Ansök om titeln docent

Titeln docent är ett tecken på att den som har beviljas titeln har djupgående kunskaper inom sitt område, god undervisningsförmåga och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Vanligen ansöker man om titeln docent när man är på nivå två i karriärmodellen i fyra steg, dvs. i slutet av post doc-stadiet, eller när man är på nivå tre.

Ve­ten­skap­lig kom­pe­tens

Enligt 89 § i universitetsförordningen (558/2009) kan en sökande utses till docent på ansökan om han eller hon har ingående kunskaper på sitt eget område och genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete.

Humanistiska fakultetens fakultetsråd preciserade 29.9.1998 kompetenskraven utgående från förordningen på följande sätt: "Av sökanden krävs att han eller hon inom docenturens område har producerat vetenskapligt material som till sin vetenskapliga betydelse motsvarar minst två goda doktorsavhandlingar."

Enligt 52 § i instruktionen för Helsingfors universitet kan fakultetsrådet överväga att göra en framställning om beviljande av titeln docent om fakultetsrådet anser det ändamålsenligt med tanke på verksamheten vid fakulteten, en avdelning eller en ämnesenhet.

Utlåtanden om en sökandes vetenskapliga kompetens ska inhämtas hos minst två sakkunniga, om detta inte av särskilda skäl anses onödigt.

Krav på un­der­vis­nings­för­må­ga

Av en docent krävs god undervisningsförmåga (F 558/2009, 89 §). Vid bedömningen av undervisningsförmågan beaktas sökandens pedagogiska utbildning, genom undervisning förvärvad praktisk erfarenhet, förmåga att producera undervisningsmaterial, andra i undervisningsverksamhet förvärvade meriter samt undervisningsförmåga som visats genom prov. Sökanden ska i regel ge ett offentligt undervisningsprov, om det inte av särskilda skäl anses onödigt.

Språk­krav

Av en docent krävs samma språkkunskaper som för undervisnings- och forskartjänster vid universitetet, dvs. docenten måste behärska det språk som undervisningen ska ges på samt ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. En utlänning samt en finländsk medborgare som inte är av finländsk härkomst kan utnämnas till docent trots att han eller hon inte har visat kunskaper i svenska eller finska.

Do­cen­tens rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter

Enligt 52 § i instruktion för Helsingfors universitet kan en docent med sitt samtycke förordnas att sköta uppgifter som har anknytning till forskningen och undervisningen inom sitt område. (Prefekt för institutionen beslutar om saken).

Enligt kanslers beslut (HY/977/01.08.03/2020) ska bedömningen av docenturområdet grunda sig på 52 § 2 mom. i reglementet, enligt vilket titeln docent kan beviljas om det är ändamålsenligt med tanke på fakultetens eller vetenskapsområdets verksamhet. Området för docenturen bör vara nära kopplat till fakultetens eller vetenskapsområdets verksamhet, och det är ofta lämpligt att området följer den organisation av vetenskapsområden som etablerats vid fakulteten.

Från och med 1.1.2024 kommer den konstnärliga fakulteten att bevilja docenturer inom de områden som anges nedan. Ansökningar som lämnats in före 1.1.2024 och eventuella anhängiga ansökningar kommer att kompletteras enligt de områden som definierats i de tidigare ansökningarna.

Områden för docenturen vid humanistiska fakulteten från och med 1.1.2024

Afrikanska studier

Allmän lingvistik

Arkeologi

Asiatiska språk

Asienstudier

Baltisk filologi

Digital humaniora

Engelsk filologi

Estetik

Estniska språket och kulturen

Etnologi

Film- och TV-studier

Filosofi

Finsk litteratur

Finska språket

Finska språket och kulturen

Finsk-ugrisk lingvistik

Folkloristiska studier

Fonetik

Franska språket och kulturen

Genusvetenskap

Germansk filologi

Grekiska språket och litteraturen

Historia

Interaktionell lingvistik

Italiensk filologi

Kognitiv vetenskap

Konsthistoria

Latinamerikanska studier

Latinska språket och romersk litteratur

Lingvistik

Litteraturvetenskap

Mellanöstern- och islamstudier

Museologi

Musikvetenskap

Nordamerikanska studier

Nordisk litteratur

Nordiska språk

Nordiska studier

Portugisisk filologi

Romani språk och kultur

Ryska och eurasiska studier

Ryska språket och litteraturen

Samiska studier

Slavisk filologi

Spansk filologi

Språk från Afrika och Mellanöstern

Studier av europeiska kulturer och regioner

Studier av facklitteratur

Studier av forntida Främre Orienten

Studier av religioner

Studier av ursprungsbefolkningar

Teaterstudier

Ungerska språket och kulturen

Östeuropeiska studier

Översättningsstudier

Dessutom kan fakultetsrådet, av särskilda skäl, föreslå kanslern en docentur inom ett annat område, om det anser detta nödvändigt och om definitionen och namnet på området tidigare har förhandlats med fakulteten.

Det är också möjligt att kombinera två discipliner inom området för docenturen, om den sökande uppfyller kraven för en sådan docentur. (Kanslers beslut 1672/07/2004)

Du kan ansöka om docentgrad i universitetets rekryteringssystem två gånger per år. Ansökningstiderna är 1–31 januari och 1–31 augusti.

Nästa ansökningsperiod är 1–31 augusti, 2024.

Externa sökande ansöker genom att logga in i rekryteringssystemet via länken Ansök, först genom att skapa ett konto.

Sökande med användar-ID på helsinki.fi och giltigt anställningsavtal, stipendieforskarkontrakt, gästforskar- eller gästprofessoravtal vid Helsingfors universitet ansöker via länken Anställds inloggning.

Den som ansöker om titeln docent ska göra det i god tid eftersom ansökningsprocessen är lång – vanligen dröjer det ett år från att ansökan har lämnats in tills titeln docent beviljas.

Den sökande ska diskutera med den professor som närmast representerar docenturområdet angående inledandet av ansökningsproceduren (bl.a. om publikationernas tillräcklighet) och om docenturområdet (benämningen). Om området för docenturen är nytt (dvs. fakulteten har inte en enda docent inom området) ska till ansökan bifogas en utredning av ansvarig professor samt motiveringar för området.

OBS. Benämningen får inte vara alltför snäv, och preciseringar av området med ordet ”speciellt” eller ”särskilt” ska inte användas. I de flesta fall är det bra att följa vedertagna ämnesgränser. Det är också möjligt att utnämnas till docent under en benämning som förenar två ämnen, förutsatt att den sökande uppfyller kompetenskraven för en sådan docentur. (Kanslers beslut 1672/07/2004)

Enligt 52 § i instruktionen för Helsingfors universitet kan fakultetsrådet överväga att göra en framställning om beviljande av titeln docent om fakultetsrådet anser det ändamålsenligt med tanke på verksamheten vid fakulteten, en institution eller en ämnesenhet. Den som ansöker om titeln docent ska till sina ansökningshandlingar bifoga ett utlåtande av avdelningens prefekt om ansökan. Prefekten skriver utlåtandet efter att ha diskuterat ansökan med den områdesansvariga eller med en professor i ett annat ämne som känner den sökandes område. Institutionen ska i sitt utlåtande motivera sitt förordande eller förkastande av framställningen om beviljande av titeln docent.

Det är möjligt att ansöka om titeln docent också om avdelning inte förordar ansökan. Fakultetens docentnämnd kan dock oberoende av institutionens ståndpunkt låta bli att förorda för fakultetsrådet att ansökan godkänns, om docentnämnden anser att ansökan inte är motiverad på det sätt som avses i 52 § i instruktionen. Fakultetsrådet fattar det slutliga beslutet om godkännande av ansökan.

En fritt formulerad ansökan adresseras till humanistiska fakulteten.

Av ansökan ska framgå docenturens område (benämning), sökandens adress- och övriga kontaktuppgifter (hemadress, e-post adress, telefonnummer, personbeteckning) samt motivering (varför du söker docentur vid Helsingfors universitet). Därtill behövs namnen av handledarna av doktorsavhandling; handledarna kan inte utnämnas som sakkunniga. Om bara möjligt, ska ansökan och publikationer tillställas elektronisk.

Till ansökan ska bifogas:

  • en meritförteckning (på engelska, om det är möjligt at de sakkunniga är utländska),
  • en redogörelse för undervisningsmeriterna (se separat instruktion),
  • en publikationsförteckning (på engelska, om det är möjligt at de sakkunniga är utländska) som (i tillämpliga delar) följer klassificeringen i Helsingfors universitets publikationsdatabas TUHAT (obs. märka publikationer som sänds till de sakkunniga) (se separat instruktion),
  • intyg över språkkunskaper, om dessa inte ingår i examen vid HU,
  • av utlänningar en kopia av pass (informationssida),
  • en kopia av doktorsexamensbetyg (dag för utexaminering, fackområde) om examen inte är avlagt vid HU,
  • Därtill ska till ansökan bifogas av publikationer på basis av vilka den sökande vill att de sakkunniga ska värdera hans/hennes vetenskapliga kompetens. Max. 10 publikationer kan bifogas. Doktorsavhandling måste bifogas.

Docentutskottet vid humanistiska fakulteten behandlar ansökan och verkar som nämnden för bedömning av undervisningsförmågan.

Docentutskottet utses de sakkunniga som ska avge ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens. Områdesansvariga gör ett förslag om vilka sakkunniga som ska anlitas. Som sakkunnig kan inte anlitas handledaren för sökandens doktorsavhandling, och båda sakkunniga måste komma utifrån fakultetet (företrädesvis utifrån Helsingfors universität). De sakkunniga har sex veckor på sig att avge sitt utlåtande.

Nämnden för bedömning av undervisningsförmågan (docentutskott) arrangerar ett undervisningsprov och ger ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga.

Andra gången ansökan behandlas beslutar fakultetsrådet om huruvida den sökande uppfyller kraven gällande vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och språkkunskaper samt gör en framställning till kansler om huruvida den sökande ska utnämnas till docent.

Enligt 52 § i instruktionen gör fakultetsrådet en framställning till kansler om att den sökande ska utnämnas till docent om rådet konstaterar att sökanden uppfyller de krav som anges i 89 § i universitetsförordningen.

Kansler avgör vem som ska utnämnas till docent.

Av en docent krävs god undervisningsförmåga. Sökanden ska i regel ge ett offentligt undervisningsprov, om det inte av särskilda skäl anses onödigt.

Bedömning av undervisningsförmågan vid humanistiska fakulteten