Lärarintervju: Anna-Lea Rantalainenn

Universitetslektor Anna-Lea Rantalainen har miljökemi som sitt undervisningsområde.

Vad undervisar du i?

Miljökemi och kemins grunder genom teoretiska kurser och laboratoriekurser.

Vad är det mest givande och mest utmanande i att undervisa?

Det mest utmanande är att anpassa undervisningen till rätt nivå när studenternas bakgrundskunskaper i kemi varierar. Vissa har läst mycket kemi till exempel i gymnasiet och andra har knappt läst någon kemi alls. Det mest givande är att få uppleva när även den senare gruppen gör väl ifrån sig. Att få positiv respons på undervisningen är också alltid lika trevligt.

Hur utvecklar du eller skulle du vilja utveckla din undervisning?

Jag försöker hålla mig ajour inom mitt vetenskapsområde och ta med ny information i min undervisning.  Jag skulle vilja bredda min undervisning i fråga om undervisningsmetoderna. Responsen från studenterna inverkar på hur jag planerar undervisningen, om responsen är samstämmig. Enskild respons leder sällan till ändringar. Jag diskuterar också med studenterna hur till exempel en kurs ska bedömas.

Vad forskar du i vid sidan om din undervisning? Hur avspeglar sig din forskning i undervisningen?

Min forskning fokuserar på miljökemikaliernas koncentrationer och ansamling i miljön. För närvarande studerar vi förekomsten av cancermediciner i avloppsvattnet och miljön. Jag använder mig av min egen forskning särskilt i magisterprogrammets undervisning, där jag både berättar om forskningsmetoder och forskningsresultat. På laboratoriekurserna använder vi samma metoder och analysinstrument, och undersöker samma ämnen som inom den egentliga forskningen.

Vilka språk undervisar du på?

Jag använder finska på kandidatnivå och engelska på magisternivå.

Vad är det som gör ditt ämne viktigt och hurdana utmaningar kan man lösa med ditt ämne?

Kemin är ett synnerligen viktigt ämne både som en enskild naturvetenskap och i kombination med andra naturvetenskaper. Goda kunskaper i miljökemi är mycket viktigt inom många forskningsområden vid min egen fakultet, eftersom kemikalierna ofta har en anknytning till miljöproblem. Kemikaliseringen av miljön är ett stort problem. För att kunna lösa det behövs det information om kemikaliernas spridning och verkningar i miljön.