Instruktioner för sökande till undervisnings- och forskningsbefattningar

Sökande till un­der­vis­nings- och forsk­nings­be­fatt­ning­ar vid humanistiska fakulteten uppmanas följa de följande instruktionerna rörande CV, publikationsförteckning och bedömning av undervisningsförmågan.
Curriculum vitae (CV)

Fullständigt namn

Födelsedatum och -plats

Nuvarande arbete, ange begynnelsedatum

Examina, akademisk grad och liknande (inkl. docenturer)

Tidigare tjänsteförhållanden

Vetenskapliga priser, utmärkelser och viktigare forskningsstipendier och -anslag

Tidskrifter för vilka redaktör / redaktionsmedlem

Medlemskap i vetenskapliga samfund

Förmåga att leda forskningsarbete (t.ex. vetenskapliga projekt)
Handledare för avhandlingsarbete (handledda avhandlingar)

Sakkunniguppdrag t.ex. vid professur eller titeln docent, förhandsgranskare av avhandlingar, opponent, uppdrag som "referee" för tidskrifter
Deltagande i viktigare kommittéer och liknande uppdrag

Pub­li­ka­tions­för­teck­ning

Den som söker en professur vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

A Referentgranskade vetenskapliga artiklar
Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter
Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Vetenskapliga böcker (monografier)
Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp
Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Publikationer för allmänheten, med anknytning till den sökandes forskning
Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet
Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lärdomsprov
Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Patent och uppfinningsanmälningar
Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program
Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Be­döm­ning av un­der­vis­nings­för­må­gan

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.

Anvisningar till sökande som håller ett undervisningsprov vid humanistiska fakulteten (pdf)