Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. Fakultetens respektive institution leds av en prefekt, som väljs för en fyra års mandatperiod. Institutionsrådet är institutionens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är institutionens prefekt.