ojämlikhet i samhället. Det tredje perspektivet utökar den människo-centrerade tolkningen av diversitet till att inkludera naturen som en del av att omforma samhället och socialt arbete mot social rättvisa.

Under forskningsdagarna i socialt arbete diskuterar vi betydelsen av människors olika bakgrunder som socialarbetare och brukare, liksom hur vi kan verka för jämlikhet och solidaritet i det sociala arbetets föränderliga miljöer.

Plats: Helsingfors universitet, Huvudbyggnad, Festsal

Viktiga datum

  • 19.9.–31.10: Inbjudan till workshops
  • by 15.11: Slutligt beslut angående workshops
  • 30.11.2022–13.1.2023: Inbjudan till papers
  • by 16.1.2023: Slutligt beslut angående papers
  • 9.1–31.1 2023: Registrering
  • 16.-17.2.2023: Forskningsdagarna i socialt arbete 2023