Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. 

Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut.

Pirjo Hiidenmaa

Till dekanus speciella ansvarsområden hör frågor gällande allmän administration och tvåspråkighet.

Assistent Jessica Mildh

  • Prodekanus Ulla Tuomarla är dekanus ställföreträdare och ansvarar för undervisning och tvåspråkighet i undervisningen.
  • Prodekanus Jussi Pakkasvirta ansvarar för samhällssamverkan och jämställdhet.
Markku
Kangaspuro
forskningsdirektör
Alexanderinstitutet
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Politisk historia

MV
Martti
Vainio
professor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Fonetik

Niklas
Jensen-Eriksen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

HL
Hanna
Lehti-Eklund
professor
Finskugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Jussi
Pakkasvirta
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Statsvetenskap, Politisk historia, U-landsforskning, Historia och arkeologi

Minna
Palander-Collin
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper