Varför aktivitetsobjekt?

Svinens trivsel kan förbättras genom att ge dem något att bita eller böka i – så kallade aktivitetsobjekt eller aktivitetsmaterial.

Vissa objekt och material minskar också på svans- och öronbitning.

Alla svin har ett medfött behov att bita och böka

Alla svin har ett medfött behov att bita och böka. Många problem som förekommer i svinstall, så som svans- och öronbitning, beror till en del på att boxarna inte innehåller mycket att bita eller böka i. Då går behovet att bita lätt ut över de andra svinen.

Olika material skiljer sig betydligt från varandra i fråga om huruvida de minskar på svansbitning och förbättrar trivseln. Många aktivitetsobjekt som används allmänt är i verkligheten rätt så ineffektiva. De bästa aktivitetsobjekten är ändå nyttiga för både svin och producenter.

Det är nödvändigt att kostnaderna och arbetsinsatsen hålls på en rimlig nivå för att användningen av aktivitetsobjekt skall vara ekonomiskt lönsamt. Ineffektiva aktivitetsobjekt utgör enbart en kostnad för producenterna. För producenterna är det viktigt att känna till vilka objekt som har verklig effekt och låga kostnader.

Placering har stor betydelse

Samma material kan vara både effektivt och ineffektivt beroende på hur materialet används.

Svin har en medfödd strävan till att använda olika platser för vila, mat och avträde. I produktionsstall kan små boxar i kombination med en stor djurtäthet leda till att denna uppdelning är svår och att områdena blandas. Aktivitetsobjekten bör placeras så, att de stödjer den naturliga uppdelningen i stället för att de ytterligare bidrar till att områdena sammanblandas. Det finns sådant som antyder att svin kopplar föremål som har tillverkats av naturmaterial, så som trä och rep, med liggområdet, särskilt om de har placerats relativt lågt. De lämpar sig alltså för den del av boxen som har fast golv. Plast- och metallföremål placeras hellre på spalt, eftersom det lättare samlas avföring på och kring dem.

Det är viktigt att antalet föremål är tillräckligt stort. Om det finns endast ett föremål i en box för tio svin, så har föremålet rätt liten effekt. Då föremålet är nytt, försöker alla svin använda det samtidigt. Också senare är situationen sådan, att då ett svin börjar leka med objektet, så får flera andra en impuls att göra likadant. Föremålens antal och placering bör alltså planeras så att så många svin som möjligt kan använda dem samtidigt.

Svansarna kan vara långa

Rätt slags aktivitetsobjekt hjälper att minska svansbitning. För att svansbitningen helt skall upphöra, förutsätts dock att också andra produktionsbetingelser är i skick. Förutom material att böka och bita i, är det bland annat viktigt att fodret har ett tillräckligt stort protein- och mineralämnesinnehåll och aminosyror i rätt förhållande, att fodret har ett tillräckligt högt fiberinnehåll, att utfodringsutrymmet är tillräckligt stort för att varje svin skall ha plats, att svinen har fri tillgång till vatten, att utrymmet har lämplig temperatur, är fritt från drag och har en god luftkvalitet.

Material och föremål som lämpar sig att bita eller böka i kallas ofta för aktivitetsobjekt eller leksaker. Dessa uttryck kan vara vilseledande. Aktivitet kan låta som lyx, men bitningen är en nödvändighet för svin.

Svans- och öronbitning hör inte till svinens normala beteende. Det är fråga om beteendestörningar som beror på förhållandena. Orsakerna kan vara allför litet fiberinnehåll i fodret, begränsad tillgång till vatten, dålig luft eller andra stressfaktorer samt brist på material att bita i.

Svin gör gärna saker tillsammans. Sådana föremål, som ett par tre svin kan använda samtidigt är ett nyttigt tillskott till traditionella aktivitetsobjekt som används av ett svin åt gången.

Aktivitetsobjekt och -material i lagstiftining

Det finns lagstiftade miniminängder för mängden aktivitetsobjekt som bör finnas i boxarna. Det räcker inte heller enbart med goda aktivitetsobjekt. Svinen måste också ha tillgång till löst material som halm eller flis, endera kontinuerligt eller två gånger dagligen.Eviras tolkningsanvisning till övervakare: ”Svinen måste ha så mycket kutterspån, torv eller halm att de kan bilda små högar av materialet. Om detta inte är möjligt (t.ex. för att systemet som för bort gödsel stockas), skall svinen ha kontinuerlig tillgång till ”leksaker” (bollar, kedjor och dylikt). Det är bra att variera mellan olika leksaker. När leksakerna används skall svinen också erbjudas halm, hö, tidningar och liknande manipulerbart material som tillfredsställer svinets tugg- och bökningsbehov åtminstone två gånger dagligen.”