Kurser i informationssökning

Behöver du hjälp att hitta källor och utbildning i referenshantering? Biblioteket erbjuder olika typer av kurser som hjälper dig att utveckla dina akademiska kunskaper i informationssökning och -hantering
Delta i en kurs

Kurserna i informationsökning riktar sig till studenter och personal vid Helsingfors universitet. Biblioteket ordnar regelbundet kurser på campus och online, till exempel i informationssökning, databaser, utvärdering av källor och referenshanteringsprogram.

Studiestruktur
Läs mer om kurser i informationsökning

Kurserna är avsedda för Helsingfors universitets grundexamensstuderande, doktorander och personal. Kurserna är avgiftsfria för alla som studerar eller arbetar vid Helsingfors universitet. 

Alla studerande som genomför studiehelheter vid Helsingfors universitet kan utan avgift delta i kurserna, även de som har flexibel studierätt eller de som studerar vid Öppna universitetet. 

Om du är Helsingfors universitets externa kund och vill delta i någon av bibliotekets kurser får du mer information under rubriken Helsingfors universitets externa kunder: Helsingfors universitets externa kunder

Studentens digital-kompetens

 I avsnittet om informationssökning får du bekanta dig med Helsingfors universitets biblioteks tjänster och lära dig söka information. 

Informationssökning för avhandlingsförfattare – nätkurs

Informationssökning inom ämnet för din avhandling: att utforma sökord, informationssökning i internationella databaser, att bedöma källor.

Övningskurser i informationssökning på olika campus

Samma saker som på nätkursen, men fokus ligger på praktiska övningar.

Referenshanteringskurs

Hur du använder referenshanteringsprogrammet för källhänvisningar och vilka funktioner det har.

I allmänhet ska deltagarna registrera sig på kurserna via en e-blankett. 

In­for­ma­tions­sök­ning för av­hand­lings­för­fat­ta­re: studerande vid Helsingfors universitet registrerar sig för kursen i Sisu.

Doktorandkurserna finns i Sisu.

Det lönar sig för dig att delta i en kurs när du behöver kursens innehåll i dina studier eller i ditt arbete. Du kan också gå en kurs för att repetera, om du till exempel återvänder till universitetet efter en längre paus.

Studentens digitalkompetens (kurs eller studiematerial): när studierna inleds, första studieåret.

Nätkurserna, övningskurser i datasalar på olika campus: När du ska skriva kandidatavhandling eller pro gradu-avhandling, när du första gången ska skriva en avhandling. Rekommenderas främst: nätkurs. Övningskurserna som ordnas i datasalar är främst avsedda för dem som vill delta i kontaktundervisning.

Special- eller fortsättningskurser i informationssökning, t.ex. informationshantering: vid behov, i vilket skede av studierna eller forskarkarriären som helst.

Informationshantering för doktorander (Information Management for Doctoral Researchers LIB-900): i början av doktorsutbildningen.

 

Kurserna introducerar dig till akademisk informationssökning och informationshantering med utgångspunkt i Helsingfors universitets material och datasystem. 

 • Vill du upptäcka ett mer effektivt sätt att hitta böcker och artiklar till ditt seminariearbete?
 • Har du tillräckligt djup kunskap om olika databaser och deras sökfunktioner? 
 • Funderar du på att spara och ordna källhänvisningar med hjälp av referenshanteringsprogrammet? 

Kurserna har som mål att utveckla de kunskaper i informationssökning och informationshantering som behövs i studier och forskningsarbete.

Följande kurser ger studiepoäng då studieprestationen antecknas i Sisu: 

 • kurserna för doktorander  (LIB-900)
 • (Moodle-tentamen i kursen Studentens digitalkompetens)

Om du studerar vid Helsingfors universitet kan du kontrollera med ditt utbildningsprogram om du kan använda någon av bibliotekets kurser i din examen. 

För de flesta av kurserna får Helsingfors universitets studerande inga direkta studiepoäng.  

Undervisar du i en kurs i akademiskt skrivande, ett seminarium eller en motsvarande helhet? Behöver du handleda dina studerande i hur man söker information i databaser och bedömer källor? 

Du kan använda bibliotekets studiematerial i din undervisning eller rekommendera någon av bibliotekets kurser för dina studerande.

Undervisning och stöd i informationssökning: anvisning för lärare

 

Vill du delta i bibliotekets kurser, men du studerar eller arbetar inte vid Helsingfors universitet? 

Helsingfors universitets bibliotek har ett urval nätkurser och studiematerial på nätet som är öppna och avgiftsfria för alla. 

De kurser som ordnas regelbundet (övningsgrupperna i datasalar) är avgiftsfria för de som studerar eller arbetar vid Helsingfors universitet eller någon av följande organisationer: 

 • Helsingfors universitets öppna universitet
 • Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS)
 • Helsingfors universitetssjukhus (HUS)
 • Meteorologiska institutet

Också studerande som genomför enskilda studiehelheter vid Helsingfors universitet kan utan avgift delta i övningskurserna, till exempel studerande med flexibel studierätt. 

Du kan om du vill delta i övningskurserna (i datasal) även om du är en kund som inte hör till universitetet eller någon av de ovanstående organisationerna, om

 • det finns lediga platser på kursen 
 • du betalar den kursavgift som anges i prislistan. 

Bekanta dig noggrant med kursbeskrivningen och anvisningen för anmälan. 

Kom överens med undervisaren om hur du betalar kursavgiften när din plats på kursen har bekräftats. 

 • Som enskild extern kund kan du betala kursavgiften i bibliotekets kundtjänst.
 • Be om faktureringsuppgifter av utbildaren om du är del av en grupp externa kunder som ska delta i kursen (enligt separat överenskommelse). 

Gratis nätkurser och inlärningsmaterial öppna för alla

Bibliotekets prislista

 

Kontakta bibliotekets utbildare med e-blankett om du har frågor angående kurserna.

Tag kontakt via e-blanketten

 

Hand­led­ning och evenemang i in­for­ma­tions­sök­ning

Har du redan tagit kurser, men behöver mer hjälp? Biblioteket ger handledning i informationssökning under terminerna. Tjänsten riktar sig till studenter och personal vid Helsingfors universitet.

Biblioteket ordnar också ibland aktiviteter med låg tröskel för att stödja ditt välbefinnande.  Du hittar datum för evenemang och mer information på sidan Evenemang för välbefinnande.

Guider i i in­for­ma­tions­sök­ning