Hur är det att studera?

Vid humanistiska fakulteten kan du avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, 180 studiepoäng) som är en lägre högskoleexamen och filosofie magisterexamen (FM, 120 studiepoäng) som är en högre högskoleexamen. I doktorsexamen ingår en doktorsavhandling och 40 sp av obligatoriska studier.
Kandidat- och magisterprogram

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper avlägger du genom studier i ett av fakultetens sex kandidatprogram. Ett kandidatprogram kan omfatta många studieinriktningar (t.ex. omfattar kandidatprogrammet i språk studieinriktningarna engelska, franska, tyska osv.). I kandidatexamen ingår studier inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning (t.ex. gemensamma studier, grund- och ämnesstudier) samt studier inom ett annat vetenskapsområde (valfria studier). Därtill ingår gemensamma studier i språk och kommunikation samt informationsteknik i examen. Vid behov kan även enskilda prestationer ingå så att minimiomfattningen för examen uppfylls. Som en del av ämnesstudierna inom vetenskapsområdet/studieinriktningen skriver du också din första vetenskapliga avhandling, kandidatavhandlingen.

Filosofie magisterexamen avlägger du genom studier i ett av fakultetens magisterprogram. Din examen består mestadels av fördjupade studier inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning (minst hälften av examen). Beroende på utbildningsprogrammet kan också valfria studier inkluderas i examen. Som en del av de fördjupade studierna inom utbildningsprogrammet/studieinriktningen skriver du också en avhandling.

Studierna genomförs i enligthet med undervisningsplanen. I undervisningsplanen fastställs t.ex. vad du ska prestera för studieavsnitten och vilka kunskaper du ska ha inhämtat när du har genomfört dem. Prestationssätten för studieavsnitten varierar från att delta i undervisningen och göra uppgifter till litteraturbaserade tentamina och självständiga skriftliga arbeten, dvs. essäer.

Du kan själv påverka innehållet i din examen på flera sätt. T.ex. kan valet av valfria studier ofta vara mycket individuellt. Friheten uppvägs av att du i högre grad än inom många andra områden måste planera studierna, tänka över dina mål och göra val som gäller studierna. Men det behöver du inte göra ensam, eftersom du får handledning i studierna och hur du planerar dem i olika skeden av examen.

Endast ett fåtal yrken inom det humanistiska området kräver vissa specifika studier, men t.ex. den som är intresserad av läraryrket ska observera att man för lärarbehörighet måste avlägga pedagogiska studier för lärare. Humanistiska fakulteten har ett stor utbud av valfria studier och därutöver kan du genomföra studier vid andra fakulteter och andra universitet (s.k. JOO-studier i Finland och utbytesstudier utomlands).

Största delen av de valfria studier som humanistiska fakulteten erbjuder är öppna. Öppna studier innebär att de valfria studiehelheterna är öppna för vem som helst som är examensstuderande vid Helsingfors universitet. En del av studierna omfattas däremot av begränsningar, vilket innebär att du inte kan välja dem innan du avlagt ett separat prov eller ansökt om studierätt t.ex. genom separat ansökan. Typiska studiehelheter som omfattas av begränsningar är de största språken och historia.

Du kan få studier som genomförts någon annanstans tillgodoräknade i din examen. Studierna kan ersätta studieavsnitt inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning, valfria studier eller gemensamma studier i språk och kommunikation. Studier som ingår i en tidigare examen kan räknas till godo i en annan examen på samma nivå eller på lägre nivå. Studier från en tidigare examen kan inte räknas till godo i en annan examen på högre nivå.

När du studerar humanistiska vetenskaper kan du skräddarsy din egen examen, lära dig nya saker om världen, debattera om det omgivande samhället och skaffa dig en bred bildning som bär dig långt i livet.