Fonetik

Fonetiken granskar hur det språkliga budskapet förmedlas från talaren till lyssnaren, språkets fonetiska, prosodiska och akustiska egenskaper samt förhållandet med språk och tal. Tal kan studeras som en kognitiv-motorisk prestation, som ett akustiskt tillstånd och som ett perceptionsfenomen hos mottagaren. De är alla goda exempel på vad fonetiken är. Ofta innehåller forskningen också olika bakgrundsfaktorer som alltid påverkar talhändelsens karaktär och framgång, såsom talsituationens formalitet eller talarnas språkliga och dialektala bakgrund. Fokus ligger på forskning i normalt tal.

Fonetiken vid Helsingfors universitet har fokuserat på forskning i talets akustiska uttrycksformer, delvis genom jämförelse av olika språk, delvis oberoende av språk.

Forskningen i fonetik är ofta mångvetenskaplig: den anknyter till allt från språkundervisning, psykologi, hjärnforskning och specialspråk till allmän språkvetenskap och språkteknologi, liksom också till tekniska vetenskaper, som t.ex. akustik. Fonetiken har också deltagit i planeringen av taldatabassystem och i sammanställningen av taldatabaser.

Centrala teman för forskningen är:

  • egenskaper hos ljud och ljudsystem
  • prosodiska egenskaper, exempelvis intonation eller betoning
  • att lära sig uttala ett främmande språk
  • talarspecifika skillnader i ljudkvaliteten
  • tonfall och sätt att tala
  • fonetiska drag i barnets språkutveckling
  • talteknologi; t.ex. talsyntes, automatisk taligenkänning och talarigenkänning.
Show more info
Projekt
Publikationer