Digital humaniora

Digital humaniora omfattar en mångsidig forskningsmiljö, bland annat digital historia och kulturforskning, multimodalt kulturarv samt digital kulturforskning och analytik.

Betoningen inom avdelningen för digital humaniora är i synnerhet på mångvetenskaplig digital forskning som också lärs ut i ett antal olika kontexter. I digital forskning inom humaniora förenas till exempel historieforskningens forskningsupplägg och datavetenskapernas metodologi. På grund av de krav som det mångvetenskapliga angreppssättet ställer bedrivs forskningen i regel projektstyrt som en del av större forskningsgrupper. Forskarna inom digital humaniora har i regel en akademisk identitet också antingen inom något tillämpat område (t.ex. historieforskning eller språkvetenskaper) eller datavetenskaper. Detta syns också i den undervisning som erbjuds.

Show more info
Projekt
Publikationer