Ekonomisk lönsamhet

Aktivitetsobjektens inverkan på den ekonomiska lönsamheten undersöktes för slaktsvin och gödsvin.

För slaktsvin jämfördes aktivitetsobjektens kostnad och arbetsåtgångens ekonomiska värde med minskad svansbitning. För gödsvin jämfördes aktivitetsobjektens kostnad och arbetsåtgångens ekonomiska värde med hur stor andel av svinen som godkändes vid urval av ungsuggor.

De ekonomiska resultaten är riktgivande, eftersom svansbitning och förkastning av ungsuggor på olika gårdar påverkas av olika faktorer. Det ekonomiska resultatet av samma aktivitetsobjekt kan alltså i viss mån vara olika på olika gårdar.

Slaktsvinens resultat

Enligt ifrågavarande undersökning ser det ut att vara sannolikt att den produktivitetsökning som beror på minskad svansbitning inte är så stor att aktivitetsobjekten av trä skulle betala sig. Om lägenheten ansöker om och beviljas EU-finansierat stöd för djurens välbefinnande, vars villkor aktivitetsobjekten uppfyller, ska aktivitetsobjektens kostnad kompenseras av stödet. Härvid uppnår produktionen sannolikt åtminstone samma ekonomiska lönsamhet som den skulle uppnå utan aktivitetsobjekt i trä och stöd för välbefinnande.

Kostnadskalkylen grundar sig på följande antaganden:

 • Användningen av trä uppgår till 20 cm/svin.
 • Träbitarna byts ut med ett halvt års intervaller.
 • Upphängningskedjorna byts ut med fem års intervaller.
 • Kedjans partipris är 1,20 euro/meter (4 mm varmförzinkad kätting med långa länkar).
 • Transport, sågning, borrning, fästande av kedjor och upphängning i en box för tio svin tar 1 timme och 40 min i anspråk (grundar sig på uppmätt tidsanvändning under försöket).
 • Arbetstagarens kostnad för producenten uppgår till 15 euro/timme inklusive bikostnader.

För boxen är tidsåtgången sålunda 1,7 timmar arbetstid 2 gånger per år = 25,50 euro.

Materialkostnaden består av 4 meter kätting 0,2 gånger per år = 4,80 euro.

Arbetsåtgången kostar 51,00 euro/år för hela boxen = 5,10 euro/svinplats/år = 1,50 euro/svin.

Materialkostnaderna är 0,96 euro/år/box = 0,10 euro/svinplats/år = 0,28 euro/svin.

Kostnaderna sammanlagt: 5,20 euro/svinplats/år = 1,78 euro/slaktat svin.

cirka 1,80 euro per slaktat svin

Kostnaden för det aktivitetsobjekt som i undersökningen visade sig vara bäst, dvs. färskt trä, hade en kostnad på cirka 1,80 euro per slaktat svin. Kostnaden omfattar materialkostnad och kostnad för arbetstid.

Gödsvinens resultat

Det testade nya aktivitetsobjektsarrangemanget ledde till en lika stor andel godkända ungsuggor och till lika stor medicinanvändning. Bägge metoderna uppfyller kraven för stöd för djurens välbefinnande och aktivitetsobjektens kostnad var också ungefär lika stor. Den ökade välfärden nåddes altså med inga extra kostnader.

Kostnadskalkylen grundar sig på följande antaganden:

 • De kommersiella stickorna måste bytas ut med ett halvt års intervaller (ifrågavarande gårds erfarenhet) och deras kostnad är 1,80 euro/st med partirabatt. Sålunda kostar 8 stickor 14,40 euro/10 grisar/år = 1,44 euro/gris.
 • Plaströrets (diameter 2,5 cm) partipris är 0,58 euro/meter.
 • Arbetsåtgången för sågning, hopmontering och upphängning av plastobjektet uppgick till 17 min/stimulansobjekt.
 • Antaganden gällande trä var desamma som med slaktsvinen. Det nya arrangemangets totalkostnad uppgick till 2,34 euro/svin.

Sålunda uppgår plaströrens kostnad per box till 0,28 arbetstimmar x 15 euro/timme = 4,25 euro samt 1,16 euro materialkostnader = 5,41 euro/10 grisar = 0,54 euro/gris. Träobjektens sammanlagda kostnad är 1,8 euro/svin liksom för slaktsvinen. Det nya arrangemangets totalkostnad uppgick till 2,34 euro/svin. I samband med delförsök 2 för slaktsvin testades plastobjekt för samma svin också vid mellanuppfödningen och användningsaktiviteten tyder på att plastobjektet vid gödsvinens mellanuppfödning kan ersättas med en modell, där plaströrsförbrukningen är 100 cm/box. Härvid är det nya arrangemangets aktivitetskostnad för gödsvin sammanlagt 2,07 euro/svin.

Gårdens normala arrangemang innehåller en tredjedel så mycket trä och kedjor, jämfört med det testade arrangemanget, varvid normalarrangemangets trä- och kedjekostnad uppgår till 0,60 euro/svin. Gårdens kostnader för aktivitetsobjekt uppgick med normala arrangemang till sammanlagt 2,04 euro/svin från avvänjning till urval av ungsuggor.

inga extra kostnader

I delprovet för gödsvin det testade nya aktivitetsobjektarrangemanget, med färskt trä och med plaströr i stället av kommersiella bitstickor, ledde till inga extra kostnader jämfört med det normala aktivitetsarrangemanget på denna gård.

Resultat för diande grisar

Det finns för lite forskningsresultat om vilken inverkan grisningsboxens aktivitetsobjekt har på slaktsvinsskedets svansbitning för att det skulle vara möjligt att presentera kalkyler över arrangemangens eventuella ekonomiska nytta. Detta arrangemang uppfyller dock villkoren inom stöd för djurens välbefinnande, så kostnaderna kan täckas den vägen.

Kostnadskalkylen grundar sig på följande antaganden:

 • Användningen av rep är 7 m/box.
 • Repets partipris är 0,33 euro/meter.
 • Uppmätning, kapning och fästande av repen tar sammanlagt 14 min/box (tidsanvändningen uppmätt i försöket).
 • Repen utbyts till nya efter varje kull.
 • Arbetstagarens kostnad för producenten uppgår till 15 euro/timme inklusive bikostnader.

Arbetskostnaden är 0,23 timmar/kull x 15 euro/timme = 3,5 euro/kull.

Materialkostnaderna är 2,13 euro/kull.

Kostnader sammanlagt 5,63 euro/kull.

Om antalet kullar är 12 per år, så är kostnaden 12 x 5,63 euro = 67,56 euro per plats/år.

Om de avvända grisarnas antal är 11 per kull, är kostnaden 0,51 euro/gris.

cirka 0,50 euro / gris

Grisningsboxens aktivitetsobjektkostnad med rep i enlighet med arrangemanget i detta försök uppgick till cirka 0,50 euro / gris. Kostnaden omfattar material- och arbetskostnad.