Svenskspråkiga experter

Du kan även använda sökverktyget för att söka experter:

välj Ctrl+F (Windows, Linux, Chrome OS) eller ⌘-F (Mac)
skriv sökord i sökfältet, t.ex. hållbar utveckling, PISA, klasslärarutbildning, rasism, demokrati, Östersjön, diabetes, mänskliga rättigheter

Listan är inte fullständig och kompletteras kontinuerligt.
 • Stefan Bäckman: lantbruksekonomi, hållbart lantbruk
 • Bo Dahlin (emeritus): skogsvetenskap, logistik
 • Johan Ekroos: agroekologi, biologisk mångfald, ekologisk odling, ekosystemtjänster, pollination och pollinerande insekter, hållbart lantbruk, lantbrukets miljöfrågor
 • Hannele Kauppinen-Räisänen: företagsekonomi, marknadsföring, konsumentforskning, turism, matupplevelser
 • Mikael Fogelholm: näringslära, kostråd, mat och hälsa, fysisk aktivitet och hälsa
 • Christel Lamberg-Allardt: näringslära, D-vitamin, kalcium
 • Markku Larjavaara: skogsvetenskap, skogsekosystemets produktionsdynamik
 • Per Saris: livsmedelsmikrobiologi, näringslära
 • John Sumelius: lantbrukets företagsekonomi, lantbrukets utveckling i u-länder
 • Patrik Byholm: artinteraktioner, fåglar, fågelflyttning, naturskyddsbiologi, rörelseekologi
 • Ulrika Candolin: ekologi, evolutionsbiologi, ekosystem, Östersjön
 • Johanna Eklund: naturskyddsbiologi, tropisk skogsskövling, naturskyddsområden, Madagaskar, ”impact evaluation”
 • Susanna Fagerholm: immunförsvar, biovetenskap
 • Kristian Donner: zoofysiologi, neurovetenskap, djurens sinnen, sinnenas funktion (särskilt synsinnet)
 • Camilla Gustafsson: Östersjön, ekologi, evolutionsbiologi, sjögräs, sjögräsets betydelse för det marina ekosystemet
 • Maria Hällfors: fenologi, klimatförändringens inverkan på biodiversitet, arters utbredning, artskydd, assisterad migration, biodiversitetsdata
 • Kristina Lindström: hållbar utveckling, jordbruk, markförstöring, bioteknik, baljväxter, Etiopien
 • Alf Norkko: Östersjön, marina ekosystem, marin biodiversitet, Tvärminne
 • Joanna Norkko: Östersjön, ekologi, havsbottenfauna, Tvärminne
 • Tina Nyfors: klimatförändringen, klimatpolicy, miljöpolicy, hållbar utveckling
 • Henry Pihlström:  däggdjur, djurens sinnen, jämförande anatomi, morfologi, biologins historia
 • Martin Romantchuk: miljöbioteknik, biologisk jordsanering, hantering av bioavfall, bakteriegenetik
 • Mikael Segerstråle: zoofysiologi, människans fysiologi, neurovetenskap
 • Liselotte Sundström: ekologi och evolutionsbiologi, det naturliga urvalet, sociala grupper, myran Formica fusca
 • Helena Åström: växtekologi, växternas övervintring, morfologisk adaptation
 • Yvonne Holm: farmaceutisk biologi, farmakognosi, fytoterapi och medicinalväxter
 • Anne Juppo: industriell farmaci, utveckling av läkemedel 
 • Heidi Kidron: farmakokinetik, farmakogenetik, läkemedelsmetabolism 
 • Päivi Tammela: farmaceutiska biovetenskaper, antimikrobiella läkemedel
 • Tapani Viitala: farmaceutisk nanoteknologi, farmaceutisk biofysik, utveckling av läkemedelsbärare och nya metoder för att mäta läkemedelsinteraktioner
 • Erik Wallén: farmaceutisk kemi, läkemedelskemi, organisk kemi
 • Rani-Henrik Andersson: nordamerikastudier, indianer
 • Derek Fewster: paleografi, kronologi, kulturarv, magisterprogrammet Kultur och kommunikation
 • Björn Forsén: historia och arkeologi, hellenistiska studier, antiken, Grekland
 • Rene Gothoni: religionsvetenskap, religiösa traditioner
 • Valdi Ingthorsson: filosofi, tidsmetafysik, orsak och verkan, sanning, vetenskapsteori
 • Marjut Jyrkinen: genus, ledarskap, organisationer, genusbaserat/-relaterat våld, jämställdhet
 • Kristian Klockars: praktisk filosofi, samhällsfilosofi, socialfilosofi. moralfilosofi
 • Laura Kolbe: Europas historia, urbanisering och stadsforskning, Helsingfors, klass
 • Anu Lahtinen: Finlands och Nordens historia, medeltiden, genushistoria, 1500-talshistoria, socialhistoria, familjehistoria.
 • Lars-Folke Landgren: Finlands och Nordens historia, mediecensur, stadsforskning
 • Mirkka Lappalainen: 1500-, 1600-, 1700 -talshistoria, "Lilla istiden" och hungersnöd, adeln, kriminalitetens historia
 • Jan-Ivar Lindén: filosofi, filosofihistoria
 • Jani Marjanen: historia, digital humaniora, den politiska retorikens historia, civilsamhällets historia, presshistoria
 • Henrik Meinander: historia, demokratihistoria, Finlands självständighet, idrottshistoria, säkerhetspolitisk historia, högerradikalism
 • Jan von Plato: filosofi, logik, epistemologi, vetenskapshistoria
 • Peter Stadius: historia, nordisk historia, idéhistoria, bilden av Norden, nationella och regionala stereotypier, nordiskt samarbete, nord och syd i Europa, minneskultur
 • Johan Strang: nordisk demokrati och politisk historia, Nordens filosofi- och idéhistoria under 1900-talet
 • Henrika Tandefelt: kulturhistoria, politisk historia, genushistoria, adelsforskning
 • Reetta Toivanen:  hållbar utveckling, ungdomarnas synpunkt, flyktingar, minoriteter, mänskliga rättigheter ur en icke-jurists perspektiv, invandring, tvångssvenska, regional minoriteter, samer
 • Thomas Wallgren: filosofi, Wittgenstein, Sokrates
 • Anna Wessman: arkeologi, museologi, dödskultur, arkeologisk etik, Finlands och Skandinaviens järnålder, vikingatid, Levänluhta, metalldetektering, citizen science, medborgararkeologi
 • Bernt Österman: filosofi, Georg Henrik von Wright
 • Mats Bergman: kommunikationsteori, kommunikationsfilosofi, medie- och kommunikationsetik, pragmatism, Peirce
 • Camilla Haavisto: medier och migration, likvärdighet och delaktighet i medierade miljöer
 • Jaana Hujanen: journalistik, journalistik som profession, journalistisk praktik, medieutveckling och innovationer
 • Jonita Siivonen: journalistik, mediespråk, genus och journalistik
 • Stefanie Sirén-Heikel: journalistiskt arbete i förändring, datafiering, AI & automation, sociala medier, arbetslivsforskning
 • Jenny Stenberg-Sirén: journalistik, mediespråk, finlandssvenska, minoritetsspråk, finlandssvenska mediefältet och minoritetsspråksmedier, språkideologier
 • Henrika Zilliacus-Tikkanen (professor emerita) Journalistik, nordisk journalistutbildning, mediehistoria
 • Paul van Aerschot: förvaltningsrätt, socialrätt
 • Anette Alén-Savikko: kommunikations- och informationsrätt, teknologirätt, immaterialrätt
 • Martin Björklund: kommunalrätt
 • Johan Bärlund: nordisk rätt, avtalsrätt, konsumenträtt, marknadsrätt, skadeståndsrätt
 • Dan Frände: straff- och processrätt, rättegång
 • Dan Helenius: straff- och processrätt
 • Henrik Hägglund: (professor emeritus) kommunalrätt, förvaltningsrätt, skolförvaltningsrätt
 • Mårten Knuts: värdepappersmarknadsrätt, insiderhandel
 • Ulrika Krook: funktionshinderpolitik och -rätt, barns rättigheter, social- och hälsovårdens substanslagstiftning och strukturer, diskrimineringsrätt
 • Visa Kurki: djurrätt, rättsteori och rättsfilosofi
 • Päivi Leino-Sandberg: EU-grundavtal och -institutioner, EU-beslutsfattande, EMU, europeisk förvaltningsrätt
 • Susanna Lindroos-Hovinheimo: offentlig rätt, grundlagen, EU-rätt, GDPR och AI, rättsfilosofi, skillnad mellan rätt och moral
 • Marcus Norrgård: juridik i Vasa, immaterialrätt, patenträtt, skadeståndsrätt
 • Kimmo Nuotio: straffrätt, hatprat, europeisk straffrätt
 • Frey Nybergh: civil- och handelsrätt, banktjänster
 • Rainer Oesch: handelsrätt, immaterialrätt, upphovsrätt, patenträtt, industriellt rättsskydd, varumärke
 • Pamela Slotte: folkrätt, religions- och samvetsfrihet, mänskliga rättigheters historia och teori
 • Petra Sund-Norrgård: civilrätt, juridik i Vasa, avtalsrätt
 • Kristiina Äimä: skatterätt
 • Tommy Ahlgren: tillämpad fysik, kärnfusion, tungsten
 • Jeremias Berg: artificiell intelligens, algoritmer, logik 
 • Mikael Ehn: fysik, aerosolpartiklar, luftkvalitet, atmosfärsvetenskap, atmosfärskemi
 • Filip Ekholm: organisk och biomolekylär kemi
 • Johanna Eklund: geovetenskaper och geografi, naturskydd, naturskyddsområden, tropiska skogar, skogsskövling, geografiska informationssystem, hållbar utveckling
 • Patrik Floréen: data science, artificiell intelligens
 • Mikael Fortelius (professor emeritus): paleontologi, geovetenskaper, geografi, evolution
 • Fredric Granberg: fysik, beräkningsfysik, materialfysik, datorsimuleringar, fusion
 • Mats Gyllenberg: matematik, särskilt biomatematik (tillämpningar av matematik på biologiska fenomen), ekologiska modeller
 • Thomas Hackman: astronomi, stjärnors inkl. solens magnetiska aktivitet t.ex. fläckar, utbrott, exoplaneter
 • Edward Haeggström: materialfysik, ultraljud och olika tillämpningar av ultraljud t.ex. i medicin, företagssamarbete, akademiska innovationer
 • Oscar Henriksson: teoretisk fysik, gravitation, kvantfältteori, strängteori. 
 • Åsa Hirvonen: matematisk logik
 • Peter Johansson: astrofysik, astronomi, rymdforskning, svarta hål, det interstellära mediet (materia som finns mellan stjärnorna)
 • Kjell Knapas: kemi, oorganisk, analytisk och fysikalisk kemi, materialkemi, undervisning av kemi, kemitävlingar
 • Theo Kurten: atmosfärskemi
 • Linda Mannila: datavetenskap, AI, digital kompetens, programmering, AI-litteracitet från ett lärar- och elev/studerande-perspektiv
 • Heidi Mod: naturgeografi, biogeografi, tundravegetation, rumslig modellering
 • Kai Nordlund: fysik, nanoteknologi
 • Dage Sundholm: teoretisk kemi, beräkningsmässig kemi, kvantkemi
 • Stefan Taubert: beräkningsmässig kemi, kvantkemi
 • Hans-Olav Tylli: funktionalanalys, topologi, banachrum
 • Tapani Viitala: fysikalisk kemi, yt- och kolloidkemi, nanoteknologi
 • Susanne Wiedmer: analytisk kemi
 • Kenneth Österberg: fysik, elementarpartiklar, partikelacceleratorn LHC vid CERN, TOTEM-experimentet vid CERN, protoner

 

 • Gunilla Holm (professor emerita): pedagogik, lärarutbildning, mångkulturell pedagogik
 • Hannah Kaihovirta: pedagogik, bildkonstundervisning, estetiska lärprocesser, helhetsskapande undervisning inom småbarnspedagogiken, lärarens professionsutveckling
 • Mirjam Kalland (professor): familjeforskning, småbarnspedagogik, föräldraskap, barnskydd
 • Anne-Maria Kuosa: språkinlärning, fackspråksinlärning, juridiskt språk, flerspråkighet
 • Sirkku Kupiainen: lärarutbildning, gruppstorlek i grundskolan, PISA, studentexamen, utbildningsevaluering
 • Tanja Linnavalli: kognitiv utveckling, socioemotionell utveckling, hjärnans kognitiva utveckling
 • Monica Londen: pedagogik, universitetspedagogik
 • Kirsti Lonka (professor): pedagogisk psykologi, fenomenbaserad inlärning, digital inlärning, det finska skolsystemet
 • Marina Lundkvist: småbarnspedagogik, barnträdgårdslärare, demokrati i daghem, kommunikation mellan barn och vuxna.
 • Erika Löfström (professor): forskningsetik, klasslärarutbildning
 • Jan-Erik Mansikka: barnpedagogik, mångkulturell pedagogik, barnträdgårdslärarutbildning, Steinerpedagogik
 • Pia Mikander: pedagogik, mångkulturell pedagogik, läroplan, läroböcker, värderingar i läroböcker
 • Johanna Mäkelä (professor): matkultur, pedagogiska fakultetens dekanus
 • Fritjof Sahlström (professor): pedagogik, lärarutbildning
 • Marjo Savijärvi: pedagogik, språkvetenskap, språkbad, språkutveckling
 • Birgit Schaffar-Kronqvist: lärarutbildning, pedagogikens etik, kritiskt tänkande, bildning
 • Patrik Scheinin (professor emeritus): pedagogisk psykologi, jaguppfattning och självkänsla, utbildningens utvärdering
 • Anna Slotte: pedagogik, flerspråkighet, digitaliserad undervisning, språkstärkande undervisning, modersmål och litteratur i skolan, språköverskridande samarbete
 • Kirsi Wallinheimo: pedagogik, språkinlärning
 • Lili-Ann Wolff: pedagogik, hållbar utveckling och utbildning
 • Harriet Zilliacus: flerspråkighetspedagogik, interkulturell pedagogik i Sverige och Finland

Sofia Holmqvist-Jämsén: logopedi, röstanvänding, röstproblem, rösthälsa (t.ex. i klassrummet). 

 

 • Sebastian Godenhjelm: politiskt deltagande, demokrati, regionalförvaltning, förvaltning
 • Staffan Himmelroos: demokratiforskning, nya former av politiskt deltagande.
 • Pauli Kettunen: politisk historia, välfärdsstat och arbetslivsrelationer, nationalism och globalisering
 • Kanerva Kuokkanen: politiskt deltagande, förvaltning, medborgare
 • Riikka Kuusisto: internationell politik, freds- och konfliktfrågor, utrikespolitiska frågor och utrikespolitisk retorik, fiendebilder och krigsmetaforer
 • Petteri Repo: konsumentaktivism, shopping, näthandel, nyheter, hur konsumenter vill förändra marknader
 • Åsa von Schoultz: statsvetenskap, valforskning, politiskt deltagande
 • Stefan Sjöblom: kommunalförvaltning, förvaltningspolitik, kommunal service
 • Jan Sundberg: (professor emeritus) statsvetenskap, politiskt deltagande, valforskning, partiforskning
 • Kim Zilliacus: opinionsforskning, miljöpolitik, politiska rörelser/partier, väljarbeteende, lokal demokrati
 • Helena Blomberg-Kroll: socialt arbete, nordiska välfärdsstater, välfärdspolitik, värderingar och attityder, social service, utkomststöd, basinkomst
 • Ilse Julkunen: praktikforskning i socialt arbete, ungdomsarbetslöshet, ungas övergång från skola
 • Christian Kroll: socialt arbete, nordiska välfärdsstater, välfärdspolitik, värderingar och attityder, social service, utkomststöd, basinkomst
 • Annika Lillrank (professor emerita): socialt arbete, hälsovård, hälsofrämjande resurser, subjektiva smärtupplevelser, sjukpensionering, invandrarföräldrar och barn med funktionshinder
 • Mona Livholts: glokalt och urbant socialt arbete, post-antropocentriska och intersektionella maktanalyser, kreativt livsskrivande, sexuellt våld, samhällskonst och inkludering, social hållbarhet
 • Harry Lunabba: socialt arbete, barnskydd, sociala relationer, pojkforskning, pojkars identitet, skolproblem, elevvård, praktikundervisning
 • Tobias Pötzsch: kritiskt socialt arbete, mångkulturellt/antiförtryckande/antirasistisk socialt arbete
 • Marjaana Seppänen: socialt arbete, social gerontologi, socialt arbete och äldreomsorg
 • Matilda Wrede-Jäntti: socialt arbete, ungdomsfrågor, arbetslöshet, unga och mental ohälsa, skolcoacher och s.k. regnbågsungdomar. 
 • Georg Boldt: politisk sociologi, demokrati, delaktighet, aktivism, ungdom, kyrkomötet, civilsamhället, sociala rörelser 
 • Karin Creutz: sociologi, politisk sociologi, identitet, nationalism, islam, islamofobi, rasism, integration
 • Matilda Hellman: alkohol- och narkotikaforskning, sociala och kulturella aspekter på beroenden och missbruk
 • Anna Henning-Lindblom: socialpsykologi, minoriteter, identitet, språkmångfald
 • Suvi Keskinen: rasism, antirasism, media och migration, politisk aktivism, nordisk kolonialism, vithet, våld mot invandrarkvinnor och flickor
 • Karmela Liebkind: socialpsykologi, rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, integration
 • Jan-Erik Lönnqvist: socialpsykologi och psykologi, värderingar och attityder, personlighetsdrag, moralpsykologi, politisk psykologi
 • Rasmus Mannerström: identitetsfrågor, välmående, politiska värderingar, unga vuxna och tonåringar.
 • Tuomas Martikainen: internationell migration, integration, etniska och religiösa minoriteter, islam i Finland, religion och samhälle
 • Olivia Maury: sociologi, migration, gränser, studerandemigration, digitala plattformer, prekaritet, arbete
 • Elina Oinas: sociologi, u-landsfrågor, globala syd, genus, transnationalism, utveckling, hälsa
 • Katarina Pettersson: socialpsykologi, politisk retorik, hatretorik, högerpopulism, rasism, nationalism, sociala medier 
 • Beata Segercrantz: socialpsykologi, organisationspsykologi, innovation, organisationsförändring, identitet, äldreomsorg och omsorgsarbete
 • Kenneth Sillander: socialantropologi, kultursociologi, social organisation, religion, etnicitet, Indonesien- och Sydostasienstudier, Borneo
 • Sirpa Wrede: sociologi, hälsosociologi, arbetsliv, välfärdstjänster och mångfald med speciell hänsyn till ojämlikhet (särskilt äldreomsorg, omsorgsarbete, vårdarbete, läkarprofessionen samt personal med invandarbakgrund), sociala betydelser av sjukdom
 • Terhi Ainiala: språkvetenskap, finska språket, namnforskning, urbanforskning
 • Anna Biström: nordisk litteratur, digital humaniora, litteratursociologi, musiktexter, Eva Dahlgren, 
 • Reynir Thor Eggertsson:  isländska,  isländsk litteratur från 900 till 1900, transmissionsteori, traditionell filologi, materialfilologi, isländsk handskriftskultur, danska folkböcker.
 • Johan Franzon: svensk översättning, sångöversättning
 • Sirke Happonen: (ger gärna förhandsbandade intervjuer på svenska men inte direktsända), Tove Jansson och hennes litterära och konstnärliga alster, mumin, barnlitteratur, bilderböcker samt illustration (i allmänhet).
 • Ritva Hartama-Heinonen: svenska språket, allmän översättningsteori, semiotik, intrakulturell översättning, översättarutbildning, metodologi
 • Ben Hellman: rysk litteratur, Tolstoj, rysk barnlitteratur
 • Sofie Henricson: språkvetenskap, svenska språket, sociolingvistik, samtalsspråk, språkliga landskap, sverigesvenska-finlandssvenska, modersmålsinriktad svenska i finska skolor
 • Martina Huhtamäki: språkvetenskap, svenska, samtal, prosodi, uttal, skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska, färöiska
 • Pirjo Kukkonen (professor emerita): svenska, semiotik, semantik, pragmatik, historisk lingvistik, översättningsforskning
 • Jannika Lassus: svenska, textforskning, myndighetstexter, översättning, studenttexter, finlandssvenskars skrivande
 • Hanna Lehti-Eklund: språkvetenskap, det svenska språkets historia och språkliga förändringar, svenska som andra språk, svenska som främmande språk, skolsvenskan
 • Krister Lindén: språkteknologi, språklingvistik, dialog mellan människa och maskin/robot
 • Jan Lindström: språkvetenskap, nordiska språk, talspråksforskning, samtalsspråkets grammatik
 • Therese Lindström Tiedemann: språkvetenskap, språkhistoria, historisk lingvistik, svenska som andra språk, grammatik, grammatikundervisning, metaspråk
 • Kristina Malmio: litteraturvetenskap, finlandssvensk och finsk litteratur, litteratursociologi
 • Åsa Mickwitz: modersmål, låneord, finlandssvenska
 • Lieselott Nordman: språkvetenskap, svenska, översättning, översättarutbildning,  juridiskt språk och juridisk översättning, juridisk svenska, offentliga texter, myndighetstexter, finlandssvenskt teckenspråk .
 • Bo Pettersson: anglo-amerikansk litteratur, finlandssvensk litteratur
 • Maria Salenius: brittisk litteratur, engelsk filologi
 • Jenny Sylvin: mediespråk, språkpolicy
 • Julia Tidigs: litteraturvetenskap, finlandssvensk litteratur, flerspråkighet i litteratur
 • Jörg Tiedemann: automatisk översättning, maskinöversättning, flerspråkiga modeller och tillämpningar inom språkteknologi
 • Max Wahlström: sydslaviska språk, historisk lingvistik, lingvistisk typologi, språkkontakter
 • Ebba Witt-Brattström (professor emerita): nordisk litteratur, genus i litteraturen, litterär kanon, modernistisk lyrik, 1970-talets litteratur, Edith Södergran
 • Jan-Ola Östman (professor emeritus): språkvetenskap, minoritetsspråk, dialekter
 • Johan Bastubacka: praktisk teologi, media och religion, ritualer
 • Antti Marjanen: exegetik, gnosticism, kön och sociala roller i tidig kristendom
 • Tuomas Martikainen: internationell migration, integration, etniska och religiösa minoriteter, islam i Finland, religion och samhälle
 • Maria Fredriksson-Ahomaa: livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien
 • Emilia Gordin: veterinärmedicin, internmedicin, smådjur
 • Anna Boström: fysioterapi inom veterinärmedicin
 • Anna Hielm-Björkman: hundar, hundars luktsinne i diagnosticering av sjukdomar, diagnostikhundar
 • Maria Kareskoski: hästreproduktion, veterinärmedicin (hästsjukdomar), husdjursreproduktion
 • Pernilla Syrjä: veterinärmedicin, patologi, veterinärpatologi, obduktion, cytologi, biopsi, vävnadsprover
 • Anna Valros: husdjursvälfärd, veterinärvetenskap, särskilt grisars och hönors välfärd