Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. 

Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut.

  • Prodekanus Ulla Tuomarla är dekanus ställföreträdare och ansvarar för undervisning.
  • Prodekanus Jussi Pakkasvirta ansvarar för samhällssamverkan, tvåspråkighet och jämställdhet.
  • Prodekanus Paavo Pylkkänen ansvarar för forskning, internationalitet och kvalitet.