Låna och förnya lån

Du kan låna och förnya nästan allt material som hör till Helsingfors universitets biblioteks samlingar. Material som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket.

Låna böckerna i en utlåningsautomat. För att använda utlåningsautomaterna behöver du utöver ditt bibliotekskort också en PIN-kod. Du kan välja en PIN-kod i din kundinformation i Helka. 

Alla lånetider anges i Helkadatabasen. Du är själv ansvarig för allt material som lånats med ditt kort, så kom ihåg att kontrollera lånetiderna i din Helkaprofil.

På biblioteket finns också material (t.ex. examensarbeten) som inte alls lånas ut. 

Helsingfors universitets biblioteks lånetider:

 • kursböcker: 14 eller 28 dygn, lånetiden varierar enligt bibliotek och verk
 • snabblån av kursböcker: 2 dygn
 • övriga böcker och seriella publikationer: 28 dygn
 • tidskrifter: inte tillgängliga för hemlån.

Du kan förnya dina lån i Helka genom att logga in till dina kunduppgifter. Alla Helka-biblioteks lån kan förnyas samtidigt.

 • Det lönar sig att göra det före sista förfallodagen, då biblioteket inte garanterar att förnyandet alltid fungerar.
 • Bibliteket tar ut en avgift för försenade lån.
 • Du kan inte förnya om boken är reserverad eller du har låneförbud.

I uppgifterna om lånet ser du maxtid för ditt lån, det vill säga till och med vilken dag du kan förnya lånet. När förnyelsetaket kommer emot måste boken returneras till biblioteket.

Kursböckernas snabblån (2-dygnslånen) kan inte förnyas.

Du förlorar din lånerätt om du inte har lämnat tillbaka dina lån senast 14 dagar efter förfallodagen, eller om du har 15 euro eller mer i obetalda försenings- och serviceavgifter.

 • Låneförbudet gäller i alla Helkabibliotek, och vid låneförbud kan du inte låna, förnya lån eller reservera material.
 • Låneförbudet upphör när du har lämnat tillbaka eller ersatt materialet som orsakat låneförbudet och betalat förseningsavgifterna.
 • Ju längre du väntar, desto större blir förseningsavgifterna.
 • Du kan alltid fråga kundtjänsten om råd om du inte vet vad du ska göra. Ta vid brådskande fall kontakt med kundtjänsten per telefon, +358 2941 23920.

När lånen är en månad försenade räknat från förfallodagen tar en indrivningsbyrå över indrivningen.

 • Kunden måste också betala en ersättning för boken (minst 80 euro) samt
 • förseningsavgifterna och
 • avgifterna från indrivningsbyrån.

Man behöver inte betala ersättningen om boken återlämnas till biblioteket. Både förseningsavgifterna och indrivningskostnaderna måste ändå betalas.

Före ärendet övergår till indrivning skickar biblioteket ett brev (andra påminnelsen), med en varning om indrivning.

An­vän­dar­rät­tig­he­ter för e-re­sur­ser

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna.

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni guest nätverket. Lösenordet för gästnätverket är uniguest.

Logga in i Helka
 1. Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 2. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 3. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 4. Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (Sisu/SapHR)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 1. Välj alternativet ”Logga in med e-post”.
 2. Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 3. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 4. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”.

Om du inte har en e-post­a­dress i sy­ste­met kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Helka är Helkabibliotekens gemensamma bibliotekskatalog och lånesystem. Helkabiblioteken är Helsingfors universitets bibliotek och fem andra bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto).

Du förbinder dig till att följa alla Helkabibliotekens användarregler då du skaffar ett bibliotekskort.

 • Dina kunduppgifter sparas också i Helkas kundregister.
 • Du kan kontrollera dina kunduppgifter i din Helkaprofil.

Via Helka-systemets kundregister får du all information per e-post, till exempel

 • förfallodagspåminnelse, meddelande om anlända reservationer och uppmaning att återlämna försenade lån.
 • Helka skickar inte längre någon papperspost.

Som kund är du själv ansvarig för att dina kunduppgifter hålls uppdaterade.

 • Om du är Helsingfors universitets studerande eller personal uppdateras dina kontaktuppgifter via Helsingfors universitets interna system, så meddela eventuella förändringar dit.
 • Utomstående användare ska uppdatera sin kontaktinformation direkt i Helka.