Tyngdpunkterna för forskningen

Den rättsvetenskapliga forskningen erkänner att juridiken obestridligen står i samband med den politiska, ekonomiska, sociala och rättsliga makten. Den juridiska forskningen utgörs i allt växande grad av problembaserad forskning som överskrider de traditionella rättsvetenskapliga områdenas gränser. En kritisk analys av lagen uppfattar lagen, rättsliga normer, slutledning, praxis och institutioner som en del av den normativa och sociala verkligheten.

Forskningens nuvarande styrkor utgörs av 1) internationell och europarätt, 2) en kombination av dogmatiska, komparativa, empiriska, teoretiska och historiska betraktelsesätt, 3) problembaserad forskning, 4) den juridiska analysens insats i förmedlandet av idéer, ömsesidig inlärning samt utvecklandet av allmänna mänskliga levnadsförhållanden, 5) den juridiska forskningens omfattande internationella samarbetsnätverk.

De nuvarande tyngdpunkterna för forskningen vid juridiska fakulteten är:

  1. Globalisering och gränsöverskridande rätt
  2. Den nationella rättsordningen samt dess nordiska drag och europeiska förbindelser
  3. Rätt, digitalisering och teknologi
  4. Rätt och hållbarhet
  5. Rätt, säkerhet, välfärd och privatliv
  6. Marknadernas och företagsverksamhetens rättsliga grund och reglering

Forskande personal