Doktorsutbildning

Doktorsutbildningen vid doktorandprogrammen i humanistiska fakulteten ger mångsidiga förutsättningar för arbetslivet, oberoende av om man siktar på en forskarkarriär eller på expertuppgifter utanför universitetet. Utbildningen har som mål att den som utexamineras som doktor i humaniora har fördjupat sig i sitt forskningsområde och områdets betydelse i samhället, att han eller hon behärskar sitt områdes forskningsmetoder och tillämpar dem kritiskt i skapandet av ny kunskap. Utexaminerade doktorer kan erbjuda arbetsmarknaden unik kunskap t.ex. om administration av storskaliga projekt, rapportering av resultat, problemlösning och allmänt vetenskapligt tänkande.

I doktorsexamen ingår utöver en doktorsavhandling också obligatoriska studier som planeras flexibelt så att de stöder doktorandens framtidsplaner på bästa möjliga sätt. I examen kan man utöver metod- och teoristudier inkludera studier i t.ex. kommunikation, pedagogik, vetenskapsförvaltning eller ledarskap. Det finns många prestationssätt: utöver de traditionella prestationssätten kan man samla studiepoäng för konferensföredrag, vetenskapliga publikationer, undervisning och genom att organisera evenemang. Med en individuellt anpassad examen kan man utveckla sin expertis i den riktning man vill.

Handledningen är viktig för att studierna ska vara framgångsrika. I början av studierna utvecklar doktoranden med stöd av handledarna och forskargemenskapen effektiva arbetsmetoder för forskningen. Fakultetens doktorandprogrammen satsar på handledning av hög kvalitet. För att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten har varje doktorand en ansvarig handledare som står i ordinarie eller långvarigt anställningsförhållande till fakulteten. Det rekommenderas att den studerande har en eller flera andra handledare utöver den ansvariga handledaren.

Doktorsexamen är en lång men givande process. De som har doktorerat vid Humanistiska fakulteten är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter vid universitet och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis i informationssamhället.