Alexanderinstitutet

Alexanderinstitutet är ett riksomfattande forskningscenter underställt Helsingfors universitet för forskning om Ryssland och Östeuropa. Det betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa, och undervisning- och forskningsfältet inom i synnerhet samhällsvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna.

Alexanderinstitutets forskningsverksamhet är koncentrerad på sex fokusområden. Valet av dem bygger på både forskningsbehovet i målländerna och en analys av deras utmaningar i framtiden och på att man kan dra nytta av sakkunskapen som finns på institutet. Varje fokusområde behandlas inom tvärvetenskapliga forskningsprogram, som består av ett eller flera forskningsprojekt.

  • Förutsättningar för hållbar utveckling utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv
  • Demokrati och dess utmaningar
  • Identiteter och kulturer i förändring
  • Säkerhet; nya och traditionella hot
  • Välfärdspolitik och välbefinnande
  • Möjligheter och utmaningar för digitalisering

Alexanderinstitutet har även ett eget internationellt magisterprogram Russian, Eurasian, and Eastern European Studies (på engelska).

Alexanderinstitutets webbplats (på engelska)