Lärarintervju: Olli-Pekka Penttinen

Universitetslektor Olli-Pekka Penttinen undervisar i ekotoxikologi.

Vad undervisar du i?

Jag undervisar i ekotoxikologi, det vill säga i vad som gör en kemikalie farlig och vilka skadeverkningar den har för enskilda organismer och miljön. På metodkursen övar vi på att utföra toxicitetstester och på att analysera resultaten. Utöver det ansvarar jag för två portfoliekurser som studenterna avlägger på egen hand. När det gäller kandidatundervisning satsar jag särskilt mycket på nätundervisning.

Vad är det mest givande och mest utmanande i att undervisa?

Undervisningen har många sidor och kan ibland ha äventyrliga inslag. Det bästa med den är undervisnings- och interaktionssituationerna i föreläsningssalen och på nätet, själva studenterna, identifieringen av lärande och kunskap samt den bakomliggande glädjen som hör samman med all undervisning. Den största utmaningen är att kunna acceptera det faktum att undervisning ibland bara kan vara undervisning rakt av, och att den i sådana situationer inte är något mer än summan av sina delar.

Hur utvecklar du eller skulle du vilja utveckla din undervisning?

Undervisningen ska utgå från studenternas behov, och de bästa kurserna blir till när man lyssnar på studenterna. Samtidigt lyfter jag fram Big picture-principen, det vill säga hur små detaljer med anknytning till miljön och kemikalier slutligen bildar en åskådlig helhet. Allt det här kräver tålamod och experimentlusta. Vid tillfälle funderar jag alltid också på hur saker kan genomföras i webbmiljö. Det som inspirerar mig i webbmiljön handlar om undervisningsrytmen, fortlöpande utvärdering och hur man kan dra nytta av den långsamma interaktionstakten.

Vad forskar du i vid sidan om din undervisning? Hur avspeglar sig din forskning i undervisningen?

Min forskning gäller experimentell ekotoxikologi, med särskild inriktning på komplexa kemiska blandningar i vatten- och marksystem.

Vilka språk undervisar du på? Hur tar den internationella aspekten sig uttryck i din undervisning?

Mitt undervisningsspråk är huvudsakligen finska i kandidatprogrammet i miljövetenskaper, och engelska i magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet. Dessutom har jag varit aktiv i lärarutbytet ERASMUS i ett årtionde och har undervisat i Sverige, Litauen och Spanien. Jag känner mig hemmastadd internationellt, men engelskan vållar mig stundvis en aning huvudbry.

Varför är ditt ämne viktigt och hurdana utmaningar kan man lösa med ditt ämne?

Kemikaliseringen av miljön är ett globalt problem, och vi behöver ekotoxikologi för att kunna förstå kemikaliernas skadeverkningar. Det blir allt vanligare att infallsvinkeln är lösningsinriktad. De kemikalier som är mest bekymmersamma är långlivade organiska föreningar, tungmetaller, läkemedelssubstanser och konsumentkemikalier.

Finns det något som är utmärkande för din undervisning?

Jag identifierar mig som en ”mobillärare”, en rörlig lärare som inte nödvändigtvis träffar en student ansikte mot ansikte, men som ändå är närvarande när en student behöver det.