Fristående studier

Det är möjligt att avlägga sk. fristående studier i enskilda studieperioder eller studiehelheter eller om du studerar vid en annan finländsk högskola kan du genom den sk. flexibla studierätten (JOO-studierätt) komma och studera ämnen som du kan inkludera i den examen som du avlägger vid din egen läroanstalt. Studerande vid utländska universitet kan komma för att studera via utbytesprogram.
Studierätt för fristående studier

Studierätt för fristående studier kan beviljas en sökande som avlagt en högskoleexamen före ansökningstidens utgång och som inte är inskriven som examensstuderande vid någon högskola när när studierätten som eventuellt kommer att beviljas träder i kraft.

Studierätt för enskilda studieavsnitt eller studiehelheter kan sökas av:

 • Personer som avlagt högskoleexamen eller examen på andra stadiet och som vill komplettera sin examen eller höja sin professionella kompetens. Till ansökan bifogas en kopia av examensbetyget och ett studieregisterutdrag samt en redogörelse för syftet och målsättningen med de fristående studierna.
 • Personer i arbetslivet som vill höja sin yrkeskompetens eller skaffa sig yrkeskompetens. Till ansökan bifogas ett intyg av arbetsgivaren eller en motsvarande motiverad redogörelse för hur studierna förbättrar yrkeskompetensen.
 • Personer som arbetar med forskning och som vill höja sin vetenskapliga kompetens. Till ansökan bifogas en utredning av forskningsgruppens ledare eller av en annan person i motsvarande ställning över hur studierna förbättrar den sökandes vetenskapliga kompetens.
 • En separat antagning ordnas för ämneslärarstudier i biologi och för klasslärarstudier. Gå till Instruktioner för studerande för mer information.

Studierätt för fristående studier beviljas inte till högskolestuderande som genomför examensstudier. Studenter vid finländska högskolor kan ansöka om studierätt med stöd av JOO-avtal eller separata studentutbytesavtal som utbildningsprogrammet ingått med den sökandes hemuniversitet. Högskolestuderande som genomför examensstudier utomlands kan ansöka om studierätt via högskolornas studentutbytesavtal och studentutbytesprogram.

Studierätt för fristående studier beviljas inte för sådana studieavsnitt som kan genomföras vid Öppna universitet. Undervisningen vid Öppna universitetet genomförs enligt fakultetens examensfordringar och motsvarar undervisningen vid fakulteten.

Ansökningsfrister och elektronisk blankett
 • Våren 2024:  2. - 16.4.2024  kl. 15.00

  (till studier som genomförs höstterminen -24 )

   
 • Hösten 2024:  1. - 15.10. kl.15.00

  (till studier som genomförs vårterminen -25)
Beslut och studierättens giltighetstid

Dekanus beslutar om beviljandet av studierätt efter att ha hört utbildningsprogrammets/studieavsnittets eller studiehelhetens ansvarsperson. Vid behandlingen av ansökningarna om studierätt till fristående studier beaktar man undervisningsresurserna och de redogörelser och motiveringar samt förkunskaper och färdigheter den sökande har inklusive sökandens tidigare studier och vitsordsnivå. Studierätt för fördjupade studier beviljas i regel inte innan grund- och ämnesstudierna är genomförda. Studierätten beviljas för två läsår åt gången och studirätten börjar följande termin efter ansökningstiden (höstterminen börjar 1.8. och vårterminen börjar 1.1.).

Sökande kan av motiverade skäl ansöka om att studierätten börjar före följande termins start. Om en studerande inte hinner genomföra studierna inom utsatt tid men vill fortsätta studierna måste han eller hon ansöka om rätt att genomföra fristående studier på nytt under ansökningstiden. Om studierätten beviljas på nytt måste den studerande också betala avgiften på nytt.

Sökanden meddelas via e-post om beslutet före utgången av juni månad (vårens ansökningstid) och före utgången av november månad (hösten ansökningstid).

Avgifter som tas ut för genomförande av fristående studier

Fristående studier är avgiftsbelagda: 15 € / studiepoäng (sp) då studiernas omfattning är 1-35 sp och 10 € / sp då studiernas omfattning är 36-60 sp. Avgift tas ut för undervisningsarrangemang, läromedel och andra kringtjänster, inte för undervisning och tentamina. Avgiften betalas innan studierna börjar. Anvisningarna sänds till sökande i samband med beslut om beviljande av studierätt. Avgiften återbetalas inte ifall sökande låter bli att avlägga de studier hen beviljats studierätt till.

Fristående studierätt till ämneslärarutbildningen är avgiftsfri

I ämneslärarutbildningen ingår studier i undervisningsämnet, vilka hör till utbildningen för ämneslärare; dessa studier främjar ämneskompetensen i ett läroämne som ingår i undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasiet eller någon annan utbildning. Dessa studier är avgiftsfria.

In­for­ma­tion om fa­kul­te­tens stu­di­e­ut­bud

Aktuell information om fakultetens studieutbud finns på kurssidorna. Aktuell information om undervisningen finns också i Sisu, där du kan söka kurser t.ex. med kursens namn, förkortning eller kurskoden. Du kan bläddra i Sisu och på kurssidorna utan att vara registrerad/inloggad användare.