Anvisningar om granskning av doktorsavhandlingar

Cirka 40 procent av doktorsavhandlingarna inom humaniora i Finland godkänns vid Helsingfors universitet. Vid granskningen av doktors- och licentiatavhandlingar betonas objektivitet, transparens och sakkunskap. De granskare som fakultetsrådet utser är experter inom sina områden och har en viktig roll i kvalitetssäkringen av fakultetens doktorsutbildning.
An­vis­ning­ar för för­hands­granska­re

De­fi­ni­tion på en dok­tors­av­hand­ling

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på egen självständig forskning. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en artikelavhandling (se nedan). Avhandlingsmanuskriptet som lämnas in till förhandsgranskning ska vara skrivet på samma språk som den slutliga doktorsavhandlingen.

Gransk­nings­pro­ces­sen och för­hands­granska­rens roll

Doktorsavhandlingarna granskas i två repriser, av vilka förhandsgranskningen är den första och disputationen den andra.

Efter disputationsakten antingen godkänner och bedömer eller underkänner fakultetsrådet doktorsavhandlingen utgående från de dokument som sammanställts under granskningsprocessen och rådets egen sakkunskap. Medlemmarna av fakultetsrådet har möjlighet att bekanta sig med manuskriptet (under förhandsgranskningen) och avhandlingen (då avhandlingen godkänns och bedöms eller underkänns) innan de fattar sitt beslut.

Förhandsgranskarna har ett stort ansvar för doktorsavhandlingarnas kvalitet genom att de ser till att halvfärdiga arbeten inte går vidare till disputationsskedet. Om det först under disputationsakten framgår att arbetet inte uppfyller minimikraven för en doktorsavhandling är detta mycket problematiskt med tanke på doktorandens rättsskydd.

Fakultetsrådet utser minst två förhandsgranskare för avhandlingen. Samtidigt utses en fakultetsrepresentant, som har till uppgift att övervaka hela granskningsprocessen från förhandsgranskningen till disputationsakten.

Förhandsgranskaren ska i ett motiverat skriftligt utlåtande klart antingen rekommendera eller avstyrka disputationstillstånd dvs. konstatera, huruvida manuskriptet i sin nuvarande form eller med små ändringar som doktorandens handledare kan godkännas uppfyller minimikraven på en doktorsavhandling. Förhandsgranskarens utlåtande ska inte formuleras så att tillstånd föreslås beviljas endast om vissa korrigeringar görs. Med andra ord ska det inte ställas villkor för beviljande av disputationstillstånd.

Be­döm­nigskri­te­ri­er­na

 • Ämnesval, problemställning, begränsning av ämnet och forskningsfrågor: Ämnet ska vara betydande till sitt informationsvärde. Samtidigt ska forskningsuppgiften begränsas på ett ändamålsenligt sätt; fakulteten rekommenderar att en monografi till sin omfattning håller sig kring maximalt ca 250 ark, bilagorna inte medräknade. (Obs. Vid fördhandsgranskningsskedet kan manuskriptens längd skilja sig från den slutliga layoutversionen, eftersom ett större rådavstånd rekommenderas för att möjliggöra eventuella anteckningar av granskaren).
 • Beaktande av tidigare forskning: Undersökningen ska antingen vara en betydelsefull fortsättning på tidigare diskussioner eller öppna ett helt nytt initiativ. Tidigare forskning ska alltså uppmärksammas men inte upprepas som sådan.
 • Begreppslig klarhet, definitioner och teoretiska ramar: Det får inte bli oklart för läsaren vad avhandlingen handlar om.
 • Metoder: Doktoranden ska presentera sina metoder och argumentera för dem.
 • Material: Materialet ska vara kvalitativt relevant och kvantitativt tillräckligt för forskningsämnet.
 • Presentation av resultat och slutsatser: Doktoranden ska varken överskatta eller underskatta den betydelse hans eller hennes resultat och slutsatser har som vetenskapliga framsteg. Analysen ska vara hållbar och den ska ta olika perspektiv i beaktande. Om undersökningen banar väg för vidare intressanta studier eller om den är samhälleligt relevant kan detta räknas som en särskild merit.
 • Formella aspekter: Strukturellt ska framställningen vara ändamålsenlig och språkdräkten ska vara klar och tydlig. Den klara tanken får inte drunkna i ett massivt informationsflöde.
 • Ett kritiskt grepp: Doktoranden ska förhålla sig kritiskt till tidigare forskning, till teorier, metoder, material och källor, samt till sin egen forskning och dess betydelse. Ett bra arbete är med andra ord originellt och självständigt.

Ne­ga­tivt el­ler po­si­tivt ut­lå­tan­de?

Förhandsgranskaren ska föreslå avstyrkande av disputationstillstånd, om det är klart att arbetet inte utgör en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och baserar sig på egen självständig forskning i enlighet med definitionen ovan. Förhandsgranskaren har orsak att överväga ett negativt utlåtande även i det fall att arbetet har andra allvarliga brister, såsom till exempel

 • mycket bristfällig teoretisk referensram
 • uppenbart begränsat forskningsmaterial för en doktorsavhandling
 • allvarliga brister i kännedomen om forskningslitteraturen på området
 • om arbetet annars är halvfärdigt, i synnerhet i ljuset av bedömningskriterierna som nämns ovan.

Däremot utgör brister som kan åtgärdas med enkelt redigeringsarbete eller med sådant extra material eller fördjupade litteraturstudier som fås till stånd med en rimlig arbetsinsats inte nödvändigtvis hinder för ett positivt utlåtande.

Ett negativt utlåtande leder i allmänhet till att förhandsgranskningen avbryts antingen på doktorandens begäran eller enligt beslut av fakultetsrådet. Fakultetsrådet fattar sitt beslut på basis av förhandsgranskarnas utlåtanden och enligt eget övervägande. Medlemmarna av fakultetsrådet har möjlighet att bekanta sig med manuskriptet innan de fattar sitt beslut.

När förhandsgranskningen förfallit kan doktoranden begära ny förhandsgranskning sedan han eller hon i avhandlingsmanuskriptet fört in de ändringar som tagits upp i de avstyrkande utlåtandena eller också andra ändringar. Dessutom krävs att prefekten förordar ny förhandsgranskning i samråd med doktorandens handledaren. I dessa fall kan fakulteten, beroende på fallet och förhandsgranskarens tidtabell, antingen fråga samma förhandsgranskare för uppgiften igen eller söka efter nya.

Av­hand­ling­ar på främ­man­de språk

Ett manuskript i förhandsgranskningsstadiet har ännu inte nödvändigtvis språkgranskats professionellt. Doktoranden ansvarar för att avhandlingens språkdräkt korrigeras efter förhandsgranskningen. Fakulteten stöder språkrevision för avhandlingar som har inte skrivits på doktorandens modersmål, men typiskt görs språkgranskningen efter att förhandsgranskarna har lämnat in sina utlåtanden. Förhandsgranskaren behöver alltså inte korrigera språkdräkten. Han kan dock kommentera språket i synnerhet med tanke på vetenskapligt centrala aspekter (t.ex. felaktigt använd specialterminologi, översättningsfel, satsbyggnad och konstruktioner som gör texten svår att förstå).

Ar­ti­kelav­hand­ling­ar

Doktorsavhandlingen kan också bestå av flera stycken (vanligtvis 3–7 beroende på omfånget) vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering och som alla hör till samma ämnesområde samt ett sammandrag av dessa. I avhandlingen kan utöver inkluderas en artikel som har inte ännu godkänts för publicering. Sammandraget ska innehålla en introduktion till ämnet, en presentation av målsättningen och metoderna för den helhet som utgörs av de olika publikationerna, samt en uppskattning av resultatens betydelse och användbarhet vid den tidpunkt då sammandraget publiceras. Artikelavhandlingens vetenskapliga kvaliteter och övriga egenskaper ska uppfylla samma nivåkrav som ställs på en monografi.

Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om disputandens självständiga andel i dem kan påvisas. En artikelavhandling kan inte innehålla delar av samma författares tidigare doktorsavhandling.

Förhandsgranskaren ska framföra sin egen bedömning av hela avhandlingens vetenskapliga nivå (både sammandraget och artiklarna) oberoende av om artiklarna redan har publicerats. I utlåtandet är det skäl att fästa vikt vid huruvida delarna bildar en tillräckligt enhetlig och omfattande helhet för att motsvara definitionen på en doktorsavhandling.

Doktoranden ska lämna in de redan publicerade eller godkända artiklarna till förhandsgranskning utan ytterligare bearbetning eller omskrivning. Lindrig upprepning och överlappning i artiklar som behandlar närliggande ämnen kan tillåtas och ska inte räknas som fel. En artikelavhandling ska alltså på den punkten bedömas utifrån en annan utgångspunkt än en monografi.

Etis­ka an­vis­ning­ar

Humanistiska fakulteten fäster särskild vikt vid att förhandsgranskningsprocessen är opartisk och transparent. Fastän det vanligen är institutionen eller läroämnet som tar den första kontakten med förhandsgranskaren, är förhandsgranskaren en sakkunnig som förordnats av fakulteten. För att undvika juridiska problem ska förhandsgranskaren därför avge sitt utlåtande direkt till fakulteten. Förhandsgranskaren ska endast stå i kontakt med fakultetens forskarstudieärenden eller med fakultetsrepresentanten som övervakar granskningsprocessen, och ska alltså inte ge utlåtandet till doktoranden, handledaren eller institutionen, eller, så länge granskningsprocessen pågår, diskutera utlåtandets innehåll eller något annat om avhandlingen med dessa. Förhandsgranskaren ska inte handleda doktoranden och ta emot korrigerade versioner eller annat material i anslutning till arbetet av någon annan än fakulteten.

Förshandsgranskningen faller under de allmänna jävsregler. Fakultetet strävar efter att ta reda på de möjliga frågor gällande jävighet före förhandsgranskarna utses. I fall av att du undrar om du är jävig efter du har utsetts som förhandsgranskare, vänligen kontakta oss så snart som möjligt: hum-postgrad@helsinki.fi. Förhandsgranskaren ska också i sitt utlåtande kortfattat nämna eventuella tidigare samarbetsförhållanden eller andra omständigheter, som eventuellt kan påverka andras uppfattning om utlåtandets opartiskhet.

Fakultetens forskarstudieärenden skickar kopior av utlåtandet till doktoranden, handledaren, den andra förhandsgranskaren och medlemmarna i fakultetsrådet och (om disputationstillstånd beviljas) opponenten och de andra medlemmarna i betygsnämnden.

Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar om utlåtandet till fakultetsrådet innan man besluter om disputationstillstånd. Utlåtandet fogas till protokollet för det möte, vid vilket fakultetsrådet besluter om tillstånd för disputationen, och är efter det en offentlig handling.

Ut­lå­tan­de

Enligt fakultetens bestämmelser får tiden för inlämnandet av utlåtandet inte överskrida två månader utan särskilda skäl. Fakultetens forskarstudieärenden ska meddelas om förhandsgranskningen överskrider den fastslagna tiden. Den rekommenderade längden för utlåtandet är 2–5 sidor. Förhandsgranskarna kan, om de så önskar, ge ett gemensamt ulåtande.

Utlåtandet skrivas alltid på finska, på svenska eller på engelska.

Utlåtandet kan innehålla förslag till korrigeringar och förbättringar, men det ska entydigt framgå huruvida disputationstillstånd föreslås beviljas eller ej. Ifall förhandsgranskaren dessutom vill påpeka om mycket små saker, t.ex. stavfel, kan han eller hon bifoga en separat lista över korrigeringarna till utlåtandet eller returnera manuskriptet inklusive eventuella anmärkningar till fakultetens forskarstudieärenden. Forskarstudieärenden ser till att doktoranden får listan eller manuskriptet. I övriga fall behöver manuskriptet inte returneras.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärden som e-postbilaga: hum-postgrad@helsinki.fi.

Ar­vo­de

Förhandsgranskaren utbetalas ett arvode. För närmare anvisingnar, se nedan på sidan.

Be­tygs­nämn­dens an­vis­ning­ar

Granskningsprocessen regleras av Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (44 §) och rektors beslut HY/498/2017. Fakultetsrådet utser en betygsnämnd för doktorsavhandlingen. I betygsnämnden ingår opponenten, kustos och en eller två fakultetsrepresentater. Fakultetens forskarstudieärenden skickar förhandsgranskningsutlåtandena till medlemmar av betydgsnämnden.

Op­po­nen­ten

Opponenten har till uppgift att genomföra den sista vetenskapliga granskningen vid den offentliga disputationen och delta i bedömningen av doktorsavhandlingen som röstberättigad medlem i betygsnämnden. Nominering av betygsnämnden faller under de allmänna jävsregler. Fakultetet strävar efter att ta reda på de möjliga frågor gällande jävighet före opponenten utses. I fall av att du undrar om du är jävig efter du har utsetts som opponent, vänligen kontakta oss så snart som möjligt: hum-postgrad@helsinki.fi.

Kustos

Kustos är ordförande vid disputationen. I första hand bör man sträva efter att utnämna avhandlingens handledare till kustos, men om det inte är möjligt utnämns en annan professor vid ämnet eller ett närliggande ämne. Kustos kan också vara en biträdande professor vid fakulteten som är på nivå 2 i karriärsystemet (tenure track), eller en docent som står i anställningsförhållande till fakulteten. I betygsnämnden är kustos i första hand disputandens och ämnets företrädare. Om kustos har varit handledare för avhandlingen kan han eller hon delta i betygsnämndens möte som en medlem med yttranderätt, men utan rösträtt. Då deltar kustos inte i utarbetandet av vitsordsförslaget. Om opponenten behöver ett inbjudningsbrev från universitetet för att få visum, kan kustos underteckna brevet som representant för universitetet. Vid behov kan fakultetens forskarutbildningskoordinator hjälpa med att skriva inbjudan.

Fa­kul­tets­re­pre­sen­tan­ten

Fakultetsrepresentanten är en professor eller docent vid fakulteten som inte har varit handledare för doktorsavhandlingen. Fakultetsrepresentanten är en röstberättigad medlem av betygsnämnden.

För att säkerställa opartiskhet utses den första fakultetsrepresentanten i regel från något annat än disputandens vetenskapsområde. Den första fakultetsrepresentanten informerar opponenten om bedömningsskalan som används och fakultetens bestämmelser, han eller hon är betygsnämndens sekreterare och övervakar att fakultetens bestämmelser följs under hela granskningsprocessen.

Om kustos har varit handledare för doktorsavhandlingen får hen inte delta i beslutet om vitsordet. Om kustos har varit en handledare, ska två fakultetsrepresentanter nämnas, så att betygsnämnden alltid har minst tre medlemmar som kan delta i utarbetandet av vitsordsförslaget. Den andra fakultetsrepresentanten kan utses från samma vetenskapsområde som disputanden. Också andra fakultetsrepresentanten bör vara en professor eller docent vid humanistiska fakulteten.

Dis­pu­ta­tions­ak­ten

Doktorsavhandlingar granskas i två repriser, av vilka förhandsgranskningen är den första och disputationen den andra.

Tid och plats för dis­pu­ta­tio­nen

Eftersom vitsordsförslaget ska beakta inte bara doktorsavhandlingens vetenskapliga värde, utan också disputandens försvar, måste alla medlemmar av betygsnämnden vara närvarande vid disputationen. Disputanden och medlemmarna i betygsnämnden kommer sinsemellan överens om tidpunkten för disputationen. Det är kustos uppgift att se till att datumet för disputationen bestäms så snart som möjligt efter att disputationstillståndet har beviljats. Disputanden bokar disputationssalen.

Språ­ket vid dis­pu­ta­tio­nen

Kustos avgör vilket språk som ska användas vid disputationen efter att ha hört både disputanden och opponenten/opponenterna. Disputationen ska hållas antingen på finska eller svenska, eller på det språk som avhandlingen är skriven på. Om disputanden ger sitt samtycke kan disputationen också hållas på något annat språk. Disputanden och opponenten kan använda olika språk vid disputationen, om man kommer överens om detta.

Dis­pu­ta­tio­nens för­lopp och längd

Disputationen börjar med att disputanden presenterar sitt ämne (lectio praecursoria) varefter opponenten framför sina anmärkningar. All kritik som man vill framföra om doktorsavhandlingen måste framföras vid disputationen (inte först i de skriftliga utlåtandena). Denna granskning får pågå i högst fyra timmar. Efter det kan andra närvarande framföra sina kommentarer. Vid Humanistiska fakulteten ges ordet efter opponenten till fakultetsrepresentanten. Efter det kan kustos ge ordet till andra extra opponenter efter eget övervägande. Disputationen får sammanlagt pågå i högst sex timmar. Betygsnämnden kan komma överens om närmare detaljer beträffande disputationens förlopp. Ytterligare information om disputationens förlopp finnds på universitetets Välkommen på disputation -webbsidan

Be­döm­ning av dok­tors­av­hand­ling­en

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på egen självständig forskning i något av Humanistiska fakultetens fullvärdiga ämnen. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Den rekommenderade längden för en monografi är högst cirka 250 sidor (cirka 2 000 tecken/sida), exklusive bilagor. En artikelavhandling (sammanläggningsavhandling) består av 3–5 vetenskapliga artiklar inom samma ämnesområde och ett sammandrag av dem (kappan). Läs mer om kriterier för artikelavhandlingarna.

Be­döm­nings­kri­te­ri­er­na

 • Ämnesval, problemställning, avgränsning av uppgiften och forskningsfrågor: Ämnet bör ha ett betydande informationsvärde. Samtidigt ska forskningsuppgiften avgränsas på ett ändamålsenligt sätt. Fakulteten rekommenderar att en monografi inte är längre än 250 sidor, exklusive bilagor.
 • Beaktande av tidigare forskning: Undersökningen ska vara en betydelsefull fortsättning på tidigare diskussioner eller ett helt nytt initiativ. Tidigare forskning ska alltså uppmärksammas, men inte upprepas som sådan.
 • Begreppslig klarhet, definitioner och behärskande av teorin: Det får inte bli oklart för läsaren vad avhandlingen handlar om.
 • Metoder: Doktoranden ska presentera sina metoder och motivera valet av dem.
 • Material: Materialet ska vara kvalitativt relevant och kvantitativt tillräckligt för forskningsämnet.
 • Presentation av resultaten och slutsatser: Doktoranden ska varken överskatta eller underskatta den betydelse hans eller hennes resultat och slutsatser har som vetenskapliga framsteg. Analysen ska vara konsekvent och beakta olika perspektiv. Förslag till intressant vidare forskning och forskningens samhälleliga relevans kan räknas som tilläggsmeriter.
 • Formella aspekter: Strukturellt ska framställningen vara ändamålsenlig och språkdräkten klar och tydlig. Den klara tanken får inte drunkna i ett massivt informationsflöde.
 • Ett kritiskt grepp: Doktoranden ska förhålla sig kritiskt till tidigare forskning, teorier, metoder, material, källor och den egna forskningens vetenskapliga betydelse. Bra forskning är med andra ord originell och självständig.

Be­döm­nings­ska­lan

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd, godkänd, med beröm godkänd. I regel får godkända doktorsavhandlingar vitsordet godkänd. I undantagsfall, om en doktorsavhandling i ljuset av alla de viktigaste bedömningskriterierna är synnerligen förtjänstfull och ambitiös, kan den få vitsordet med berömd godkänd.

Hand­ling­ar som krävs för be­döm­ning­en

Alla handlingar skrivas på finska, på svenska eller på engelska.

Vits­ords­för­sla­get

Betygsnämnden gör upp ett vitsordsförslag för fakultetsrådet, där nämnden föreslår att doktorsavhandlingen ska godkännas med ett visst vitsord eller att den ska underkännas. Vitsordsförslaget ska grunda sig på diskussion mellan de röstberättigade medlemmarna i betygsnämnden och det ska undertecknas av nämndens alla röstberättigade medlemmar. Förslaget utarbetas på blanketten nedan. Första fakultetsrepresentanten lämnar in vitsordsförslaget till fakultetens forskarstudieärenden.

Om betygsnämnden föreslår vitsordet med beröm godkänd måste nämnden alltid motivera sitt förslag skriftligen mot bakgrund av alla bedömningskriterierna för doktorsavhandlingar. I vitsordsförslaget ska beaktas både doktorsavhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sin avhandling.

Fakultetsrepresentanten ska se till att endast röstberättigade medlemmar deltar i uppgörandet av vitsordsförslaget. Det rekommenderas att fakultetsrepresentanten ordnar mötet så, att man först för en allmän diskussion där alla medlemmar närvarar och till sist en diskussion om vitsordsförslaget som endast de röstberättigade medlemmarna deltar i.

Om kustos är handledare för arbetet har hen endast yttranderätt i nämnden, inte rösträtt, och deltar inte i formuleringen av vitsordsförslaget. Om kustos är övervakare men inte handledare har hen rösträtt i nämnden. Fakultetsrepresentanten kan också bjuda in (andra) handledarna till mötet, så att betygsnämnden kan höra handledarna innan den beslutar om vitsordet. Alla handledarna borde lämna mötet innan beslutet fattas.

Vitsordsförslaget behöver inte vara enhälligt. Om betygsnämnden inte är enhällig ska varje röstberättigad medlem separat och skriftligen motivera sin egen ståndpunkt.

Vänligen underteckna, skanna och skicka vitsordsförslaget till fakultetens forskarstudieärden som e-postbilaga: hum-postgrad@helsinki.fi.

Op­po­nen­tens ut­lå­tan­de

Opponenten ger fakulteten ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen (rekommenderad längd 2–5 sidor) och lämnar in det till fakultetens forskarstudieärenden. Av skäl som hänför sig till disputandens rättsskydd får opponenten inte framföra ny kritik i sitt utlåtande, utan endast sådan kritik som disputanden har haft tillfälle att bemöta vid disputationen. Utlåtandet ska lämnas in senast två veckor efter disputationen. Då kan ärendet utan dröjsmål tas upp på fakultetsrådets föredragningslista, och disputanden får sitt examensbevis så fort som möjligt.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärden som e-postbilaga: hum-postgrad@helsinki.fi.

Ar­vo­de

Opponenten utbetalas ett arvode. För närmare anvisningar, se nedan på sidan.

Kustos rap­port över dis­pu­ta­tions­ak­ten

Kustos kan lämna in ett skriftligt utlåtande om disputationen (kustos rapport). Av rapporten ska framgå åtminstone disputationsdatum, disputationssal, disputationsaktens längd (klockslag och eventuell paus), en uppskattning av antalet åhörare, en kort beskrivning av opponentens/opponenternas uppträdande och disputandens försvar. Eventuella extra opponenter, m.a.o. fakultetens representant eller andra närvarande som begär ordet efter den officiella opponenten, ska om möjligt nämnas vid namn. Rapporten lämnas in till fakultetens forskarstudieärenden. Eftersom kustos rapport är inte en del av de handlingar som används i bedömningen, kustos kan själv bestämma om han/hon vill lämna in rapporten eller inte.

Be­döm­ning­en av dok­tors­av­hand­ling­en i fa­kul­tets­rå­det

Fakultetsrådet fattar beslutet om godkännande av doktorsavhandlingen och vitsordet, efter att vitsordsförslaget och opponentens utlåtande har lämnats in till fakultetens forskarstudieärenden. Disputanden har rätt att bemöta alla ovannämnda handlingar. Eventuella bemötanden delas ut till fakultetsrådet tillsammans med betygsnämndens handlingar. Handlingarna bifogas till fakultetsrådets protokoll och är efter det offentliga. En student som är missnöjda med fakultetsrådets beslut kan begära omprövning hos examensnämnden för studieprestationer.

An­vis­ning­ar för granska­re av li­cen­ti­atav­hand­ling

En licentiatavhandling är ett lärdomsprov, med vilket en forskarstuderande skall visa förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder. Arbetet skall skrivas i monografi- eller artikelform. En avhandling pro gradu eller en annan avhandling som hör till grundexamen kan som sådan inte godkännas som licentiatavhandling eller som en del av en sådan.

Till en artikelformad licentiatavhandling hör flera (2-3) vetenskapliga artiklar eller manuskript som godkänts för publicering och som hör till samma ämnesområde. Därtill skall avhandlingen innehålla ett sammandrag av artiklarna, där avhandlingens mål, metoder och resultat presenteras. Bland publikationerna kan även finnas sampublikationer, ifall avhandlingsförfattarens självständiga del är påvisbar.

Ut­lå­tan­dets in­ne­håll

Granskarna av en licentiatavhandling skall inom två månader från det som de fått uppgiften tillsammans eller enskilt ge ett motiverat skriftligt utlåtande (2-4 sidor). Licentiatavhandlingen ges vitsord:
med beröm godkändgodkänd eller underkänd.

Att ge ut­lå­tan­de

Granskaren skall ge sitt utlåtande direkt till den fakultet som förordnat honom/henne till uppgiften. Granskaren skall inte ge utlåtandet till licentianden, handledaren eller institutionen, och skall inte heller under granskningsprocessen förhandla med dessa om utlåtandets innehåll eller om andra ärenden som ansluter sig till den licentiatavhandlng som granskas. Granskaren skall inte handleda licentianden och inte heller ta emot korrigerade versioner eller annat material som ansluter sig till avhandlingen av någon annan än fakulteten. Granskaren kan dock delta i de licentiatseminarier som institutionen möjligen ordnar innan han/hon skriver sitt utlåtande. Fakulteten har gett en rekommendation, att granskningen av licentiatavhandlingen skall behandlas i ett seminarium där de granskare som fakultetsrådet förordnat deltar, men praktiken varierar mellan institutionerna.

Vänligen underteckna, skanna och skicka utlåtandet till fakultetens forskarstudieärden som e-postbilaga: hum-postgrad@helsinki.fi.

God­kän­nan­de

Licentiatavhandlingen bedöms av fakultetsrådet. Utlåtandena bifogas till fakultetsrådets föredragningslista och protokoll, och är efter det offentliga handlingar. Sammandraget som författaren gjort delas ut till fakultetsrådet tillsammans med utlåtandena. Fakultetens forskarstudieärenden ger kopior av utlåtandena till licentianden, handledaren och prefekten. Licentianden har rätt att bemöta utlåtandena före beslutet och kan också begära att granskningen avbryts. Då kan han/hon rätta sitt arbete och lämna in det för återgranskning. Då förordnar fakultetsrådet på nytt granskare för arbetet (samma eller andra granskare efter övervägning).

Ar­vo­det

Granskare utbetalas ett arvode. För närmare anvisningar, vänligen se nedan på sidan.

Ar­vo­den
 • Förhandsgranskaren lyfter ett arvode på 400 euro. Det utbetalas efter att utlåtandet inlämnats.
 • Opponenten får ett arvode på 500 euro för disputationen och det skriftliga utlåtandet.
 • Granskaren för licentiatavhandlingar får ett arvode på 150 € (arvodet betalas inte åt professorer eller tf. professor vid humanistiska fakulteten; utom vid tjänstledighet.)
 • Kustos och fakultetsrepresentanter betalas inte ett arvode.

Vi skickar dig en arvodesblankett per e-post. Om du har frågor gällande arvodet, vänligen kontakta oss: hum-postgrad@helsinki.fi

Rese-, in­kvar­te­rings- och andra kost­na­der

Op­po­nen­ter­nas re­se­kost­na­der

Humanistiska fakulteten står för opponenternas rese- och inkvarteringskostnader. Opponenterna ersätts för resor och övernattning för högst två (vid resor från europiska länder) eller tre (vid resor från länder utanför Europa) nätter. Dagpenning betalas inte.

Fakultetens resekontaktperson Silpa Karjunen-Aguilar sköter om bokningar av resor och logi (e-post: hum-hallinto@helsinki.fi). Opponenten (eller kustos) ombeds kontakta resekontaktpersonen i god tid före den planerade resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna. Skriv gärna som rubrik för meddelandet ”Humanistiska fakulteten/opponentens resa”.

Opponenten kan fylla i uppgifterna om resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna på en e-blankett: https://www.lyyti.fi/reg/passport_and_travel_info

Opponenten kan också boka resorna och/eller inkvartering själv, i så fall ersätter fakulteten skäliga resekostnader mot kvitto.

Efter resan ombeds opponenterna fylla i en reseräkningsblankett, och en payments abroad-blankett om det är fråga om en utlandsresa, och lämna in dem till fakulteten tillsammans med alla kvitton som hänför sig till resan i en enda pdf-fil. Filen skickas direkt till hy-laskut@helsinki.fi.

Om fakulteten har bokat flyg och inkvarteringar och inga andra resekostnader tillkommer behöver man inte göra en reseräkning.

Lunch- och mid­dags­kost­na­der

Fakulteten står också vid behov för kustos, opponentens och fakultetsrepresentantens/representaternas lunch (högst 25 euro per person) och kustos och opponentens middag (högst 80 euro per person).

Co­tu­tel­le-dok­to­ran­der

Vid Humanistiska fakulteten disputerar årligen några studerande som omfattas av ett avtal som ingås med ett utländskt universitet om samarbete kring handledningen av de studier som ingår i doktorsexamen och av doktorsavhandlingen (cotutelle).

 • Båda universiteten utfärdar examen och examensbevis för den studerande som har ingått ett cotutelle-avtal.
 • Helsingfors universitet bedömer doktorsavhandlingen enligt samma anvisningar som gäller andra doktorsavhandlingar.
 • Vid disputationstillfället är partneruniversitetets betygsnämnd alltid närvarande och bedömer doktorsavhandlingen enligt sitt universitets praxis. Till partneruniversitetets betygsnämnd kallas ofta också representanter från Helsingfors universitet.
 • För närmare information om cotutelle-doktorander, vänligen kontakta forskarstudieärenden vid humanistiska fakulteten.