Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. 

Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut.

  • Prodekanus Ulla Tuomarla är dekanus ställföreträdare och ansvarar för undervisning.
  • Prodekanus Jussi Pakkasvirta ansvarar för samhällssamverkan, tvåspråkighet och jämställdhet.
  • Prodekanus Paavo Pylkkänen ansvarar för forskning, internationalitet och kvalitet.
Markku
Kangaspuro
forskningsdirektör
Alexanderinstitutet
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Politisk historia

MV
Martti
Vainio
professor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Fonetik

PP
Paavo
Pylkkänen
direktör
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Filosofi

HL
Hanna
Lehti-Eklund
professor
Finskugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Jussi
Pakkasvirta
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Statsvetenskap, Politisk historia, U-landsforskning, Historia och arkeologi

Minna
Palander-Collin
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper